20.10.17

Stanovisko Asociace děkanů pedagogických fakult ČR k otevřenému dopisu pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku

Asociace děkanů pedagogických fakult se jednoznačně staví za vyjádření zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku v České republice, kteří se obrátili formou otevřeného dopisu na ministra školství mládeže a tělovýchovy, předsednictví Rady vysokých škol, Českou konferenci rektorů a další instituce mající v gesci oblast otázky vztahující se k přípravě pedagogických pracovníků.


Jako děkani připravující především učitele a další pedagogické pracovníky jsme si vědomi potřebnosti rámcových požadavků na studijní programy připravující pedagogické pracovníky, které byly schváleny panem ministrem dne 5. října 2017 (č.j. MSMT-21271/2017-5) v podobě Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků a které vítáme jako po desetiletí jedině správný krok v realizaci regulované profese učitel-pedagogický pracovník.

Připojujeme se však k závažným otázkám, na které upozornila v otevřením dopise ze dne 10. října 2017 vysokoškolská pracoviště zaměřená na speciální pedagogiku ve smyslu nastavení pravidel pro oblast vzdělávání neučitelská pedagogika (část devatenáctá nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) a učitelství (část třicátá nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) v současném znění.

Závažnost je podložena předpokladem negativních změn v přípravě kvalifikovaných speciálních pedagogů a speciálních pedagogů – učitelů (nejen) pro školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, neboť se oprávněně obáváme, že aplikací stanovených rámcových požadavků na v budoucnu akreditované studijní programy dojde ke snížení kvality služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními a školními poradenskými pracovišti, které jsou přitom nezbytnou součástí efektivního vzdělávacího procesu, včetně tzv. inkluzivního vzdělávání. Plně souhlasíme s obavami, že realizace navržených rámcových požadavků na studijní programy připravující učitele pro žáky se SVP povede nezvratně k poklesu kvality vzdělávání těchto žáků, což mj. bylo jedním z klíčových programových bodů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Připojujeme se tak k identifikovaným problémům ve smyslu odborné přípravy speciálních pedagogů – učitelů a návrhům, které jsou v Otevřeném dopise uvedeny. Pevně věříme, že předložené argumenty budou shledány jako relevantní, vyžadující jejich zapracování do Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků. Jsme taktéž připraveni zahájit s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR odbornou diskusi ve věci úpravy metodického materiálu.

Závěr jednání Asociace děkanů pedagogických fakulty, Liptovská Osada 19. října 2017.

Děkani pedagogických fakult

Univerzity Karlovy v Praze,
Masarykovy univerzity v Brně,
Palackého univerzity v Olomouci,
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Univerzity v Hradci Králové,
Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem,
Ostravské univerzity,
Technické univerzity v Liberci,
Západočeské univerzity v Plzni


1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Je pěkné, že děkani pedagogických fakult podporují dopis pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku proti likvidaci tohoto oboru, ale neměli by děknáty o zaměření oborů na svých fakultách spíše rozhodovat, jak tomu bývalo dříve než protestovat proti tomu, jak o studiu na jejch školách rozhodují nějací laici?

Okomentovat