27.1.18

Návrh zákona poslance Václava Klause, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jedna z novel minulého volebního období se týkala povinného předškolního vzdělávání v rozsahu jednoho roku (tedy prodloužení povinné školní docházky o jeden rok) a řekněme „věkové inkluze“ – tedy rozšíření předškolního vzdělávání na děti dvouleté, resp. povinnosti mateřských škol (a obcí) přijímat i takto (pro předškolní vzdělávání nezralé) děti obligatorně. Předložený zákon obě tato opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu.

ZÁKON
ze dne …………………,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb. se mění takto:


 1. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
 2. § 34a se zrušuje.
 3. § 34b se zrušuje.
 4. § 35 odst. 2 se zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
 1. V § 35 odst. 3 se slova „včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání,“ zrušují.
 2. V § 37 odstavec 4 zní: „Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.“.
 3. § 123 odstavec 2 zní: „Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.“.
 4. V § 182a odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje a v bodě 3. se zrušují slova „nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte“.


Čl. II
V zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů se v části první čl. I bod 14 zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA


 1. Obecná část


 1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a nezbytnost navrhované právní úpravy
Jedna z novel minulého volebního období se týkala povinného předškolního vzdělávání v rozsahu jednoho roku (tedy prodloužení povinné školní docházky o jeden rok) a řekněme „věkové inkluze“ – tedy rozšíření předškolního vzdělávání na děti dvouleté, resp. povinnosti mateřských škol (a obcí) přijímat i takto (pro předškolní vzdělávání nezralé) děti obligatorně.
Předložený zákon obě tato opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu.

Povinná školka: Přes 90% dětí stejně do mateřských škol chodí. Stávající stav navyšuje byrokracii ve školkách (omluvenky, agenda spojená s povinnou předškolní docházkou; nárokovost zajištění místa), přináší nemalé finanční náklady v rozsahu cca 1 mld korun ročně. Pro prodloužení povinné školní docházky neexistuje žádný rozumný důvod a také nedošlo k jakékoli změně třeba vzdělávacích cílů na 1. stupni základních škol. U některých rodičů (např. s maminkou v domácnosti; rodiny s bydlištěm daleko od spádové obce; rodiny hodlající využít dobu před nástupem do školy k práci v zahraničí, cestování …, rodiny posílající dítě do školky jen některé dny v týdnu) – stávající stav znamená byrokratickou činnost a řešení něčeho, co by normálně řešit nemuseli. Veřejný zájem nyní panující novely byl snad opřen o integraci romských dětí a jejich přípravy na školní docházku, ale zde bohatě stačí osvědčené tzv. připravné třídy.


Dvouleté děti: naše mateřské školky mají stále světovou úroveň. Máme tradici, metodiku, vzdělané pracovníky. Nicméně jde o předškolní vzdělávání, nikoli o státem organizovaný baby-sitting, péči o kojence, batolata a děti pro nezralost neschopné předškolního vzdělávání. I učitelky ve školkách studují na předškolní vzdělávání, nikoli na péči o dítě.


Masová přítomnost (plánovaná od roku 2021) dvouletých dětí (bez základních sociálních návyků, psychicky daleko křehčí) způsobí rozvrat předškolního vzdělávání tak, jak ho známe, demotivaci učitelek. Přinese také obrovský tlak na rozpočty obcí, neboť může navýšit požadovanou kapacitu školek o čtvrtinu. Nelze opominout, že Česká republika umožňuje placenou rodičovskou dovolenou až do čtyř let věku dítěte.


Předložený zákon přítomnost dětí mladších tří let ve školkách nezakazuje, pouze ruší obligatornost jejich přijímání. 1. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky
Zákon je v souladu ústavním pořádkem a neodporuje žádným smlouvám, mj. proto, že jen vrací legislativu do stavu roku 2014.
 1. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí

Státní rozpočet, ani rozpočty krajů a obcí nebudou zasaženy žádnými dalšími výdaji. Naopak (zejména obce) spoustu výdajů ušetří. V školském systému bude až o 1mld korun ročně více.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Kateřina Valachová prosadila silou přes odpor pedagogů řadu změn v zákonech, které nebyly ověřeny předem v praxi a zhoršily situaci škol, učitelů i ředitelů. Vítám každý návrh, který vrátí legislativu do předchozí podoby před diletantskými zásahy exministryně Valachové, exministra a náměstka Štecha a náměstka Pavlíka.

Okomentovat