18.1.18

NÚV: Často kladené otázky k Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

 


Kterých maturantů se toto opatření bude týkat jako prvních?
Úprava rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání podle opatření ministra školství č. 1 až 7 z června 2017 a prosince 2017 se vztahuje na vzdělávání žáků v uvedených oborech vzdělání kategorie H (s výučním listem) a kategorie M a L0 (s maturitní zkouškou), kteří zahájí 1. ročník vzdělávání 1. září 2018 nebo později, a také žáků oborů nástavbového studia kategorie L5, kteří zahájí 1. ročník vzdělávání 1. září 2019 nebo později.

Jde tedy především o žáky maturitních oborů vzdělání, kteří budou konat od školního roku 2021/2022 povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky z matematiky (poprvé se tak stane v jarním zkušebním období 2022).

(POZOR: Žáci lyceí budou konat povinnou zkoušku z matematiky již od školního roku 2020/2021, tj. poprvé v jarním zkušebním období 2021.)

Co se mění?
Jednou z hlavních změn je zvýšení minimálního počtu hodin matematiky, který musí absolvovat žák maturující povinně z matematiky, během svého středoškolského vzdělávání.

Minimální počet vyučovacích hodin matematiky v oborech M a L0 (obory vzdělání s maturitní zkouškou) byl stanoven na 10 hodin v týdenním přepočtu, tj. na 320 celkových hodin za celou dobu vzdělávání (vztaženo k rámcovému rozvržení učiva pro žáky denní formy vzdělávání).

U oborů, které mají více než 10 hodin matematiky již nyní, je třeba zkontrolovat učivo a výsledky vzdělávání.

U oborů kat. H (obory vzdělání s výučním listem) a oborů kat. L5 (nástavby) byla změna minimálního počtu hodin nastavena tak, aby v součtu absolvoval žák v oborech H a L5 alespoň 10 vyučovacích hodin (týdenních) během svého středoškolského vzdělávání.

Podle čeho se bude v roce 2022 maturovat?
Stále platí Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky platný od školního roku 2015/2016. Veškeré současné změny v RVP nejsou v rozporu s ním.

V našich ŠVP (pro obor M a L0) již máme 10 hodin (popřípadě více) matematiky. ŠVP je zpracováno podle původního RVP. Musím ŠVP předělat?
V tomto případě stačí zkontrolovat učivo a výsledky vzdělávání s příslušnými opatřeními ministra školství a případně upravit či doplnit.

V našem ŠVP (pro obor H) již máme 4 hodiny matematiky (popřípadě více). ŠVP je zpracováno podle původního RVP. Musím ŠVP předělat?
Zde je pravděpodobně nutný větší zásah. Především z pohledu učiva a výsledků vzdělávání, neboť došlo k úpravám, jejichž cílem bylo posílit úroveň matematického vzdělávání.

Kdy se musí změny odrazit v ŠVP?
Změny musí být v ŠVP zapracovány do 1. září 2018 pro obory kat. M, L0, H a pro obory kat. L5 je stanoven termín 1. září 2019.

Některé tematické celky matematiky z RVP pro L5 úplně zmizely – už je žáci nepotřebují?
Maturitní zkouška ověřuje, jak absolvent střední školy zvládl předepsané výsledky učení během svého vzdělávání. V případě žáků nástavbových oborů kat. L5 se ověřují mimo jiné i výsledky vzdělávání z učiva, které žák měl zahrnuto do výuky matematiky v předcházejícím oboru kat. H.

Žádné tematické celky nezmizely. Jen byly některé přesunuty nebo uvedeny pod jiným názvem.

Jaké mají tyto změny vliv na Matematiku+?
Matematiku+ si nadále mohou žáci dobrovolně zvolit. Je již na škole, jestli svá ŠVP tomu přizpůsobí, nebo připraví žáky na Matematiku+ jiným způsobem.

Není u některých matematických témat toho oproti předchozí verzi RVP moc?
Tyto změny v Matematickém vzdělávání měly mj. za cíl i detailnější specifikaci učiva a výsledků vzdělávání, které byly dříve popsány velmi obecně.

Nedošlo pouze k formálním úpravám?
Zvýšení počtu hodin a specifikace učiva a výsledků vzdělávání jsou příležitostí pro přizpůsobení výuky matematiky současným požadavkům na matematické vzdělávání – akcentovat reálný, praktický a budoucí život absolventů. Proto je v aktualizovaných RVP (Matematika) dán důraz na finanční matematiku, na provázanost s odborným vzděláváním a výkon profese.

Proč RVP nereflektuje realitu, kdy žáci ze ZŠ často mají různou úroveň matematického vzdělání?
RVP popisuje učivo a výsledky vzdělávání povinné pro příslušný stupeň a obor vzdělání. Tedy to, co si mají žáci během středoškolského vzdělávání nově osvojit. Opakování učiva ze ZŠ, které je velmi důležité, se doporučuje zařadit do dokumentů pro výuku v prvním ročníku.

Nezapomněl NÚV na podporu učitelů?
Nezapomněl. Na Metodickém portálu RVP.CZ lze nalézt řadu aplikačních úloh, námětů pro projekty a motivační úlohy z matematiky. NÚV bude i nadále podporovat tvorbu těchto materiálů.

Kam pokládat další dotazy?
NÚV provozuje Konzultační centrum, kam můžete posílat jakýkoliv dotaz.

Jednotlivá opatření ministra: 
  • Opatření č. 5 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 
  • Opatření č. 6 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
  • Opatření č. 7 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
Odkazy:

Žádné komentáře:

Okomentovat