18.2.18

Evropská jazyková cena Label 2018

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.
  • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.
  • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.
  • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.
  • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.
  • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.
  • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

Priority pro rok 2018

Pro rok 2018 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny Label stanoveny tyto priority:

1. Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup k rozmanitosti
V Evropě stále narůstá počet studujících, jejichž mateřský jazyk není jazykem výuky. Z nedávné studie Evropské komise vyplývá, že zatímco studenti přicházejí ze zemí celého světa a hovoří mnoha jazyky, učitelé ve většině evropských zemí tvoří i nadále do značné míry homogenní skupinu a často nemají zkušenosti s výukou ve vícejazyčném školním prostředí.
Školy, které akceptují jazykovou a kulturní rozmanitost a podporují integraci, mají kladný vliv na schopnost všech dětí se učit. Školy, v nichž jsou děti rychleji začleňovány do běžných tříd, poskytují v rámci výuky více příležitostí pro rozvoj kulturního povědomí a ocenění rozmanitosti. Vícejazyčný přístup ve třídách od útlého věku může být navíc přínosný pro všechny děti a jejich schopnosti se učit, bez ohledu na jejich původ. V tomto kontextu zůstává vzdělávání učitelů hlavní prioritou: strategie přípravy učitelů na jazykově rozmanité skupiny žáků je třeba dále rozvíjet. Vzdělávací systémy musí učitele vybavit schopností vypracovávat vhodné strategie výuky a učení, zejména pokud jde o jazyky, jakož i empatií a reflexí, pokud jde o vlastní přesvědčení a kulturní rozdíly.

2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
Příhraniční regiony jsou oblastmi, kde by měl být proces evropské integrace vnímán nejpozitivněji: studium, odborná příprava či práce za hranicemi jsou každodenní aktivity, které by mělo být možno provádět bez ohledu na existenci vnitrostátní správní hranice. Ve sdělení o příhraničních regionech byly jazyky označeny za jednu z největších překážek pro přeshraniční mobilitu, obchod a rozvoj. Pokud se odstraní jazykové bariéry, je možné lépe prozkoumat příležitosti přeshraničního zaměstnávání, které nabízejí příhraniční regiony, což přispívá k růstu a prosperitě. Pro žáky, učitele i rodiče se může jednat o motivační faktor ke zlepšení jejich jazykových znalostí, který může vnést do výuky a učení jazyků novou dynamiku. Tato priorita proto podporuje projekty, které se zaměřují na jazykové vzdělávání a dvojjazyčnost v příhraničních regionech, specificky projekty zaměřené na výuku jazyka sousední země.

3. Jazyky v celoživotním vzdělávání
Vítané jsou zejména projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání dospělých, včetně seniorů a zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin.

4. Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí
O ocenění mohou žádat organizace realizující projekt zaměřený na zahraniční mobility učitelů a žáků. Může se jednat o rozvoj kompetencí žáků a/nebo učitelů jazykových i nejazykových předmětů. Důraz bude kladen na prokazatelný dopad projektu na rozvoj cizojazyčných kompetencí nejen účastníků mobilit, ale i ostatních učitelů a žáků školy a také na spolupráci v rámci školy a přidanou hodnotu daného projektu.

Žádné komentáře:

Okomentovat