17.6.17

Vybíráme z archivu: Deset námitek Učitelského profesního sdružení k předloženému kariérnímu řádu

Učitelské profesní sdružení se vyjádřilo v květnu 2016 takto: "Nesouhlasíme se způsobem přípravy kariérního řádu. MŠMT opět neoslovilo širokou učitelskou veřejnost a spoléhá se pouze na zastupitelskou roli organizace (Unie CZESHA), které nezastupuje učitele veřejných škol. Znovu tak prohloubilo nedůvěru učitelů v možnost skutečné partnerské spolupráce při přípravě zásadních změn ve školství." Kateřina Valachová a její poradci se nemohou vymlouvat, že nebyli varováni...


  1. Nesouhlasíme se způsobem přípravy kariérního řádu. MŠMT opět neoslovilo širokou učitelskou veřejnost a spoléhá se pouze na zastupitelskou roli organizace, které nezastupuje učitele veřejných škol. Znovu tak prohloubilo nedůvěru učitelů v možnost skutečné partnerské spolupráce při přípravě zásadních změn ve školství.
  2. Nesouhlasíme s tím, jaké postavení vytváří KŘ pro začínající učitele. Je zcela demotivující, aby začínající učitel byl zařazen do platového stupně nižšího, než mají kvalifikovaní kolegové, a aby musel dva roky v nejistotě čekat na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. MŠMT by mělo ještě před zavedením KŘ dohodnout s fakultami připravujícími učitele podobu profilu plnohodnotného absolventa učitelského studia.
  3. Nesouhlasíme se samoúčelným zaváděním nových pozic, máme na mysli navržené pozice mentora a koordinátora evaluace. Návrh KŘ zcela přehlíží existenci metodických sdružení, která by měla být prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem neformálního mentorství. MŠMT by mělo práci těchto metodických sdružení na školách podpořit. Práce koordinátora evaluace může být spojena s již existující pozicí koordinátora ŠVP. Zavádění nových pozic vytváří jen zbytečné finanční náklady.
  4. Odmítáme, aby uchazeči o „atestaci“ byli zatěžováni poplatkem. Celý kariérní řád musí financovat MŠMT. KŘ nelze spustit bez jasného zajištění jeho financování.
  5. Upozorňujeme, že předložený návrh KŘ nedostatečně odlišuje profesní rozvoj a kariérní postup. Považujeme za primární především profesní rozvoj. Učitel musí být ohodnocen především za práci se žáky a tomu musí odpovídat jakýkoliv předložený standard učitele. MŠMT musí ještě před zavedením KŘ učinit kroky ke zlepšení úrovně DVPP, zajistit jeho kvalitní akreditaci a průběžnou kontrolu. (Pro srovnání viz)
  6. Trváme na požadavku, aby kariérní řád byl od samého začátku otevřený všem učitelům bez administrativních omezení. Několikaleté náběhové období vytvoří řadu nespravedlností a bude zdrojem nerovností mezi učiteli. Proto je nezbytné, aby MŠMT nejprve vytvořilo organizační a finanční podmínky k úplnému spuštění KŘ.
  7. Vidíme vážná rizika ve spojení kariérních stupňů a podmínek pro specializační činnosti. Například pro výchovné poradce to bude znamenat kvalifikační studium a dosažení vyššího KS. Specializační činnosti budou dlouho v provizorním režimu.
  8. Nesouhlasíme s tím, aby rozhodování o kariérním postupu opouštělo školu tak, jak navrhuje KŘ pro KS 3. Za školu je odpovědný ředitel a ten by měl být na základě jasných pravidel také odpovědný i za kariérní postup učitelů dané školy. Je na MŠMT, aby nejprve – ještě před zavedením KŘ – taková pravidla pro ředitele připravilo.
  9. Nesouhlasíme s tím, aby kariérní řád dále zvyšoval míru administrativní zátěže učitelů spojenou s vedením portfolií a vytvářením a hodnocením vzdělávacích plánů. Kariérní řád nesmí učitele odvádět od vlastní pedagogické činnosti se žáky ve třídách. Podobně je nesmyslné, aby od pedagogické činnosti se žáky ve třídách byli odváděni učitelé na vyšším kariérním stupni prostřednictvím snížených úvazků a zasedání v atestačních komisích. Kvalitní učitelé musí zůstat ve třídách a především učit.
  10. Odmítáme, aby se atestační řízení svou podobou blížilo komisionální zkoušce. Atestační řízení musí mít průběžný charakter, atestační řízení nesmí být pro učitele hrozbou, ale motivací. MŠMT musí zajistit účastníkům atestace potřebnou podporu.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bod č. 8
Pytlici zásadně odmítají, aby za jejich profesní kvalitu byl odpovědný kdokoli jiný, než oni sami. Leda by to byl někdo, koho by si mohli vážit.
Pytlici ale nevidí mnoho důvodů, proč by takovými prkotinami měli zatěžovat tým chirurgů a zdravotních sester chirurgické kliniky ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Okomentovat