1.11.17

Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (manažerské shrnutí)

V září 2015 byla ŘO OP VVV vyhlášena výzva 02_15_005 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“, do níž se mohly hlásit obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Z 323 žádostí bylo 222 projektů podpořeno. Projekty z této výzvy budou postupně ukončovat svou činnost mezi 31. 5. 2017 a 30. 6. 2018.


Počátkem roku 2017 při přípravě dalších intervencí pro podporu rozvoje v oblasti MAP, zejm. navazující výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ se ŘO OP VVV rozhodl získat zpětnou vazbu formou hodnocení. Účelem Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je vyhodnotit, zda MAP v současnosti naplňují funkci, která byla od místního akčního plánování jako formy územní dimenze intervencí očekávána, a navrhnout doporučení, která z hodnocení dostupných zdrojů vyplývají, zejm. vzhledem k přípravě MAP II.
Toto hodnocení bylo zadáno k provedení interní formou Oddělení evaluací na Odboru řízení OP. Z hlediska metodologie je založeno na syntéze informací z několika sekundárních zdrojů dat. Využívá dostupnou dokumentaci k výzvě MAP pro rekonstrukci teorie změny, dále čerpá ze zjištění z evaluací zadávaných ŘO (externí Průběžné evaluace implementace OP VVV, externí Ověřovací studie prostředí) zjištění ze sebehodnotících zpráv - vnitřních evaluací jednotlivých projektů MAP, zjištění z Průzkumu ověření funkčnosti MAP, a zjištění ze setkání příjemců IPo MAP v jednotlivých krajích nad analýzami strategických rámců.
Hlavními závěry hodnocení a z nich plynoucí doporučení jsou:
Podle závěru externího evaluátora je stávající systém tvorby MAP relevantní k potřebám regionálního školství a ani jednotliví aktéři MAP podle dostupných zdrojů důležitost MAP nezpochybňují.
Podle teorie změny MAP i podle realizačních týmů jsou klíčovými prvky pro úspěch komunitního plánování (nejen) ve vzdělávání důvěra a motivace zajišťující ochotu aktérů ke spolupráci a tím správnou identifikaci skutečných potřeb území. Důvěru a motivaci je těžké vybudovat, ještě těžší udržet a velmi snadné nenávratně ztratit. Aby vznikla a vydržela, je nutné aktéry dostatečně informovat, metodicky je podporovat, časově i obsahově intervence navazovat a umožnit jejich plynulou realizaci.
Informovanost aktérů MAP je nedostatečná. S tím souvisí jejich nízká motivace aktivně se zapojovat. Přitom participace stakeholderů je pro komunitní plánování kritickým faktorem. MŠMT by mělo klást větší důraz na informování o svých politikách a vysvětlovat důležitost akčního plánování ve vzdělávání především nejméně motivovaným skupinám.
Metodická podpora je neadekvátní. Metodická podpora byla poskytována pro mnoho projektů pozdě nebo v nepravý čas. Odborná úroveň podpory, především ze strany NIDV, zpochybňována nebyla. Projekty by uvítaly vyjasnění rolí jednotlivých aktérů, mít připravené metodiky, vzory a funkční informační systém již při vyhlášení výzvy, a aby o změnách byly informovány aktivně, v předstihu, přehledně a pravidelně.
Další výzvy by měly reflektovat potřeby identifikované ve výzvě MAP I a měly by na tuto výzvu časově navazovat. Pokud stakeholdeři nepocítí hmatatelné výsledky svého plánování, jejich zájem nadále se podílet opadne. Pokud další výzvy nebudou na MAP I plynule navazovat, realizační týmy se rozpadnou a dlouho budovaná důvěra v rodících se komunitách bude nenapravitelně poškozena.
Osobní jednání jsou klíčová pro zapojení aktérů do práce na MAP a budování důvěry. Zvláště u velkých území jsou úvazky pro terénní pracovníky nedostačující. V další výzvě by bylo vhodné zvýšit limity pro úvazky realizačního týmu.
Administrativa projektů MAP je riziková. Ze strany MŠMT nejsou dodržována pravidla pro ex-ante financování a zachovávány lhůty pro proplácení ŽoP. Druhým zásadním problémem je krátké monitorovací období, které zatěžuje jak příjemce, tak ŘO, a způsobuje situace, kdy administrace monitorovací zprávy je delší než její monitorovací období.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Hodnocení MAP z pohledu obyčejné učitelky na obyčejné základní škole:

Vyhozené peníze, které jdou vesměs na platy lidí v MAS, kteří školství vůbec nerozumí, vůbec nic za tyto peníze neudělali a učitelům jsou platní jako mrtvému kabát.

vesebl řekl(a)...

Přesně tak. A ještě úkolují ředitele školy a posílají neustále nějaké dotazníky, aby vykázali nějakou činnost.

Okomentovat