25.9.18

#denoffline

Webový magazín Flowee.cz s podporou Národního centra bezpečného internetu vyhlašuje na 29. září 2018 #denoffline.

Díky chytrým telefonům a sociálním sítím jsme neustále online. Jsme v permanentním spojení s ostatními, což je jistě skvělé. Ale… nic není zadarmo.

Pedagogická komora je proti zpřísňování jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Pedagogická komora je proti omezování pravomocí ředitelů středních škol vybírat si své budoucí žáky. Plánované stanovení nepodkročitelného minima u jednotných testů z češtiny a matematiky, které organizuje Cermat, připravuje školy o další kousek svobody i zodpovědnosti. Jde o projev nedůvěry ze strany zřizovatelů i státu.

Jana Nováčková: Představa, že spravedlivé je dát každému stejně, je vrcholem nespravedlnosti (2. díl)

Z minulého rozhovoru s psycholožkou Janou Nováčkovou mi jedna myšlenka utkvěla v hlavě opravdu silně – a mám dojem, že v tom nejsem sama: „Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco, jako školní třídu v současné klasické škole. Tradiční škola jde proti tomu, jak se učí náš mozek…“

MŠMT: Posudky Nezávislé odborné komise ke společné části maturitní zkoušky - podzim 2018

Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.

Zdeněk Nutz: Jsme vůbec ještě úplně normální?

Proč nejdou peníze na školy přímo a musí se propasírovat přes Brusel? Odpověď je jednoduchá. Pokud pošlete peníze přímo školám, nešla by kravička cestou podojit. Došla by do škol celá, nevydojená a ředitel by si mohl sám rozhodnout, kdo a jak ji bude dojit.

Václav Trojan: Chceme toho po ředitelích stále více, skutečně je jejich systematická příprava a podpora zbytečná?

Přinášíme dopis Václava Trojana, ředitele Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlova, předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP.


Varianty: Pražským učitelům nabízíme školení k posílení kompetencí při prevenci rizikového chování

Pražským pedagogům a školním metodikům prevence nabízíme školení a výukové nástroje k posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí. Ve vzdělávacím modulu se naučíte pracovat s materiály a metodami, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na aktuální témata. Součástí modulu je nová desková hra, která pomáhá studentům klást otázky i odpovídat na ně.

E-kniha pro vás: Komunikační systém VOKS

Mnoho dětí s diagnózou poruch z okruhu autistického spektra (PAS), Downovým syndromem, těžšími formami mentálního postižení či jinými vývojovými poruchami má problémy naučit se používat mluvenou řeč. Zvláště děti s PAS mohou mít díky svému odlišnému chápání světa velké potíže porozumět mluvené řeči a používat ji funkčním způsobem. Dokonce i ty děti s PAS, které verbálně komunikují, nedokážou vždy smysluplně odpovědět na otázky nebo nám sdělit své potřeby. Často se neorientují v řeči ostatních, sdělovanému nerozumí, nebo rozumí jen velmi omezeně, protože mohou mít problém orientovat se v množství slov valících se na ně, přestože jednotlivě jejich význam chápou. Pro porozumění a užívání mluvené řeči bývají další komplikací, kromě zmíněného obtížného zpracovávání sluchových podnětů, také významné problémy s generalizací, transferem a pamětí, potíže s intermodalitou, serialitou a napodobováním, a v neposlední řadě i deficity v oblasti sociální interakce.

Asociace krajů ČR: Kraje žádají zavést v rámci centrálních přijímacích zkoušek na střední školy jednotné bodové ohodnocení jako podmínku přijetí žáka

Úroveň vzdělávání a výsledky maturitních zkoušek jsou na řadě středních škol tristní. Hejtmani proto vyzývají ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu k urychlenému řešení. Žádají zavedení jasného bodového ohodnocení uchazeče v rámci centrálních přijímacích zkoušek na všechny typy středních škol, včetně těch soukromých, na základě kterého by pak byl teprve žák přijat ke studiu. Takové opatření by mohlo pomoci zastavit přijímání žáků bez studijních předpokladů a odstranilo by také rozdíly v přijímání uchazečů do soukromých a krajem zřizovaných škol.

Novinky.cz: Kraje chtějí u přijímaček na SŠ jednotnou hranici pro přijetí. Ministerstvo to zváží

Úroveň vzdělávání a výsledky maturit jsou na řadě středních škol tristní, tvrdí hejtmani. I proto vyzývají ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby zavedl jasné bodové ohodnocení uchazeče v rámci centrálních přijímacích zkoušek na všechny typy středních škol včetně soukromých, na základě kterého by byl teprve přijat ke studiu. Má to zastavit přijímání žáků bez studijních předpokladů a odstranit rozdíly mezi školami. MŠMT je o tom ochotno debatovat.

24.9.18

EDUin: Žádáme o urychlené projednání závěrů zprávy OECD (Education at Glance 2018) na Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu

EDUin dnes rozeslal poslancům a poslankyním, členům školského výboru, otevřený dopis, který upozorňuje na závěry každoročního srovnání stavu vzdělávacích systémů zemí OECD. Situace v České republice je podle něj tristní. Proto žádáme poslance a poslankyně, aby závěry zprávy Education at a Glance projednali a formulovali opatření, která povedou k rozvoji vzdělávacího systému ČR.

Radek Sárközi: Třídní učitelé si zaslouží více peněz

Sněmovna by dnes měla hlasovat o novele zákoníku práce, která má zajistit adekvátní odměnu třídním učitelům. Očekávám bouřlivou výměnu názorů, protože do školy chodil každý. A většina lidí s nostalgií vzpomíná právě na své třídní učitele. I rodiče nejčastěji komunikují právě s nimi.

Václav Klaus ml.: Ředitel školy na seznamu ohrožených druhů

Svět okolo nás má více vrstev. Hlavní je ta osobní pochopitelně. Zdraví, vztahy, rodina, kariéra… Pak jsou dějinné události a hlavní parametry země, kde žijeme. Maďarsko, volby, migrace, rozvrat hodnot, na kterých stál západní svět… A pak jsou ještě věci „mezi“, kterých si často nevšímáme.

E-kniha pro vás: Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu)

Tento dokument je doporučením Evropské komise členským zemím, jak definovat potřebné digitální kompetence učitelů. Navazuje na již dříve vypracovaný rámec digitálních kompetencí evropského občana (The Digital Competence Framework for Citizens) a spotřebitele (The Digital Competence Framework for Consumers) i na definici digitálně fungující vzdělávací organizace (Framework for Digitally Competent Educational Organisations). Zavádí jednotné pojetí a společnou terminologii s cílem zvýšit porozumění a usnadnit spolupráci v rámci vzdělávání.

Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička: Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie. O jejich účelném začleňování ale stále panují nejasnosti. Teprve před několika lety začaly v evropských institucích snahy o vytvoření systematického popisu digitálních dovedností a kompetencí, kterými by měli být vybaveni učitelé. Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v této oblasti společnou terminologií. Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu.

8. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Už poosmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už dvanáct let provázejí učitele a žáky aktuálními tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. Tématem letošního ročníku je: Co pro mne znamená demokracie?

Přihlašte se na e-learningové kurzy Občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá dva e-learningové kurzy: Mytologie sounáležitosti a Občanka v souvislostech.

Jana Nováčková: Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco takového, jako je školní třída (1. díl)

Jaká je kvalita výuky na našich školách? Jaký vliv má podoba současného školského systému na životy dětí a tím vlastně na budoucnost celé společnosti? A mohla by výuka probíhat jinak? Třeba tak, aby děti nebyly pouze malými pasivními kolečky v soukolí stroje, který je formuje do podoby poslušných, papouškujících automatů a bezohledných kariéristů? Aby byly schopny spolupráce a tvořivosti, uvažování v souvislostech a zušlechťování charakteru? Stačí korektury, kterými naše školy prošly po roce 1989, nebo je potřeba hlubších změn, které by přeměnily samu podstatu podoby škol, aby se výrazně lišily od toho, jak je v podstatě známe od dob Marie Terezie? O těchto a souvisejících otázkách rozmlouváme s psycholožkou, doktorkou Janou Nováčkovou.

Sabina Vojtěchová: Tříleté děti mají nárok na místo ve školce, přesto každé šesté u zápisu neuspěje

Tříleté děti mají ze zákona nárok na místo ve školce. Ta ale stále chybí. Letos neuspěla každá šestá žádost o zapsání tříletého dítě do předškolního zařízení. Rodiče se v takovém případě mohou obrátit na soud.

23.9.18

Zdeněk Sotolář: Ta naše reforma česká aneb Jak z toho ven, pane ministře?

13 let od zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které nahradilo osnovy, se opět objevuje kritika biflování letopočtů, plžů, mlžů a přítoků řek. Proběhla vůbec nějaká reforma?

Jitka Dolanská: Naučit děti číst a psát je rok od roku těžší, říká ředitelka školy

Už sedm desítek let působí v sousedství kostela sv. Mikuláše tak trochu jiná škola. Její název se v průběhu let měnil, poslání ale zůstalo. Deset let školu vede ředitelka Miloslava Hartmannová.

Anketa: Cítíte se v českém vzdělávacím systému svobodně?

Táta parťák vyzval na sociální síti Facebook k hlasování v anketě a případně ke zdůvodnění volby v komentáři. Otázka je sice poněkud široká (i manipulativní) a škála odpovědí naopak úzká, ale doufejme, že v komentářích se objeví zajímavé postřehy od všech skupin aktérů. Na první pohled je jasné, že většina komentujících zaměňuje vzdělávání a školství. Táta parťák se stal tak trochu mediální hvězdou a samozřejmě přitahuje především ty, kterým vyhovují jednoduchá populistická řešení.


22.9.18

Tereza Chlubná: Informatika na školách

Rámcové vzdělávací programy pro informatiku na základních a středních školách jsou zastaralé. Co dělat, aby českému školství v digitální gramotnosti neujel vlak?


Monika Zavřelová: Ať si děti vyberou, co chtějí číst, a možná tím překvapí

Před lety převedlo ministerstvo školství kompetenci sestavovat seznam doporučené četby na školy. Nyní by však více než polovina české veřejnosti uvítala, kdyby do jeho podoby mohli částečně mluvit i žáci a studenti. Avšak jedině za podmínky, že by do něj stále mohli zasahovat i vyučující. Průzkum Martinus realizoval na reprezentativním vzorku 525 respondentů prostřednictvím služby Instant Research.

Hana Filipová: Vzdělávání pro mě není byznys, chci se přiblížit zahraničním školám, říká šéf PORG Martin Roman

Jeho tématem už není energetika, ale vzdělávání a nutnost reformovat české školství. „Jsem byznysově orientovaný člověk, ale ne v oblasti vzdělávání,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro magazín E15 Premium Martin Roman, bývalý šéf ČEZ a nyní předseda správní rady soukromé základní školy a gymnázia PORG či autor projektu Čtení pomáhá.

21.9.18

Pedagogická komora podporuje změny v inkluzi

Pedagogická komora podporuje revizi inkluze, o kterou usiluje ministr školství Robert Plaga. Spolek Pedagogická komora uspořádal mezi svými členy anketu, z níž vyplývá, že pro současnou podobu inkluze, jak ji prosadila ministryně Kateřina Valachová, jsou pouhá 2 % respondentů. Na řadu nedostatků v nastavení společného vzdělávání upozorňovali pedagogové z praxe již před přijetím aktuálně platné legislativy, ale tehdejší vedení ministerstva školství v čele s Kateřinou Valachovou jejich odborné výtky ignorovalo.

Martina Procházková: Podívejte se na běžné ráno před školou, je to džungle

Každoročně přibývá rodičů, kteří své děti vozí do školy autem. A ve velkých městech či u velkých škol se širokou spádovostí se denně odehrává dopravní drama. Desítky aut najíždí k chodníku, parkují u obrubníků. Ti řidiči, kteří místo nenajdou, stojí takzvaně „na blikačky“, kde se dá. A mezi auty pobíhají malí školáci.


ČSU: Středoškoláci upozorňují na rozdíly mezi praxemi, jejich problematičnost ukazuje průzkum

Po seznámení se s komplexní legislativou týkající se praktických cvičení, tzv. praxí, se Česká středoškolská unie rozhodla zmapovat současnou situaci pomocí dotazníku adresovaným přímo studentům. Statistické šetření je unikátní právě v tom, že samotný pohled žáků na vykonávání praxí v posledních letech nikdo kromě České středoškolské unie plošně nezkoumal. Výpovědi žáků jsou čistě subjektivní, a tak průzkum nabízí jedinečný pohled na silné a slabé stránky systému vykonávání praxí v rámci středoškolského studia.

Obecní volby: Jak konkrétní obce vytvářejí vizi rozvoje vzdělávání a jak ho podporují

Obraz České republiky podle mezinárodního hodnocení vzdělávacích systémů Education at a Glance 2018 z hlediska investic a rozvoje je tristní. Přesto v ČR existují dobré příklady praxe na lokální úrovni. Řada menších i větších obcí v ČR si uvědomuje, jak důležité je podporovat lokální vzdělávací systém. Během vrcholící kampaně před obecními volbami bychom rádi přinesli ukázky toho, co mohou obce dělat. Právě oblast vzdělávání by měla být při rozhodování voličů jednou z nejdůležitějších.

Lukáš Bartoň: Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní.

Výzva Josefa Soukala k založení odborného sdružení češtinářů a bohemistů

MŠMT: Ministr Plaga jednal se členy malé tripartity

Rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2019 byl hlavním tématem čtvrtečního jednání Rady hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malé tripartity) v budově MŠMT.

Marek Výborný: Obor kosmetička je dnes v Národní soustavě kvalifikací uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání, ať už v rámci vlastního rezortu nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována.

20.9.18

Shrnutí: Závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami MŠ a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením

Kvalitativní rozhovory proběhly s 19 pedagožkami MŠ a 27 rodiči dětí, které navštěvovaly povinný předškolní ročník. Všechny z dětí prošly před nástupem do MŠ předškolním klubem. Realizované šetření mezi učitelkami mateřských škol ukázalo, že vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v rámci povinného předškolního ročníku (PPR) s sebou přináší řadu úskalí, kvůli kterým nejsou jeho dopady na připravenost dětí při zachování současného stavu vždy stoprocentní.

Jeden rok ve školce bez další podpory nestačí, vyplynulo z šetření mezi učitelkami a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením


Téměř 80 % rodičovské veřejnosti souhlasí s tím, aby předškolní rok zůstal povinný pro všechny (průzkum MEDIAN). Jenom zavedení povinnosti ovšem nestačí na to, aby děti ohrožené sociálním vyloučením dohnaly svůj hendikep, ukázaly hloubkové rozhovory (šetření organizace Člověk v tísni).

Pedagogická komora: Školství vládní prioritou není

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2019. Výdaje na školství mají činit 195,7 miliardy korun. Podle vlády je to důkazem, že je školství její prioritou. Pedagogická komora, z. s., s touto interpretací nesouhlasí.

Blanka Klimešová: Chodit pěšky do školy je normální

Počet dětí, které rodiče vozí denně do školy autem, se každoročně zvyšuje. To má negativní dopad na jejich zdraví, bezpečnost i na okolí školy. Postupná změna těchto návyků by prospěla všem.

Čtyři slabá místa jednotných zkoušek: Jak je může Cermat zkvalitnit a zvětšit jejich přínos pro žáky a školy

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má od května letošního roku novou ředitelku, veřejnosti ale zatím nepředstavilo žádné organizační změny, které jsou v jeho kompetenci. Do zásadnějších návrhů by se ani pouštět nemělo – jeho role je jen servisní. Změny v podobě maturitní zkoušky by podle ministra školství Roberta Plagy měly být výsledkem veřejné diskuse, odborné i politické. Poukazujeme proto na slabá místa zkoušek, které Cermat připravuje, a nabízíme řešení. Výrazná zlepšení jsou potřeba zejména v komunikaci Cermatu s veřejností po skončení testování.

19.9.18

Martin Fendrych: Domácí úkoly jsou zlo? Žáci, rodiče i kantoři otročí systému? Táta parťák je vedle

Klobouk dolů, Táta parťák je v jedné věci naprosto skvělý, má o své děti zájem, jde mu o ně, jen má tu smůlu, jako my všichni, že žije v systému.

MŠMT: Vláda schválila pro školství rekordní rozpočet na rok 2019 (AKTUALIZOVÁNO)


Platy pedagogů ve školách stoupnou v příštím roce o 15 %, u nepedagogů o 10 %. O dvě miliardy korun se zvýší rozpočet pro vysoké školy. Schválením historicky nejvyššího rozpočtu ve výši 195,7 miliardy korun dnes vláda potvrdila, že školství je její prioritou. Včetně podílu EU bude rozpočet MŠMT pro rok 2019 činit více než 205 miliard korun, což je meziroční navýšení o více než 16 %.

Stanislav Štech: Změny ve francouzském školství se netýkají jen zákazu mobilů

Francouzské školství prochází v posledním roce výraznými změnami. Těch hlavních je pět a vycházejí z vyhodnocení slabých stránek dosavadního fungování. Přes všechnu kritiku se dá, že cílí na to základní: kvalitu a rovnost ve vzdělávání.

Vít Pátek: Proč se žáci učí z více než dvacet let starých učebnic?

Nehorázné "šetření" na celkových výdajích na školství, které jsou tvořeny převážně platy učitelů, vedlo k tomu, že když už bylo nutno na platy přidat alespoň mizivé procento, ořezaly se několikrát za sebou o desítky procent ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Hlavní dlouhodobý následek je, že zkolabovala důvěra nakladatelů učebnic v racionální chování státu a v současnosti už téměř neexistuje vývoj skutečně moderních učebnic.

Michal Komárek: Školství jako priorita? 20 let jsou to jen plané řeči

Neúprosným dokladem toho, že čeští politici neberou školství jako prioritu, jsou studie Education at a Glance, neboli Letmý pohled na vzdělávání. Už dvacet let je vydává organizace ekonomicky nejvyspělejších zemí světa OECD. A už dvacet let v nich o českém školství můžeme číst v principu totéž.


Vera Renovica: „Přepracovat inkluzi? Vítám to a děkuji Blesku,“ raduje se expert na školství

Už dva roky českým školstvím zmítá inkluze. Tedy pokus do běžných základních škol „nalít“ zejména děti s lehkým mentálním postižením. Po jednání u prezidenta Miloše Zemana v Lánech se odborníci dohodli, že opatření omezí. A šéf Asociace speciálních pedagogů ČR Martin Odehnal říká: No konečně!

František Fuka: Matix aneb jednoduchá aplikace pro matematiku

Matix je online aplikace pro výuku základní matematiky (čtyři operace, úpravy zlomků) pro děti od 7. třídy dále. S překvapením jsem zjistil, že podobná online aplikace neexistuje, tak jsem ji narychlo spíchl sám (děti nemám, bylo to pro cizí dítě).

18.9.18

Barbora Němcová, Michael Švec: Studenti dělají kampaň pro ředitele, který kandiduje za ANO. Řeší to školní inspekce

Zřizovatelka školy a ředitelova matka Zdenka Bastlová za svého syna agitovala i na studenty organizovaném zájezdu, kterého se účastnili především senioři.

Jiří Mach: Plán výrazně přidat kantorům je ohrožen

Další desítky miliard korun ročně by musela vláda ročně přisypat na platy kantorů, mají-li být už do dvou let o třetinu vyšší, než je celostátní průměr, jak to žádají odbory a souhlasí s tím většina stran. Jen na zvýšení mezd učitelů o 15 procent a nepedagogů o 10 procent od ledna příštího roku plánuje vláda v rozpočtu 26 miliard korun.

Martina Poskočilová: Dětí se speciálními potřebami ve školkách i školách přibývá

I když se podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských a základních školách časem příliš nemění, jejich absolutní počet se vzhledem k aktuálně silným ročníkům školkových a školních dětí zvyšuje. Za posledních deset let jich bylo výrazně více integrováno do běžných mateřských, základních i středních škol. A mění se také struktura postižení, kvůli kterým děti speciální přístup ve škole potřebují.

ČŠI: Stanovisko k analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji


Koncepce středního školství v Karlovarském kraji se zabývá zejména záměrem optimalizace počtu míst u vybraných oborů ve středním vzdělávání. Úvodem je třeba zdůraznit, že zásahy do vzdělávacího systému je nutné realizovat s ohledem na jejich dopady v dlouhodobém horizontu. Intervence by měly být komplexní a měly by zahrnovat identifikaci a eliminaci možných rizik, která jsou jejich součástí. Předložený materiál tedy není explicitní koncepcí středního školství v Karlovarském kraji, ale spíše návrhem opatření k naplnění současné oborové struktury středních škol. Skutečná koncepce by musela obsahovat také komplexní návrhy kroků a opatření na zlepšení kvality vzdělávání již na úrovni mateřských a základních škol, neboť kvalita vzdělávání dětí a žáků v uvedených stupních počátečního vzdělávání má primární dopad na jejich další vzdělávací dráhu ve středních školách.

Markéta Chaloupská: Černé duše autoklubu? Ministerstvo školství možnou škodu vyčíslilo na 308 milionů korun

Na 308 milionů korun vyčíslilo ministerstvo školství škodu, kterou mu mohl způsobit Autoklub České republiky a někteří zaměstnanci ministerstva. Vyplývá to z interních dokumentů, které resort poslal policii. Radiožurnál do nich nahlédl. Kriminalisté spolek prověřují kvůli podezření, že uváděl vyšší počet členů a tím získával vyšší dotace. Zabývají se také postupem některých úředníků, kteří o dotacích v letech 2010 až 2016 rozhodovali.


Veronika Rodriguez: Školáci neumějí mluvit. Na vině jsou rodiče, málo dětem čtou

Čtení pohádek vyšlo z módy. Rodiče raději vloží dětem do rukou tablet. Výsledek: školáci neumějí pořádně mluvit. Někteří dokonce neporozumí ani mluvenému slovu. Části z nich vydrží problémy až do dospělosti.

Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany

Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. „Vím, že se chce zabít,” nebo „Mám o ní strach, hodně se pořezala,” jsou jen příklady ze stovek příběhů.

Ondřej Šteffl: Rodiče hledají školu s lidskou tváří

Mnohé školy se vzdalují realitě světa a děti pak ztrácejí přirozený zájem o učení, říká podnikatel, matematik a kritik školského sytému Ondřej Šteffl. Zakladatel prvního soukromého gymnázia PORG a společnosti Scio, známé testováním na všech úrovních, popsal i fungování alternativních ScioŠkol.

MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je svoboda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlašuje dne 17. září 2018 foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.

Michaela Endrštová: Žáci se často musí učit ze „salátu“. Školám chybí peníze na nové učebnice

Školy se potýkají s nedostatkem peněz na nové učebnice. Žáci se tak často musí učit z desítky let starých knih, které jsou navíc leckdy v dezolátním stavu. Pokud je učebnice jen trochu použitelná, většinou děti nemají nárok na její výměnu. Jedna projde průměrně rukama přibližně deseti školáků.

Bořivoj Brdička: Jak může umělá inteligence učitelům pomoci

Zpráva o výsledcích výzkumu Seana Kellyho z University of Pittsburgh, který vyvinul nástroj automaticky hodnotící kvalitu výuky na základě zvukového záznamu prostřednictvím analýzy tzv. „autentických“ otázek.

17.9.18

Veronika Hlaváčová: Lidí s poruchou autistického spektra přibývá. Na diagnózu se často přijde zbytečně pozdě

Celkem 11 600 lidí v Česku má od lékaře potvrzenou diagnózu autismu. Reálný počet dětí i dospělých s poruchou autistického spektra může být ale mnohonásobně vyšší. Včasná diagnóza a následná práce s autisty je přitom podstatná pro jejich další vývoj. Pokud se jejich chování neusměrňuje, můžou být agresivní a nezvladatelní a přerostou rodičům přes hlavu.


TN.cz: Nezatěžujte peněženky. Za školní pomůcky platit nemusíte

Další školní rok začal a s tím i nutnost rodičů nakoupit školní pomůcky. Někteří učitelé vyžadují po rodičích, aby svým dětem pořídili pracovní sešity, mýdla nebo papírové kapesníky. Rodiče však s těmito výdaji souhlasit nemusí, uvedly Hospodářské noviny.

Učitelská platforma politikům: Ke vzdělávání se nemohou vyjadřovat jen vaši poradci, k tomu je potřeba mít expertní tým na vzdělávání

Prezident Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, guvernér ČNB či zaměstnanci kanceláře prezidenta republiky. To je výčet členů expertního týmu prezidenta republiky. Ten se minulou sobotu sešel a vyjádřil se k inkluzi. Ze třinácti členů lze považovat za experty na vzdělávání pouze dva členy, současného a bývalého ministra školství. Učitelská platforma proto vyzývá politiky, aby vzdělávací politiku brali vážně a pro oblast vzdělávání své týmy rozšířili o skutečné odborníky, kteří tématu rozumí. Například současný prezidentův expertní tým těžko může posuzovat tak závažné téma, jako je probíhající inkluze.

Interpelace premiéra v PSP: Ministerstvo ani vláda dlouhodobě neplní své povinnosti dané zákonem. Po 14 letech platnosti školského zákona nemáme Národní program vzdělávání...

Z interpelace Lukáše Bartoně na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. září 2018 vybíráme: "V § 3 školského zákona je jasně uvedeno, že Ministerstvo školství zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Za 14 let platnosti tohoto zákona se tak nestalo a neděje se tak ani ve vaší vládě. Jaký je význam zákonných povinností, když je neplní ani ministerstvo, ani vláda?" Přinášíme stenoprotokol interpelace s odpovědí premiéra Andreje Babiše.

Petr Kadeřábek: V Česku sportuje stále méně dětí. Těm, které se pohybu věnují, chybí všestrannost

Počet sportujících dětí je podle výzkumů, například Českého olympijského výboru, alarmující. Dětí, které pravidelně sportují, je oproti minulosti výrazně méně. Když už se přece jen nějakému sportu věnují, jsou méně obratné, než děti v minulých letech.


Výzva vládě: Jak dlouho bude ČR ignorovat svou prokazatelnou zaostalost v oblasti rozvoje vzdělávání?

Každoroční zpráva Education at a Glance, kterou vydává OECD, přináší obvyklé srovnání statistických parametrů jednotlivých vzdělávacích systémů. Zpráva také obsahuje diagnostické snímky jednotlivých zemí, pomocí nichž se snaží ukázat na jejich nejsilnější charakteristiky a odhalit výzvy a rizika, která z toho vyplývají. Obraz České republiky je tristní.

Michaela Kabátová: Roste počet nevzdělaných. Experti proto uvažují o povinné školní docházce do 18 let

Čím dál více žáků a studentů v Česku netouží po vzdělání. Až dva tisíce z nich ročně neodchází ze základní školy po absolvování deváté třídy. Někteří klidně i s vysvědčením z třídy sedmé. Řada dalších studentů opustí učňovský obor nebo střední školu. Nedisponují tedy výučním listem ani maturitou. „V roce 2013 šlo o 5,4 procenta populace, k loňskému roku již 6,7 procenta,“ popsal Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování.

Radka Hrdinová: Důchodci zachraňují školy. Průměrný věk učitelů roste, mladí chybějí

Průměrný věk kantorů stoupá. Učitelů, kteří nemají daleko do důchodu, je totiž zdaleka nejvíce. Podle statistik vyučuje na základních školách přes 40 procent kantorů starších padesáti let. Ředitelé škol si při výběrových řízeních nemohou vybírat, může za to malý zájem absolventů vysokých škol.

Táta parťák: Můj syn úkoly dělat nemusí. Povinné nejsou. Škola je nesvobodný systém

Nechtěl bych být na místě žádného učitele, škola je nesvobodný systém, jsme vedeni k poslušnosti k autoritě, rodič je nucen odvádět děti do školského systému, i když s ním nesouhlasí. Můj syn úkoly dělat nemusí, ale není kvůli tomu černou ovcí třídy, děti to vůbec neřeší, říká bloger, který vystupuje pod přezdívkou Táta parťák. Pro svého syna vymohl, že ve škole nemusí úkoly dělat. Dodává, že si jeho syn sám vybere, jestli je pro něj úkol zajímavý, nebo jestli se chce věnovat něčemu jinému. Do školy se už ve druhé třídě prý tolik netěšil.

ČT24: Ministr Plaga jednal s prezidentem Zemanem o školství

V krátkém brífinku ministr školství Robert Plaga uvedl: "Vzali jsme to od vysokých škol až po učňovské školství a musím říct, že tím nosným tématem byla podpora talentované mládeže, protože tam musím dát expertnímu týmu zapravdu. Talentované v naší republiky nepodporujeme úplně dobře.(...) Nemyslím, že byly názorové střety, co se týká společného vzdělávání. Shodli jsme se, že inkluze by neměla mít negativní vliv na speciální školství, které je dlouhodobě na vysoké úrovni."