22.2.18

FAQ k inkluzi: Podpůrná opatření – pomůcky


Koupené pomůcky a materiály pro žáka je nutné nechávat ve škole?
Ano, případně se uzavírá smlouva o výpůjčce.

Je nutné využít celou částku na materiály a pomůcky najednou? Je možné si částku rozdělit do dvou let?
Ne.

Proč již v pedagogicko-psychologických poradnách neprobíhají tzv. nápravy, na které děti docházely?
Nápravy jsou součástí standardních činností.

Pokud nakupuji žákovi dané pomůcky či učebnice a nevyčerpám celou částku, mohu při nashromáždění peněz i od jiných žáků nakoupit takové pomůcky, které využijí i ostatní žáci se speciální potřebou učení na škole a jsou jim prospěšné, i když přesně nespadají do formulace dané v "Doporučení ŠPZ" (např. pomůcky na rozvoj jemné či hrubé motoriky, postřehu, zapamatování, orientace v prostoru apod.)? Převládají speciální učebnice, pracovní sešity. To by děti stále jen psaly, potřebují i jiný typ pro nápravy poruch učení.
Pomůcky jsou věcí domluvy mezi školským poradenským zařízením a školou. Případné přebytky peněz lze využít k nákupu dalších pomůcek.

Spoluúčast rodičů na vzdělávání dítěte - využívání pomůcek, které škola žákovi předá, i na domácí práci. Rodiče očekávají pouze úlevy a pro zdárný vývoj dítěte mnohdy nic nedělají. Nelze někam zakomponovat, aby také rodič nesl nějakou zodpovědnost (a ne jen za vše škola)?
Rodič neodpovídá za vzdělávání svého dítěte. Můžete ale poskytovat součinnost, a to především v rozsahu domácí přípravy na vzdělávání. To lze ošetřit smlouvou mezi školou a rodinou, nebo také v individuálně vzdělávacím plánu.

Zdroj: NÚV

2 komentáře:

etoped J.Čéšková řekl(a)...

Pokud má žák Doporučení na dva roky - můžu část nakoupit na počátku a další peníze čerpat v průběhu podpory?

MN řekl(a)...

Rodič odpovídá za vzdělávání svého dítěte. § 858 Občanského zákoníku:

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

Okomentovat