5.1.18

FAQ k projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích a MAP II

NIDV v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích průběžně uveřejňuje aktualizace často kladených dotazů (FAQ) na MAP II. FAQ zahrnují i aktuálně zveřejněné dotazy a odpovědi z webových stránek Řídícího orgánu OP VVV.


Bohužel zveřejňování ve formátu XLSX je poněkud nešikovné, proto zveřejňujeme otázky a odpovědi na naší stránce.

Dotaz k hodnocení žádosti. Jak se bude hodnotiti část na aktualizaci MAP a část na Implementaci MAP? Bylo již dříve řečeno, že hodnocení na MAP bude velmi rychlé a efektivní (max. 3 měsíce), aby se žadatelé vyhnuli sjednávání jakýchkoli úvěrů a nečekali na finance tak dlouho. V tuto chvíli je situace jiná a zajímá nás, jak dlouho se reálně bude hodnotit takto sloučená výzva?
ŘO OP VVV nastavuje proces hodnocení tak, aby byl co nejkratší, a to na základě zkušeností z předchozí výzvy. Nicméně délku procesu hodnocení ovlivňují i faktory (např. funkčnost systému MS2014+), které není schopen ŘO ovlivnit. Doporučená maximální lhůta procesu hodnocení je sedm měsíců, lhůty se budeme snažit co nejvíce zkrátit, ale nejsme v tuto chvíli schopni uvést dobu schvalovacího procesu.

Bude nutné zajišťovat souhlasy se zapojením do MAP II u škol a školských zařízení? Bude platit pořád 70 % souhlasů? Bude se do těchto souhlasů započítávat také ZUŠ, které přibyly při výpočtu max. částky na implementaci?

Ano, bude souhlas škol se zapojením do projektu, včetně ZUŠ. Jinak by nešla ověřit správnost výpočtu maximální výše dotace na projekt

Týká se možnosti slučování ORP do jedné žádosti. Žadatel totiž dle doposud známých informací bude moci podat žádost max. na 2 MAPy (tedy 2 území ORP). Je tedy možné území dvou ORP sloučit do jedné žádosti? 
Ano, ale zároveň to znamená, že to bude tvorba jednoho společného MAP pro dva  ORP (nepůjde tedy v rámci projektu aktualizovat a rozvíjet MAP pro každý ORP zvlášť). Pro sloučení dvou ORP do jednoho MAP platí stejná pravidla a podmínky, které byly stanoveny v první výzvě. Sloučení dvou ORP musí být tedy řádně zdůvodněno a potvrzeno Usnesením/Stanoviskem RSK.

Může se přihlásit do výzvy MAP II žadatel, i když nebyl ve výzvě MAP I ?
Ano. Žadatele společně s územím určí RSK ve svém stanovisku/usnesení. Je nutné volbu žadatele prodiskutovat v území a nalézt shodu nad jedním subjektem. Pokud ke shodě nedojde, doporučujeme projekt realizovat v partnerství s finanční spoluúčastí. Žadatel bude aktualizovat předchozí Místní akční plán, i když nebyl realizátorem projektu ve výzvě MAP I.

Počítají se do plánovaného souhlasu se zapojením do projektu i ZUŠ? 
 Protože se počítají do výpočtu výše maximální částky dotace na projekt, tak samozřejmě ano. Současně je to reakce z území na požadavek na vyšší zapojení ZUŠ do realizace MAP.

Bude v rámci webináře SRP pro MAP II i téma personální pozice - nástřel, model rozpočtu?
Prezenční semináře a následné webináře k výzvě budou realizovat pracovníci ŘO OP VVV, tedy budou stanovovat i obsah.

Je možné zapojit MAS pouze jako člena Řídícího výboru MAP? Místní akční skupina by tedy nebyla ani žadatelem ani partnerem projektu MAP II?
Jsou možné obě varianty, a to zapojit MAS pouze jako člena ŘV MAP, nebo může být MAS i partnerem projektu nebo může být i obojí.

Příjemci IPo MAP by potřebovali informace o zapojení škol v IPs v Pardubickém kraji, aby se aktivity nepřekrývaly. Nemohou tyto informace na webu nalézt. Je možné tyto informace získat?
Informace o zapojených školách v projektu KIPR jsou na stránkách projektu KIPR, další informace lze nalézt v Inspiromatu 3 - Soustava projektů akce KLIMA (odkazy na stránky se seznamem zapojených škol). Projekt SRP o zapojených školách informoval adresně RT MAP, a to pouze tam, pokud je na jejcih území škola, která je zapojena do projektu SRP. Některé IPs školy ke spolupráci v současné době teprve vybírají.

Spadají do zapojených IZO kromě MŠ, ZŠ, ZUŠ také CDM, DDM? 
Zazněl návrh, aby bylo jasně stanoveno, které organizace (druh školy/zařízení dle rejstříku škol a školských zařízení – např. A, B, F, F10, G11…..) se počítají jako zapojené a současně, aby byla zcela jasná informace, z jakého počtu se bude počítat 70%. Započítávají se pouze IZO MŠ, ZŠ a ZUŠ, podrobně je to rozpracováno v Postupech MAP II, takže se není čeho obávat, podrobný výklad je k dispozici.

V prezentaci u výčtu možných partnerů chybí ZUŠ. Nejsou uvedeny pouze nedopatřením, nebo skutečně nemohou být partnerem projektu? 
Nechybí. Spadají do škol a školských zařízení (pojem definovaný legislativou, jsou v rejstříku škol a školských zařízení).

Jaká bude výše zálohové platby? 
Pokud budou monitorovací období 6 měsíců a nikoliv 3 měsíce, měla by být záloha dost velká na ufinancování do další platby. Výši zálohové platby stanovuje výzva.

Školy a další organizace neformální máme jako dvě skupiny, musíme je v MAP II mít jako jednu skupinu partnera?
Ne, není třeba mít tyto subjekty jako "jednu skupinu" partnera. Výzva nestanovuje partnerství jako povinné a ani nepředpokládáme, že školy zapojené do projektu budou v pozici partnera.

K žádosti na MAP II se má doložit čestné prohlášení o projednání podání žádosti o podporu s možnými žadateli v území: žadatel bude ORP město, projedná to s DSO (má 39 obcí z 59 obcí) a s MAS (na území leží 5 MAS, musí projednávat se všemi?). Je třeba projednat se všemi mikroregiony a svazky obcí viz níže? Je jich dalších 15 - je tedy třeba mít všechny tyto souhlasy? V MAP I jsme měli jen 1 MAS, 1 DSO (39 obcí) a město...
Žádost o podporu do výzvy MAP II by měla být projednána se všemi relevantními partnery, tj. např. zmiňované DSO, MAS a město. Jinými slovy můžete zvolit stejný okruh partnerů jako u výzvy MAP I.

Znění nové výzvy: Na každém území správního obvodu obce s rozšířenou působností mají oprávnění žadatelé povinnost dojít k dohodě, kdo z nich za dané území podává projekt na tvorbu MAP II.

Způsob doložení: Žadatel dokládá tuto skutečnost prostřednictvím přílohy žádosti o podporu „Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o podporu s ostatními možnými žadateli v území“. 
Dotaz zní: Z výše uvedené citace z Výzvy je to jasné, ale jeden žadatel (MAS) se dotazuje, zda stačí opravdu to čestné prohlášení nebo zda je nutné doložit i stanovisko jako od obce s rozšířenou působností, tak i od všech svazků obcí (byť jen s jednou obcí), které se na území nachází? To by totiž znamenalo značnou časovou náročnost k získání takovýchto potvrzení. Žadatel se totiž odkazuje na seminář, ze kterého my data nemáme, čerpáme jen z odkazu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-vyzve-map-ii
Při odeslání žádosti o podporu Řídícímu orgánu OP VVV bude opravdu stačit přiložení povinné přílohy Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o podporu s ostatními možnými žadateli v území. Nicméně před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory bude třeba předložit i doklady prokazující, že na každém území správního obvodu obce s rozšířenou působností/městské části došlo s ostatními možnými žadateli k dohodě, kdo z nich za dané území podává projekt na tvorbu MAP II (např. formou kopie zápisu z jednání s ostatními potencionálními žadateli, kopie zápisu z jednání ŘV MAP atp.). Viz  kap. 6.4., bod 13) Příručky pro žadatele a příjemce - specifická část.

Ve Středočeském kraji v rámci území MAP došlo v předchozí výzvě v několika případech k odlišnému pokrytí území ORP (jeden žadatel pokryl území ORP bez několika obcí, ale tyto obce si k sobě přibral jiný žadatel z vedlejšího ORP). Bylo to vždy jasně zdůvodněno a následně schváleno RSK. Nyní z pracovní verze nové výzvy ale vyplývá, že: „Omezení výzvy: Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován. Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž každá z nich musí být zpracována pro jiný správní obvod ORP. Za každý správní obvod obce se rozšířenou působností může být podána maximálně 1 žádost o podporu a to do výše stanovené alokace na územně příslušný správní obvod obce s rozšířenou působností.“ Dotaz zní, zda je to myšleno tak, že to vždy musí být striktně jen pro jednu ORP a nic víc? Nebo je to volnější jako v předchozí výzvě? Z některých pasáží výzvy nám totiž vyplývá fakt, že se vždy jedná jen a pouze o území jednoho celistvého ORP. Byla by ale škoda, kdyby se rozbíjela struktura, která sice není přesně podle administrativního členění, ale v „terénu“ funguje.
Území realizace a dopadu není striktně omezeno na hranice obvodu obce s rozšířenou působností a mohou se připojit i ostatní obce, případně školy z vedlejšího ORP, a to z důvodu přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP. Jedná se o stejný model jako ve výzvě Místní akční plány I, více viz kapitola 6 Postupů MAP II.

Dotaz ke splnění minimální hranice ročního obratu. V informacích k výzvě se píše, že žadatel dokládá, že obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje min. 15 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu ponížených o předpokládané výdaje kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – obrat za které období? Za loňský rok před podáním žádosti?
Platí, že v případě doložení osvědčení o standardizaci MAS 2014 – 2020 žadatel dokládá, že obrat jeho organizace/společnosti dosahuje min. 15 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. V případě nedoložení standardizace MAS 2014 – 2020 dokládá žadatel, že obrat jeho organizace/společnosti dosahuje min. 30 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období  trvající 12 měsíců (která existují), za která měl žadatel/partner s fin. příspěvkem odevzdat daňová přiznání a která předcházejí datu podání žádosti o podporu. Další upřesnění viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část, kapitola 5.2.1, bod J).

Na říjnovém semináři  k MAP II a Šablonám II bylo řečeno, že výzva je nastavena na nejmenší ORP v ČR, ve kterých je těch minimálně 11 IZO. Zpracováváme MAP pro ORP Vodňany. Máme zde 6 mateřských škol, 3 ZŠ a 1 ZUŠ. V rámci Mateřské školy Vodňany, Smetanova jsou dvě pracoviště: MŠ Smetanova a MŠ Výstavní - IZO mají totožné, liší se pouze v lomítku - část 01 a část 02.  Znamená to, že je to jiné IZO nebo ne, dle mého není. V tom případě, ale máme pouze 10 IZO. Stejně tak v rámci ZŠ a G Vodňany - jsou ZŠ Alešova, ZŠ Bavorovská, ZŠ Výstavní a IZO se liší až za lomítkem, 107722399/01, 107722399/03, 107722399/04, jsou to 3 rozdílná IZO nebo ne?
Je-li za IZO lomítko označující umístění pobočky téže školy, např. v jiných ulicích, jedná se stále o jedno a téže IZO, nikoli jiné. V případě, že by podmínku zapojení 11 škol dle IZO do projektu nebylo možné  naplnit, je třeba hledat jiné řešení v souladu s pravidly výzvy (Příručkou pro žadatele a příjemce - specifická část a Postupy MAP II), např. přiřadit školy k jiné ORP.

Dotaz k předpokládanému zahájení realizace, konkrétně se jedná o případ, že příjemce nechce (resp. nemůže) předfinancovávat více než 3 až 4 měsíce. Pokud by podal žádost na přelomu ledna a února 2018, bylo by možné zahájit realizaci např. v červenci 2018 se zálohouvou platbou do října téhož roku? 
Pokud bude žádost podána do druhé průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu, datum zahájení fyzické realizace bude od července 2018, je vysoce pravděpodobné, že zálohová platba bude zaslána do října 2018. Termíny se odvíjí nejen od doby hodnocení a schvalování projektů, ale i od času potřebného pro administraci právního aktu (PA) a tudíž i spolupráce žadatele při dokládání dokumentů potřebných pro PA.

Když v území MAP existuje škola, která bude zapojena v jiném MAP, počítá se tato škola do základu výpočtu 70 % zapojených škol v prvním MAP, kde nebude zapojena?
Území realizace musí být vymezeno stanoviskem/usnesením regionální stále konference (RSK). Pokud tedy daná škola bude zapojena do jiného MAP, bude muset mít tento MAP vymezeno území tak, aby do něj spadala i tato škola. Následně se pak započítá právě tam, tedy do MAP, ve kterém bude zapojena.

Je možné, aby se projekty MAP I a MAP II překrývaly? Je jasné, že nelze nic vykazovat dvakrát (náklady ani indikátory). Znamenalo by to například prodloužit si MAP I do března a od ledna realizovat MAP II. 
Není možné, aby se realizace projektů překrývala. Výstupem projektu ve výzvě 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání je finálně schválený Místní akční plán, který musí být přílohou žádosti o podporu ve výzvě 02_17_047 MAP II. Žádost o podporu je možné podat před ukončením realizace projektu MAP I, nicméně zahájení realizace MAP II je možné až po ukončení realizace MAP I.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Já mám také dotaz. K čemu tyto projekty vlastně jsou? Na školách jsme si zatím vůbec nevšimli, že by nás někdo strategicky řídil nebo že by někdo něco místně akčně plánoval, což je vzhledem k tomu, že je první vlna těchto projektů už za námi, přinejmenším podivné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

K čemu tyto projekty vlastně jsou?

Klasika. Čerpat, čerpat, čerpat. Že se z toho ke školám mnoho nedostane? Nevadí. Podstatné je dostat peníze do oběhu. Jinak by nemálo lidí zatížilo státní rozpočet čerpáním podpory v nezaměstnanosti.

Okomentovat