13.6.17

Stanovisko ČMOS PŠ k pozměňovacím návrhům k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a další související zákony

Z mailu členky ČMOS PŠ předsedovi Františku Dobšíkovi vybíráme: "Váš mail - Stanovisko ČMOS PŠ k pozměňovacím návrhům k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a další související zákony – byl odeslán v pátek 9. 6. v 15:26. – čili prakticky na konci pracovní doby pracovního týdne. Náš okresní předseda jej přeposlal tentýž den před 17:00 – čili po pracovní době na jednotlivé školy, zaměstnancům školy jej předsedkyně naší ZO odeslala dnes - v pondělí 12. 6. 13:50 – kdy jí skončila přímá vyučovací povinnost a měla čas otevřít mailovou schránku.

Ovšem naše připomínky a reakce se měly odeslat do pondělí 12. 6. do 10:00 – což, jak jistě uznáte sám, není jaksi technicky proveditelné. Takže výroky pana Dobšíka typu - oslovili jsme naše členy, žádné připomínky jsme neobdrželi – jsou mi teď už jasnější."Stanovisko ČMOS PŠ

k pozměňovacím návrhům k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a další související zákony

1) Návrh senátora Václava Homolky
Pozměňovací návrh zní: „V dosavadním čl. IV dosavadním bodu 2 se v nově navrženém znění § 133 odst. 1 slova „1000 až 1500“ nahrazují slovy „3000“. Podstatou návrhu je zvýšení příplatku pedagogického pracovníka za výkon práce třídního učitele na 3000 Kč.
Stanovisko:
ČMOS PŠ v rámci připomínkového řízení uplatňoval návrh na zvýšení příplatku za třídnictví. Vzhledem k svému poslání neodmítá odborový svaz návrhy směřující ke zvýšení některé ze složek platu pedagogických pracovníků. Je možno pouze konstatovat, že příplatek za třídnictví, stejně jako některé další příplatky byl konstruován jako příplatek v rozpětí, aby bylo možno zohlednit různou náročnost a rozdílný rozsah činnosti třídního učitele v konkrétních podmínkách (velmi různý počet žáků ve třídách, četnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, nadaní žáci…).
Poněkud problematická a zavádějící jsou některá tvrzení v předloženém zdůvodnění, např.:
- tvrzení, že dosud není příplatek nárokový – není tomu tak, je nárokový ve výši spodní hranice rozpětí (viz § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a příloha č. 10 k tomuto vládnímu nařízení)
- tvrzení, že novela řeší problém nárokovosti příplatku tím, že jej uvádí přímo v textu zákona o pedagogických pracovnících – není tomu tak, příplatek má být uveden v textu zákoníku práce.
Navíc by bylo nutné navýšit rozpočtu kapitoly školství, podle odhadu MŠMT  o 1,8 mld Kč včetně odvodů ročně. Tedy již od září 2017 by vznikla potřeba na 600 miliónů Kč navíc a ředitelé škol by museli snižovat osobní ohodnocení nebo  krátit objemy finančních prostředků na odměny.
Z výše uvedených důvodů je velmi problematické takový návrh podpořit.

2) Návrh senátora Zdeňka Papouška, bod 1
Pozměňovací návrh zní: „V čl. IV bodu 2 v § 133 odst. 2 slova „1000 až 2000“ nahradit číslem „3000“.
Podstatou návrhu je zvýšení příplatku pedagogického pracovníka za výkon specializovaných činností na 3000 Kč měsíčně.
Stanovisko:
Obdobně odmítavé jako k bodu 1. Nedostatečné finanční zajištění může vést k velkým komplikacím a rozbrojům v učitelských sborech. Mohlo by to jít i na úkor objemů finančních prostředků, které se v současné době vyjednávají na navýšení tarifních platů pro všechny pedagogy na rok 2018.
V případě specializačního příplatku je v současné době jeho výše uvedena v § 133 zákoníku práce a výčet těchto specializovaných činností provádí § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

3) Návrh senátora Zdeňka Papouška, body 2 až 9
Podstatou návrhu je vypuštění některých uvedených specializovaných činností, a to:
e) speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie,
f) specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených,
g) kariérového poradce,
i) koordinátora vlastního hodnocení školy,
j) mentora profesního rozvoje.
Stanovisko:
Předložený návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. je výsledkem obsáhlých diskusí, připomínkového řízení a zásadního kompromisu zúčastněných stran. Některé k vypuštění doporučené činnosti (speciální pedagog v oblasti školské logopedie, specialista v oblasti prostorové orientace zrakově postižených) jsou obsaženy v dosavadní právní úpravě (zmíněný § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Výsledek vycházející z této široké názorové platformy je pozměňovacím návrhem zásadně měněn bez širší diskuse v pedagogické veřejnosti a bez konfrontace s praxí. Pokud jsou někde tyto specializované činnosti vykonávány, bude tak i nadále, pouze bez nároku pedagoga na specializační příplatek. Tito pedagogové by  byli  závislí na nenárokových složkách platu tedy na možnosti zaměstnavatele ocenit tuto specializovanou práci.  Např. školní logopedové musí mít vystudováno nejméně 250 hodin specializačního studia, jsou nenahraditelní pro žáky při všeobecně známém trendu zhoršování jejich řečových problémů. Rušit tuto pozici by bylo vůči těmto dětem velmi nezodpovědné.
Další vyřazené  pozice např.  koordinátor vlastního hodnocení školy, mentor profesnéího rozvoje měly napomáhat zajištění dobrého vedení lidí, podpory jejich profesního rozvoje, koordinace pedagogických činností, které sám ředitel školy nemůže sám obsáhnout.    
S  návrhem na redukci počtu specializovaných činností proto ČMOS PŠ nesouhlasí.

4) Návrh senátora Miloše Vystrčila
Pozměňovací návrh zní: „V § 29 odst. 1 se v poslední větě vypouští část věty „uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby, jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků“.
Návrh je odůvodněn tak, že profesní rozvoj učitelů je nutné zajišťovat i jiným způsobem než dalším vzděláváním.
Stanovisko:
Text § 29 odst. 1 poslední věty návrhu novely zákona neomezuje možnosti zajišťování profesního rozvoje učitelů. Pouze se stanoví, že realizaci jedné z takových možností profesního rozvoje, a to další vzdělávání, bude ministerstvo zajišťovat prostřednictvím právnické osoby jím zřízené. Tím je dána institucionální garance pro další vzdělávání učitelů a nijak není omezováno využití dalších způsobů profesního rozvoje učitelů, jak se zřejmě obává autor pozměňovacího návrhu.
Navržený text novely zákona č. 563/2004 Sb. v této části , tedy není důvod měnit.

V Praze 9. 6. 2017


Mgr. František Dobšík – předseda12 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Nejen že ČMOS PŠ nedal čas svým členům na vyjádření, ale navíc je záměrně uvádí v omyl. Pozměňovací senátní návrhy vypadají jinak, než jak jsou předkládány členům odborů. Např. případný vyšší příplatek za třídnictví se začne vyplácet až od ledna 2018 (odbory píší, že od září 2017). Vyšší příplatek za specializované činnosti nebude činit 3 000 Kč, ale 2 000 až 3 000. ČMOS PŠ zcela opomíjí, že v pozměňovacím návrhu senátora Papouška je uvedeno, že všechny specializované činnosti budou mít nárok na snížení přímé pedagogické činnosti. To, že vedení ČMOS PŠ členům neposkytuje prostor se svobodně vyjádřit a vnucuje jim svůj názor na jednotlivé pozměňovací návrhy, je tristní.

Eva Adamová řekl(a)...

Místo toho, aby odboráři bojovali za finanční zabezpečení, staví se proti návrhům, které vedou k navýšení platů ve školách. Trapné.

A jaképak rozbroje mezi učiteli. Na většině škol např. výchovní poradci, ICT koordinátoři nevykonávají funkci třídních, takže skoro každý si přijde na své, ať už ve formě zvýšeného třídnického příplatku nebo ve formě zvýšeného specializačního příplatku. A pokud někdo zvládá specializační činnost i třídnictví, tak si větší peníze jen a jen zaslouží. A argumentovat financemi na konec roku 2017 je už vysloveně trapné, protože celé je to o tom, co bude potom.

Tomáš Barták řekl(a)...

Možná byste se divili, ale specializační příplatek za výchovné poradenství mnoho poradců nemá.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Stejně tak jej nemají mnozí ICT koordinátoři - nebo nemají v rozsahu 1000 - 2000 Kč. Mají třeba jen 500 Kč osobního.

Eva Adamová řekl(a)...

Pokud si dodělali potřebná specializační školení, tak na ně mají ze zákona nárok. Pokud si školení nedodělali, tak mají bohužel smůlu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Mají specializační školení...

pratavetra řekl(a)...

Paní Adamová má pravdu, pokud má specializační školení a dělá práci ICT K, pak musí mít příplatek 1000 - 2000. Možná si to Anonymní z 21:30 plete s metodikem (na větších školách mají obě pozice, metodik má max.osobní, ICT K má samozřejmě navíc i odpočet).
Specializační příplatek u VP je nová věc, netuším, kde to už existuje :-). VP po studiu má odpočet a může mít třináctku (to udělá každý ŘŠ, protože pak mu musí starosta (rada obce) přiznat taky "13"). Specializační příplatek VP určitě nemá. Ten se objevuje pro VP až v KS.

Eva Adamová řekl(a)...

S tím výchovným poradcem máte pravdu. Je to jen jedna z mnoha podivností v našem školství - někdo nárok specializační příplatek ze zákona a někdo "možnost" být ve 13.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8013/ICT-METODIK-ICT-KOORDINATOR.html/

Shrnutí:

ICT koordinátor i ICT metodik je různé pojmenování jedné role

Nicka Pytlik řekl(a)...

V tom případě se pytlici přimlouvají pro rozšíření počtu 'ajťáků' o ICT didaktika.
V naší euroatlantické civilizaci jsem zvyklí na trojjedinost. Tedy
ICT metodicko didaktický koordinátor.

pratavetra řekl(a)...

"ICT koordinátor i ICT metodik je různé pojmenování jedné role." De facto ano.
De iure? Pokud je Vaše zařazení metodik, nemáte odpočet, nedostanete specializační příplatek. Pokud nemáte studium, nemůžete být koordinátor.
Dle navrhovaného KS zařazení metodik ICT vypadává. Takže na některých školách vznikne problém.

"V naší euroatlantické civilizaci jsem zvyklí na trojjedinost." Kéž by jen tolik.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Koho vlastně zajímá stanovisko ČMOS?

Okomentovat