23.2.18

MSK: Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání

Čtenář, zástupce ředitele ZŠ, nás upozornil na text Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2018 z Moravskoslezského kraje z 19. února 2018. Takže tomu máme rozumět tak, že inkluze bude opět, slovy exmnistryně Valachové, financovaná z kapes učitelů?!

Jestliže se vloni zvýšily tarifní platy o 15 % a tedy hrubé platy o necelých 13 %, nyní se dostáváme po tomto snížení k reálnému meziročnímu zvýšení platů o pouhých 10 %. Školským odborům a dalším asociacím ve školství to zřejmě nevadí...KRAJSKÁ METODIKA
rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2018


Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č j. MSMT-24005/2016, ze dne 22. 11. 2016, vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti (dále jen krajský úřad) tuto krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen školy a školská zařízení) zřizovaných obcemi a krajem, jejíž nedílnou součástí je soustava krajských finančních normativů.

Touto krajskou metodikou se při rozpisu rozpočtu přímých výdajů a předkládání jeho návrhů řídí Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi i krajem.

Čl. 2
Normativní rozpis

Prioritou při zabezpečování počáteční vyrovnanosti potřeb a disponibilních zdrojů roku 2018 je zajištění výchovy a vzdělávání ve školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení při dodržení závazných ukazatelů v oblasti odměňování s ohledem na oprávněné potřeby škol s přihlédnutím k plnění požadavků na efektivní a hospodárné vynakládání veřejných prostředků.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu, a to za organizaci jako celek včetně odloučených pracovišť.
Jednotkou výkonu je
1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním nebo polodenním provozem,
1 žák v základní škole tvořené pouze třídami 1. stupně,
1 žák v 1. stupni základní školy tvořené oběma stupni,
1 žák v 2. stupni základní školy tvořené oběma stupni,
1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
1 žák základní školy speciální,
1 dítě ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
1 dítě, 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce,
1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře,
1 žák v oboru vzdělání ve střední škole, v konzervatoři, v nástavbovém studiu, ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to vždy dle jednotlivých forem vzdělávání,
1 žák kurzu pro získání základního vzdělání,
1 student vyšší odborné školy v jednotlivé formě vzdělávání,
1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři nebo ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky,
1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko‑psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě a přípravě na budoucí povolání,
1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské, základní, střední škole nebo vyšší odborné škole dle druhu poskytované stravy,
1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává v základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole,
1 ubytovaný v internátě,
1 lůžko z celkové kapacity, zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v dětském domově.
Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2018 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, ubytovaných a stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na školní rok 2017/2018. Pokud však údaje uvedené v těchto statistických výkazech překračují povolené počty uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a jednotlivých forem vzdělávání, jsou základem pro rozpis rozpočtu údaje uvedené ve školském rejstříku.
Úpravy rozpočtu přímých výdajů související se změnou výkonů od nového školního roku bude krajský úřad realizovat dle disponibilních zdrojů, zejména za podmínky prokazatelně změněných nákladů v dané organizaci.

Čl. 3
Ukazatelé rozhodné pro výpočet finančních normativů na jednotku výkonu

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho pedagogického zaměstnance Np se stanovil:
Pro děti v mateřské škole s celodenním nebo polodenním provozem jako soubor 5 funkčních závislostí Np na počtu jednotek výkonu, přičemž ukazatel Np je stanoven z těchto dosahovaných krajských hodnot:
Ž
VP
H
MŠ do 13 dětí
9
29,8
30
MŠ od 14 – 18 dětí
15
29,8
48
MŠ od 19 – 24 dětí
20
29,8
54
MŠ od 25 – 104 dětí
22
29,8
52
MŠ nad 105 dětí
23
29,8
53
v základních školách jako soubor 5 funkčních závislostí Np na počtu jednotek výkonu u neúplných základních škol, jako soubor 4 funkčních závislostí Np zvlášť u 1. stupně a 2. stupně základních škol, přičemž Np je stanoven z těchto dosahovaných krajských hodnot:
Ž
VP
H
ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně do 10 žáků
7,73
17,1
24,4
ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně 11 - 25
11,3
18,6
25,0
ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně 26 - 109
15,8
19,3
24,5
ZŠ tvořená jen 1. stupněm od 110 do 159 žáků
21,6
19,9
25,6
ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně od 160 žáků
21,8
20,1
25,9
ZŠ 1. - 9. do 84 žáků – 1. stupeň
17,2
20,9
24,6
ZŠ 1. - 9. do 147 žáků – 1. stupeň
20,6
21,3
24,5
ZŠ 1. - 9. do 400 žáků – 1. stupeň
21,9
21,2
24,5
ZŠ 1. - 9. od 401 žáků – 1. stupeň
23,8
20,9
25,7
ZŠ 1. - 9. do 67 žáků – 2. stupeň
16,2
18,6
30,3
ZŠ 1. - 9. do 100 žáků – 2. stupeň
20,2
18,7
33,0
ZŠ 1. - 9. do 320 žáků – 2. stupeň
22,9
19,7
34,1
ZŠ 1. - 9. od 321 žáků – 2. stupeň
25,5
20,4
35,2
ve školních družinách jako funkční závislost Np na počtu jednotek výkonu, přičemž hodnoty Np zůstaly zachovány na úrovni roku 2017,
ve školních klubech je hodnota Np ponechána na úrovni roku 2017,
ve středních školách, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách z průměrného počtu odučených hodin ve třídě týdně (H) v jednotlivých oborech vzdělání zjištěných samostatným šetřením na školách, průměrné naplněnosti ve třídách (Ž) v kraji v jednotlivých oborech vzdělání a průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací povinnosti, a to vztahem Np=Ž*VP/H. U vybraných oborů vyšších odborných škol byly uvedené hodnoty ukazatele pro rok 2018 aktualizovány, a to z důvodu vyšších rozdílných hodnot finančních normativů dosažených v roce 2017 oproti průměrným hodnotám ČR. Krajské hodnoty těchto ukazatelů budou zveřejněny samostatně na webových stránkách Moravskoslezského kraje,
v pedagogicko-psychologických poradnách na základě 2 140 potenciálních klientů připadajících na jednoho odborného zaměstnance vč. oblastních metodiků prevence při tomto vymezení potenciálních klientů:
Ostrava
55 001
Karviná
37 412
Nový Jičín
23 578
Opava
28 103
Frýdek-Místek
32 746
Bruntál
14 042
V případě poklesu normativního stavu zaměstnanců pod úroveň skutečné potřeby organizace vyjádřené stavem dle předložené platové inventury k 1. 1. 2018, bude organizaci financován tento skutečný stav. Zvýšená potřeba počtu odborných pracovníků v souvislosti se schválením vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů je zabezpečena v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT,
ve speciálních pedagogických centrech dle jednotlivých druhů zdravotního postižení klienta a skutečné potřeby jednotlivých organizací:
Np
vady řeči
217,68
mentální postižení
114,40
tělesné postižení
106,29
více vady
106,21
sluchové postižení
85,90
zrakové postižení
99,15
autismus
95,05
V případě poklesu normativního stavu zaměstnanců pod úroveň skutečné potřeby organizace vyjádřené stavem uvedeným ve výkazu P 1c-01 k 30. 9. 2017, bude organizaci financován shodný normativní počet zaměstnanců jako v roce předcházejícím. V případě, že se celkový normativní počet zaměstnanců bude odchylovat o 3 a více zaměstnanců od skutečné potřeby organizace, bude krajský úřad pro stanovení celkového objemu finančních prostředků vycházet z výše uvedeného skutečného stavu zaměstnanců zvýšeného o 3. Zvýšená potřeba počtu odborných pracovníků v souvislosti se schválením vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů je zabezpečena v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT,
v dětských domovech je Np v roce 2018 stanoven samostatně pro dětské domovy se 3 rodinnými skupinami a samostatně pro dětské domovy s více rodinnými skupinami. Je-li však kapacita lůžek dětského domova uvedená v rejstříku škol a školských zařízení trvale neobsazena, poskytují se finanční prostředky na počet reálně existujících rodinných skupin. V případě zvýšení počtu rodinných skupin v průběhu roku bude provedena rozpočtová úprava ve prospěch dětského domova,
u středisek volného času je celkový normativní počet zaměstnanců stanoven podle počtu potenciálních klientů, jež tvoří žáci ZŠ a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií (100 %), žáci SŠ a studenti VOŠ v denní formě vzdělávání (5 %), a to bez rozdílu zřizovatele. Přiřazení potenciálních klientů k jednotlivým SVČ je uvedeno v příloze č. 14. Celkový normativní počet pedagogických a nepedagogických pracovníků vychází z přírůstkové metody (viz tabulky níže). Vynásobením počtu zaměstnanců dle jednotlivých kategorií a příslušných rozpočtovaných platů na rok 2018 obdrží jednotlivá SVČ celkový objem finančních prostředků pro letošní rok.
Stanovení normativního stavu zaměstnanců
Potenciální klienti
přírůstek
Počet pedagogů
přírůstek
Počet nepedagogů
0 - 500
1,6
1,6
1,0
1,0
501 - 1000
1,4
3,0
1,0
2,0
1001 - 1500
1,2
4,2
0,9
2,9
1501 - 2000
1
5,2
0,8
3,7
2001 - 2500
0,9
6,1
0,7
4,4
2501 - 3000
0,8
6,9
0,6
5,0
3001 - 3500
0,7
7,6
0,5
5,5
3501 - 4000
0,6
8,2
0,4
5,9
4001 - 4500
0,5
8,7
0,3
6,2
4501 - 5000
0,4
9,1
0,3
6,5
5001 - 5500
0,3
9,4
0,3
6,8
5501 - 6000
0,3
9,7
0,3
7,1
6001 - 6500
0,3
10,0
0,3
7,4
6501 - 7000
0,3
10,3
0,3
7,7
7001 - 7500
0,3
10,6
0,3
8,0
7501 - 8000
0,3
10,9
0,3
8,3
8001 - 8500
0,3
11,2
0,3
8,6
8501 - 9000
0,3
11,5
0,3
8,9
9001 - 9500
0,3
11,8
0,3
9,2
9501 - 10000
0,3
12,1
0,3
9,5
10001 - 10500
0,3
12,4
0,3
9,8
10501 - 11000
0,3
12,7
0,3
10,1
11001 - 11500
0,3
13,0
0,3
10,4
11501 - 12000
0,3
13,3
0,3
10,7
Při stanovení celkového objemu mzdových prostředků jednotlivým organizacím, nepoužije krajský úřad v letošním roce nástroj regulačního korektivu. Nicméně se očekává, že významně vyšší objem finančních prostředků využije organizace k dalšímu rozšíření svých aktivit, což si vyžádá i vyšší potřebu počtu zaměstnanců. KÚ se proto v letošním roce v rámci kontroly zaměří na efektivní využití přidělených prostředků, tj. prověří, zda organizace realizovala v průběhu roku 2018 přijetí dalších zaměstnanců. V případě, že organizace využije nadstandardní finanční prostředky pouze k nárůstu platů stávajících zaměstnanců, budou ji tyto prostředky ze strany KÚ adekvátně kráceny.
ONIV na 1 potenciálního klienta byl na rok 2018 stanoven ve výši 20,74 Kč.
u domovů mládeže jako funkční závislost Np na počtu jednotek výkonu u ubytovaných žáků základních škol, středních škol, konzervatoře a studentů vyšších odborných škol, a to na úrovni loňského roku.
Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho nepedagogického zaměstnance No byl ponechán na hodnotách stanovených pro rok 2017.
Ukazatel průměrných platů pedagogických zaměstnanců (Pp) byl v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení konstruován z rozpočtovaných průměrných platů platných v roce 2017. Do nárokové složky platu bylo promítnuto zvýšení tarifních platů o 15 % vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jež nabylo účinnosti 1. 11. 2017. Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání.
Ukazatel průměrných platů nepedagogických zaměstnanců (Po) byl v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení konstruován z rozpočtovaných průměrných platů platných v roce 2017. Do nárokové složky platu bylo promítnuto zvýšení tarifních platů o 10 % vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jež nabylo účinnosti 1. 7. 2017 a další zvýšení tarifních platů o 10 % vyplývající z nařízení vlády, jež nabylo účinnosti 1. 11. 2017. Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání.
Průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV) zůstala u všech jednotlivých typů a druhů škol a školských zařízení na úrovni roku 2017. Výjimku tvoří mateřské školy, kde byl ONIV snížen o 4 Kč, základní školy vč. nižšího stupně víceletého gymnázia, kde došlo ke snížení o 20 Kč, a střední školy, u kterých se ONIV snižuje o 30 Kč.
Prostředky na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost musí být zaměstnavatelem hrazeny stejně jako v roce 2017 z ONIV na jednotku výkonu.
Ukazatele rozhodné pro stanovení finančního normativu na jednotku výkonu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje jako příloha krajské metodiky.

Čl. 4
Finanční normativ na jednotku výkonu

Finanční normativ je stanoven:
u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci vztahem
1/Np*Pp*12*1,Proc + 1/No*Po*12*1,Proc + ONIV
u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými zaměstnanci (školní družiny) vztahem
1/Np*Pp*12*1,Proc + ONIV
u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými zaměstnanci (školní jídelny) vztahem
1/No*Po*12*1,Proc + ONIV
kde Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance, a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb. Pro rok 2018 činí tato hodnota 36.
Finanční normativy na jednotku výkonu jsou nedílnou součástí krajské metodiky a jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Finanční normativ na autoškolu nepřísluší školám, kterým je autoškola hrazena zřizovatelem. Hradí-li zřizovatel autoškolu částečně, přísluší pak organizaci část finančního normativu.

Čl. 5
Příplatky k finančnímu normativu

K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se žáka ZŠ, SŠ ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokud nejde o ZŠ speciální, a to:
ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s těžkým zrakovým postižením, těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením, autismem a sluchovým postižením,
ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka zrakově postiženého, tělesně postiženého nebo s více vadami,
ve výši 1,2násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka se závažnými vadami řeči,
ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka se středně těžkým mentálním postižením, s mentálním postižením, se závažnými poruchami učení nebo chování,
ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení.
K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o dítě  ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to:
ve výši 3,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením, autismem a hluchoslepé,
ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s těžkým zrakovým postižením, sluchovým postižením,
ve výši 2násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě tělesně postižené nebo s více vadami,
ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě zrakově postižené,
ve výši 1,3násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s mentálním postižením, se středně těžkým mentálním postižením, se závažnými vývojovými poruchami,
ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě se závažnými vadami řeči,
ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě umístěné ve zdravotnickém zařízení, které se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení.
finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o dítě, žáka nebo studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávajícího se v běžné třídě a vyžadujícího zvýšené výdaje, pokud není na dítě, žáka nebo studenta stanoven příplatek formou podpůrného opatření, a to:
ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka s těžkým zrakovým postižením, těžkým mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením a hluchoslepé,
ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka zrakově postiženého, tělesně postiženého nebo s více vadami,
ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka se středně těžkým mentálním postižením a s mentálním postižením,
ve výši 0,15násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování.
K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o žáka uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona v oboru vzdělání praktická škola ve výši 1násobku příslušného finančního normativu.
K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o žáka ve školní družině, který se současně vzdělává v základní škole speciální, v přípravném stupni základní školy speciální nebo o žáka v oddělení, které je tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, a to:
ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s hlubokým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, autismem, s více vadami, sluchovým postižením, zrakovým postižením,
ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka tělesně postiženého nebo se závažnými poruchami učení nebo chování,
ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka se středně těžkým mentálním postižením a závažnými vadami řeči,
ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s mentálním postižením.
K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná‑li se o 1 ubytovaného v domově mládeže ve skupině tvořené pouze žáky a studenty uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, a to ve výši 0,5násobku příslušného finančního normativu.
Příplatky se stanoví na podpůrná opatření se zřetelem k normované finanční náročnosti stanovené jiným právním předpisem, a to v případě, že je dítěti, žákovi nebo studentovi v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v příslušném kalendářním roce poskytováno vzdělávání nebo školské služby.
finančnímu normativu se stanoví příplatek na 1 dítě mateřské školy nebo žáka základní nebo střední školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, a to:
ve výši 0,4násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o žáka základní školy,
ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o dítě mateřské školy,
ve výši 0,15násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o žáka střední školy.

Čl. 6
Koeficienty

V případě 1 dítěte v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, jehož délka pobytu v mateřské škole odpovídá rozsahu polodenního provozu, se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,5.
V případě 1 stravovaného žáka základní, střední nebo studenta vyšší odborné školy ve školní jídelně ‑ vývařovně se příslušný finanční normativ školní jídelny násobí koeficientem 0,75 nebo koeficientem 0,67, jedná‑li se o stravovaného, který se vzdělává v mateřské škole.
V případě 1 stravovaného žáka základní, střední nebo studenta vyšší odborné školy ve školní jídelně ‑ výdejně se příslušný finanční normativ školní jídelny násobí koeficientem 0,25 nebo koeficientem 0,33, jedná‑li se o stravovaného, který se vzdělává v mateřské škole.
V případě 1 žáka nebo studenta, který se vzdělává v jiné než denní formě vzdělávání, se příslušný finanční normativ denní formy vzdělávání násobí:
koeficientem 0,4, jde-li o večerní formu vzdělávání,
koeficientem 0,4, jde-li o kombinovanou formu vzdělávání v konzervatoři a vyšších odborných školách,
koeficientem 0,20, jde-li o dálkovou formu vzdělávání,
koeficientem 0,05, jde-li o distanční formu vzdělávání.
V případě žáka střední školy, konzervatoře nebo studenta vyšší odborné školy, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,05 (vyjma toho, jsou-li důvody individuálního studia speciální vzdělávací potřeby žáka nebo mimořádné nadání).
V případě žáka základní školy individuálně vzdělávaného dle § 41 školského zákona se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,25.
V případě žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole zřízené na území ČR cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území ČR nebo cizím státním občanem a nezapsané v ČR do rejstříku škol a školských zařízení, v níž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky, se k základní částce stanoví opravný koeficient 0,25.
V případě mateřské školy se k finanční hodnotě základního normativu stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o dítě individuálně vzdělávané.

Čl. 7
Mimonormativní rozpis

Na mimonormativní rozpis budou prostředky státního rozpočtu používány výjimečně, a to na řešení specifických problémů nepostihnutelných normativním způsobem financování, a to z rezervy vytvořené po normativním rozpisu rozpočtu.
Rezerva bude použita přednostně na realizaci čl. III odst. 2) písm. a) Směrnice (malá velikost organizace) a písm. b) Směrnice (odloučená pracoviště) a také na úhradu podpůrných opatření podle § 16 školského zákona, přiznaných dětem, žákům a studentům v průběhu kalendářního roku.
Dále bude rezerva použita v případech, kdy normativní rozpis nepostačí nebo ho nelze využít k financování výjimečných situací a rozvojových aktivit, a to zejména při:
poskytování příspěvku na funkci asistenta pedagoga zřízené se souhlasem krajského úřadu pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které ještě není uvedeno ve školní matrice příslušné školy podpůrné opatření podle školského zákona,
vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením,
výuce náboženství za předpokladu, že hodinová sazba nepřesáhne 150 Kč na 1 vyučovací hodinu a budou splněny další podmínky v oblasti racionálního uspořádání výuky jako při běžném vyučování,
řešení dopadů organizačních změn v rejstříku škol a školských zařízení (např. sloučení), které budou realizovány v průběhu roku 2018,
zvýšených mzdových nákladech škol zajišťujících nostrifikační zkoušky; částka připadající na 1 vykonanou nostrifikační zkoušku činí pro letošní rok 1 860 Kč ve mzdových prostředcích,
dofinancování ostatních zaměstnanců, zabývajících se organizováním soutěží na určených SVČ a ZUŠ,
dofinancování výsledných rozpisů přímých výdajů do doby plného vyrovnání se s normativním financováním, pokud se tento stav meziročně neopakuje,
podpoře málo naplněných oborů, žádaných trhem práce,
zohlednění jiných důvodů hodných zvláštního zřetele majících zásadní vliv na úroveň odměňování.
Termín použití rezervy je dán harmonogramem uvedeným v čl. 10 a 11. a čl. 2 odstavcem (5). Další termíny pro možnost využití rezervy budou stanoveny v průběhu roku individuálně dle potřeb škol.
Rezerva mzdových prostředků bude rovněž v průběhu celého roku použita na úhradu podpůrných opatření podle § 16 školského zákona. Při uvolňování rezervy bude Krajský úřad postupovat v souhlasu s čl. IV bod (5) Směrnice, tzn. bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu, rozepíše do rozpočtů právnických osob prostředky ve výši:
uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů pokud se jedná o kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, nebo
rovné součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. a počtu měsíců, na které jsou finanční prostředky v daném kalendářním roce poskytovány, pokud se jedná o jiná podpůrná opatření. Do počtu měsíců se jako první měsíc započítá měsíc bezprostředně následující po datu, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu.
V případě, že jsou postupem podle tohoto odstavce právnické osobě poskytnuty prostředky na podpůrné opatření pro dítě, žáka nebo studenta, na jehož speciální vzdělávací potřeby měla v rozpočtu rozepsány finanční prostředky formou příplatku na individuálně integrovaného v běžné třídě, popřípadě byly tyto potřeby dofinancovány krajským úřadem z rezervy, provede krajský úřad automaticky snížení stanoveného rozpočtu dané organizaci o přiměřenou část odpovídající výši příplatku a případného mimonormativního dofinancování.
Krajský úřad také automaticky sníží rozpočet o přiměřenou část odpovídající výši příplatku na individuálně integrovaného v běžné třídě od 1. 9. 2018 v případě, že do 31. 8. 2018 nebude dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami uveden ve statistickém výkazu R 44 - 99 jako rediagnostikovaný.
Krajský úřad rozepisuje prostředky na vykázaná podpůrná opatření a odebírá adekvátní výši příplatku za rediagnostikované přesně dle údajů vykázaných školami či školskými zařízeními ve statistickém výkazu R 44 - 99. Korekce chybných údajů vykázaných školami a školskými zařízeními provede krajský úřad na základě předložené žádosti organizace.

Čl. 8
Financování asistentů pedagoga

Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením), pro které ještě není uvedeno ve školní matrice příslušné podpůrné opatření podle školského zákona, byl v prostředcích na platy zvýšen o 15 % oproti roku 2017 a činí 13 400 Kč na jeden plný a zároveň obsazený pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Příspěvek se poskytuje organizaci na základě udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období, které schválilo oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, nejdéle do konce přechodného období (tj. do 31. 8. 2018, kdy končí období stanovené § 16 školského zákona pro rediagnostiku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).
Okamžikem schválení a přiznání nároku na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů bude automaticky ukončeno financování asistenta pedagoga tímto příspěvkem.
Nedočerpané finanční prostředky se krajskému úřadu vracejí.

Čl. 9
Harmonogram prací při rozpisu rozpočtu na rok 2018

Krajský úřad sestaví krajskou bilanci počátečního rozpisu rozpočtu, krajskou metodiku a soustavu finančních normativů a zveřejní je do 19. 2. 2018 na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad projedná krajskou metodiku s KROS dne 20. 2. 2018.
Krajský úřad seznámí ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem s krajskou metodikou na poradách ředitelů, organizovaných podle jednotlivých druhů škol:
21. 2. ‑ střední školy, gymnázia, konzervatoř, vyšší odborné školy, KVIC, samostatný domov mládeže, školní statek
22. 2. ‑ základní školy, základní školy speciální, mateřské školy, dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny, samostatná školní jídelna, středisko volného času, základní umělecké školy.
Krajský úřad seznámí ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcemi s krajskou metodikou na poradách ředitelů, organizovaných podle jednotlivých okresů v termínech:
23. 2. – Bruntál
26. 2. – Opava
27. 2. – Karviná
28. 2. – Frýdek-Místek
1. 3. – Nový Jičín
2. 3. – Ostrava.
Krajský úřad provede normativní rozpis na školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi do 26. 2. 2018 a vypracuje vzor finanční rozvahy a zveřejní ji do 19. 2. 2018. Zaslání normativního rozpisu na školy bude provedeno pouze elektronicky do 26. 2. 2018.

Čl. 10
Postup škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi porovnají normativní rozpis se svou potřebou a v případě souhlasu vyčlení ze mzdových prostředků potřebnou výši prostředků na OON, upraví adekvátně limit počtu zaměstnanců a se souhlasným stanoviskem zašlou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 5. 3. 2018. Obecní úřad s rozšířenou působností si může stanovit i dřívější termín.
Nesouhlasí-li škola nebo školské zařízení zřizované obcemi s normativním rozpisem, vypracuje finanční rozvahu za organizaci jako celek (IČ) a platovou inventuru za jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Škola či školské zařízení identifikuje příčiny, způsob a termíny jejich odstranění tak, aby se s normativním rozpisem vyrovnala nejpozději do 30. 6. 2018, případně do 31. 8. 2018 a zašle svůj návrh na úpravu normativního rozpisu se všemi podklady a žádostí o projednání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v termínu uvedeném v bodě (1). Vzor finanční rozvahy i platové inventury je zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje. V případě škol a školských zařízení, které existují na tzv. výjimku z počtu dětí a žáků, se škola obrací se žádostí o dofinancování potřebného úvazku na svého zřizovatele a o výsledku informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností projedná se školami a školskými zařízeními vzniklé rozpory, přičemž se zaměřuje:
na posouzení oprávněnosti rozpisu krajského úřadu na jednotlivá odloučená pracoviště, a to vzhledem k možnosti efektivního naplnění tříd v jednotlivých ročnících základních škol podle docházkové možnosti žáků,
jde-li o neúplnou základní školu, mateřskou školu nebo školní jídelnu do 10 zaměstnanců za organizaci jako celek na využití funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele organizace, a to způsobem stanoveným v příloze krajské metodiky,
na posouzení jiných důvodů v souladu s čl. 7.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vypracuje za každou školu a školské zařízení svůj návrh rozpočtu v termínu do 15. 3. 2018 a zašle s řediteli škol a školských zařízení projednané návrhy krajskému úřadu. Ve svém návrhu uvede:
rozdíl mezi normativním rozpisem a svým návrhem,
důvody rozdílu a způsob výpočtu zvýšeného nebo sníženého návrhu a podklady, o které se výpočet opírá dle čl. V Směrnice,
způsob a termíny řešení nesouladu mezi normativním rozpisem a potřebou školy,
návrh ve struktuře závazných ukazatelů,
návrh limitu počtu zaměstnanců,
datum, jméno a podpis zpracovatele návrhu.
Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, projedná je s nimi a vystaví protokoly o projednání nejpozději do 6. 4. 2018.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností prokazatelně seznámí školy a školská zařízení s výsledky projednávání na krajském úřadě do 3 pracovních dnů ode dne projednání. O výsledcích projednání pak písemně informuje krajský úřad do 3 pracovních dnů od projednání se školami a školskými zařízeními.
V případě, že u některé právnické osoby po projednání přetrvávají nadále výraznější disproporce, projedná krajský úřad opakovaně s obecním úřadem a ředitelem školy/školského zařízení konkrétní opatření a postup pro odstranění těchto disproporcí v individuálně domluveném termínu. O projednání rozpisu a jeho výsledcích zpracuje krajský úřad a obecní úřad opět protokol, se kterým prokazatelným způsobem seznámí právnickou osobu.
Krajský úřad stanoví školám a školským zařízením definitivně závazné ukazatele do 2. 5. 2018. Následně o nich informuje obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zřizovatele jednotlivých škol a školských zařízení.
O výsledcích rozpisu rozpočtu informuje krajský úřad MŠMT, radu kraje, zastupitelstvo kraje a KROS, a to podle termínů jejich jednání.

Čl. 11
Postup škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Školy a školská zařízení zřizovaná krajem porovnají normativní rozpis se svou potřebou finančních prostředků a v případě souhlasu vyčlení ze mzdových prostředků potřebnou výši prostředků na OON, upraví adekvátně limit počtu zaměstnanců a se souhlasným stanoviskem zašlou krajskému úřadu potvrzený normativní rozpis do 2. 3. 2018.
Nesouhlasí-li škola nebo školské zařízení zřizované krajem s normativním rozpisem, vypracuje finanční rozvahu za organizaci jako celek (IČ) a platovou inventuru dle paragrafů rozpočtové skladby. Škola či školské zařízení identifikuje příčiny, způsob a termíny jejich odstranění tak, aby se s normativním rozpisem vyrovnala nejpozději do 30. 6. 2018, případně do 31. 8. 2018 a zašle svůj návrh na úpravu normativního rozpisu se všemi podklady včetně finančních rozvah a žádostí o projednání krajskému úřadu do termínu stanoveném v bodě (1).
Krajský úřad projedná se školami a školskými zařízeními vzniklé rozpory. Po posouzení má možnost:
jde-li o mateřskou školu, základní školu speciální nebo školní jídelnu do 10 zaměstnanců za organizaci jako celek využít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele organizace, a to způsobem stanoveným v příloze této krajské metodiky,
jde-li o domov mládeže, upravit rozpočet podle jednotlivých odloučených pracovišť,
rozhodnout o mimonormativním dofinancování v případech hodných zvláštního zřetele.
Krajský úřad projedná rozpory škol a vystaví protokoly o výsledku projednávání nejpozději do 6. 4. 2018. Pokud škola nedodrží termíny stanovené v odstavci (1) a (2) bez omluvy či dohody s krajským úřadem, má se za to, že s normativním rozpisem rozpočtu souhlasí.
Krajský úřad stanoví školám závazné ukazatele do 2. 5. 2018 a o výsledcích rozpisu rozpočtu informuje krajský úřad MŠMT, radu kraje, zastupitelstvo kraje a KROS, a to podle termínů jejich jednání.

Čl. 12
Závazné ukazatele

Krajský úřad stanoví každé škole a školskému zařízení tyto závazné ukazatele:
limit počtu zaměstnanců
neinvestiční výdaje celkem
prostředky na platy
ostatní osobní náklady (OON).
Normativní počet zaměstnanců se odvíjí od ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho pedagogického (Np) a jednoho nepedagogického (No) zaměstnance.
Limit počtu zaměstnanců pak bude po vzájemné dohodě stanoven dle skutečné potřeby organizace v daném roce. Limit počtu zaměstnanců lze upravit v průběhu roku, a to bez dopadu na přidělený objem finančních prostředků.
Tyto závazné ukazatele jsou nepřekročitelné. Při nedočerpání prostředků na platy a OON (vyjma odstupného) musí zůstat nedočerpán i příslušný podíl zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Nevyčerpané prostředky jsou po uplynutí kalendářního roku předmětem finančního vypořádání. Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy, které organizace neuhradí z fondu odměn, se postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Překročení OON nelze uhradit z fondu odměn. Úspora zákonných odvodů při plném vyčerpání mzdových prostředků může být použita na tzv. ONIV.
Organizace je povinna v rámci daných podmínek zabezpečit rovnoměrné čerpání prostředků na platy. V případě, že organizace nehodlá vyčerpat přidělený objem prostředků na platy nebo OON, je povinna informovat krajský úřad nejpozději do 31. 10. 2018, aby mohl zajistit jejich další alokaci.
Překročení limitu počtu zaměstnanců z důvodu zástupu za nemocenské a z důvodu proplácení řádné dovolené čerpané po mateřské dovolené, o který je stav zaměstnanců ve výkazech Škol (MŠMT) P 1-04 zkreslován, bude tolerováno.

Čl. 13
Orientační ukazatele

Krajský úřad stanoví každé škole a školskému zařízení zároveň tyto orientační ukazatele:
zákonné odvody
příděl do FKSP
ONIV.
Při nedočerpání některých z orientačních ukazatelů lze tuto úsporu použít pouze v rámci ostatních orientačních ukazatelů.

Čl. 14
Finanční toky

Krajský úřad poskytne finanční prostředky na účty jednotlivých škol a školských zařízení ve dvouměsíčních intervalech, tj. 6x během roku 2018, a to v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím MŠMT. Odlišný způsob přidělení dotace lze pouze se souhlasem MŠMT.
Finanční prostředky poukázané školám na měsíc leden a únor slouží k zajištění plynulého financování platů v novém roce a mají tudíž charakter zálohy. Ta bude vypořádána po stanovení konečné výše rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání každé jednotlivé škole a školskému zařízení.

Čl. 15
Povinnosti organizací

Organizace je povinna informovat krajský úřad o veškerých změnách majících podstatný vliv na tvorbu a čerpání rozpočtu přímých nákladů v daném kalendářním roce.
Ředitelé škol a školských zařízení nesou plnou odpovědnost za správnost údajů uváděných ve statistických výkonových výkazech vč. výkazu R 44 – 99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích, přičemž dbají na rozlišování prostředků státního rozpočtu a cizích zdrojů.

V Ostravě dne 19. 2. 2018

PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Přílohy:
Příloha č. 1 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018
Příloha č. 2 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ mateřské školy, celodenní docházka
Příloha č. 3 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně
Příloha č. 4 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 - 1. stupeň základních škol tvořených oběma stupni
Příloha č. 5 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ 2. stupeň základních škol tvořených oběma stupni
Příloha č. 6 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ základní školy tvořené oběma stupni – ostatní zaměstnanci
Příloha č. 7 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ školní družiny základních škol
Příloha č. 8 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ školní jídelny – strávníci vzdělávající se v MŠ
Příloha č. 9 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ školní jídelny – strávníci vzdělávající se v ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ
Příloha č. 10 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ školní jídelny – strávníci v rámci školního stravování, vzdělávající se v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři a VOŠ - celodenní stravování
Příloha č. 11 Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. 2018 ‑ ubytovaní v domově mládeže
Příloha č. 12 Finanční normativy organizací do 10 zaměstnanců – mateřské školy
Příloha č. 13 Finanční normativy organizací do 10 zaměstnanců – základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně
Příloha č. 14 Přiřazení klientů ZŠ, SŠ a VOŠ k jednotlivým SVČ (šk. rok 2017/2018)
Příloha č. 15 Vzor finanční rozvahy a platové inventury – obecní školství
Příloha č. 16 Vzor finanční rozvahy a platové inventury – krajské školství

8 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je tomu tak ve všech krajích, podobný dopis přišel i u nás někdy před měsícem.
Připočítejte si k tomu ještě snížení peněz na AP a bububu na poradny (aby nepsaly nic "zbytečně") a máme tu paní Valachovou a dalšími propagátory stále uváděnou "NÁROKOVOST" financování.
Lži v přímém přenosu.

Radek Sárközi řekl(a)...

Cituji: "Do nárokové složky platu bylo promítnuto zvýšení tarifních platů o 15 % vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jež nabylo účinnosti 1. 11. 2017. Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání.
Ukazatel průměrných platů nepedagogických zaměstnanců (Po) byl v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení konstruován z rozpočtovaných průměrných platů platných v roce 2017. Do nárokové složky platu bylo promítnuto zvýšení tarifních platů o 10 % vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jež nabylo účinnosti 1. 7. 2017 a další zvýšení tarifních platů o 10 % vyplývající z nařízení vlády, jež nabylo účinnosti 1. 11. 2017. Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání."

Radek Sárközi řekl(a)...

Už loni šlo 400 milionů z vládní rozpočtové rezervy místo na příplatky pedagogů na inkluzi...

Radek Sárközi řekl(a)...

"Dobrý den, náš kraj přistoupí k podobnému řešení. Ještě nevíme přesně, o kolik bude nenároková složka snížena. (Krajský úřad Zlínského kraje)"

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Co na to všichni ministerští kývači a patolízalové? Co naše čacké odbory? Co všechny kamenné asociace? Co ČOSIV? Cítí se všichni spoluzdpovědni za tento zcela očekávatelný stav?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

No a vy jste snad neslyšeli paní co jí politika baví Valachovou v Královéhradeckém paláci kultury Moskva minulou sobotu básnit o tom jak se zasloužila o rozkvět našeho školstvį? A další přítelkyni jak řekla,že jejich strana potřebuje vįc takových Valachových? A to chtějí do vlády. Že by restart i na Kalrmelitské?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Školství k mání bude!
Priorita široko daleko, vysoko hluboko, napravo i nalevo...

Radek Sárközi řekl(a)...

Karlovarský kraj bude postupovat obdobně...

Okomentovat