20.8.17

NÚV: Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálněpedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.
Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO.
A) Pokud se využívá intervence v podobě předmětu speciálněpedagogické péče- jako vyučovací předmět – například zdravotní tělesná výchova, český znakový jazyk, alternativní a augmentativní komunikace atd., pak škola zapracuje předmět do školního vzdělávacího programu a žáci jsou z tohoto vyučovacího předmětu hodnoceni formou slovního hodnocení.
V těchto případech je předmět speciálněpedagogické péče jako vyučovací předmět realizován v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu a započítává se do maximálního počtu povinných vyučovacích hodin stanovených v souladu s § 26 odst. 2 školského zákona příslušným rámcovým vzdělávacím programem.
Výukou PSPP (intervence jako vyučovací předmět) může ředitel školy pověřit učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP
 • Na 1. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Na 2. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
 • Na SŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb.
Poznámka
Kvalifikaci k výuce PSPP Český znakový jazyk získá také absolvent magisterského neučitelského oboru Čeština v komunikaci neslyšících, který absolvuje program CŽV zaměřený na přípravu učitelů 2. st. ZŠ nebo SŠ.
Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost.
Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací),
 • může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.),
 • může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo
 • může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.
B) Pokud je předmět speciálněpedagogické péče doporučován jako forma další péče o žáka ve škole, jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované jako „nápravy“), zaměřené například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci specifických poruch učení (učitel s kvalifikací pro práci se žáky se SVP). Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických funkcí, rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. (zajišťuje speciální pedagog, psycholog) či k zajištění logopedické péče (speciální pedagog-logoped) a v těchto případech nemá předmět speciálněpedagogické péče povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin stanoveného pro jednotlivé ročníky příslušným rámcovým vzdělávacím programem.
Z toho důvodu není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu.
Výukou PSPP (intervence jako další péče o žáka, tzv. „nápravy“) může ředitel školy pověřit
 • učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP (viz bod A)
 • speciálního pedagoga, který získal kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb.
 • psychologa, který získal kvalifikaci podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb.
Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost.
Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací),
 • může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.),
 • může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo
 • může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.
C) Pokud bude speciálněpedagogická péče pro žáka zajišťována školským poradenským zařízením (dále jen ŠPZ) – tedy PPP nebo SPC v případech péče např. o žáky nevidomé- orientace v prostoru, o žáky s problémy v oblasti narušené komunikace- nápravy logopedických obtíží atd., jedná se o standardní činnosti SPC nebo PPP, v případě například intervencí u žáků s poruchami učení a chování; pak je tato činnost plně saturována podporou ŠPZ. Na vysvědčení tak nebude žádné hodnocení žáka, činnost se realizuje v rámci návštěv v ŠPZ nebo případně ve škole. Není tedy zahrnována do disponibilních hodin a ani vyjádřena v požadavku NFN vůči škole, protože je to součást standardních činností ŠPZ.
Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků ŠPZ.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici tomu nerozumějí za mák. Pracně se zavádí předmět speciálně pedagogické péče, když se celé školy speciálně pedagogické péče systematicky ruší.
Kdyby mohli, nechali by pytlici vypustit všechny rybníky, a poté by nastolili chov vánočních kaprů ve vanách tradičních domácností.

Okomentovat