24.1.18

Olga Kopecká: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jako jedno z kritérií při posouzení žádosti o zápis školy s online výukou do rejstříku škol a školských zařízení

S příchodem moderních technologií nám byly otevřeny možnosti pro online výuku představující pokrokovou a účinnou formu vyučování. S ohledem na to, že tato verze výuky je rychlá, nenáročná po finanční stránce a často také obohacená o zábavné prvky učení, které lépe udržují pozornost studentů, lze předpokládat, že v budoucnu budou stále více poptávány školy nabízející online vzdělávání.

Z článku v ePrávo.cz vybíráme:

Akčním plánem inkluzivního vzdělávání má být systematicky nastolen rovný přístup ke vzdělávání všech žáků v rámci České republiky, a s ním má tedy být zavedena i spravedlivá a přiměřená podpora zohledňující různé vzdělávací potřeby žáků tak, aby plně využili svého studijního potenciálu. Tento plán je propojen s výše zmíněným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, a tedy jeho hlavní aspekty se v něm odrážejí a byly popsány již shora v bodě pojednávajícím o snižování nerovnosti ve vzdělávání. V této souvislosti je možné opět konstatovat, že online výuka je přístupná všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní stav, časovou vytíženost či momentální místo pobytu, a proto v maximální možné míře odpovídá požadavkům inkluzivního školství.

Závěrem lze shrnout, že žádost o zápis školy s online formou výuky do rejstříku škol a školských zařízení by měla být posouzena jako žádost, která je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, když by měla vyhovovat plánům uvedeným v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období let 2015-2020, dále ve Strategii digitálního vzdělávání a v Akčním plánu inkluzivního vzdělávání 2016-2018. I přesto je možné se v praxi setkat s případy, kdy krajské úřady žádost o zápis školy s online vzděláváním zamítnou, a to z toho důvodu, že nevyhovuje dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného kraje. Lze jen spekulovat, zda se jedná o účelová rozhodnutí, která mají zabránit rozvoji škol s online výukou, jež mají značný potenciál v budoucnu nahradit klasické školy, tj. i školy v příslušném kraji. Znovu je tedy nutné zdůraznit, že online výuka umožňuje vzdělávání odkudkoliv v České republice. S ohledem na tuto skutečnost je tak možné vyvodit, že při posuzování žádosti o zápis školy tohoto typu do rejstříku škol a školských zařízení by měl být zohledněn její soulad se záměry České republiky a nikoliv pouze se záměry jednotlivého kraje.

1 komentář:

krtek řekl(a)...

A je to i v souladu s inkluzí?

Okomentovat