14.7.17

MPSV: Návrh možného řešení změn stupnic platových tarifů s účinností od 1. 11. 2017 a od 1. 1. 2018 a zvýšení platových tříd přepážkových zaměstnanců v ÚP, ČSSZ a Finanční správě

Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí rozeslal Českomoravský odborový svaz pracovníků školství s tímto komentářem jeho předsedy Františka Dobšíka: "Stupnice platových tarifů jsou předloženy ve třech variantách. III. varianta označená MPSV jako návrh odborů nebyla ČMOS PŠ odsouhlasena. Ani jedna varianta se nepřibližuje našemu požadavku nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15 % v následujících letech tak, aby průměrný plat pedagogického pracovníka v roce 2020 dosahoval 130 % celostátní průměrné mzdy. Tento návrh je pro nás naprosto nepřijatelný."


Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

v příloze Vám posíláme materiál MPSV Návrh možného řešení změn stupnic platových tarifů s účinností od 1.11.2017 a od 1.1.2018, který jsme obdrželi jako podklad k dalším jednáním. Stupnice platových tarifů jsou předloženy ve třech variantách. III. varianta označená MPSV jako návrh odborů nebyla ČMOS PŠ odsouhlasena. Ani jedna varianta se nepřibližuje našemu požadavku nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15% v následujících letech tak, aby průměrný plat pedagogického pracovníka v roce 2020 dosahoval 130% celostátní průměrné mzdy. Tento návrh je pro nás naprosto nepřijatelný. V úterý 25. 7. 2017 budou zástupci odborů jednat o návrhu s představiteli vlády.

Pokud výsledek jednání nebude pro nás příznivý, jsme připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, případně stávku. Někteří kolegové z našich řad vážně hovoří

i o neomezené stávce.

Rádi bychom znali Vaše stanovisko k návrhu MPSV ještě před jednáním dne 25. 7. 2017 a také Váš názor, zda jste připraveni další kroky s námi koordinovat.

S pozdravem

Mgr. František Dobšík

předseda ČMOS PŠ

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

cmos.skolstvi@cmkos.cz

tel.: +420 234130200

STUPNICE PLATOVÝCH TARIFŮ


Východiska řešení


 1. Zachovat sloučení stupnic schválené vládou s účinností od 1. 7. 2017.


 1. Pokračovat v nastolené realizaci záměru snižování počtu stupnic platových tarifů, resp. sbližování výše platových tarifů, zejména v případech, ve kterých se důvody pro rozdílnou výši platových tarifů hledají obtížně a neodpovídají ústavnímu principu spravedlivého odměňování (tj. sjednotit výši platových tarifů u všech lékařů bez ohledu na zdroj financování a toho, zda je nebo není poskytovatel zdravotních služeb lůžkovým zařízením, sjednotit nebo alespoň výrazně sblížit platové tarify sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách bez ohledu na zaměstnavatele).


 1. Zrušit v NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, stupnici platových tarifů pro posudkové lékaře (stupnice č. 4), protože všichni posudkoví lékaři jsou odměňováni podle části deváté zákona o státní službě a NV č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Pokračovat ve stupnici pro pedagogické pracovníky (stupnice č. 6 v NV č. 564/2006 Sb.) v diferencované valorizaci platových tarifů tak, aby se postupně odstranily neodůvodněně nerovnoměrné rozdíly v přírůstcích platových tarifů mezi platovými stupni i platovými třídami. Rovněž by bylo vhodné přidat další platový stupeň a umožnit tak účinnější diferenciaci platu podle získaných zkušeností (aktuálně má stupnice pouze 7 platových stupňů, ostatní stupnice mají 12 platových stupňů).


 1. Zabezpečit valorizaci stupnic platových tarifů tam, kde je to možné již s účinností od 1. 11. 2017, v ostatních případech od 1. 1. 2018S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem připadají v úvahu tyto varianty řešení:


Varianta I


Jedná se o variantu preferovanou MPSV. Její realizací by byla optimálně naplněna všechna východiska řešení (viz strana 1). Výslednou redukcí počtu stupnic platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 2 (z původních šesti na čtyři) by byl velmi významně posílen ústavně garantovaný princip práva na spravedlivou odměnu za práci (čl. 28 Listiny základních práv a svobod). Současně by byla v platových tarifech zaměstnanců a státních zaměstnanců zajištěna adekvátní kompenzace vyšších povinností a omezení uložených zákoníkem práce, zákonem o úřednících územních samosprávných celků a zákonem o státní službě (současné navýšení platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru oproti základní stupnici je pouze 3,5 %, realizací změny by uvedený rozdíl činil cca 17 % - původně se jednalo o rozdíl 25 %).


 1. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném od 1. 7. 2017


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců odměňovaných podle 2. stupnice o 8 %


Jedná se zejména o zaměstnance státu v pracovním poměru ve správních úřadech a v organizačních složkách, úředníky územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a zaměstnance územních samosprávných celků zařazené do obecních, městských a krajských úřadu (včetně magistrátů statutárních měst a hlavního města Prahy, úřadů městských obvodů a městských částí hlavního města Prahy). Do tohoto okruhu zaměstnanců spadají i sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří jsou zaměstnanci územního samosprávného celku zařazenými v úřadech, jejichž platové tarify jsou v současnosti o cca 13 % nižší než platové tarify ostatních sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  
Uvedená změna se vztahuje na cca 45 000 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu a na cca 74 800 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních samosprávných celků.


 • Přesun lékařů ze 3. do 5. stupnice = zvýšení v rozmezí cca 19 % až 36 %


Jedná se především o lékaře a zubní lékaře ve zdravotnických zařízeních pod Ministerstvem obrany, a dále ve Státním zdravotním ústavu a v oblastních zdravotních ústavech (resort Ministerstva zdravotnictví). Přesunem by došlo ke sjednocení výše platových tarifů lékařů a zubních lékařů u poskytovatele zdravotních služeb bez ohledu na to, zda poskytuje lůžkovou nebo nelůžkovou péči.
Uvedená změna se vztahuje na cca na 60 lékařů v resortu Ministerstva obrany a na cca 1 670 lékařů v resortu Ministerstva zdravotnictví.


 • Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků odměňovaných podle 6. stupnice v průměru o 8 %


Jedná se o pedagogické pracovníky regionálního školství podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Uvedená změna se vztahuje na cca 175 250 pedagogických pracovníků, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 1. stupnice o 8 %


Jedná se o všechny zaměstnance příspěvkových organizací jinde neuvedení, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních samosprávných celků. Jde především o zaměstnance v  kultuře, nepedagogické zaměstnance v regionálním školství, zaměstnance zajišťující ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní práce v sociálních službách, zaměstnance v organizačních složkách a v některých příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky, které zajišťují např. technické služby, správu komunikací, majetku a bytového fondu. Dále se jedná o nezdravotnické zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tj. např. účetní, ekonom v nemocnici.
Uvedená změna se vztahuje na cca 94 760 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, na cca 49 300 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních samosprávných celků, a na cca 16 140 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z veřejného zdravotního pojištění.


 • Přesun všech zaměstnanců z 2. do 3. stupnice – zvýšení platových tarifů o cca 5 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako u potenciálních změn realizovaných od 1. listopadu 2017 v této variantě.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 3. stupnice o 8 %


Jedná se o zdravotnické zaměstnance poskytující zdravotní služby, jejichž platy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (např. zdravotní sestry v nemocnicích), dále o zdravotnické zaměstnance poskytující zdravotní služby, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu (např. zdravotní sestry v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Vězeňské službě ČR, ve Zdravotnickém zařízení MV), a též o pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, jejichž platy jsou hrazeny z rozpočtů územních samosprávných celků a u části zaměstnanců také ze státního rozpočtu (v zařízeních soc. služeb zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí).


V souvislosti s přesunem všech zaměstnanců z 2. do 3. stupnice by se s účinností od 1. ledna 2018 okruhy a počty zaměstnanců dále rozšířily. Uvedená změna by se vztahovala tedy na cca 48 830 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, na cca 98 200 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních samosprávných celků, a na cca 58 970 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z veřejného zdravotního pojištění.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 5. stupnice o 8 %


Jedná se o lékaře, jejichž platy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (např. lékaři v nemocnicích), a též lékaře, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu (např. zdravotnické zařízení Ministerstva obrany, lékaři ve Státním zdravotním ústavu a v oblastních zdravotních ústavech).
Uvedená změna se vztahuje na cca na 60 lékařů v resortu Ministerstva obrany, na cca 1 670 lékařů v resortu Ministerstva zdravotnictví, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, a na cca 12 360 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z veřejného zdravotního pojištění.


 1. Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení základní stupnice pro státní zaměstnance o 8 %


Stejné zvýšení platových tarifů jako u zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných podle 2. stupnice k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (viz část A varianty) je nutné zachovat i u státních zaměstnanců podle zákona o státní službě (konstrukce stupnice a výše platových tarifů je pro státní službu od počátku účinnosti shodná, pouze s výjimkou provedení konvexe od 12. platové třídy výše s účinností od 1. 11. 2016, kterou je však třeba také zachovat). Dále je nutné zdůraznit, že ve služebním poměru jsou i státní zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (zejména na úřadech práce).
Uvedená změna by se týkala cca 62 500 státních zaměstnanců.


 • Dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.) = zvýšení o cca 9,4 %


Jedná se o lékaře orgánu sociálního zabezpečení, kteří by měli být odměňováni podle shodných platových tarifů jako lékaři u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče.
Uvedená změna by se týkala cca 530 lékařů.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení základní stupnice pro státní zaměstnance o cca 13 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako u potenciálních změn realizovaných od 1. listopadu 2017 v této variantě. Uvedenou stupnici je nutné zvýšit tak, aby platové tarify od 5. do 11. platové třídy byly shodné s platovými tarify ve 3. stupnici u zaměstnanců odměňovaných podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., do které by se s účinností od 1. ledna 2018 přesunuli všichni zaměstnanci ze 2. stupnice. Od 12. do 16. platové třídy by zůstal zachován konvexní (více než lineární) růst platových tarifů.


 • Zvýšení stupnice pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení o 8 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako u potenciálních změn realizovaných od 1. listopadu 2017 v této variantě.


Finanční náklady varianty I


Finanční náklady těchto opatření od 1. listopadu 2017 do konce tohoto roku (vč. příslušenství)

Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 2. stupnice o 8 %
207,9 mil. Kč
333,5 mil. Kč
---
přesun lékařů z 3. do 5. stupnice
45,6 mil. Kč
---
---
valorizace 6. stupnice o 8 %
950,5 mil. Kč
---
---
valorizace 1. stupnice o 8 %
335,7 mil. Kč
---
---
shodné tarify LPS a lékařů lůžkové péče
5,6 mil. Kč
---
---
Celkem
1,55 mld. Kč
335,5 mil. Kč
---


Finanční náklady těchto opatření od 1. ledna 2018 do konce roku 2018 (vč. příslušenství)

Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 1. stupnice o 8 %
2,07 mld. Kč
1,13 mld. Kč
388,1 mil. Kč
přesun zaměstnanců z 2. do 3. stupnice (zvýšení o cca 5 %)
810,5 mil. Kč
1,3 mld. Kč
---
valorizace 3. stupnice o 8 %
1,52 mld. Kč
2,85 mld. Kč
1,9 mld. Kč
valorizace 5. stupnice o 8 %
106,6 mil. Kč
---
688,2 mil. Kč
valorizace 1. stupnice o cca 13 %
3,6 mld. Kč
---
---
valorizace stupnice LPS o 8 %
31,3 mil. Kč
---
---
Celkem
8,14 mld. Kč
5,28 mld. Kč
2,98 mld. Kč


Celkové finanční náklady všech změn v roce 2018 – Varianta I

Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
Celkem za rok 2018
17,44 mld. Kč
7,29 mld. Kč
2,98 mld. KčVarianta II


Jedná se o kompromisní variantu vycházející z původních jednání mezi MPSV a MF, upravenou podle cílů specifikovaných na jednání představitelů vlády ČR, předsedů koaličních stran a zástupců odborů dne 21. 6. 2017. Její realizací by byla naplněna východiska řešení (viz strana 1) uvedená pod body 1, 3, 4 a 5, východisko uvedené pod bodem 2 však pouze částečně (došlo by ke sjednocení výše platových tarifů lékařů a pouze k mírnému přiblížení výše platových tarifů sociálních pracovníků ve státní službě a v úřadech územních samosprávných celků k platovým tarifům ostatních sociálních pracovníků).  


 1. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném od 1. 7. 2017


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 2. stupnice o 11 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Přesun lékařů ze 3. do 5. stupnice = zvýšení v rozmezí cca 19 % až 36 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků odměňovaných podle 6. stupnice v průměru o 11 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako ve variantě I.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 1. stupnice o 8 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 3. stupnice o 8 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 5. stupnice o 8 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 1. Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení základní stupnice pro státní zaměstnance o 11 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.) = zvýšení o cca 9,4 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako ve variantě I.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení stupnice pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení o 8 %


Jedná se o lékaře orgánu sociálního zabezpečení, kteří jsou odměňováni podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Uvedená změna by se týkala cca 530 lékařů.

Finanční náklady varianty II


Finanční náklady těchto opatření od 1. listopadu 2017 do konce tohoto roku (vč. příslušenství)Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 2. stupnice ZP o 11 %
285,8 mil. Kč
458,4 mil. Kč
---
přesun lékařů z 3. do 5. stupnice ZP
45,6 mil. Kč
---
---
valorizace 6. stupnice ZP o 11 %
1,3 mld. Kč
---
---
valorizace 1. stupnice SS o 11 %
461,5 mil. Kč
---
---
shodné tarify LPS a lékařů lůžkové péče
5,6 mil. Kč
---
---
Celkem
2,1 mld. Kč
458,4 mil. Kč
---


Finanční náklady těchto opatření od 1. ledna 2018 do konce roku 2018 (vč. příslušenství)Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 1. stupnice o 8 %
2,07 mld. Kč
1,13 mld. Kč
388,1 mil. Kč
valorizace 3. stupnice o 8 %
107,6 mil. Kč
579,9 mil. Kč
1,9 mld. Kč
valorizace 5. stupnice o 8 %
106,6 mil. Kč
---
688,1 mil. Kč
valorizace stupnice LPS o 8 %
31,3 mil. Kč
---
----
Celkem
2,32 mld. Kč
1,7 mld. Kč
2,98 mld. Kč


Celkové finanční náklady všech změn v roce 2018 – Varianta II

Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
Celkem za rok 2018
14,92 mld. Kč
4,45 mld. Kč
2,98 mld. Kč


Varianta III


Jedná se o variantu prosazovanou zástupci odborů na jednání s představiteli vlády ČR a předsedy koaličních stran o platech dne 21. 6. 2017. Její realizací by byla naplněna východiska řešení (viz strana 1) uvedená pod body 1, 3, 4 a 5, východisko uvedené pod bodem 2 však pouze částečně (došlo by toliko ke sjednocení výše platových tarifů lékařů).  


 1. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném od 1. 7. 2017


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 2. stupnice o 10 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Přesun lékařů ze 3. do 5. stupnice = zvýšení v rozmezí cca 19 % až 36 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků odměňovaných podle 6. stupnice v průměru o 10 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako ve variantě I.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 1. stupnice o 10 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 3. stupnice o 10 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Zvýšení platových tarifů zaměstnanců  odměňovaných podle 5. stupnice o 10 %
Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 1. Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  


Změny od 1. listopadu 2017


 • Zvýšení základní stupnice pro státní zaměstnance o 10 %


Okruhy a počty zaměstnanců jsou shodné jako ve variantě I.


 • Dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.)  = zvýšení o cca 9,4 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako ve variantě I.


Změny od 1. ledna 2018


 • Zvýšení stupnice pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení o 10 %


Okruh a počet zaměstnanců je shodný jako ve variantě I.


Finanční náklady varianty III


Finanční náklady těchto opatření od 1. listopadu 2017 do konce tohoto roku (vč. příslušenství)Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 2. stupnice ZP o 10 %
259,8 mil. Kč
416,6 mil. Kč
---
přesun lékařů z 3. do 5. stupnice ZP
45,6 mil. Kč
---
---
valorizace 6. stupnice ZP o 10 %
1,19 mld. Kč
---
---
valorizace 1. stupnice SS o 10 %
419,6 mil. Kč
---
---
shodné tarify LPS a lékařů lůžkové péče
5,6 mil. Kč
---
---
Celkem
1,9 mld. Kč
416,6 mil. Kč
---Finanční náklady těchto opatření od 1. ledna 2018 do konce roku 2018 (vč. příslušenství)Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
valorizace 1. stupnice o 10 %
2,59 mld. Kč
1,4 mld. Kč
484,8 mil. Kč
valorizace 3. stupnice o 10 %
134,3 mil. Kč
723,8 mil. Kč
2,4 mld. Kč
valorizace 5. stupnice o 10 %
133,1 mil. Kč
---
859,8 mil. Kč
valorizace stupnice LPS o 10 %
39,1 mil. Kč
---
---
Celkem
2,9 mld. Kč
2,12 mld. Kč
3,74 mld. Kč


Celkové finanční náklady všech změn v roce 2018 – Varianta III

Státní rozpočet
Rozpočty územních samosprávných celků
Rozpočty veřejného zdravotního pojištění
Celkem za rok 2018
14,3 mld. Kč
4,62 mld. Kč
3,74 mld. KčPLATOVÉ TŘÍDY


Změna nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, s účinností od 1. 1. 2018


Aktuálně se rovněž zvažuje nové vydefinování příkladů správních činností v platových třídách, tak, aby byla vyšším zařazením zohledněna náročnost výkonu správních činností státních zaměstnanců v 1. linii v Úřadu práce, v České správě sociálního zabezpečení a ve Finanční správě. Vzhledem k návaznostem mj. na systemizaci služebních míst se považuje za vhodné případné změny realizovat až s účinností od počátku nového kalendářního roku.


Finanční náklady státního rozpočtu od 1. ledna 2018 do konce roku 2018 by při uvažovaném zařazení státních zaměstnanců 1. linie do vyšší platové třídy v České správě sociálního zabezpečení a v Úřadu práce představovaly cca 135,2 mil. Kč včetně příslušenství (bez vlivu valorizace platových tarifů, která by tyto náklady mírně navýšila).


Propočet finančních nákladů za Finanční správu přísluší Ministerstvu financí (Ministerstvo práce a sociálních věcí nedisponuje potřebnými údaji).


V Praze dne 28. června 2017
Odkaz na euro*portál:

„Kolik a kdy dostanou přidáno zaměstnanci ve veřejném sektoru? Toto jsou tři scénáře“

Žádné komentáře:

Okomentovat