13.10.17

Otevřeno: Budoucí učitelé natáčí videa o inovacích ve výuce

Vytváří videa o novinkách v přípravě učitelů a posílají je dál po celém Česku. Studentská iniciativa Otevřeno představila svůj nejnovější projekt s názvem Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů. Jeho cílem je podpora příkladů pozitivní praxe a jejich šíření na další pedagogické fakulty v zemi.

Příprava učitelů si podle studentů žádá změnu. „Na fakultách naštěstí najdeme pedagogy, kteří se o nějakou proměnu snaží – proto jsme se rozhodli je podpořit a sdílet jejich myšlenky dál,“ říká Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno. „Máme studentské pobočky na šesti fakultách v ČR. Můžeme tak vzít inovaci, která někde vzniká, a snažit se ji prosadit v dalších městech. Ten princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?“, dodává Čakloš, který právě na Pedagogické fakultě v Brně studuje.

Klíčová je přitom spolupráce s vedením fakult i dalšími organizacemi z oblasti vzdělávání. S jejich pomocí Otevřeno příběhy propaguje a vyjednává o možnostech, jak se jimi mohou inspirovat ostatní univerzity. „Vzdělávání vyžaduje soustavné zlepšování, zdokonalování a přizpůsobování soudobému životu. A právě vyhledávání dobré praxe je nesmírně důležité – příklady jsou totiž podle mě tou nejlepší cestou k šíření kvalitních postupů. Jsem přesvědčen o tom, že studentská iniciativa Otevřeno uchopila problém za správný konec. A jsem nesmírně rád, že tato cesta je prezentována právě na naší fakultě. Chápu to jako krok správným směrem, jako krok těch, komu na vzdělávání skutečně záleží,” hodnotí Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK v Praze.

„O Otevřenu se často mluví jako o těch, kteří poukazují pouze na nedostatky ve vzdělávání učitelů. Zakládáme si ale na tom, že naše síla je právě ve spolupráci s fakultami a jejich vedením. Je pro nás velmi důležité přispět k tomu, aby byly fakulty vnímány lépe – například skrze poukazování na konkrétní inovativní prvky,” tvrdí místopředseda Otevřena, Daniel Pražák.

Dnes Otevřeno zveřejnilo pilotní video. Představuje v něm unikátní seminář, který vznikl na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Předmět s názvem Sebezkušenostní příprava na profesi umožňuje studentům v malých skupinkách sdílet zážitky a problémy z vlastní praxe. Kromě těchto diskusí o zkušenostech z hodin využívají lektoři také méně časté metody výuky – pomáhá jim třeba i stavebnice LEGO. S ní museli budoucí učitelé znázornit situaci, která je během práce s dětmi zaskočila. „Cílem předmětu je, aby se studenti kromě vědomostí a didaktiky zaměřili také na svou osobnost a roli učitele ve třídě. Pomocí různých metod, prožitkových, výtvarných či dramatických, se snažíme zachytit a reflektovat vztahy s žáky i proces ve studijní skupině a rozvíjet tak budoucí učitele po osobnostně-sociální stránce,” říká Tomáš Andrášik, jeden z vyučujících.
Ideu sebezkušenostní přípravy začíná nyní Otevřeno šířit do dalších měst. Studenti v Olomouci například připravují besedu, na které chtějí koncept předmětu představit své fakultě a otevřít tak diskusi o možném zavedení něčeho podobného také do své výuky.

Postupně budou na webu Mapování otevreno.org/mapovani zveřejňována další videa. V tomto školním roce jich Otevřeno plánuje nejmíň šest, organizátoři ale doufají, že se jejich počet bude navyšovat a pozitivních inovací bude v českém školství stále přibývat.

Otevřeno

Otevřeno je nezávislá iniciativa studentů pedagogických oborů, kteří dosahují inovací ve vzdělávání tím, že je prosazují na svých domovských fakultách a ovlivňují tak budoucí učitele. Jde o celostátní spolek, který aktuálně sdružuje studenty 6 českých univerzit. Vizi Otevřena formuluje společné prohlášení 21 idejí pro vzdělávání
ve 21. století.

Web: otevreno.org
Facebook: facebook.org/otevreno.orgMapování inovací ve vzdělávání pedagogů

Souhrnné informace o projektu
 1. Hledáme inovace, o něž se učitelé učitelů pokouší
 2. Natočíme o nich video, zachytíme příběh i metodiku
 3. Inovaci propagujeme a šíříme na další fakulty v ČR
Mapování startuje na otevreno.org/mapovani.
Projekt Mapování organizuje studentská organizace Otevřeno, usilující již druhým rokem o prosazení inovací na českých pedagogických fakultách.
Tento materiál poskytuje odpovědi na základní otázky o povaze, cílech a provedení celé aktivity.

Z čeho vycházíme

Je v pořádku kritizovat, důležitější je ale pomáhat kladným věcem.
Otevřeno vzniklo s cílem zasadit se o změny ve výuce budoucích učitelů, která podle nás ne plně odpovídá potřebám dnešního světa a vzdělávání žáků, kteří budou schopni v něm smysluplně obstát. S tímto záměrem jsme v prosinci 2015 formulovali vizi v podobě 21 idejí pro v 21. století – viz otevreno.org/nase-vize.
Mapování je postaveno na spolupráci studentů a vyučujících pedagogických fakult. Vycházíme z přesvědčení, že reálných změn můžeme dosáhnout nejlépe, budou-li na obou stranách motivovány společným zájmem.

V čem Mapování spočívá a co si od něj slibujeme

Princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?
I když se to nemusí zdát, na pedagogických fakultách se řada vyučujících pokouší o nadějné inovace. Rozhodli jsme se, že budeme tyto inovace aktivně vyhledávat, podporovat a především šířit dál.
O jednotlivých inovacích a jejich příbězích tak natáčíme videa a zpracováváme další informace na naše webové stránky. Tyto materiály pak hodláme přenášet z jednoho města do druhého – a využít tak studentských poboček Otevřena v jednotlivých městech. O příbězích odjinud se chystáme pořádat akce a besedy, a především aktivně vyjednávat o možnostech zavést něco podobného i tam, kde taková věc chybí.
Trik je v tom, že na této cestě mohou všechny strany ochotně spolupracovat, neboť je v souladu s jejími zájmy. Mapováním se snažíme podpořit tu nejlepší pedagogickou práci českých akademiků a šířit ji dál.

Jaké inovace nás zajímají

Zaměřujeme se na takové inovace, které:
 • Odpovídají naší vizi vzdělávání.
 • Mohou být inspirativní nebo částečně přenositelné jinam.
Příkladem takových inovací mohou být:
 • Sebezkušenostní příprava na profesi – nový předmět na MU v Brně, jehož příběh jsme zpracovali jako první a který je možné najít na otevreno.org/sebezkusenostni-priprava.
 • Hejného matematika – přístup profesora Hejného na UK v Praze, který je poměrně mediálně známý.
 • Videohospitace, kurzy zážitkové pedagogiky, komunikační trénink, filmová výchova a další inovace, jejichž příběhy připravujeme.
Lze tak říct, že vyhledáváme především:
 • Inovativní didaktické přístupy v libovolném oboru – ať už jde o celkové pojetí výuky matematiky nebo třeba dílčí metodu pro učení cizích jazyků skrze dramatickou improvizaci.
 • Inovativní možnosti rozvoje pedagogických dovedností – zejména předměty, které studentům pomáhají se sebereflexí a získáváním zpětné vazby v návaznosti na praxi a nácvik v hodinách.

Kde všude inovace hledáme

Primárně se zaměřujeme na inovace, které vznikají přímo na pedagogických fakultách, neboť právě takové nám přijde důležité podpořit ze všeho nejvíc.
Vzdělávání pedagogů se ale odehrává i jinde, rozhlížíme se tak též po zajímavých příbězích na dalších fakultách vzdělávajících učitele (přírodovědecké, filosofické aj.), stejně jako nás zajímají aktivity vznikající mimo univerzitní prostředí, u jiných institucí, v neziskovém sektoru apod.

Jak inovace a příběhy vybíráme

Mapování není soutěž. Nesnažíme se vytvářet žebříček nejlepších inovací, spíše zpracováváme takové příběhy, ke kterým máme přístup a které nám přijdou obzvlášť inspirativní. Neexistují tak jednotná kritéria výběru inovací, ten se řídí našimi možnostmi a edičními záměry.
Má-li někdo informace o inovaci, kterou by mohlo být dobré též zahrnout do Mapování, může se na nás s takovým návrhem obrátit, budeme za ně rádi.

Jak vypadají jednotlivé příběhy

Inovace zachycujeme do příběhu, tvořeného různými částmi:
 • Webová stránka prezentující danou inovací.
 • Videa v mnoha podobách, ať už jako videoklip, rozhovor s vyučujícími, ukázka výuky nebo jiná forma audiovizuálního ztvárnění dané inovace a jejího příběhu.
 • Článek zachycující východiska i výsledky dané inovace a jejího konceptu.
 • Názory a vyjádření studentů a vyučujících.
 • Další přílohy a doprovodné materiály.
Každý příběh dále propagujeme na sociálních sítích a vydáváme pro něj tiskovou zprávu.

Kdy to celé vzniklo a jaké jsou další plány

Projekt Mapování jsme začali připravovat v prosinci 2016.
V říjnu 2017 jej spouštíme veřejně a začínáme vydávat jednotlivé příběhy.
Projekt je představen 12. 10. 2017 na tiskové konferenci, kde vystoupí:
 • Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK v Praze
 • Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
 • Tomáš Andrášik, lektor, Pedagogická fakulta MU v Brně
 • Daniel Pražák, místopředseda Otevřena
V současné podobě máme projekt připravený do června 2018, následně se v něm chystáme pokračovat.

Co může být zajímavé pro média

Za zajímavé považujeme především samotné příběhy jednotlivých inovací, které hodláme postupně vydávat. Jedná se často o obdivuhodné příklady toho, jak vybraní vyučující na pedagogických fakultách navzdory časté nepřízni systému a navzdory panujícím stereotypům rozvíjí vskutku inovativní přístupy k výuce.
Ke každému příběhu chystáme videa a budeme vydávat tiskovou zprávu. S vyučujícími lze domlouvat rozhovory nebo jiné formáty, které podpoří šíření daného pozitivního příběhu.

Jak je možné projekt podpořit

Mapování nás coby studentskou organizaci stojí hodně úsilí, oceníme tak jakoukoli pomoc.
Je možné:
 • Dát nám podnět na zajímavou inovaci, kterou bychom mohli zachytit.
 • Sdílet konkrétní příběh, který vás zaujal, do svého okolí a pomoct tak s šířením jeho myšlenky.
 • Osobně se zapojit do projektu, například pomoct se zpracováním konkrétního příběhu, který je vám blízký.
 • Finančně podpořit provoz projektu, tedy zejména produkci a propagaci příběhů – jak nás podpořit, náš transparentní účet a další informace najdete na otevreno.org/jak-nas-podporit.
Ve všech případech nás neváhejte kontaktovat.

Kdo projekt podporuje

Mapování mohlo vzniknout též díky finančnímu přispění Nadace Depositum Bonum a Nadačního fondu rodiny Orlických, kterým patří naše poděkování.

https://www.ucitelnazivo.cz/files/logo-nadace-depositum-bonum.png   C:\Users\Tomáš\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo_rgb-01.png

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Inovace v plné síle dorazily i na vysoké školy prostřednictvím komunitního koberce.
Pytliky by v životě nenapadlo, aby navštěvovali seminář, v kterém by se řízeně zamýšleli sami nad sebou, aby se nakonec dozvěděli, že jsou ale pěkně vykutálená paka.
A také by je nenapadlo nahlížet do hlavy někoho jiného, a zabývat se jeho motivací a myšlenkovými pochody. Necítí se být k tomu pověření. Mají jen pár ušmudlaných zkoušek z něčeho, o čem se ve skriptech píše jako o psychologii. A jsou bytostně přesvědčení o tom, že do toho, co se osehrává v hlavách jejich žáků, jim nic není. Protože jim do toho nic být nemá. Respektují intimitu duše.
Snad to všechno dopadne dobře, a dopady na budoucí žáky nynějších inovativních studentů věd pedagogických budou minimální.

krtek řekl(a)...

"Semináře využívají netradičních výukových technik, ve kterých studenti znázorňují své pocity a vztahy například výtvarně, dramaticky nebo s využitím stavebnice LEGO. "
---
Jéééé. Hromádka kostiček ukazuje na poruchu osobnosti, zatímco věž se stabilními základy na cílevědomou osobnost. To budou noví skvělí učitelé.

CatCatherine25 řekl(a)...

Možná, že se touto cestou bude řešit nedostatek klinických psychologů a psychiatrů.

Okomentovat