24.6.17

Vybíráme z archivu: Karierní systém učitelů a ICT gramotnost

Vzhledem k tomu, že se zastánci návrhu kariérního řádu snaží dehonestovat jeho kritiky tvrzením, že se do přípravy dosud nezapojili, přinášíme dopis Jednoty školských informatiků z prosince 2010, kde oslovila Ing.  Stanislava Karabce,Ph.D., ředitele odboru 25 MŠMT. Jednota školských informatiků již tehdy pokládala za nezbytné, aby byla příprava budoucích i stávajících učitelů pro využívání ICT ve vzdělávání výrazně posílena ve dvou oblastech:
  1. Znalosti a dovednosti ve využívání ICT na úrovni potřebné pro jejich účelné a efektivní využívání ve školní praxi i v osobním životě.
  2. Didakticko-metodická příprava v oblasti ICT podporovaných oborových didaktik.
Tato oblast je ale i ve stávajících známých dokumentech k dnešnímu kariérnímu řádu zcela podceněna.


Pavel Pešat na webu JSI v lednu 2011 uvedl:

MŠMT ČR zpracovává v souladu s připravovaným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 novou koncepci karierního systému učitelů a těsně před koncem roku 2010 vyzvalo velké organizace sdružující školy, učitele a pracovníky ve školství, aby k této koncepci zaslaly svá stanoviska. Také JSI formulovala své stanovisko, ve kterém upozorňuje na trvale podceňovanou přípravu budoucích i stávajících učitelů v oblasti ICT. Učitelé, kteří nedosáhnou funkční gramotnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, mohou jen stěží plně a efektivně využívat tyto technologie ve výuce svých předmětů, při komunikaci se svými žáky i v běžném životě. Proto pokládáme za nezbytné, aby byla příprava budoucích i stávajících učitelů pro využívání ICT ve vzdělávání výrazně posílena ve dvou oblastech:
  1. Znalosti a dovednosti ve využívání ICT na úrovni potřebné pro jejich účelné a efektivní využívání ve školní praxi i v osobním životě.
  2. Didakticko-metodická příprava v oblasti ICT podporovaných oborových didaktik.

Výsledky vzdělávání pedagogů v první oblasti by měly být takové, aby jejich funkční ICT gramotnost byla přinejmenším srovnatelná s ICT gramotností absolventů škol, pro jejichž výuku získávají nebo získali kvalifikaci, ve druhé oblasti pak takové, aby uměli účelně a smysluplně využívat dostupné ICT ve výuce předmětů své aprobace

Udělení atestací dle výše uvedeného karierního řádu by mělo být podmíněno prokazatelným studiem ICT na akreditovaném pracovišti a složením odpovídající zkoušky. Plný text podnětu JSI je uveden v příloze.


JEDNOTA ŠKOLSKÝCH INFORMATIKŮ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ zabývající se informačními a komunikačními technologiemi ve vzdělávání

Vážený pan Ing. Stanislav Karabec,
Ph.D. ředitel odboru 25 MŠMT
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Podněty ke koncepci karierního systému učitelů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT).

Vážený pane řediteli,

Naše občanské sdružení Jednota školských informatiků sdružuje učitele informatiky, ICT metodiky a správce školních počítačových sítí na českých ZŠ a SŠ. Někteří z našich členů byli z titulu svého pracovního zařazení ve školách osloveni v souvislosti s Vaším dopisem č.j. 32057/2010-25 ze dne 2. prosince 2010 a byli vyzváni, aby formulovali svá stanoviska ke koncepci nového karierního systému. Současně se obrátili na Výkonný výbor JSI s podnětem, aby také JSI zaslala své stanovisko k připravovanému kariernímu systému zohledňující zejména aspekt znalostí a dovedností potřebných pro účelné využívání ICT ve vzdělávání v regionálním školství, protože jedním z nejdůležitějších cílů naší Jednoty je aktivně přispívat k efektivnímu zavádění a využívání ICT ve vzdělávání. Po konzultaci s PhDr. J. Miklovou a upřesnění požadavků si Vám dovolujeme zaslat následující podněty. JSI tak navazuje na své aktivity z minulých let, např. na účast v diskusi k tvorbě standardu kvality profese učitele.

Za jednu z trvale podceňovaných oblastí přípravy a budoucích i stávajících učitelů považujeme jejich funkční gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií.1 Přestože v minulosti prošla většina učitelů školením úrovně Z, resp. P v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání, případně jiným vzděláváním v oblast ICT, značná část z nich účelně a efektivně nevyužívá ICT ve výuce, tj. např. způsobem odpovídajícím strategickým dokumentům MŠMT, jmenovitě akčnímu plánu MŠMT „Škola pro 21. Století“.2 Zde jsou v 1. části (teoretická východiska) uvedeny cíle jako např. sdílení a zpřístupnění digitálního učebního obsahu žákům i pedagogům, integrace moderních technologií do školního kurikula, odpovídající ICT vzdělávání pedagogických pracovníků aj., které jsou ve školní praxi realizovány jen zčásti nebo vůbec ne. Svědčí o tom např. hodnocení uvedené v Tematické zprávě České školní inspekce Úroveň ICT v základních školách.3 Také naše vlastní poznatky tyto údaje potvrzují. V rámci své závěrečné práce obhájené na FP TU v Liberci provedl kol. Kudrnáč v r. 2009 pilotní průzkum digitálních dovedností pedagogických pracovníků v základním vzdělávání. Při průzkumu použil metodiku praktického testu analogického Testu Informační Gramotnosti (TIGR) společnosti SCIO a zjistil, že průměrná úspěšnost učitelů ZŠ činí cca 57 %, tj. ve škále úspěšnosti je lze zařadit mezi žáky na konci ZŠ a žáky úvodních ročníků čtyřletého gymnázia; výše zmíněnými moduly Z a P přitom prošlo více než 90 % testovaných učitelů. Uvedené příklady jsou v dobré shodě s našimi zkušenostmi z praxe – ať už posuzujeme učitele neinformatických předmětů na základních nebo středních školách z pozice kolegů ve sborech či z pozice vyučujících v programech DVPP, případně CŽV na fakultách připravujících budoucí učitele. Současně je třeba konstatovat, že v obou zmiňovaných šetřeních (Tematické šetření ČŠI a Závěrečná práce O. Kudrnáče) nebyly zjištěny významné rozdíly mezi čerstvými absolventy fakult připravujících učitele a zkušenými pedagogy s dlouholetou praxí. Ukazuje se tedy, že učitelské studijní programy nezaměřené na informatiku vesměs neposkytují budoucím učitelům dostatečně kvalitní přípravu v oblasti ICT ani v oblasti tzv. počítačem podporovaných oborových didaktik. Nedostatečné teoretické znalosti i praktické dovednosti učitelů ve využívání ICT spolu s nedostatečně rozpracovanými a zvládnutými ICT podporovanými oborovými didaktikami považujeme v současné době za jednu z nejdůležitějších překážek uplatňování nových technologií ve vzdělávání v duchu např. již zmiňované Školy pro 21. století.
V kontextu připravovaného Dlouhodobého záměru DZ 2011 považujeme za nezbytné výrazně posílit přípravu budoucích i stávajících učitelů pro využívání ICT ve vzdělávání, a to ve dvou oblastech:

1) Znalosti a dovednosti ve využívání ICT na úrovni potřebné pro jejich účelné
a efektivní využívání ve školní praxi i v osobním životě. 

2) Didakticko-metodická příprava v oblasti ICT podporovaných oborových didaktik.

Výsledky vzdělávání pedagogů v první oblasti by měly být takové, aby jejich funkční ICT gramotnost byla přinejmenším srovnatelná s ICT gramotností absolventů škol, pro jejichž výuku získávají nebo získali kvalifikaci ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti testování výsledků vzdělávání ve využívání ICT došlo v nedávné minulosti k významným pokrokům a bylo připraveno několik srovnávacích testů, které by bylo možno využít, např. teoretické a praktické testy připravované k základní úrovni maturitní zkoušky z informatiky (CERMAT) nebo testy fy SCIO (TIGR, resp. připravovaný srovnávací test GEPARD). Domníváme se, že splněním některého z těchto testů, resp. jiného srovnatelného, by bylo možno podmínit udělení 1. atestace ve smyslu nového rámce kariérního systému.

Výsledky vzdělávání pedagogů ve druhé oblasti by měly být takové, aby uměli účelně a smysluplně využívat dostupné ICT ve výuce předmětů své aprobace. Zde je situace všeobecně složitější, na mnoha fakultách připravujících učitele nejsou ICT podporované oborové didaktiky plnohodnotně rozvíjeny a kvalitní příprava budoucích učitelů pro ICT podporovanou výuku aprobačních předmětů je spíše výjimkou. ICT podporované oborové didaktiky se musí stát obligatorní součástí učitelských studijních programů a Akreditační komise České republiky by mohla a měla zařadit tuto podmínku jako nutnou pro udělení akreditace každému učitelskému studijnímu programu. Udělení 1. atestace by pak mohlo být podmíněno studiem akreditovaného předmětu ICT podporované oborové didaktiky zařazeného do studijních programů nově vytvářených k dosažení kompetencí požadovaných karierním řádem a složením odpovídající zkoušky. Současně by mělo být závaznou součástí každého akreditovaného učitelského programu studium všeobecného ICT předmětu zakončeného zkouškou na úrovni znalostního a dovednostního testu uvedeného v předchozím odstavci.


Výše uvedené podmínky by měli analogicky splnit také speciální pedagogové, kteří se specializují na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s tím, že druhou oblastí by bylo místo oborové didaktiky využití ICT ve vzdělávání žáků se SVP.


Současně navrhujeme, aby ICT gramotnost nebyla v rámci atestací a karierního řádu ověřována u pedagogů, kteří ICT znalosti a dovednosti získali prokazatelně jinak, např. studiem informaticky či kyberneticky zaměřeného vysokoškolského studijního programu, případně studiem pro výkon specializované činnosti Koordinace v oblasti ICT.


Vážený pane řediteli, v souladu s cíli naší Jednoty školských informatiků bychom rádi přispěli ke zlepšení vzdělávání v informatice a ICT v českých školách a karierní systém učitelů pokládáme za velmi účinný nástroj motivace ke zvýšení ICT znalostí a dovedností pedagogů. Věříme proto, že naše návrhy zvážíte a alespoň zčásti zařadíte mezi principy připravovaného karierního systému.


S pozdravem


Praha 14. prosince 2010


RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. 

místopředseda JSI 

Mgr. Petr Naske 
předseda JSI 

e-mail: pavel.pesat@tul.cz e-mail: petr.naske@jsi.cz tel. 723639133 tel. 608200741

1 Růžičková, D. ICT gramotnost. [online]. c2010-09-20. [cit.2010-10-13]. ISSN 1802-4785. Dostupné na www: http://clanky.rvp.cz/clanek/a/9629/9629/ICT-GRAMOTNOST.html

2 Hausner, M. a kol. Škola pro 21. století. [online]. c2009-04-28. [cit.2010-10-13]. Dostupné na www: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Akcni_plan_Skola_21.pdf.

3 Melichárek, K. a kol. Úroveň ICT v základních školách v ČR –Tematická zpráva ČŠI ze dne 16. 9. 2009. [online]. C2009. [cit. 14. 12. 2010]. Dostupné z http://www.csicr.cz/file/85157/TZ%20ICT%20z%C3%A1%C5%99%C3%AD%202009.pdf.
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

že naše návrhy zvážíte a alespoň zčásti zařadíte mezi principy připravovaného karierního systému.

A stalo se alespoň z té části??

Okomentovat