13.7.17

Pavel Šimáček: Jak je to s těmi odsuplovanými hodinami zadarmo?

V diskusích, které se rozvinuly ohledně zamítnuté novely zákona o pedagogických pracovnících se kromě gros návrhu (zavedení kariérního řádu), probíraly i některé další navrhované body. Kromě umožnění výuky nekvalifikovaným osobám se jednalo především o problematiku tzv. přespočetných hodin.


Vysvětleme si na úvod, o co jde. Pedagogičtí pracovníci mají v rámci své pracovní doby (při plném úvazku většinou 40 hodin týdně) stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti neboli tzv. pedagogický úvazek. Ten říká, kolik hodin týdně v rámci 40 hodinové pracovní doby musí pedagogický pracovník "odučit", "odvychovávat" atp. Pro tzv. veřejné školy je pedagogický úvazek určen nařízením vlády č. 75/2005 Sb. Protože nejvíce diskusí se vede o učitelích, omezme se na ně - v mateřské škole je pedagogický úvazek 31 hodin, v základní (většinou) 22 hodin, u učitelů všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů ve střední škole 21 hodin. Zatímco v mateřské škole trvá hodina 60 minut, v základní škole a u uvedených předmětů střední školy je to 45 minut (je velmi zajímavé, že pro pedagogické pracovníky není délka hodiny nikde stanovena a odvozuje se jen z délky trvání vyučovací hodiny, přičemž u některých kategorií (vychovatel, učitel jazykové škol ad.) se nelze opřít ani o to). Zbývající čas do 40 hodin vyplňují práce spojené s přímou pedagogickou činností (někdy tzv. nepřímá činnost).

Podle zákona o pedagogických pracovnících ředitel školy může učiteli nařídit až 4 hodiny přímé pedagogické (vyučovací) činnosti týdně navíc. Pro tyto hodiny se vžilo označení přespočetné, případně nadúvazkové, aby se odlišily od hodin přesčasových podle zákoníku práce. Nařizují se buď proto, že to vyžaduje provoz školy stále a učitel má v rozvrhu stále o určitý počet hodin navíc (tzv. stálé přespočetné hodiny) nebo je třeba zastoupit chybějícího kolegu (tzv. suplované hodiny). Za vykonané přespočetné hodiny náleží příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Tolik na úvod, podrobnější informace lze nalézt v Právním výkladu § 23 zákona o pedagogických pracovnících, který vydalo MŠMT a ČMOS PŠ jako reakci na změny v odměňování přespočetných hodin k 1.9.2012 a který je dostupný na webové stránce MŠMT. Autorem textu výkladu je autor tohoto článku.

A nyní dvě teze:

  1. Platy učitelů veřejných škol jsou ostudně nízké i ve srovnání s průměrnou mzdou v ČR (srovnání s vysokoškolsky vzdělanými není úplně korektní, neboť některým kategoriím učitelům stačí k získání kvalifikace střední škola).
  2. Práce učitelů je vysoce náročná a zodpovědná a rozhodně ji nelze omezovat jen na přímou pedagogickou činnost.

Prosím čtenáře a čtenářky, aby v případě, že je některý z následujících řádků "zvedne ze židle" a budou mít potřebu "hlučet" (Sókratés), dočetli pozorně do konce a průběžně se k těmto tezím vraceli.

A k samotnému problému:

Řekli jsme si, že přespočetná hodina je pojmově hodina, kterou učitel odučí nad rámec svého úvazku, tedy navíc. Proto je za ni ostatně stanoven příplatek, který reflektuje vyšší náročnost výuky oproti tzv. nepřímé činnosti. Jak však má být odměněna přespočetná hodina, pokud učitel všechny hodiny, které má, neodučí? Nabízí se dvě varianty a jeden hybrid.

Varianta 1

Pokud učitel neodučí v daném týdnu svůj pedagogický úvazek, nemůže u něj žádná přespočetná hodina vzniknout, protože ta je pojmově definována jako odučená hodina nad jeho pedagogický úvazek. Považuji za korektní již nyní sdělit, že toto je podle mne jediná správná varianta.

Varianta 2

Pokud učitel neodučí v daném týdnu svůj pedagogický úvazek, protože vykonával nepřímou činnost (např. proto, že byl s žáky na exkurzi, výletě, připravoval se na výuku), přespočetné hodiny přesto vzniknou a bude tedy za ně náležet příplatek. Tuto variantu měla zavést zamítnutá novela zákona o pedagogických pracovnících.

Hybrid

Jedná se o stávající právní úpravu. Pokud učitel nevykoná svůj pedagogický úvazek, přespočetné hodiny někdy vzniknou, někdy ne. Tuto poměrně složitou právní úpravu si v roce 2012 prosadil ČMOS PŠ a reagoval na ni výše uvedený výklad MŠMT a ČMOS PŠ, proto se jí nebudeme zabývat.

Možné situace

Situace 1

Učitel základní školy s pedagogickým úvazkem 22 hodin má v pondělí odučit 5 hodin. Na středu mu je nařízena 1 hodina přímé pedagogické činnosti navíc jako suplování za chybějícího kolegu. V pondělí však učitel žádnou hodinu neodučí, neboť jde s žáky na divadelní představení. Podle varianty 1 mu žádná přespočetná hodina nevznikne. Učitel má dojem, že onu středeční hodinu odpracoval zdarma, že si odpadlé hodiny musel jaksi nahradit (zdarma hodina odpracována nebyla, byl za ni poskytnut plat, "pouze" chyběl příplatek). Přitom vynaložil mnoho úsilí navíc - vyhledal vhodné divadelní představení, objednal vstupenky, vybral peníze, obeslal rodiče s informací o akci, doprovázel žáky na představení, dával cestou pozor na to, aby nevběhli pod auto a v divadle nebyli hlasitější než herci atd. V daném týdnu však odučil (!) jen 17 + 1 hodinu. Ještě více dotčený se asi učitel bude cítit v případě, že se bude jednat o exkurzi, kdy např. návštěvu muzea nebo třeba ekocentra začleňoval ještě úžeji do samotného vzdělávání.

Situace 2

Učitel stejné základní školy s pedagogickým úvazkem 22 hodin má v pondělí odučit 5 hodin. Na středu mu je nařízena 1 hodina přímé pedagogické činnosti navíc jako suplování za chybějícího kolegu. V pondělí však učitel žádnou hodinu neodučí, neboť všechny třídy, které měl učit, odešly na divadelní představení. On zůstal ve škole, protože není třídní a nebyl určen jako další doprovod, a 5 hodin seděl ve sborovně a vykonával nepřímou činnost (oficiálně, ve skutečnosti si mohl číst noviny nebo konverzovat s jiným kolegou, kterému odpadly hodiny). Měl by se i on cítit dotčen tím, že mu nenáleží příplatek za suplovanou hodinu? Variace: Učitel v pondělí do školy vůbec nešel, neboť byl u lékaře ("Jindy se to domluvit nedalo.") Variace II: V pondělí byl státní svátek. Měli by i tito učitelé dostat příplatek za přespočetnou hodinu?

Situace 3

Zde již musíme na střední školu. Učitel s úvazkem 21 hodin týdně učí většinou maturitní ročníky. Poté, co žáci odmaturují, učí jen 6 hodin týdně. V jednom červnovém týdnu je třeba zaskočit za chybějícího kolegu. Má za tuto hodinu dostat příplatek za přespočetnou hodinu? Když v daném týdnu odučil jen 6 + 1 hodinu z 21?

Závěr

Zcela chápu, že učitelé zmiňovaní ve variantě 1 se cítí dotčeni, mají dojem, že jaksi doplatili na to, že udělali něco "navíc", než aby jen učili. Tvrdím však, že příplatek za přespočetnou hodinu je příplatek za hodinu odučenou navíc a proto by tento příplatek měl náležet jen za hodinu odučenou skutečně navíc. Učitel, který pro školu a žáky udělal navíc něco jiného, by měl být odměněn jinak. A jak? Podíváme-li se na situaci 1 a 2, je zřejmé, že první učitel vykonal pro školu a žáky více než učitel druhý. Škola mu tak může poskytnout mimořádnou odměnu za to, že akci zorganizoval. Ušetřila totiž dva příplatky (u učitele v situaci 1 a učitele v situaci 2). Ano, o odměně rozhoduje ředitel školy - ale tak je tomu u všech zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že do nepřímé práce patří značně různorodé práce (viz § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol...), nedokážu si představit, že by se podařilo formulovat do zákona takovou definici, která by obě situace odlišila.

A ještě poznámka

Ani přijetí varianty 2 by nezaručilo, že učitel by dostal v uvedených situacích příplatek za přespočetnou hodinu. Ředitel školy totiž může v předstihu měnit učitelům rozvržení přímé pedagogické činnosti (podobně jako každý zaměstnavatel může měnit zaměstnancům směny). V situaci 1 by učiteli předchozí týden sdělil, že v následujícím týdnu po něm v pondělí nebude vyžadovat žádnou přímou pedagogickou činnost, neboť půjde s třídou do divadla a to je nepřímá činnost, ve středu naopak po něm bude chtít odučit např. 6 hodin místo obvyklých 5. Pedagogický úvazek učitele tak v daném týdnu ani nedosáhne 22 hodin.

A ještě otázka

Ve světle výše uvedených tezí (pamatujte prosím na ně!): Vyřešil by se problém tím, kdyby byl plat učitele minimálně 40 000 Kč? A k tomu se příplatek za přespočetné hodiny zrušil s tím, že těch pár stovek už je v tarifu?

A rovnou odpověď a citát na úplný závěr

Osobně se domnívám, že nikoliv, protože by učiteli "pořád" chyběl příplatek za onu jednu přespočetnou hodinu. Jak napsala Milena Jesenská: "Člověk by chtěl tisíc a když ho má, chce druhý. A když má dva tisíce, chybí mu dvě stovky".

Pavel Šimáček, který v tomto školním roce měl jednu stálou přespočetnou hodinu, ale z celkového počtu jich asi 1/3 vykonal "zdarma".

21 komentářů:

V. řekl(a)...

Za me osobme souhlas s variantou 1.

V. řekl(a)...

jednu stálou přespočetnou hodinu, ale z celkového počtu jich asi 1/3 vykonal "zdarma"
To ve vasi skole odpada tolik vyucovacich hodin?

Tantris1978 řekl(a)...

Ano, jsme umělecká škola. Jsou kolegové, kteří mají 21 hodin a 1 (i vice) přespocetnych hodin a za celý rok nedostali ani jeden příplatek. Když je těch 21 hodin individuálních (tzn.ucitel učí jednoho zaka) a ti žáci mají toho předmětu právě hodinu (tzn. 22 žáků týdně při jedné prespocetce), tak se vám skoro vždy stane, že aspoň jeden z nich v daném týdnu nepřijde. Ale nechtěl jsem tu uvádět takové příklady, protože nejsou většinové. PŠ

Ygrain řekl(a)...

Pročež chodíme do divadla pouze v týdnech dotčených státními svátky, abychom nepřipravovali kolegy o peníze. Příprava exkurzí atd. se započítává do odměn.

pratavetra řekl(a)...

Abych pravdu řekl, u nás platí varianta 2. Pokud byl v práci každý den, tím myslím, že doprovázel děti na soutěže, exkurze... a jeho přespočetná hodina byla v den, kdy byl ve škole a on ji skutečně odučil, dostane ji zaplacenu jako přespočetnou.
Pokud byl ve škole a třída, kde měl učit, měla např. exkurzi, snažím se využít plovoucího rozvrhu, aby doplnil hodiny do 22 (pak využívám i případnou nadúvazkovou hodinu, čímž se neproplatí s příplatkem).

poste.restante řekl(a)...

Tak já to ještě zkomplikuju:
Učitel základní školy s pedagogickým úvazkem 22 hodin. Nic neodpadne. Na středu mu je nařízena 1 hodina přímé pedagogické činnosti navíc jako suplování za chybějícího kolegu.

a) Suplovaná hodina je odučena ve třídě, kde učitel sám učí jiný předmět a je vykázána i zapsána v třídní knize jako pokračování suplujícím učitelem vyučovaného předmětu. Typicky třeba fyzikář odučí hodinu místo chybějícího češtináře ve třídě, kde oba učí.

b) Suplovaná hodina je odučena ve třídě, kde učitel sice neučí, ale pro který je kvalifikován. Hodina je vykázána a zapsána jako pokračování běžné výuky předmětu.
Typicky jeden češtinář odučí hodinu místo jiného češtináře, v paralelní třídě, nebo v jiném ročníku.

c) Suplovaná hodina je odučena ve třídě, kde učitel neučí a v předmětu, pro který není kvalifikovaný, přesto jej (příležitostně) vyučuje. Typicky třeba fyzikář, který vyučuje nekvalifikovaně občanskou výchovu, aby se mu doplnily chybějící hodiny do úvazku, nebo aby měl hodiny ve třídě, kde je třídním.

d) Suplovaná hodina je "odučena" ve třídě, kde učitel neučí, v předmětu, který neučí a ani se o to nesnaží. Typicky třeba fyzikář, nebo učitel z jiného stupně, který "odsupluje" hodinu tak, že žákům pustí film.

V bodech c) a d) by de facto měla být hodina vykázána jen jako dozor a nikoliv výuka, ale víme dobře, že tomu tak nebývá.

Kdy má a nebo nemá být hodina proplacena?
A kdy s příplatkem?

A variace:
I. Ovlivní výsledek to, když je suplovaná hodina plánována, třeba týden předem, nebo když je takto řešena neplánová situace (úraz, nemoc) a suplující učitel se tedy nemohl na suplovanou hodinu řádně připravit? Podotýkám, že když češtinář supluje češtináře, není často příprava předem nutná.

II. Ovlivní proplácení okolnost zmiňovaná v článku, tedy de facto "nesplnění" přímé vyučovací povinnosti v daném týdnu? A ovlivní to příčina - svátek, exkurze, akademie?

III. Hraje roli ve všech případech, když učitel se základním úvazkem 22 hodin má v daném školním roce stanovenou přímou vyučovací povinnost třeba 23 hodin a přesčasovou hodinu určenou kupříkladu ve středu?
A když je/není stanovená přesčasová hodina odučena?

Už delší dobu se zabývám sledováním toho, jak jsou jednotlivé varianty a jejich variety propláceny na jednotlivých školách. A zjistil jsem, že i v rámci platných zákonných norem existuje bezpočtu různých přístupů.

Kupříkladu na jedné škole i kvalifikovaná a předem nahlášená suplovaná hodina (čeština suplovaná češtinářem, fyzikář supluje ve své třídě) je evidována jako "výměna" hodin a není proplácena ani jako přespočetná, natožpak přesčasová.
Vychází se z "logiky", že jindy zase bude potřebovat kolega volno.
Jenže "vyměněné" hodiny nikdo neeviduje (někde to dělá zástupce) a ani učitel sám nemá přehled, kolik hodin navíc reálně odučil, nebo kolik mu chybí. Pokud si samozřejmě nevede svou vlastní evidenci, která je mu ale celkem na nic, pokud vedení situaci neřeší.

Tož tak.

Eva Adamová řekl(a)...

A já bych to nekomplikovala vůbec a řídila bych se vyšší zákonnou normou, a tou je zákoník práce. A ve smyslu ustanovení zákoníku práce je návštěva divadla, ať už tam dotyčný učitel vykonává nebo nevykonává pedagogický dozor, překážkou v práci ze strany zaměstnavatele. On snad ty hodiny učitel neodučil o své vlastní vůli? A proto jsou všechny ty kejkle, které se na školách s přespočetnými hodinami provádějí, protizákonné a existují jen a jen z důvodu, že nejsou peníze na placení suplovaných hodin.

V. řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
V. řekl(a)...

A ve smyslu ustanovení zákoníku práce je návštěva divadla, ať už tam dotyčný učitel vykonává nebo nevykonává pedagogický dozor, překážkou v práci ze strany zaměstnavatele.
S tím si dovoluji nesouhlasit. Pokud ped. pr. koná dozor, vykonává činnost podle své pracovní náplně, takže překážka v práci to není. Pokud ped. pr. nekoná dozor a přizná, že "nemá do čeho píchnout", stejně mu běží plný plat. Tak jak říká zákoník práce. "Jen" bez příplatků za vyučovací hodiny navíc, které ovšem neučil.

V tom, že příčinou všech nespravedlností a sporů v této oblasti je nedostatek mzdových prostředků, souhlasím.

pratavetra řekl(a)...

To poste.restante
Je to, jak stručně popisuje paní Adamová.
Vymýšlí se ptákoviny - co by - kdyby a pak také slyším, že učitel drží dozor(!) ve třídě v době výuky. Je přece kvalifikovaný pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, takže musí odučit vše.
Aprobovanost mě zajímá, když přiděluji předměty před začátkem školního roku, ale abych např. chemikáři nezaplatil hodinu výtvarné výchovy, to mě ještě nenapadlo.
Ad a - c) proplácím s příplatkem, ad d) věřím, že tato situace nenastává, pokud ano, pak si ten učitel neváží sám sebe.

Ad I. neovlivní
Ad II., III. nadúvazkovou hodinu musíte mít přesně určenou, o kterou se jedná. Tu dostáváte zaplacenou s příplatkem, pokud jste si splnil odučit. Pokud by Vám odpadla hodina, měl jste mít v plovoucím rozvrhu náhradu. Svátek nehraje roli.

Ad výměny) všichni kantoři si vedou proměnlivky, které sedí s rozvrhy stanovenými zástupcem a na konci měsíce odevzdají. Z toho se proplácí přespočetné hodiny, případně (když nejsou peníze nebo z osobních důvodů) si plníte fondy náhradního volna.

P.S. Kvalifikován jste pro všechny předměty. Fyzikář je pro výuku občanky kvalifikován, aprobovanost se neřeší (maximálně ve výročce).

V. řekl(a)...

ale abych např. chemikáři nezaplatil hodinu výtvarné výchovy, to mě ještě nenapadlo.
A zaplatil byste "běžnému" učiteli všeobecně-vzdělávacích předmětů a aprobací VV hodinu (hodiny) chemie na gymnáziu? Ne vždy máte volného chemikáře, ne vždy lze hodinu přesunout. V tomto případě je "puštění filmu" většinou ta nejlepší varianta - už z hlediska bezpečnosti :-))))

Tantris1978 řekl(a)...

Pokud hodina odpadne, nejde o překážku v práci, ať učitel dělá místo toho cokoliv (jde s dětmi na výlet, sedí ve sborovne...). Je to, řekněme, překážka ve výkonu přímé pedagogické činnosti, to zákoník práce nezná. Učitel místo přímé automaticky vykonává nepřímou.

Tantris1978 řekl(a)...

Ad co učitel v suplovane hodině dela: pokud dělá dohled, o přespocetnou hodinu se nejedná. Pokud učí (a je jedno za koho a jestli předmět, který měla třída mít, nebo jiný, zpravidla svůj), přespocetna hodina vznikne. Tedy pokud odučí svůj základní uvazek). Pokud má učit v 8.A a ta ve škole není a učí v te hodině v 7.B, přespocetna hodina nevznikne. Takové nuance jsem v článku nechtěl řešit, i když jsem je v praxi řešil a řeším. Šlo mi o ten základní problém.

poste.restante řekl(a)...

Ad pratavetra.
Věřím Vám. Ale vězte, že Vaše řešení je jen jedno z možných a v praxi používaných.
Vzpomínám si třeba, že na jedné škole byly i aprobovaně odučené hodiny propláceny jako přesčas jen tehdy, když o nich vyučující věděl alespoň den předem.
Pokud tato podmínka nebyla splněna, byly všechny hodiny navíc evidovány jen jako disponibilní pro případné čerpání náhradního volna.

Jinde zase byla přespočetná hodina proplácena, i pokud nebyl odučen základní úvazek, pokud to bylo z důvodu svátku, ale nebyla proplácena, pokud byl učitel na exkurzi.

Na mé vlastní škole nám před časem byly přespočetné, pevně stanované hodiny propláceny i když nebyl základní úvazek odučen, protože bylo po maturitách a odpadli čtvrťáci. Ale pak se to změnilo a přespočetné hodiny byly zásadně jen u čtvrtých ročníků.

Anebo jak posuzovat situaci pokud má učitel jen částečný úvazek?
Přespočetné hodiny samozřejmě nemá. Ale přesčasy za suplované hodiny by mít měl.

Ale nechci tu provádět nějaký složitý rozbor.
Šlo mi spíš o to, že na mnoha školách není postup jednotný a zcela stejné situace se posuzují různě a spíše podle "místních zvyklostí". Mnohdy je dokonce i zákon přinejmenším "obcházen".

Eva Adamová řekl(a)...

A největší průšvih je, že na každé škole se k tomu přistupuje jinak a inspekci a nikoho jiného to naprosto netankuje. Takže v konečném důsledku školy, které mají díky vyšší naplněnosti tříd více peněz, proplácejí s příplatkem kantorům odsuplované hodiny všechny (tedy i ty, které by dle metodického výkladu ministerstva proplácet nemusely) a školy, které jsou na tom díky malému počtu žáků hůře, naopak neproplácejí s příplatkem ani ty hodiny, které by dle metodického výkladu proplácet měly.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jakákoli doby nesení odpovědnosti za žáky, ať už přímá vyučovací povinnost časová, či přesčasová, nebo nepřímá vyučovací povinnost, a nebo jen dozor má být placena naprosto stejně. Nebo snad učitele zavřou na kratší dobu, když si rozjívený nezbeda způsobí zranění neslučitelné s životem, protože k úrazu došlo při návštěvě múzea?
Dvojnásobný tarif za přespočetnou hodinu je pitomost, která vše jen komplikuje. Ti si jich někdo naordinuje klidně i šest, a pak chodí a hořekuje, že nestíhá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Situace 1 i 2 je jednoduchá: nejezděme do divadel, muzeí, na exkurze, výlety, školy v přírodě... A je to. Dokud "někdo" nepochopí, co vymyslel.

pratavetra řekl(a)...

to poste.restante
"Věřím Vám. Ale vězte, že Vaše řešení je jen jedno z možných a v praxi používaných."
Vím, co se děje na jiných školách a nechtěl bych tam učit :-(. Asi největší pecka, že si učitelé nahrazovali DVPP počtem neodučených hodin v ten den nebo pořádající okresního kola sportovní soutěže musel nahradit, co za něj bylo odsuplováno! Děs běs. Pryč z takové školy.

"Anebo jak posuzovat situaci pokud má učitel jen částečný úvazek?
Přespočetné hodiny samozřejmě nemá. Ale přesčasy za suplované hodiny by mít měl."
Tyhle situace využívám nejčastěji, neboť to je pro kantora přivýdělek a pro zaměstnavatele nejlevnější (neplatí se s příplatkem, je to dopočet do úvazku).

to Eva Adamová
"A největší průšvih je, že na každé škole se k tomu přistupuje jinak a inspekci a nikoho jiného to naprosto netankuje."
No nevím, jak funguje ČŠI na Valašsku, ale v MSK to kontrolují. Vybrali si namátkou několik učitelů a postupně jeli dle TK počet odučených hodin, suplů a záměn v porovnání s proplacenými hodinami a splněnými úvazky.


Eva Adamová řekl(a)...

Tak prý to kontrolují. A jak je tedy možné, že z té školy, které se týká ta Vaše největší pecka, utíkají kantoři, ale ředitel pořád sedí na své židli? K čemu potom takové kontroly jsou? Pro srandu králíkům a ředitelům?

pratavetra řekl(a)...

"A jak je tedy možné, že z té školy, které se týká ta Vaše největší pecka, utíkají kantoři, ale ředitel pořád sedí na své židli?"

Tak to jste mě špatně pochopila. Co je pro mne nepochopitelné, to jiným přijde, že to tak je asi i na jiných školách. Učitelky sice pobrblají, ale neutečou. A všichni to ví.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si vzpomínají, že kdysi měli v úvazku 28 hodin, které museli odučit ve čtyřech dnech, protože dojížděli si doplnit pedagogickou způsobilost. Nemohou si ale vzpomenout, jak se to tenkrát řešilo. Asi bez problémů. To by si jinak pamatovali.
A taky si pamatují, že měli osobní hodnocení i šest tisíc. Dost se od té doby v kvalitě učitelování pohoršili.

Okomentovat