2.9.17

MŠMT: Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání platné ve školách všech zřizovatelů.

Tiskopisy a vysvětlivky ke stažení:Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018)

V souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jsou zveřejněny tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání platné ve školách všech zřizovatelů.
Pro lepší orientaci ve vyplňování tiskopisů se vydávají tyto poznámky. Souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou (dále jen „JZ“) podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v 1. kole přijímacího řízení. K tomu se upozorňuje, že JZ se koná ve všech formách vzdělávání a týká se i nástavbového studia (koná se v termínu pro čtyřleté obory vzdělání denní formy vzdělávání). Při JZ v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání úměrného době vzdělávání, v ostatních oborech vzdělání (dále jen „čtyřletých oborech vzdělání“) se prokazují znalosti z jeho celého obsahu. Pro školní rok 2017/2018 lze použít do vyčerpání zásob tiskopisy přihlášek platných pro školní rok 2016/2017, u kterých budou doplněny údaje stanovené v tiskopisech nových.
Vysvětlivky k některým pojmům a organizačním postupům v přijímacím řízní při podávání přihlášek:
1) Podání 2 přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení.
Po 1. 9. 2016 je i nadále možné v 1. kole přijímacího řízení podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března) podle § 60a odst. 4 a § 62 odst. 7 školského zákona.
S podáním 2 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném pořadí. Toto pořadí přitom určuje, ve kterém termínu bude konat JZ uchazeč, který se hlásí na obory středního vzdělání s MZ, kde se koná JZ (dále jen „obor s MZ“). JZ se zajišťuje v oborech vzdělání s MZ a uchazeč ji v nich může konat dvakrát (§ 60c odst. 1 školského zákona).
2) S tím souvisí povinnost škol předat údaje o uchazečích, přihlašovaných ke vzdělávání v oborech s MZ, do registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona. V případě, že se v registru u některého uchazeče případně objeví rozpor v počtu podaných přihlášek nebo jiný chybný záznam neodstraněný školou, který má vliv na zajištění JZ, upozorní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT (dále jen „Centrum“) příslušné školy, že došlo k podání přihlášek konkrétním uchazečem v rozporu s ustanoveními školského zákona. V případě, že dojde k podání více přihlášek, pak správní orgán řízení zastaví, neboť se jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
3) V dalších kolech přijímacího řízení není i nadále uchazeč omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu).
4) Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn v tiskopise přihlášky v souvislosti s možností konat JZ zkoušku v 1. kole přijímacího řízení v oborech s MZ i u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) a to ve 2 termínech (§ 60c odst. 1 školského zákona) stanovených do 30. září ministerstvem. Písemné testy JZ tak může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola (obor vzdělání s MZ), ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola (obor vzdělání s MZ) podle § 60c odst. 1 věta druhá školského zákona.
Jde o specifickou situaci uchazeče, který se hlásí se na obor GSP. Ten může v 1. kole přijímacího řízení podat až 4 přihlášky a v nich uvést až 4 školy (v souladu s § 62 odst. 1 a 7 školského zákona). Účast na JZ se mu ale umožňuje jen ve dvou termínech.
Takový uchazeč bude konat JZ podle stávající právní úpravy přednostně ve škole/školách, kde se hlásil na obor GSP. V případě, že bude konat dvakrát JZ v 1. kole přijímacího řízení do oboru GSP, nebude je již konat na školách, ve kterých se případně přihlásí na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (tyto školy získají výsledek hodnocení JZ prostřednictvím informačního systému Centra.
Uchazeč, který podá ale do 30. listopadu jen jednu přihlášku na obor GSP, může konat JZ podruhé na škole, kde se hlásí do 1. března na obor s MZ, aby využil právo konat JZ podruhé v termínu, který nevyužil pro obor GSP. V takovém případě v přihlášce podané k 1. březnu uvede školu (obor s MZ), kde chce konat JZ (v souladu s nevyužitým termínem pro JZ) na prvním nebo druhém místě v souladu s § 62 odst. 7 věta druhá školského zákona. Využije tím právo na konání JZ dvakrát.
S ohledem na právo uchazeče zvolit pro 1. kolo přijímacího řízení jakoukoliv kombinaci 2 přihlášek, je možnost konání JZ uvedena ve všech tiskopisech pro přijímací řízení v oborech, kde není talentová zkouška.
5) I nadále může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Ta se v 1. kole přijímacího řízení zajišťuje ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) školského zákona) stanovených ředitelem školy při vyhlášení přijímacího řízení do oboru vzdělání. Uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude školní přijímací zkoušku konat.
6) Závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), může lékař v tiskopise přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání (lze uvést pouze kód oboru vzdělání:
a. Způsobilý, b. Způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze), c. Nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).
Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru vzdělání přijmout podle § 59 odst. 1 školského zákona.
7) V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona) zpravidla z doporučení školského poradenského zařízení získaného podle § 16a odst. 1 školského zákona. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení k přihlášce, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). Při zpracovávání doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle nařízení vlády. Na základě žádosti uchazeče mohou být případně uplatněna školou podpůrná opatření 1. stupně i bez doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 4 školského zákona).
8) Je zachován stávající počet tiskopisů přihlášek:
- přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání, - přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání, - přihláška s modrým podtiskem pro obory s talentovou zkouškou, všechny formy vzdělávání, - přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání, i když s určitými úpravami jejich obsahu.
9) Údaje z přihlášky uchazeče, který se hlásí na obor vzdělání s MZ, jsou pro vyhodnocení JZ a pro zpřístupnění školám hodnocených písemných testů zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona. 10) Místo pro QR kód
Je umožněno využít QR kód obsahující klasifikaci na vysvědčeních obdobně, jako je tomu v případě QR kódu na vysvědčení. Příslušná právní úprava jeho uplatnění v přijímacím řízení se zatím připravuje. 11) Nově je v přihláškách:
a. doplněn údaj o místě trvalého pobytu v České republice (místě pobytu cizince bez trvalého pobytu v České republice) a datu narození zákonného zástupce, který může za uchazeče podání učinit podle § 60a odst. 1 školského zákona a v souladu s § 27, § 31 a § 37 odst. 2 správního řádu, b. upřesněno, že u uchazeče, který je cizincem bez trvalého pobytu, se uvádí adresa místa pobytu v České republice. c. upřesněno, že adresou pro doručování může být i datová schránka (uvádí se její číslo), pokud ji má uchazeč vytvořenou. Tím není ale dotčeno ustanovení o předkládání originálních dokladů, případně jejich úředně ověřených kopií.
12) Současně se upozorňuje, že na základě připravované novely § 1, nového odstavce 3 vyhlášky bude možné
přikládat k přihlášce výpis z vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie vydané v pololetí posledního ročníku.
Použité zkratky:
JZ Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška)
MZ Maturitní zkouška
GSP Gymnázium se sportovní přípravou
Ministerstvo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nařízení vlády Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Přihláška pro denní formu vzdělávání (s růžovým podtiskem)
Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů vzdělání, i ke zkrácenému studiu.
Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.
1) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Jméno uchazeče:
Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu (místo pobytu cizince bez trvalého pobytu) v České republice, případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce základními osobními údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
3) Rodné číslo:
Uvádí uchazeč konající JZ.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
4) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
5) Název a adresa střední školy:
Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se na tiskopise uvádí jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 1. březnu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až 2 přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání). Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ.
6) Ročník SŠ:
Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
Vyplňuje i uchazeč hlásící se do prvního ročníku vyššího stupně středního vzdělávání v šestiletém gymnáziu (do třetího ročníku - tercie) a osmiletém gymnáziu (do pátého ročníku - kvinty).
7) Jednotná zkouška:
Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s MZ bez talentové zkoušky, pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat JZ podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení podal obě přihlášky jen na obory s MZ bez talentové zkoušky, kde se JZ koná, koná JZ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
8) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
9) Termín školní přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní.
10) Zákonný zástupce uchazeče:
Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
11) IZO školy:
Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil povinnou školní docházku).
12) Chování a prospěch uchazeče ze školy:
Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.
13) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další:
Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
14) Průměrný prospěch:
Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
Přihláška pro ostatní formy vzdělávání (se zeleným podtiskem) Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání, i ke zkrácenému studiu.
Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.
1) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
2) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
3) Jméno uchazeče:
Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu (pobytu cizince bez trvalého pobytu) v České republice, případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce základními osobními údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
4) Rodné číslo:
Uvádí uchazeč konající JZ.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ
5) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
6) Název a adresa středních škol:
Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se na tiskopise uvádí jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 1. březnu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až dvě přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání).
Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ.
7) Ročník SŠ:
Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
8) Jednotná zkouška:
Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s MZ bez talentové zkoušky, pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat JZ podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení podal obě přihlášky jen na obory s MZ bez talentové zkoušky, kde se JZ koná, koná JZ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
9) Termín školní přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní.
10) Škola:
Přehled o absolvovaném vzdělávání. Uvede se název školy a úspěšné ukončení posledního ročníku školy (i v případě, kdy uchazeč celé studium nedokončí). Ze základního vzdělávání i neúspěšně ukončený poslední ročník vzdělávání.
11) IZO školy:
Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které uchazeč ukončil příslušnou školní docházku).
12) Upozornění:
K přihlášce se přiloží příslušná vysvědčení, vyžadované podle právních předpisů. Další údaje o schopnostech, vědomostech, zájmech a talentu uchazeče lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
13) Zákonný zástupce uchazeče:
Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
14) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
Přihláška pro obory s talentovou zkouškou, všechny formy vzdělávání (s modrým podtiskem)
Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ, i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je Rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.
Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.
1) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
2) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
3) Jméno uchazeče:
Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu (pobytu cizince bez trvalého pobytu) v České republice, případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce základními osobními údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
4) Rodné číslo:
Uvede vždy uchazeč podávající přihlášku na obor GSP.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
5) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
6) Název a adresa středních škol:
Uvádí se zde údaje o školách (středních školách i konzervatořích) a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů, s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se uvádí na tiskopise jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 30. listopadu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až dvě přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) na obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu (přihláška s modrým podtiskem). Dále má možnost případně podat až dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) na základě § 62 odst. 7 podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání).
Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ, kde u oborů s talentovou zkouškou jde o obor GSP.
Upozorňuje se, že uchazeč, hlásící se obor GSP, koná JZ na škole, kde se na tento obor přihlásil v termínu odpovídajícímu pořadí této školy v přihlášce a stanovenému ministerstvem podle § 60c odst. 1 školského zákona. Pokud se uchazeč hlásí jen na jeden obor GSP, uvádí podle § 62 odst. 7 školského zákona při podání přihlášky na obor s MZ bez talentové zkoušky, na které škole a v rámci přijímacího řízení na který obor s MZ uvedený v přihlášce podané do 1. března, bude konat podruhé JZ.
7) Ročník SŠ:
Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
Vyplňuje i uchazeč hlásící se do prvního ročníku vyššího stupně středního vzdělávání v šestiletém GSP (do třetího ročníku – tercie) v osmiletém oboru vzdělání konzervatoře a GSP (do pátého ročníku - kvinty).
8) Termín talentové/přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky stanovených ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení na základě § 62 odst. 1 až 3 podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní ve škole v 1. kole přijímacího řízení. V případě konzervatoří se uvádí jen termín talentové zkoušky.
9) Zákonný zástupce uchazeče:
Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
10) IZO školy:
Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil povinnou školní docházku).
11) Chování a prospěch uchazeče ze školy:
Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.
12) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další:
Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
13) Průměrný prospěch:
Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
14) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
Přihláška pro nástavbové studium a všechny formy vzdělávání (s hnědým podtiskem) Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.
Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.
1) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
2) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
3) Jméno uchazeče:
Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu (pobytu cizince bez trvalého pobytu) v České republice, případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce základními osobními údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
4) Rodné číslo:
Uvede uchazeč konající JZ.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
5) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
6) Název a adresa středních škol:
Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se uvádí na tiskopise jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 1. březnu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až dvě přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělán či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů í) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání). Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ.
7) Ročník SŠ:
Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
8) Jednotná zkouška:
Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s MZ bez talentové zkoušky (nástavbové studium), pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat JZ podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení podal obě přihlášky jen na obory s MZ bez talentové zkoušky, kde se JZ koná, koná JZ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
9) Termín školní přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní.
10) Řidičský průkaz skupiny:
Uvede se pouze v případě, pokud je školou vyžadován jako jedno z kritérií u přijímacího řízení.
11) Zákonný zástupce uchazeče:
Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky)
12) IZO školy:
Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které uchazeč ukončil požadované střední vzdělání).
13) Chování a prospěch uchazeče ze školy:
Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.
14) Ročník:
Uvádí se klasifikace za poslední pololetí v každém ročníku střední školy. v posledním ročníku, zpravidla 3. ročníku (v případě denní formy vzdělávání), ve kterém byl uchazeč hodnocen za 1. pololetí.
15) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další:
Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
16) Průměrný prospěch:
Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa (zaokrouhleno matematicky).
17) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).

1 komentář:

V. řekl(a)...

4 typy formulářů a k nim vysvětlivky na 11 stran. To zjednodušování agendy a snižování byrokracie se nám evidentně daří...

Okomentovat