22.10.17

Jaroslav Fidrmuc: Digitální svět – jak na něj reagovat? Odpovědi hledá DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa neboli DigiKoalice vznikla jako otevřená platforma za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR. Chce vytvářet prostor pro dialog a propojování aktérů působících v digitálním vzdělávání a digitálním byznysu a podporovat rozvoj digitální gramotnosti napříč různými odvětvími.

Čtvrtá průmyslová revoluce zaplavila Evropu společně s prognózami o vývoji moderní společnosti a s tím spjatými riziky: Nedostatečný počet IT pracovníků. Málo pružný pracovní trh, který se nestíhá přizpůsobovat změnám. Proměna pracovních míst v digitální a jejich neobsaditelnost kvůli pracovníkům bez odpovídající kvalifikace. Vzdělávání setrvávající v zajetých kolejích a neodpovídající realitě, praxi, která se spolu s intenzitou vývoje digitálních technologií oddaluje stále více. Každá z těchto hrozeb implikuje další a všechny spolu souvisí. Proto je reakce na čtvrtou průmyslovou revoluci záležitostí celospolečenské odpovědnosti.

Stakeholdeři digitálního odvětví usedli ke společnému spolu a otevírali diskuze, jak spojit síly vedoucí ke společnému cíli. A tak nejprve na celoevropské a následně i na národní úrovni začaly vznikat koalice, které na nové trendy průmyslu, pracovního trhu a vzdělávání začaly hledat řešení. Česká republika se do této iniciativy zapojila 13. v pořadí z aktuálního počtu 17 národních koalic, které zastřešuje European Digital Skills and Jobs Coalition.

Česko drží krok

Vznik České národní koalice pro digitální pracovní místa iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s dalšími partnery. Aktivně pracuje od začátku roku 2017 a přidávají se k ní stále noví členové – ať už z oblasti státního, firemního či neziskového sektoru. Jejím hlavním úkolem je propojovat vzdělavatele a zaměstnavatele a podporovat jejich společný dialog, synergii, vzájemnou inspiraci a spolupráci. Všichni se totiž shodují na jednom společném poslání – zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR a tím i zvýšení její konkurenceschopnosti.

Příklady dobré praxe v menších městech

Jednání u společného stolu se objevují také na regionálních úrovních, založená na tomtéž principu a v zájmu všech zainteresovaných stran. Obecní zastupitelé sezvou hlavní aktéry – místní školy a firmy, a společně hledají možnosti vzájemné spolupráce.

Příklad lokální koalice můžeme pozorovat třeba ve městě Lanškroun, kde zaangažované strany podepsaly společnou deklaraci o podpoře místního vzdělávání ve školách na všech úrovních – od mateřských až po střední. Takovýmto propojením dochází ke zkvalitnění digitálního vzdělávání. Nejen že se žáci dostanou do reálného prostředí firmy, kde se odborníci z praxe podílí na jejich vzdělávání např. v oblasti zájmového vzdělávání, ale i učitelé ze škol mohou přijít do kontaktu s firmou a ve výuce jsou pak schopni uvádět příklady a problémy z reálného prostředí.

Dalším příkladem dobré praxe je město Letohrad a Žamberk, kde vzniklo Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka. Na základě konkrétních plánů včetně informační kampaně pro rodiče i děti má tato platforma pozitivní ohlasy na svou práci ze všech stran včetně jasně zaznamenaných výsledků.

Spolupráce se školami firmám přináší ovoce ve formě kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, po kterých je stále velká poptávka. Školy svým studentům zase nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným uplatněním.

Pozitivní přínos pro obec takovéto spolupráce je v tom, že udrží ve městě či obci více lidí i zaměstnavatelů. Lidé mají dostupné vzdělání i práci v blízkosti bydliště, a tak nemají potřebu odcházet jinam. I když mají mladí lidé mají obecně tendenci odcházet do velkých měst, spolupráce školy a firmy vytváří větší pravděpodobnost, že se mladý člověk vrátí do svého města pracovat ve firmě, která se mu věnovala v dětství a má s ní dobrou zkušenost.

DigiKoalice založená na partnerství, otevřenosti, synergii

Jedním z poslání DigiKoalice je šíření pozitivního přístupu k digitálním technologiím a změnám, které představují. Jsou to změny, které se prostě dějí, ať už se nám to líbí nebo ne. A proto je potřeba hledat společně tu nejlepší cestu, jak je začlenit do našeho pracovního i osobního života tak, aby to pro všechny neznamenalo bariéry, ale naopak zvýšení jeho kvality a usnadnění či zefektivnění práce.

Hlavní myšlenky DigiKoalice jsou formulovány ve společném Memorandu, které je možné nalézt na www.digikoalice.cz. Členem DigiKoalice se může stát jakákoliv organizace, která se s myšlenkami Memoranda ztotožňuje a stvrdí to svým podpisem. Členové, kteří přispívají svým dílem a naplňují vize DigiKoalice a Memoranda konkrétními činy a kroky ve své branži, je veřejně prezentují v záměru aktivit, tzv. pledge. Díky takto popsaným aktivitám včetně jejich výsledků můžeme mnohem lépe pozorovat, jak se nám daří posouvat výše na pomyslném žebříčku v digitálním světě.

Pro obce je členství v DigiKoalici zajímavé v tom, že jsou zvány k jednání u společného stolu na dílčí témata digitální revoluce a jejich dopadů. Přináší jim inspiraci v podobě příkladů dobré praxe. MŠMT k podobným dialogům vyzvalo v rámci Operačního programu OP VVV aktéry na celém území ČR v rámci místního a krajského akčního plánování. Věříme, že pokud jste ve svém kraji či obci narazili v souvislosti MAP a KAP na témata spojená s rolí digitálních technologií ve vzdělávání a osobním růstu každého občana, DigiKoalici využijete také pro společný dialog a reflexi k hledaní dalších inspirativních příkladů dobré praxe. No a v neposlední řadě Vám DigiKoalice také může pomoci při navozování nových kontaktů a propojování škol a zaměstnavatelů. Protože – spojit síly za společným cílem, to je to, oč tu běží.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství ČR

Zdroj: Deník veřejné zprávy

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

České národní koalice pro digitální pracovní místa

A to ta pracovní místa mají být číslicová, a nebo spíš prováděná prsty?
A vůbec nemělo by se místo digitální technika říkat spíš číselné vybavení?

Okomentovat