6.6.17

Slovenská komora učiteľov predkladá návrh etického kódexu učiteľa

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje naliehavosť existencie etického kódexu, ktorý vymedzuje normy správania sa pedagogických a odborných zamestnancov, podobne ako je to aj v iných profesiách (lekári, zdravotné sestry, sudcovia). Ako stavovská a profesijná organizácia predkladáme verejnosti návrh etického kódexu učiteľa, a sme pripravení byť partnermi ministerstva školstva pri vytváraní jeho definitívnej podoby, ktorá by sa mala čo najskôr stať súčasťou Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009.

SKU si tiež uvedomuje dôležitosť funkcie riaditeľa školy, preto vyzývame riaditeľské organizácie, aby pripravili text etického kódexu riaditeľa školy a školského zariadenia.

Návrhu etického kódexu učiteľa sme odoslali MŠVVaŠ SR, Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, riaditeľským organizáciám a Štátnej školskej inšpekcii.

5. 6. 2017

Správna rada SKUEtický kódex učiteľa

Všeobecné povinnosti učiteľa

(1) Poslaním učiteľa1 je chrániť najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie. Učiteľ pri výkone povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Stavovskou povinnosťou učiteľa je odborné poskytovanie vzdelávania a výchovy žiakom2; príprava na výkon priamej výchovno-vzdelávacej alebo odbornej činnosti; podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho a výchovného programu; udržiavanie a rozvíjanie svojich profesijných kompetencií prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania.
(3) Učiteľ sa správa, pracuje a rozhoduje slobodne, nezávisle a zodpovedne. Žiakom podáva pravdivé, objektívne poznatky a vedomosti spôsobom, ktorý ich vedie k samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu; učiteľ rozvíja múdrosť žiakov, ich sebaúctu a úctu voči všetkým a všetkému; učiteľ podporuje zodpovednosť žiaka pri prijímaní rozhodnutí a preberaní zodpovednosti za ne.
(4) Povinnosťou učiteľa je usmerňovanie a objektívne hodnotenie práce žiaka; rešpektovanie jeho individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb s ohľadom na jeho osobné možnosti a schopnosti; odhaľovanie a rozvíjanie jeho špecifických talentov a nadania; podnecovanie iniciatívy, kreativity a samostatnosti žiaka.

Učiteľ vo vzťahu k svojej profesii a k spoločnosti

(1) Učiteľ svojou prácou prispieva k rozvoju a podpore vzdelávacej politiky a profesijnej kultúre; je celoživotným vzorom pre žiaka a pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a spoločnosť.
(2) Učiteľ má na pamäti výnimočnosť svojho povolania, ktorého výkon má priamy vplyv na budúcnosť fungovania štátu; utvára pozitívne hodnoty v najlepšom záujme spoločnosti.
(3) Učiteľ sa celoživotne vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a získava najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru, ktoré aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese s ohľadom na vek, možnosti a schopnosti žiakov.
(4) Učiteľ prispieva k vytvoreniu spravodlivého a inkluzívneho školského prostredia prostredníctvom okamžitého riešenia náznakov či prejavov extrémizmu, diskriminácie, predsudkov a šikanovania; závažné prípady nahlási príslušným orgánom.
(5) Učiteľ sa správa ku kolegom a spolupracovníkom slušne a profesionálne, spoluvytvára príjemnú pracovnú klímu; rešpektuje kompetencie kolegov a ich právo na odlišný názor.
(6) Učiteľ je aktívnym a spolupracujúcim členom tímu školy pri výchove a vzdelávaní žiaka; snaží sa, aby pôsobenie všetkých učiteľov smerom k žiakovi bolo komplexné a synergizujúce.

Učiteľ vo vzťahu so žiakmi a s ich zákonnými zástupcami

(1) Učiteľ chráni a rešpektuje práva žiaka a jeho zákonného zástupcu; zachováva mlčanlivosť a chráni pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky psychologických a iných vyšetrení žiaka. Zverejní ich len v najlepšom záujme dieťaťa alebo na súdny príkaz.
(2) Učiteľ vytvára v triede pokojné a bezpečné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa budú žiaci cítiť šťastní, spokojní a budú sa radi vzdelávať.
(3) Učiteľ si buduje vzťah so žiakmi založený na vzájomnej úcte, rešpektovaní všetkých občianskych práv a povinností vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie práv dieťaťa.
(4) Učiteľ vychováva a vzdeláva žiakov zdvorilo, trpezlivo, primerane veku a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi; rozvíja ich schopnosť budovať si nezávislosť v myslení a konaní v súlade s princípmi demokratickej spoločnosti a podporuje ich kritické myslenie.
(5) Učiteľ si plní profesionálne povinnosti voči žiakom čestne a spravodlivo, rešpektuje osobitosť každého z nich; prihliada na ich špecifické vzdelávacie potreby.
(6) Učiteľ podporuje rovnosť bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národný alebo sociálny pôvod, vieru a náboženstvo, vzhľad a materinský jazyk žiaka.
(7) Učiteľ priebežne spolupracuje so zákonnými zástupcami, pravdivo ich informuje o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej práce; v prípade potreby poskytne žiakovi a zákonnému zástupcovi konzultáciu, poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.
(8) Učiteľ si uvedomuje dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese školy a snaží sa ich doň zapojiť, vzbudiť záujem o prácu a smerovanie školy a školského zariadenia v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy.

5. jún 2017

Slovenská komora učiteľov

1 Pod pojmom učiteľ sa rozumie pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje výchovno- vzdelávacieho procesu, podľa zákona 317/2009 Z.z., Čl. I, Druhá časť, §3 a § 4.

2 Pod pojmom žiak sa rozumie dieťa, žiak a poslucháč, podľa zákona 245/2008 Z.z., Prvá časť, §2,písmeno a), c), r)

7 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A k čemu to bude užitečné?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici etické kodexy vyloženě milují. Slouží k tomu, aby věděli, jak by se měli chovat i ti, kteří, i když to vědět budou, se tak stejně chovat nebudou.
Duchovně plytcí ubožáci jimi zůstanou navzdory plné hubě etiky. Kdo se na to ale má koukat...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Žiakom podáva pravdivé, objektívne poznatky" Jo. To už tu bylo. Z toho mám taky státnici.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Žiakom podáva pravdivé, objektívne poznatky"

Pytlicí doporučují maximální obezřetnost, a spíš se v takových podání držet zpátky.
člověk by se mohl raz dva dostat do nesouladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

mirek vaněk řekl(a)...

Já bych začal etickým kodexem ministra a pokračoval dolů. Uklízečku až na konec.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pane kolego, vynechal jste špičku: etický kodex J. V. prezidenta.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A nějaký erotický kodex by nebyl?

Okomentovat