19.8.17

NÚV: Okruh řešených otázek se zástupci legislativy - Předměty speciálně pedagogické péče - členění

 


  1. Předměty speciálně pedagogické péče-členění
Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO.

Poskytovatelem vzdělávání v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle zákona o pedagogických pracovnících zejména speciální pedagogové, kteří zajišťují výuku v této oblasti. Vyučujícím je tak speciální pedagog nebo pedagog, který vystudoval společně s oborem např. český jazyk také speciální pedagogiku.

Poskytovatelem předmětu speciálně pedagogické péče, který má charakter náprav, může být vedle těchto uvedených specializací také pedagog, který absolvoval například v rámci programů DVPP výcvik pro oblast náprav poruch učení, řečové výchovy atd.

A) Pokud se využívá předmět speciálně pedagogické péče jako intervence, která má charakter vyučovacího předmětu- například zdravotní tělesná výchova, český znakový jazyk, alternativní a augmentativní komunikace atd., pak   škola zapracuje předmět do učebních osnov žáka a závěrečné hodnocení žáka má podobu slovního hodnocení.

V těchto případech je předmět realizován v disponibilních hodinách.

B) Pokud je předmět speciálně pedagogické péče doporučován jako forma další péče o žáka ve škole, jedná se tedy o intervenci, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka – dříve realizované často jako tzv. nápravy zaměřené například na rozvoj grafomotorických  dovedností žáka, podporu při specifických poruch učení, rozvoj vizuálně percepčních dovedností atd., v těchto případech není žák hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení.

V těchto případech je předmět realizován nad rámec časové dotace (viz rozpis).

C) Pokud bude speciálně pedagogická péče pro žáka zajišťována školským poradenským zařízením- tedy PPP nebo SPC v případech péče např.  o žáky nevidomé- orientace v prostoru, o žáky s problémy v oblasti narušené komunikace- nápravy logopedických obtíží atd., jedná se o standardní činnosti SPC nebo PPP v případě například intervencí u žáků s poruchami učení a chování a pak je tato činnost plně saturována podporou ŠPZ. Na vysvědčení tak nebude žádné hodnocení žáka, činnost se realizuje v rámci návštěv v ŠPZ nebo případně ve škole. Není tedy zahrnována do disponibilních hodin a ani vyjádřena v požadavku NFN, protože je to součást standardních činností ŠPZ.


Žádné komentáře:

Okomentovat