28.10.17

Jana Karvaiová: Kdo tu vlastně opravdu politikaří?

Znovu jsem si pozorně přečetla různé články, které se vztahovaly k inkluzi v posledním měsíci. Včetně dopisu z Plzeňského krajereakce paní Zapletalové. Jestli tu někdo politikaří, pak je to ministerstvo a pod něj spadající instituce. Proč? Protože stačí číst.

Vezměme si například tvrzení o nerušení speciálních škol. Všichni se tím zaklínali. A ejhle, najednou si přečtete zprávu ČŠI a jejich příspěvek v Hospodářských novinách a zde se dočtete černé na bílém: „Cílem ministerstva školství bylo, aby se dětem dostalo pomoci i v běžných školách a mohl se tak snížit počet speciálních škol a tříd, ve kterých se děti vzdělávají odděleně. To se podařilo,“V základním vzdělávání se snížil podíl speciálních škol o jeden procentní bod. K poklesu docházelo i v minulých letech. Oproti roku 2015/160 je však změna nejvýraznější“, míní inspekce...“

Aha. Tak jak to tedy bylo?

Dalším bodem je financování škol a tříd podle §16. Opět jsem nelenila a poctivě si pročetla školský zákon i vyhlášku 27/2016, včetně její novelizace. Raději dvakrát, zda mi něco neuniklo. Neuniklo. Nikde se tu nepíše nic o tom, že by se podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nějak lišila zařízení od zařízení, tedy škola od školy. Nikde není nic o tom, že by snad školy nebo třídy zřizované podle §16 měly být financovány jinak. Ještě to napíši lépe, že by se měly jinak hodnotit a dávat podpůrná opatření žákům v těchto školách a třídách a jinak ve školách běžných.

Přesto si lze přečíst třeba toto:

...Již před účinností novely § 16 školského zákona (a pak opakovaně) byla školská poradenská zařízení, zástupci krajských úřadů i škol upozorňováni na to, že pro tzv. skupinovou integraci (do samostatných tříd a škol) jsou podpůrná opatření určena pouze ve výjimečných případech, kdy stávající organizace vzdělávání nemůže zabezpečit řádné vzdělávání dětí, žáků nebo studentů. Vykázaná data jsou v současné době analyzována, zda v tomto případě nedošlo ze strany škol a školských zařízení k chybnému pochopení a aplikování nastavených pravidel...

Z dopisu náměstka Pícla krajům ze dne 12. 9. 2017

Dále potom třeba tento úryvek z dopisu téhož pana náměstka:

…Mgr. Václav Píci ve svém dopisu ze dne 25. 9. 2017 uvádí: „zákonná úprava sice umožňuje přiznat a poskytovat PO i žákům vzdělávajících se ve speciálních třídách a školách, ale to ve zcela výjimečných případech…“

Zákon ani vyhláška nehovoří o výjimečných případech. Tohle slovo tam prostě nenajdete. Z toho je opět jasné, že dochází k tomu, že PO jsou více poskytována žákům běžných škol. A že školská poradenská zařízení jsou tlačena (samozřejmě, že velice nenápadně a určitě ne oficiální cestou) k tomu, aby celkově šetřila, ale obzvlášť u škol a tříd podle § 16 (tedy jejich žáků).

Což jsme třeba my poznali na vlastní kůži, když ještě v únoru naši tři nově přešetření žáci ze třídy pro LMP dostali NFN prostředky na pomůcky, kdežto další žáci již nedostali vůbec nic. A to přesto, že máme žáky s kombinovanými vadami (např. autismus + LMP, nebo LMP+těžká logopedická vada+ porucha chování). Asi náhoda, že? A samozřejmě, že mnozí pracovníci poradenských zařízení se o tom zmiňují (i když samozřejmě ne „na kameru“, protože nejsou naivní a tudíž se obávají, že by o oficiální vyjádření mohlo pro ně mít nepěkné důsledky).

Znamená to tedy, že v rozporu s legislativou jsou vydávány metodické pokyny ministerstva, které nabádají k porušení zákona. Žádný metodický pokyn prostě nesmí jít nad rámec zákona, který říká, že podpůrná opatření dostávají žáci, kteří jsou kvalifikováni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a nerozhoduje při tom fakt, na kterém typu školy se vzdělávají. Na to také upozornila náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje paní Bartošová.

A pak je tu poslední otázka. Paní Zapletalová se zmiňuje o pravděpodobné změně financování žáků, kdy hovoří o tom, že už by nemělo docházet k navyšování normativů, ale vše by mělo být řešeno formou přiznávání podpůrných opatření. Jestli tomu tak opravdu bude, staneme se jako školy rukojmími školských poradenských zařízení, která si budou tato PO vydávat dle své libovůle (jak je tomu občas již dnes), přičemž žáci a studenti budou závislí na osobní statečnosti každého jednoho pracovníka ŠPZ, který buď napíše, nebo nenapíše PO. A jestliže již dnes vidíme tlaky na šetřivost, můžeme se domýšlet, jak to bude dále s financováním jednotlivých žáků vypadat. Nakonec asi skončíme jako zdravotnictví, kdy štěstí mají pacienti, kteří onemocní na začátku fiskálního roku, a smůlu mají ti druzí, kdy se již musí šetřit léky i výkony.

A vlastně je tu ještě další problém, který se na první pohled inkluze moc netýká, ale pokud se podíváme na možné důsledky pro budoucnosti, souvisí to s inkluzí až moc. Jde o nový návrh ministerstva, jak vzdělávat budoucí speciální pedagogy. Ten návrh je tak divný a špatný, že se proti němu ihned postavily univerzity a vyzvaly pana ministra otevřeným dopisem k urychlenému přepracování akreditací pro speciální pedagogiku. Vedlo by to totiž k poklesu až výpadku zájmu o studium speciální pedagogiky, a tudíž i výpadku pracovníků - speciálních pedagogů na běžných školách i na školách zřízených podle § 16.

Co si má člověk, který si dohledá podobné informace, myslet o politice a politikaření ministerstva školství? Mně z toho vychází pomalá a elegantní likvidace speciálního školství, i když jsme neustále přesvědčováni o pravém opaku.

2 komentáře:

RP řekl(a)...

Jasné a jednoduché vysvětlení, kdo tedy neumí číst a chápat text... učitelé to nejsou...

Eva Adamová řekl(a)...

"A pak je tu poslední otázka. Paní Zapletalová se zmiňuje o pravděpodobné změně financování žáků, kdy hovoří o tom, že už by nemělo docházet k navyšování normativů"

Školy zřízené podle paragrafu 16 odstavce 9 nemají při počtu žáků 4-14 bez zvýšeného normativu šanci udržet svou existenci. Zrušení zvýšeného normativu tak vypadá jako nesystémový krok. Ale pozor on systémový je, ono se totiž o existenci těchto škol už dlouhodobě hraje a tento krok je jen dalším z krůčků, které mají vést k zániku těchto škol.

Okomentovat