23.10.17

Ze sociálních sítí: Koblihy ovládly Česko!

Ach, ti kreativci!

Bořivoj Brdička: Gary Stager – největší konstrukcionista dneška

Zpráva o činnosti jednoho z největších současných odborníků na výuku směřující k digitální gramotnosti, následovníka světoznámého autora Loga Seymoura Paperta.

Ze sociálních sítí: Finská škola...

..takhle se u nás zatím nestaví.

10.-11. 11.: Festival pedagogické inspirace 2017 (dnes končí možnost přihlášení!)

Od 10. do 11. listopadu 2017 se v ZŠ Kunratice v Praze uskuteční Festival pedagogické inspirace 2017. Lektoři pro vás připravili přes 130 praktických dílen v délkách 90, 120 a 180 minut. Těšit se můžete nejen na tato témata: Metody aktivního učení dětí v různých předmětech, Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, Badatelsky orientovaná výuka, Osobnostní a sociální výchova, třídní management, komunikace, vedení lidí.

Michaela Kabátová: Volební hesla? Žádná jazyková krása, říká jazykovědec Karel Oliva

Vyprázdněnost, agresivita i lascivnost. Politici se podle jazykovědce Karla Olivy soustředili více na zvuk hesla než na jeho obsah.

Martin Bajtler: Školy informatiku neřeší, říkají zakladatelky kurzů programování pro děti

Ačkoliv má téměř každé dnešní dítě chytrý telefon nebo tablet, neznamená to ještě, že dokáže s technologiemi pracovat. Silvie Zemanová a Klára Šťouračová se proto rozhodly, že založí kurz programování pro děti. Podle nich se školy informatice dostatečně nevěnují.

22.10.17

Ze sociálních sítí: Školství. Školství. Školství

Jaroslav Fidrmuc: Digitální svět – jak na něj reagovat? Odpovědi hledá DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa neboli DigiKoalice vznikla jako otevřená platforma za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR. Chce vytvářet prostor pro dialog a propojování aktérů působících v digitálním vzdělávání a digitálním byznysu a podporovat rozvoj digitální gramotnosti napříč různými odvětvími.

21.10.17

Ondřej Šteffl: Škola je tu pro děti, ne pro potřeby průmyslu

Mezi cíli vzdělávání je ve školském zákoně uveden na prvním místě rozvoj osobnosti člověka. O právu podnikatelů na dodávky správně připravených zaměstnanců naše ústava i zákony mlčí. Z volebních programů nejedné politické strany to však vypadá jinak.

Ze sociálních sítí: Blogerka Kája (studentka učitelství)

Martin Malý komentuje: "Blogerka Kája", která vás včera bavila svým prohlášením k volbám a svým blogem, pak večer status, který jsem sdílel, smazala, i s diskusí o tom, jak může budoucí učitelka v jednadvaceti letech úplně bezelstně přiznat, že neví, proč by měla volit, protože nechápe, co v té sněmovně dělají a jak se jí to dotýká. A pak se hrozně urážela, když se lidi podivovali nad tím, jakou ignoranci ukázala.


Nadace OSF: Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání

Analýza, kterou pro Nadaci OSF zpracovala agentura MEDIAN, mapuje současný stav v oblasti poskytování obědů v ZŠ a stravného v MŠ zdarma dětem z chudých domácností v České republice. Kromě popisu činnosti a postojů jednotlivých aktérů ze státní správy (MŠMT, MPSV, kraje) a neziskového sektoru, je součástí studie i kvantitativní analýza postojů české populace k poskytování obědů zdarma, včetně zmapování podpory a preferovaných cílových skupin pro tuto veřejnou politiku. Významnou součástí analýzy je výzkum postojů zástupců mateřských a základních škol k problematice poskytování obědů zdarma, jejich zkušeností s aktuálně nabízenými programy a jejich přístupu k dětem ze socioekonomicky znevýhodňujícího prostředí obecně.

NIDV: Bouřlivá diskuse na konferenci: podmínky pro začleňování žáků cizinců nejsou ještě vždy optimální

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky věnovaná přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců, kterou pořádal NIDV společně se svými partnery v pátek 20. října 2017 na MŠMT, vyvolala hned po prvním bloku příspěvků bouřlivou diskusi. Dosavadní zkušenosti škol i poradenských zařízení s touto cílovou skupinou dětí a žáků i jejich rodinami odhalují řadu problémů, se kterým se učitelé musí potýkat a které je nutné prioritně řešit: úpravami legislativy počínaje, přes zjednodušení cesty k získání nároku na podpůrná opatření či zrychlení administrace dotačních programů MŠMT, až po financování tlumočníků, asistentů pedagoga a učitelů češtiny jako cizího jazyka konče.

20.10.17

Stanovisko Asociace děkanů pedagogických fakult ČR k otevřenému dopisu pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku

Asociace děkanů pedagogických fakult se jednoznačně staví za vyjádření zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku v České republice, kteří se obrátili formou otevřeného dopisu na ministra školství mládeže a tělovýchovy, předsednictví Rady vysokých škol, Českou konferenci rektorů a další instituce mající v gesci oblast otázky vztahující se k přípravě pedagogických pracovníků.

Otevřený dopis zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku ministrovi školství

Z otevřeného dopisu vyjímáme: "Obáváme se, že realizace navržených rámcových požadavků na studijní programy připravující učitele pro žáky se SVP nezvratně povede k poklesu kvality vzdělávání těchto žáků. MŠMT by tak svým opatřením posílilo argumentační základnu odpůrců a kritiků koncepce zavádění inkluzivního vzdělávání do českého školství, která byla prezentována jako jeden z klíčových programových bodů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."

Nařízení vlády ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda schválila nařízení, které pro pedagogické pracovníky přinese od listopadu 2017 zvýšení tarifní části platu o 15 %, pro nepedagogické o 10 %. Přinášíme novou tarifní tabulku pro pedagogické pracovníky.

Martin Mikuláš: Cíle iniciativy Pedagogická komora jsou konkrétnější

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Michaela Bůnová: Chce EU zakázat písmeno „Ř“? Dezinformacím na internetu neujdou ani děti

Závislost na internetu, kyberšikana, dezinformace. Těmto rizikům jsou vystaveny všechny děti, které používají internet. Je proto důležité, aby se mediálně vzdělávaly. Promluvili o tom odborníci na konferenci (Ne)bezpečí na síti, kterou ve středu pořádala iniciativa Jeden svět na školách v Centru současného umění DOX.

Michaela Pavlisová: Itálie chce bojovat proti fake news, zavádí do škol nový předmět

Italská vláda zavádí do škol předmět, v němž se budou studenti učit, jak rozeznat fake news a konspirační teorie na sociálních sítích. Jedním z důvodů je, že některé politické strany využívají smyšlených zpráv ve svůj prospěch. Do projektu se zapojily přední digitální společnosti včetně Facebooku.

Seminář Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce organizuje v jednotlivých krajích vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních škol, zaměřený na zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy s využitím didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření TIMSS 2015.

19.10.17

Ze sociálních sítí: Predseda vlády Róbert Fico vyhlásil za víťaza štátneho rozpočtu na rok 2017 rezort školstva

A jak to bude u nás?


Markéta Hronová: První rok inkluze: víc asistentů, papírování i zbytečných pomůcek, ale také lepší přístup k dětem

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami se v loňském školním roce změnilo, školy dostaly nárok na asistenty i speciální pomůcky za cenu větší byrokracie. Díky novým pravidlům pro inkluzi stoupl průměrný počet asistentů pedagoga z 1,7 na 2,9 asistenta za školu, stále jich ale hodně chybí, stejně jako školních speciálních pedagogů a psychologů. Podle inspekce se zlepšil individuální přístup učitelů k žákům. Kvůli počátečním zmatkům se nakoupilo zbytečně mnoho pomůcek, v některých případech škola pořídila i 40 pomůcek pro jednoho žáka.

Souvislosti Jana Pokorného: Problémy českého školství

V pořadu České televize Souvislosti Jana Pokorného se diskutovalo o následujících otázkách: Mají se děti ve škole učit nějakému penzu znalostí, nebo mají spíš získávat dovednosti, jak v životě obstát? Má být systém vzdělávání orientován na zvýšení průměrného vzdělání všech dětí, nebo hledat, v čem je každé dítě nejlepší? Má mít stát monopol na vzdělávání? Má existovat jeden vzdělávací systém, nebo jich má být více a mají si konkurovat? Jaký je náš současný systém vzdělávání v porovnání s těmi ve světě?

MŠMT: Školy letos dostanou peníze na navýšení platů z rozvojového programu

MŠMT plní vládní usnesení o navýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků od listopadu 2017, na tyto účely budou uvolněny peníze. Prostředky na navýšení platů v letošním roce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím nového rozvojového programu. Od 1. listopadu 2017 se tarifní platy učitelů zvýší o 15 %, tarifní platy nepedagogických pracovníků pak o 10 %. Peníze na toto navýšení dostanou školy prostřednictvím krajů tak, aby je mohly použít už v prosincové výplatě.

MŠMT: Náměstek Pícl ke vzdělávání žáků s autismem

Náměstek ministra školství Václav Pícl dnes v Praze uvedl seminář věnovaný vzdělávání dětí, žáků a studentů s autismem. Seminář s názvem „Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem“ se uskutečnil v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Mimořádně nadaní na půdě MŠMT

O podpoře mimořádně intelektově nadaných žáků dnes diskutovali ředitelé, prvostupňoví učitelé z několika desítek základních škol z celé ČR a psychologové z vybraných pedagogicko-psychologických poraden na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celodenní setkání pod záštitou MŠMT uspořádal nadační fond Qiido, který se na podporu těchto žáků, tzv. MiND, zaměřuje. Podpora nadaných v ČR má podle účastníků setkání pozitivní trend. Přestože se zvyšuje zájem škol rozvíjet potenciál žáků s mimořádným intelektovým nadáním, koncepčně a systematicky se nadaným dětem aktuálně věnuje jen do 50 z více než 4000 základních škol v ČR.

23. 10.: Kulatý stůl a diskuze "Genderově senzitivní vzdělávání: jeho význam a možná podpora na úrovni státní správy a neziskových organizací"

MŠMT ve spolupráci s neziskovou organizací Nesehnutí pořádá 23. 10. 2017 kulatý stůl a diskuzi na téma s názvem Genderově senzitivní vzdělávání: jeho význam a možná podpora na úrovni státní správy a neziskových organizací. Cílem je otevřít diskuzi a upozornit na význam genderové rovnosti ve vzdělávání. Jedná se o odbornou mezinárodní akci, která se koná v rámci projektu Genderová rovnost na MŠMT, a zúčastní se jí také kolegyně z Rakouska a Švédska.

ČŠI: Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (kompletní zpráva)

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.

Božena Půbalová: Soukromých školek přibylo, hlavně v Praze

Díky silným populačním ročníkům posledních deseti let zažívaly instituce předškolního vzdělávání, zejména mateřské školy, každoroční příliv dětí. Nárůst počtu dětí znamenal tlak na kapacitu stávajících zařízení a podnítil vznik nových, často soukromých zařízení.

Předvolební jednání ukázala, že shoda na změnách ve vzdělávání je možná

Iniciativa Vzdělávání přede-vším s potěšením konstatuje, že politické strany se k debatě o proměnách vzdělávacího systému postavily mimořádně vstřícně a konstruktivně.

Jan Rovenský: Babišův první ministerský tip? Vondrák na školství

Pokud by ANO sestavovalo vládu, mohl by jeho kandidátem na ministra školství být moravskoslezský hejtman, vysokoškolský profesor a někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. Právu to ve středu řekl lídr hnutí Andrej Babiš.

ČŠI: Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (shrnutí hlavních zjištění)

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.

Štěpánka Saadouni: Učitelé v Přibyslavi se nepohodli, důvodem jsou odbory

V základní škole Přibyslav se zaměstnanci nepohodli. Důvodem je přihláška do odborů. Odborová organizace ZŠ Přibyslav má čtyři členy. Když do této odborové organizace chtělo vstoupit dalších dvacet učitelů, byli odmítnuti.

18.10.17

Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

 

NÚV: Cizinci - podpůrná opatření

Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s odlišným mateřským jazykem, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Tomáš Feřtek: Merkur místo inkluze. Kdo by mohl být dobrým ministrem školství

Pokud patříte mezi ty, kteří se u voleb rozhodují kromě jiného podle toho, jak se která strana staví ke vzdělávání a jakého by byla schopná postavit ministra do čela tohoto resortu, nebudete to mít letos jednoduché. Jediným jasným pozitivem je, že prakticky všechny relevantní strany se shodují v nutnosti zásadně zvýšit investice do vzdělávání. Z toho by konečně něco mohlo být. To ostatní je problematičtější.

17.10.17

Alice Klaubenschalková: Kraj prověřuje, jestli ředitel školy ve Varnsdorfu šikanuje své učitele

Odvolání ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy ve Varnsdorfu Petra Jakubce požadují někteří tamní zaměstnanci. Důvodem je to, že kvůli údajné šikaně ze strany vedení odešla řada kantorů a další byli propuštěni, prý pro nadbytečnost.

Ze sociálních sítí: Seminář Michaely Veselé pro pedagogy na téma Jednání s nespokojenými rodiči

Vzhledem k rozsáhlým diskusím na sociální síti Facebook zveřejňujeme čtvrthodinový sestřih záznamu semináře na téma Jednání s nespokojenými rodiči.


Do spolku Pedagogická komora se přihlásilo 850 pedagogů

V průběhu října vyplnilo přihlášku do vznikajícího spolku Pedagogická komora 850 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků.

Hygienici: Školní obědy nutričně nevyhovují, je třeba změnit zákon

Hygienici ze Státního zdravotního ústavu si vzali na paškál školní stravování, aby zjistili, jak se jídelnám daří naplňovat výživová doporučení. Výsledek? Téměř polovina školních jídelen v testu propadla, připravují totiž obědy s nedostatečným množstvím živin. Podle autorů studie je ale problém spíš v legislativě.

16.10.17

bEDUin: Co přinesl týden 9. 10. – 15. 10. 2017 aneb Proč mladí lidé tak málo věří v demokracii a co s tím může dělat škola?

Témata týdne:
  • Povinný rok předškolního vzdělávání aneb „zločin a trest“. Článek zveřejněný na webu Institutu pro sociální inkluzi poukazuje na to, že místo hledání způsobu, jak trestat rodiče, kteří nedodrželi nově vzniklou povinnost povinného předškolního vzdělávání, je nutné hledat řešení podpory napříč resorty školství a sociálních věcí
  • Vzdělávání jako volba rodičů a skrytá nerovnost. Na volebním programu Pirátů, strany, která v oblasti vzdělávání akcentuje na prvním místě volbu vzdělávání dle úsudku a preferencí rodičů, se Štěpán Kment snaží v magazínu Perpetuum dokázat, že taková volba může být úzce svázána s možnostmi rodiny, které nejsou rovné
  • Veřejnost většinově podporuje obědy zdarma pro děti z chudých rodin. 71 % procent lidí se domnívá, že by se jejich kraj měl zapojit do programu MPSV na dotování obědů dětem z nejchudších rodin. Do výzvy MPSV je možné zapojit se do konce října 2017. Jde o jeden z dalších zajímavých poznatků studie, kterou na základě výzkumu agentury Median nechala vypracovat organizace Open Society Fund. 
  • Inkluze v pravém smyslu na Slovensku neexistuje. Dětský psycholog Vladimír Dočkal argumentuje v rozhovoru pro Týždeň.sk ve prospěch inkluzivního vzdělávání a konstatuje, že na Slovensku se o něm zatím mluvit nedá.

EDUin hodnotí volební programy pro vzdělávání: Jednota na platech učitelů, převažující heslovitost, nedostatek know how a absence důležitých cílů

Všechny politické strany se ve svých programech k nadcházejícím volbám shodují na jednom: je třeba přidat učitelům. V tom, kolik přidat, se ale strany významně liší. Stejně tak, v souladu se strategickým dokumentem Vzdělávání přede-vším, lze vystopovat potřebu posílit roli ředitelů škol. V programech převládá útržkovitost navrhovaných kroků, jen některé programy (Zelení, STAN) ukazují určitou míru koncepce. Některé klíčové otázky, například potřeba zvýšit míru tzv. evidence-based vzdělávací politiky, potřeba inspirovat se v rozvinutějších systémech nebo revize dosavadních a chystaných změn v systému zůstávají na okraji zájmu.

Ze sociálních sítí: Jak jsme na tom s finanční gramotností patnáctiletých podle UNESCO

Není to tak zlé, jak se občas tvrdí...


Bořivoj Brdička: Ambasadoři komerčních produktů ve školství

Informace o případu americké učitelky, která podniká, a to v zájmu vlastního osobního růstu a zlepšení podmínek výuky ve své třídě. Článek je doplněn našimi domácími souvislostmi.

Matěj Stropnický: Inkluze je způsob, jakým dáváme všem českým dětem rovnou šanci vystudovat

Nízká nezaměstnanost, kauza Čapí hnízdo nebo vize, jak zlepšit české školství. I na taková témata došlo v první ze série předvolebních debat s lídry kandidujících politických stran nebo hnutí, které Radiožurnál vysílal od pondělí do pátku 13. října.


Iniciatíva slovenských učiteľov: Návod na to, ako rýchlo spoznať, či je minister dobrý

Vladimír Crmoman dáva do pozornosti všetkým učiteľom návod, aby dokázali rozpoznať, či ich minister/ministerka bude hájiť potreby žiakov a učiteľov.


Benedikt Lederer: Učitelé mohou dostat tisíce navíc

Sedět za katedrou v hlavním městě se vzdělaným lidem příliš nevyplatí. Praha je jediným krajem v tuzemsku, kde pedagogové na základní škole berou méně, než je průměrný plat v daném regionu. Do průměru jim chybí zhruba čtyři tisíce korun, jak nedávno vypočítala MF DNES.

15.10.17

Iniciatíva slovenských učiteľov: Najväčším problémom sú chýbajúci mladí učiteliaIDEA pro volby: Platy učitelů

IDEA - Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu publikoval na sociální síti Facebook video upozorňující na opakovaně připomínané statistické údaje, na které vláda tři roky nereagovala.


Kolínská klíčenka plánuje edukační aplikaci a zdravotní knížku a zajímá se o ni zahraničí

Kolínská chytrá klíčenka, první multifunkční klíčenka pro žáky základních škol v Evropě, bude rozšířena i o edukační aplikaci a elektronickou zdravotní knížku. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD a lze ji aktivovat i jako platební kartu. O úspěšný projekt je zájem nejen mezi českými městy a kraji, ale i v zahraničí.

Žaneta Motlová: Na problémy ve školách nasadí Bruntál také domácí doučování. Pomůže dotace

Předškolní centrum, doučování přímo v rodinách i vrstevnické programy, kdy si starší děti vezmou na starost mladšího žáka. Bruntál chce do tří let vyřešit špatnou školní docházku dětí ze sociálně slabých rodin a naučit rodiče děti do školy připravovat. Využije pět milionů z evropských dotací.

Džamila Stehlíková: Dětská agresivita a lhostejná společnost

Na sociální síti Facebook se objevila nahrávka, která zachycuje brutální útok nezletilého mladíka na dva školáky v Holárkových sadech v Lounech. Sotva patnáctiletý hoch si domluvil s dalšími školáky schůzku kvůli sporu o jeho dívku. Uplatnil zákony džungle - šlo o domluvenou bitku. Svého soka a dalšího chlapce na místě brutálně napadl. Motivem byla zřejmě kromě žárlivosti snaha upoutat pozornost dívky, vykonat „něco velkého“, získat obdiv. Nezletilý násilník nám předvedl, jak si představuje mužnost – jako surové násilí, útok, schopnost ovládat ty druhé. Mohlo to skončit tragédií.

Markéta Hronová: Děti se v knihovně učily ovládat roboty. Neměly by na tabletech jen hrát, ale i něco tvořit, říká organizátorka

V rámci celosvětové akce Codeweek si děti mohou vyzkoušet ovládat roboty. Na padesáti místech v Česku se mohou inspirovat také školy, jak by v budoucnu mohla vypadat výuka. Ministerstvo školství chce, aby s robotickými hračkami mohly pracovat už děti v mateřských školách.

Markéta Machačová: Chybějí dětští psychiatři, na prohlídku se někdy čeká i dva měsíce

Dlouhé čekací lhůty, málo lékařů a narůstající počet pacientů. Takový je stav dětské psychiatrie v Česku. Na jihu Čech ordinuje samostatně jen šest pedopsychiatrů. Někteří lékaři dokonce museli ukončit přijímání nových pacientů.

14.10.17

Ondřej Šteffl: Podle sebe soudím všechny

Každý to ví, lidé jsou prostě různí. Různě přemýšlejí, různě vnímají, mají různé zkušenosti, různě se učí, různě jednají. Každý to ví. Jsou ale místa, kde se s růzností lidí počítá méně, než by mělo, a někdy vůbec ne. Patří mezi ně často i škola a výchova dětí.

Tajný učitel: Digitální Demence s Velkým Bratrem, sňatek bez lásky

Z dokumentu na webu MŠMT z 22. srpna 2017:

MŠMT OTEVÍRÁ ON-LINE KONZULTACI KE STRATEGII DIG. VZDĚLÁVÁNÍ

"Základní uživatelské dovednosti a použití různých programů by se podle stávajícího návrhu mělo přesunout do oborů, kam měly logicky vždycky patřit. Například strukturace textu a základy typografie do českého jazyka, elektronické zpracování tabulek, diagramů a grafů do matematiky, práce s digitální mapou a GPS do zeměpisu, práce se sociálními sítěmi do výchovy k občanství. Uvolněná vzdělávací oblast ICT by se přejmenovala na Informatika a ICT (stejně jako to dnes již funguje na gymnáziích) a její obsah by se kromě nezbytných základů práce s počítačem zaměřoval na základy algoritmizace a programování, informační systémy, data, informace a modelování."

Jaroslav Bican: Mám pocit, že společnost tleská siláckým výrokům, říká exministryně Valachová

Rozhodně musím odmítnout, že by se sociální demokracie měla stát jakousi hnědnoucí partají, vysvětluje mimo jiné v rozhovoru pro Tiscali.cz bývalá ministryně školství a dvojka na kandidátce ČSSD ve Středočeském kraji Kateřina Valachová.

"Proto je zde silné a velké téma škol, udržení škol, dostatečné kapacity mateřských a základních škol, kvality vzdělávání, dostupnosti středního a vysokého školství. Domnívám se, že jsem v tomto směru byla velmi aktivní a bez ohledu na to, že jsem neměla poslanecký mandát za Středočeský kraj, za poslední dva roky jsem udělala hodně a jsou to konkrétní věci, na které si mohou Středočeši, zejména mladé rodiny, sáhnout. Mohou si ověřit už teď, do jaké míry jsem schopna nebo nejsem schopna něco prosadit."

13.10.17

Předvolební debata Radiožurnálu: Jaké změny potřebuje české školství? Strany řeší platy a inkluzi, marxisti jednotnou školu

Velmi důležitým tématem čtvrteční předvolební debata byly změny v českém školství. Shoda mezi zástupci zúčastněných stran panovala snad jen na zvýšení platů učitelů, ostatní problémy školství dokázaly diskuzi doširoka rozvířit.


24. 10.: Upgrade dovedností - Panelová diskuse na veletrhu CoFIT

Již nyní je jisté, že většina profesí budoucnosti je založena na technologiích a ty ostatní s nimi budou do značné míry provázané. Při tempu změn v tomto odvětví se však může snadno stát, že dnešní trendy budou zítra jen úsměvnou vzpomínkou a ani ustálené technologie zde nebudou navždy.

Jak si ale vybrat ten správný směr? Jak nepropadnout trendům, které již za půl roku nemusí být relevantní? Vyplatí se investovat čas do louskání javascriptu nebo se blíží konec webového monopolu této technologie a bude vůbec vývoj webových stránek stále atraktivním zaměřením? Nastala skutečně doba umělé inteligence a stane se AI základním konceptem každé technologie?

Jiří Nantl: Jak v Česku zlepšit vzdělávání

Čtyři priority, které pomohou vyřešit slabé a rizikové stránky českého vzdělávacího systému: Zajištění rovnosti šancí na dobré vzdělání, podpora individualizace vzdělávacích přístupů, otevření pedagogické profese novým zájemcům a zlepšení organizace a kompetencí ve školství.

Celkem ¾ miléniálů se chystají k parlamentním volbám. Nejvyšší angažovanost je u úspěšných uchazečů o VŠ studium

Třetí říjnový víkend bude v České republice patřit parlamentním volbám. Jednou z cílových skupin politiků, na které soustředí své předvolební kampaně, jsou mladí voliči, kteří se zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny vůbec poprvé. Takzvaní „prvovoliči“, kteří se hlásili na vysoké školy, byli hlavními respondenty průzkumu agentur PR.Konektor, NMS Market Research a společnosti Scio. Dokonce 88 % z nich považuje volební účast za důležitou a věří, že výsledky voleb ovlivní budoucí směřování země.

Ze sociálních sítí: Podle čeho vlastně vybírat vhodné poslance?

Jak se blíží volby, tak si přemýšlím, podle čeho vlastně vybírat vhodné poslance...

Vezmu to stejně, jako jsem radila dětem, jak si vybrat povolání. Zásadní je dát na jednu stranu požadavky, úkoly, nároky určité profese, na druhou schopnosti, zájmy, dovednosti... toho, kdo by to měl dělat. Když to ladí, volba by měla být v pohodě.

Otevřeno: Budoucí učitelé natáčí videa o inovacích ve výuce

Vytváří videa o novinkách v přípravě učitelů a posílají je dál po celém Česku. Studentská iniciativa Otevřeno představila svůj nejnovější projekt s názvem Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů. Jeho cílem je podpora příkladů pozitivní praxe a jejich šíření na další pedagogické fakulty v zemi.

Alice Kourkzi: Narozen v Praze, přesto OMJ

S nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka se potýkají i děti narozené v České republice a s českým státním občanstvím. Příkladem je devítiletý Michal z pražské základní školy. První signály o potřebě podpůrných opatření by měly vyjít na prvním stupni od třídního učitele, na druhém pak především od učitele českého jazyka. Pracovat na odstranění jazykového znevýhodnění je třeba co nejdříve po nástupu do školy. Prvním krokem je Plán pedagogické podpory (PLPP).

18. 10.: Konference (Ne)bezpečí na síti - poslední možnost registrace dnes!

Vaši žáci tráví na sociálních sítích spoustu času. Uvědomují si všechna rizika, která jim v tomto prostředí hrozí? Chtěli byste se o nich dozvědět více? Přijďte na mediálně-vzdělávací konferenci (Ne)bezpečí na síti, proběhne už 18. října v pražském Centru současného umění DOX.

Týdeník Ekonom: Jak zlepšit školy

Týdeník Ekonom zmapoval návrhy českých politických stran ohledně školství. Právě školství se stalo jedním z hlavních témat podzimních voleb do sněmovny. Zatímco v předchozích hlasováních se v horké fázi kampaně řešily především důchody či platby ve zdravotnictví, letos se strany předhánějí ve slibech, kolik peněz pošlou do školství. A to především na platy učitelů. ČSSD a lidovci by během příštích čtyř let rádi zvedli průměrný plat na více než 35 tisíc a v předvolební nabídce se najdou ještě odvážnější návrhy. Učitelé jsou nyní odměňováni opravdu značně bídně a to i po letech praxe. To je také pro absolventy pedagogických fakult důvod, proč se do školství nehrnou. Experti poukazují na silné podfinancování tuzemského školství - ročně by potřebovalo desítky miliard korun navíc. Zároveň ale upozorňují, že programy politických stran by se rozhodně neměly redukovat jen na souboj o platy učitelů. Příkladem může být nefungující státní maturita či slabé postavení ředitelů škol v celém systému.

12.10.17

Ze sociálních sítí: Ministerstvo školství pomáhá a chrání

Zdeněk Sotolář: Další kolo ministerské nadutosti

Jako by se pan Petr Pavlík definitivně stal náměstkem pro demagogii a aroganci. Vidíme to v posledních Učitelských novinách, kde se vede rozhovor na téma exhumace kariérního řádu.

Ze sociálních sítí: Můžeme učitelkám, sestřičkám a řidičům v Praze nějak přispět na vyšší životní náklady?

Asi bych měl vysvětlit, jak se to má a nemá s příplatky pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Nejdřív bych rád upozornil, že tabulkové platy mají - seřazeno podle počtu: učitelky a učitelé, sestřičky a další zdravotnický personál, policisté, hasiči, pracovníci v sociálních službách, řidiči veřejné dopravy, zaměstnanci Akademie věd a další vědci, až poté teprve obecní, krajští a státní úředníci.


Video: Brutální útok na školáky v Lounech

Státní i městská policie zesílily dohled v okolí základních škol v Lounech. Důvodem je brutální útok mladíka na dva školáky, jehož záznam se objevil na sociální síti Facebook. Případem se zabývá jak policie, tak sociální pracovníci.

NÚV: V čem bude revize rámcových vzdělávacích programů spočívat

Pro přezkoumávání jsou využívány poznatky kurikulárního výzkumu a teorie (texty publikované v odborných časopisech nebo knižně, dostupné výsledky šetření výsledků učení žáků apod.). Zároveň budou využita zjištění z analýz výsledků státní části maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek, nově i přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol. Vedle toho budou analyzovány tematické zprávy ČŠI, výsledky mezinárodních šetření PISA, TIMSS, PIRLS apod. Pro potřeby revize vznikají podkladové studie pro jednotlivé vzdělávací oblasti, obory vzdělání a stupně vzdělání.

Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Národní ústav pro vzdělávání na základě úkolu z porady vedení MŠMT řeší revize rámcových vzdělávacích programů. Pokud opomineme nejrůznější četné dílčí nesystémové zásahy v posledních letech, revize je bezesporu nutná. Přichází pozdě, přestože původní koncept předpokládal pětiletý cyklus revizí. První revize doslova "zařízl" ministr školství Josef Dobeš a naše školství se z tohoto zásahu dodnes nevzpamatovalo. Žádný z následujících ministrů k obratu neměl ani odvahu a ani čas. Ministryně školství Valachová ale bohužel na pojetí revize navázala v "dobešovském" duchu s cílem omezit svobodu a volnost škol.

Český rozhlas Plus: Předvolební debata o vzdělávání

Chceme školy výkonnostní, které vedou žáky k co nejlepším výsledkům? Nebo socializační, které připravují žáky na život ve společnosti, v práci nebo rodině? Ptáme se odborníka na školství ze společnosti EDUin Tomáše Feřteka, novinářky Radky Kvačkové z Lidových novin, Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a speciálního pedagoga Jiřího Pilaře. Speciál moderuje Michael Rozsypal.


1. 11.: Konference Jsme připraveni?

Příprava budoucích učitelů, moderní technologie ve výuce, zkušenosti z projektu Škola dotykem UNIVERZITA, orientace v online světě nebo celoživotní vzdělávání. Přijďte si poslechnout inspirativní přednášky na témata týkající se digitalizace školství a celé naší společnosti. Konference Jsme připraveni? je určena zástupcům akademické obce, ředitelům, ředitelkám a pedagogům základních a středních škol, odborné veřejnosti, studentům, budoucím učitelům a všem, které vzdělávání zajímá.

NÚV: Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů - výsledky ankety

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném vzdělávání. K uvedenému návrhu pojetí se mohli pedagogové a laická veřejnost vyjádřit prostřednictvím dotazníku. Cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání, ankety se zúčastnilo 932 respondentů (z toho 772 pedagogů).

MF DNES: Mladé učitele systém neocení

Je splněným snem každého druhého ředitele školy. Na matematicko-fyzikální fakultě má sice státnice ještě před sebou, už má ale přes dva roky praxe jako učitel fyziky. A navíc ho to baví. „I když zvlášť první rok to bylo hodně náročné,“ říká učitel František Kotmel. Jestli u učení zůstane, je však otázka. Zatím uvažuje o tom, že by si od příštího roku našel jinou práci na půl úvazku a ve škole zůstal jen částečně. Musí se totiž postarat o rodinu, narodil se mu syn. Není v tom sám. „Počet odchodů z profese po dvou nebo třech letech narůstá, roli v tom samozřejmě hrají finanční podmínky, ale nejen to,“ potvrzuje dlouholetá vedoucí katedry primární pedagogiky na pražské pedagogické fakultě Vladimíra Spilková.

E-kniha pro vás: Uživatelská příručka GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Radomír Strnad chtěl z dokumentace GIMPu původně přeložit jen první dvě části, protože chtěl vytvořit text pro studenty Gymnázia v Šumperku pro výuku grafiky v předmětu informatika a výpočetní technika. Při tvorbě textu si ale uvědomil, že vložené odkazy na slovník a spoustu částí textu vlastně nedovolují bez ztráty souvislostí překlad „osekat“. Když po roce zjistil, že stránka 350 není zdaleka poslední, vybavil se mu obsah citátu - je jednoduché něco slíbit, mnohem obtížnější je slib dodržet... Konečná verze s více než 700 stranami je k dispozici všem pod licencí GNU Free Documentation License.

Zuzana Kyselová: Kapličtí nechtějí ohledně osudu střední školy sedět nečinně s rukama

Obyvatelům Kaplice ani okolí není jedno, že kaplická střední škola spěje k útlumu. Rozhodli se proti tomu něco dělat. Lidé rozmanitých zájmů a povolání se dali dohromady a setkali se na společné debatě. Mají společný cíl – pomoci najít kaplickému střednímu školství cestu, kudy se dál ubírat.

11.10.17

Michaela Bůnová: Ne poplatkům u lékaře a náboženství ve školách, shodla se většina politiků

Podle většiny politiků, kteří se v úterý zúčastnili volební superdebaty iDNES.cz a MF DNES, by se neměly znovu zavádět poplatky za návštěvu lékaře. Většina se také shodla na tom, že by součástí výuky nemělo být náboženství. Tolik jednotní už politici nebyli v otázce uzavření hranic pro migranty.


EDUin hodnotí volební program pro vzdělávání Zelených Vzdělávání je priorita č. 1, je nutno adekvátně investovat

Zelení uvádějí mezi hlavními prioritami volebního programu vzdělávání na prvním místě. Jejich program dotýkající se vzdělávací politiky je s převahou nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Strana program nechala posoudit a připomínkovat externími experty v oblasti vzdělávací politiky a následně program výrazně přepracovala. Program se - v porovnání s ostatními stranami, zaměřuje více na detail navrhovaných změn a v některých případech poskytuje i návrh řešení (např. změna vzdělávání učitelů). V některých případech je návrh příliš optimisticky bezvýhradný (zapojování firem do praktického odborného vzdělávání). Hierarchizace priorit odráží urgenci potřebných řešení problémů vzdělávacího systému.

Český rozhlas: Spor na základní škole v Přibyslavi. Šestice odborářů odmítá mezi sebe přijmout další zaměstnance

V Přibyslavi na základní škole hoří spor mezi odboráři a skupinou ostatních zaměstnanců. Odbory tam tvoří šest lidí, přidat se k nim chtěla další zhruba dvacítka. Do jednoho je ale odmítli a podle šéfa celostátních školských odborů na to mají plné právo. Za celým sporem jsou ale patrné vazby až do městského zastupitelstva.


Události ČT: Zvednou se počty středoškoláků. Ministerstvo chystá plán na posílení řemesel

V následujících letech stoupne počet studentů na středních školách až o 40 procent. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se spolu se zaměstnavateli už nyní zaměřilo na to, jak přizpůsobit vzdělávací obory a kapacity škol potřebám trhu práce. Obory s výučním listem se v současnosti potýkají s nedostatkem žáků, zaměstnavatelům ale právě tito absolventi nejvíce chybějí.

Soutěž: TEDxPrague 2017 pro učitele zdarma!

Power of X z.ú., organizátor TEDxPrague 2017, podpoří ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus účast učitelů základních a středních škol 30 místy zdarma na letošním osmém ročníku inspirativní konference TEDxPrague 2017. Pro získání vstupu zdarma stačí sestavit interaktivní výukový plán hodiny s využitím TED videí, ideálně jej využít při výuce, a zaslat organizátorům k posouzení.

NÚV: Výsledky šetření k metodické podpoře ve školských poradenských zařízeních

V průběhu měsíce dubna 2017 proběhlo dotazníkové šetření k metodické podpoře pracovníků školských poradenských zařízení. Respondenty tohoto šetření byli metodici zapojení v projektu KIPR. Účelem dotazníku je snaha v doplnění jednotných pravidel školských poradenských zařízení, konkrétně v oblasti profesní.

Šetření cílilo na zjištění, jaké se realizují formy metodické podpory v zařízeních pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center. Kromě zjišťovaných forem metodické podpory byla také zjišťována četnost, s jakou jsou jednotlivé formy metodické podpory na daném pracovišti zajišťovány. Zároveň bylo dotazování zaměřeno nejen na aktuální stav na daném pracovišti, ale také na názory metodiků ohledně toho, jaký by byl ideální stav frekvence poskytování jednotlivých typů metodické podpory, z nichž je možno vyčíst, nakolik je aktuální stav odlišný od stavu, jenž by bylo možno považovat za stav ideální.

10.10.17

Iniciatíva slovenských učiteľov: Návrh rozpočtu je výzvou na štrajk

Keď neštrajkujeme, vláda na školstvo kašle.

EDUin hodnotí volební program pro vzdělávání STAN: Nutno najít shodu a na ní stavět koncept rozvoje

Strana starostů a nezávislých přichází se sympaticky pojatým programem pro vzdělávání, který nejprve popisuje poměrně dobře (byť ne komplexně) stav vzdělávání v ČR, následně artikuluje cíle, jednotlivé kroky v rámci 4 let volebního období a cílový stav. Kromě obligátních platů učitelů (už v prvním roce navýšení na průměr 45 tisíc) si program STAN ojediněle všímá nutnosti najít společenský konsensus na rozvoji vzdělávání. STAN nejvíce z doposud hodnocených stran výrazně akcentuje výchovu a vzdělávání směrem k demokratickému občanství. V programu je dostatečně zdůrazněna také potřeba otevřenosti škol novým potřebám, méně už ale role ředitelů.

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a vyhlášky k němu

P-KAP: Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky… Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.

MŠMT: Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka

9.10.17

Vyjádření MŠMT k dnešnímu článku v deníku Blesk o inkluzi

V dnešním Blesku vyšel článek ostře kritizující společné vzdělávání a údajnou nespolupráci tiskového oddělení. To poskytlo redaktorce Blesku obsáhlou odpověď do dvou hodin od položení dotazů a jednotliví pracovníci úřadu s paní redaktorkou komunikovali navzdory době, kdy se ozvala, včetně sobotního poledne. I tak se ale do článku nedostalo žádné stanovisko. MŠMT tak bylo zcela zásadním způsobem poškozeno.

Konference Česko – Jak jsme na tom 2017

Třetí výroční konference The Aspen Institue "Česko – Jak jsme na tom 2017" se zaměřením na tři klíčové oblasti (vzdělávání, kvalita života a konkurenceschopnost). Garantem pro oblast vzdělávání byl Bob Kartous z EDUin.

Ondřej Šteffl: Se vzděláním lze dělat pouze tolik, kolik rodiče dovolí

V základním vzdělávání jsou nejdůležitější rodiče. Ačkoliv to tak spousta lidí nevnímá, právě rodiče rozhodují o tom, jak bude vzdělávání vypadat. Pokud by někdo chtěl vzdělávání změnit, musí začít u rodičů. Většina rodičů zatím bohužel pokládá za důležité tituly, maturitu, vysokou školu, akademický čili vlastně školní úspěch. Málo jich uvažuje o tom, co se děti a mladí lidé naučí, ve škole i jinde a jaký smysl to má pro jejich budoucí život.

Martin Krynický: Jako základní cíl vidím zajistit váhu učitelského hlasu při projednávání problematiky školství

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Jana Karvaiová: Sborovny nepřemýšlejí o koncepcích na padesát let dopředu

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Miloš Rathouský: MŠMT bude vždy schopno využít názorové nejednoty v řadách učitelů

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Zdeněk Sotolář: Učitelé potřebují reprezentaci jednohlasou a věrohodnou

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Anketa: Migrace a stereotypy ve výuce

Multikulturní centrum Praha chystá projekt pro učitele zabývající se migrací, stereotypy a globálním rozvojovým vzděláváním. Rádi by v něm reagovali na skutečné potřeby učitelů a prosí o vyplnění dotazníku, který vyplníte za tři minuty.

bEDUin: Co přinesl týden 2. 10. – 8. 10. 2017 aneb Bude nekoncepčnost vzdělávací politiky pokračovat i po volbách?

Témata týdne:

DUM: Bioturbace s půdní faunou i bez ní

Ze sociálních sítí: A proto potřebujeme maturitu z matematiky!

Markéta Hronová: Školy zaspaly s digitálním vzděláváním, chybí moderní počítače, kvalifikovaní učitelé i správci sítí

V českých školách jsou zastaralé počítače, ředitelé nemají nikoho, kdo by se jim o technologie staral. Informatiku navíc učí nekvalifikovaní učitelé, zjistila Česká školní inspekce. Zlepšit využívání digitálních technologií na školách měla Strategie digitálního vzdělávání, tu se ale ministerstvu zatím příliš nedaří plnit, většina aktivit se zpožďuje. V plánu je třeba úplná proměna výuky informatiky na školách či zařazení digitálních dovedností do výbavy učitelů.

Kristýna Jiráková: Elektronická chůvička Aristotle

Popis a kritika nového elektronického zařízení od Mattela, které plní funkci chůvičky starající se o malé děti (na způsob osobního asistenta).

8.10.17

5. ročník soutěže Vím proč: natáčejte fyzikální experimenty!

Učíte fyziku? Motivujte své žáky k natáčení fyzikálních experimentů a poraďte jim, jak na to. Vyhrajte pro svou školu příspěvek 200 000 Kč na moderní vybavení učebny přírodovědných předmětů. Nebo si založte učitelský profil a vytvořte si výběr z existujících videí pro zpestření výuky.

Michaela Bůnová: Přeplněné školky se bojí přílivu batolat. Musí řešit pleny i rekonstrukce

Školky mají obavy, jak zvládnou provoz od roku 2020, odkdy budou muset přijímat i všechny dvouleté děti, jejichž rodiče o to požádají. Upozorňují, že kvůli tak malým dětem musí dovybavit koupelnu či starat se o plenky. Spousta mateřských škol se přitom už nyní potýká s nedostatkem míst. Ministerstvo školství uvádí, že některým školkám pomůže.

7.10.17

Události ČT: Výuka digitálních technologií

Špatné vybavení - chybějící správci počítačových sítí - nedostatečné pokrytí internetem. Jen minimum základních a středních škol má vyhovující podmínky k výuce digitálních technologií.

TN.cz: Pracovní sešity do školy rodiče platit nemusí. Většinou to ale neví

Čtenář z České Třebové upozornil, že po něm škola požaduje zaplacení pracovních sešitů pro výuku. To je sice běžný případ, ale ne každý rodič ví, že pracovní sešity patří do stejné kategorie jako učebnice. Ty mají tedy školy poskytovat bezplatně. Rodiče často ani nevědí, že proplacení pracovních sešitů mohou odmítnout.

@online: Děti programátoři

Programátor je introvert žijící ve svém světě. Tak takový předsudek už pomalu přestává platit. Důkazem toho jsou dvě dámy, které chtějí naučit programovat třeba už osmileté děti. Rozjíždí projekt Make IT Today. Hostem pořadu byla Silvie Zeman, Make IT Today.