17.6.17

Projekt IMKA: Otázky a odpovědi ke kariérnímu systému učitelů - nová verze

Přinášíme upravené informace z nového webu KarieraUcitelu.cz, které se objevily v posledních hodinách. Web KarieraUcitelu.cz je stále velmi primitivní a nenabízí standardní funkce, jako je například vyhledávání nebo poskytování RSS. Původní verzi stránky Otázky a odpovědi ke kariérnímu systému učitelů, která byla smazána 2. června s vysvětlením "Tato sekce se na základě pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu České republiky ze dne 31. 5. 2017 v současné době upravuje." stále archivujeme. Vzhledem k neukončenému legislativnímu procesu postup projektu nechápeme.

Kariérní systém učitelů

Co je to kariérní systém?

Kariérní systém učitelů stanovuje pravidla rozvoje profesních kompetencí tak, aby umožnil rozvoj kvality vzdělávání v České republice a profesionální výkon činnosti učitele v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle školského zákona. Kariérní systém učitelů garantuje jejich profesní rozvoj, systém jejich dalšího vzdělávání a systém odměňování podle dosaženého kariérního stupně. Zároveň přispívá ke zvýšení prestiže povolání učitele a podporuje začínající učitele obnovením institutu uvádějícího učitele. Všem pedagogům nabídne možnosti dalšího osobního rozvoje. Základem kariérního systému se stane třístupňový standard učitele postavený na profesních kompetencích učitele.

Proč se bude kariérní systém zavádět?

Současnou podobu kariérního systému pedagogických pracovníků zavedl zákon č. 563/2004 Sb. Do doby jeho přijetí nebylo jiné kariérní cesty, než cesty k funkčním pozicím – k pozici zástupce ředitele nebo ředitele. Doplněna byla kariérní cesta ke specializovaným činnostem. Současné nastavení kariérního systému se ukázalo pro učitele jako nevyhovující, neboť zcela chybí kariérní cesta orientovaná na rozvoj profesních kompetencí učitele. Proto byl vytvořen nový kariérní systém pro učitele.

Jaké jsou plánované důsledky zavedení kariérního systému?

Zavedení kariérního systému učitelů povede k systematičtější podpoře jejich profesního rozvoje, k systematičtějšímu hodnocení učitelské práce, ke spravedlivějšímu systému odměňování a mělo by přispět i ke zvýšení atraktivity učitelského povolání.

Koho se bude kariérní systém týkat?

Kariérní systém je určen pro kvalifikované učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, v pracovním poměru ke škole,:
 - kteří získali kvalifikaci v zákoně předepsaným vzděláním, nebo
 - kterým bylo prominuto vzdělání podle § 32 odst. 1 písm. a) a d) (k 1. 1. 2005 dosáhli věku 50 let +15 let praxe nebo k 1. 1. 2015 dosáhli 55 let + 20 let praxe),
 - kteří předepsané studium zahájili nejpozději do konce roku 2014.

Kdy se bude kariérní systém zavádět a jaký bude další časový harmonogram?

Implementace kariérního systému učitelů se uskuteční v období 62 měsíců od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2022. Součástí projektu bude mimo jiné pilotní ověření kariérního systému.

V září 2017 budou všichni učitelé zařazeni do prvního nebo druhého kariérního stupně podle délky jejich dosavadní praxe. První atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně se uskuteční na jaře 2018. První atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně se budou konat v roce 2021.

Co je to IMKA?

Cílem projektu Implementace kariérního systému učitelů IMKA  je podpora zavádění kariérního systému učitelů. Součástí projektu bude ověření jednotlivých procesů kariérního systému a jeho kompletní uvedení do praxe, tj. budou verifikovány všechny procesy, metody a nástroje, které s realizací kariérního systému učitelů souvisí, bude odborně připraven personál, který bude administraci kariérního systému zajištovat, a cílová skupina učitelů a ředitelů získá dostatečné znalosti, dovednosti, které jí umožní využívat všech benefitů z něj plynoucích.

Současně s implementací kariérního systému učitelů bude také pilotně ověřen a implementován systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků přinášející větší důraz na hodnocení jeho kvality, transparentnost a roli ředitelů a samotných učitelů v něm.

Odkud jsou peníze na zavedení kariérního systému?

Zavedení projektu je částečně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu, částečně se opírá o státní rozpočet České republiky. Finance na rok 2017 jsou schváleny Vládou ČR. Ze státního rozpočtu budou hrazeny příplatky na uvádějícího učitele, příplatky pro výchovné poradce a ostatní specializované činnosti a také náklady na odpočty hodin.

Kdo kariérní systém tvořil?

Kariérní systém tvořili odborníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního institutu pro další vzdělávání ve spolupráci s řediteli a učiteli všech druhů škol, zástupci pedagogických fakult, profesními asociacemi ve školství a odbory.

Standard učitele

Co je to standard učitele?

Standard učitele je postaven jako kompetenční model založený na profesních kompetencích učitele. Kompetencemi se rozumí soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může učitel opakovaně prokázat. Kompetence jsou hodnotitelné, dají se získat a dále rozvíjet dalším vzděláváním a praxí. Pro každý stupeň kariérního systému je určen jemu odpovídající standard učitele, který popisuje požadované profesní kompetence učitele. Podrobnosti profesních kompetencí standardu učitele stanoví MŠMT prováděcím právním předpisem.

K čemu slouží standard učitele?

Standard učitele slouží samotným učitelům jako nástroj pro hodnocení jejich vlastní práce, pro zpracování osobních plánů profesního rozvoje. Zároveň je pomůckou pro zpracování plánů vzdělávání učitelů ve škole a východiskem pro ředitele škol při nastavení hodnoticích procesů ve škole.

Jaké je struktura standardu?

Standard učitele je třístupňový a je postaven na kompetencích učitele. Zahrnuje tři základní oblasti:

 - Oblast osobního profesního rozvoje – profesní znalosti, schopnost sebehodnocení a sebevzdělávání
 - Oblast vlastní pedagogické činnosti – plánování výuky, podpora učení, vytváření pozitivního prostředí ve škole, hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání dětí, žáků nebo studentů, hodnocení vlastní pedagogické činnosti a její zlepšování
 - Oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy – sdílení a spolupráce, komunikace se zákonnými zástupci, komunikace a spolupráce s partnery školy, rozvoj školy

Kde bude uveden standard učitele?

Navrhovaná podoba vyhlášky o standardu učitele bude obsahovat pouze výčet jedenácti požadovaných kompetencí a jejich obecný popis. Celý text standardu popisující profesní kompetence standardu učitele v jednotlivých kariérních stupních bude vydán samostatně jako nelegislativní text. Tento materiál bude doplněn návrhem indikátorů s řadou příkladů, jak lze kompetence prokázat v dokladovém portfoliu.

Jak se budou dané profesní kompetence ze standardu učitele ověřovat?

Hodnocení bude vycházet z dokladového portfolia učitele a jeho prezentace, hodnocení ředitele, uvádějícího učitele při postupu do druhého kariérního stupně a hodnocení školního inspektora a učitele ve třetím kariérním stupni při postupu do třetího kariérního stupně. Ze standardu učitele může ředitel vycházet i při nastavení hodnoticích procesů ve škole.

Základní pojmy kariérního systému

O kolik kariérních stupňů se jedná a co obnášejí?

Kariérní stupně jsou tři - KS1, KS2 a KS3.

Učitel v 1. kariérním stupni je začínající učitel od vzniku prvního pracovního poměru ve škole až do úspěšného absolvování atestačního řízení pro druhý kariérní stupeň. Adaptační období trvá dva roky a je spojeno s podporou ze strany uvádějícího učitele. Učitel v prvním kariérním stupni jsou povinni pracovat s plány osobního profesního rozvoje a s dokladovým portfoliem.
Učitel ve 2. kariérním stupni je samostatný učitel, který vykonává komplexní vzdělávací
a výchovnou činnost a úspěšně absolvoval atestační řízení pro druhý kariérní stupeň. Kariérní stupeň je přenositelný na libovolnou školu a je trvalý. Učitelé ve druhém kariérním stupni jsou povinni pracovat s plány osobního profesního rozvoje, zájemci o postup do třetího kariérního stupně jsou navíc povinni vytvářet dokladové portfolio, a tak se připravovat k dalšímu atestačnímu řízení.
Učitel ve 3. kariérním stupni je učitel-expert, který vykonává komplexní vzdělávací
a výchovnou činnost a dále zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, metodicky usměrňuje a koordinuje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Postup do třetího kariérního stupně je podmíněn úspěšným absolvováním atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň, ke kterému se se smí učitel přihlásit nejdříve po sedmi letech praxe učitele ve druhém kariérním stupni.

Jaké budou finanční benefity při dosažení druhého kariérního stupně?

Úspěšný postup kariérním řádem se promítne do finančního ohodnocení učitelů a bude znamenat vyšší finanční ohodnocení. Protože však např. učitelky a učitelé v MŠ mají jiné platové zařazení než učitelky a učitelé v ZŠ, nelze obecně říci, o jakou částku se bude jednat. Zvýšení platového tarifu proběhne navýšením platového stupně a třídy, např. začínající učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů ZŠ nebo SŠ zařazený v 11. platové třídě a 1. platovém stupni bude po úspěšném atestačním řízení pro KS2 zařazen do 12. platové třídy a 2. platového stupně.

Jaké budou finanční benefity při dosažení třetího kariérního stupně?

Postup do třetího kariérního stupně je dokladem o vysoké kvalitě práce učitele, o jeho dlouhodobě výborných výsledcích a též o vyšším rozsahu práce učitele směřujícího k růstu kvality práce školy, ve které působí. Dosažení třetího kariérního stupně znamená pro učitele vyšší finanční ohodnocení až o 5000 Kč, k tomuto zvýšení finančního ohodnocení při přechodu do třetího kariérního stupně by mělo dojít zavedením zvláštního příplatku 3000 Kč a posunem v platových stupních o určitý počet let. Jednotnou výši nelze stanovit kvůli rozdílům mezi platovými stupni v různých platových třídách. U každého učitele se tak konečné ohodnocení bude lišit.

Vedle platového tarifu zůstane nadále zachována další možnost, jak odměnit větší rozsah práce učitele ve třetím kariérním stupni, a to specializačním příplatkem za výkon specializovaných činností, popř. osobním příplatkem.

Co je to adaptační období?

Součástí kariérního systému je tzv. adaptační období začínajícího učitele. V tomto dvouletém období bude začínající učitel využívat podpory uvádějícího učitele. Cílem dvouletého období, v němž začínající učitel setrvá na prvním kariérním stupni, je adaptace na podmínky praxe a přizpůsobení poznatků potřebám školy. Při atestačním řízení se vychází z hodnocení uvádějícího učitele, ředitele školy a prezentace dokladového portfolia, které si učitel vytvářel.

Kdo je to uvádějící učitel?

Uvádějící učitel podporuje profesní rozvoj učitele v adaptačním období, a to zejména tím, že průběžně a pravidelně hodnotí s učitelem jeho pedagogickou činnost, učitele metodicky vede a seznamuje s podmínkami provozu školy a její dokumentací. Uvádějícího učitele určuje učiteli v prvním kariérním stupni ředitel školy. Za činnost uvádějícího učitele bude příslušet příplatek ve výši 3000 Kč nebo mu bude umožněn odpočet hodin a příplatek 1500 Kč. Odpočet hodin je stanoven 2 hodiny pro základní a střední školy a 3 hodiny pro školy mateřské.

Co je osobní plán profesního rozvoje?

Osobní plán profesního rozvoje vychází z plánu pedagogického rozvoje školy. Při jeho vytváření i při pravidelných hodnoticích rozhovorech s vedením školy (1x za 2 roky) pak pedagogičtí pracovníci prokazují, že si systematicky prohlubují a zvyšují své profesní kompetence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a společenskými potřebami.

Za vedení pedagogického pracovníka k plnění plánu profesního rozvoje a jeho průběžné hodnocení je stejně jako doposud zodpovědný ředitel školy. Osobní plán profesního rozvoje má dvě části – část povinného rozvoje, kterou stanovuje ředitel, a fakultativní část individuálních cílů, kterou určuje samotný učitel. Osobní plán profesního rozvoje schvaluje ředitel školy, který je současně povinen vytvořit pedagogickému pracovníkovi odpovídající podmínky pro naplnění jeho povinné části a podle možností i fakultativní část osobního rozvoje. Plán se hodnotí jako celek.

Kromě osobních plánů profesního rozvoje bude škola nově zpracovávat i plán pedagogického rozvoje školy, do něhož bude zahrnut profesní rozvoj ostatních pedagogických pracovníků. Plán pedagogického rozvoje školy a osobní plán profesního rozvoje se vytváří poprvé
od 1. září 2018.

Co je to dokladové portfolio?

Naplňování požadavků standardu učitele je u atestačního řízení prokazováno prostřednictvím tzv. dokladového portfolia, které učiteli slouží při prezentování a prokazování úrovně dosažených kompetencí ze standardu učitele. Svým pojetím by mělo být dokladové portfolio stručné, ale maximálně výstižné. Za typy a úroveň dokladů v portfoliu odpovídá pouze učitel.  Doklady mohou mít různou formu, jak listinnou, tak elektronickou včetně multimediálních a jiných záznamů. Součástí dokladového portfolia je i osobní plán profesního rozvoje.

Atestační řízení

Jak bude probíhat atestační řízení pro druhý a třetí kariérní stupeň?

V atestačním řízení se bude posuzovat kvalita, rozsah činnosti a výsledky práce učitele. Postup mezi kariérními stupni je založen na atestačním řízení, ve kterém se ověřuje dosažení profesních kompetencí v jednotlivých oblastech vymezených standardem učitele pro příslušný kariérní stupeň. Atestační řízení má podobu hodnoticího pohovoru s využitím dokladů, které podávají přehled o dosažených profesních kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele, a koná se před atestační komisí.

Jaké bude složení atestační komise? Kdo bude v atestačních komisích učitele hodnotit?

 - Atestační komise pro druhý kariérní stupeň má tři členy. Jsou jimi:
 - ředitel příslušné školy, v níž atestační řízení probíhá,
 - učitel v nejméně 2. kariérním stupni téže školy,

zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, nebo učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na jiné škole stejného druhu, nebo zástupce z odborné praxe, nebo školní inspektor.

Atestační komise pro třetí kariérní je pětičlenná. Členy atestační komise pro třetí kariérní stupeň jsou:

 - ředitel školy, v níž učitel ve druhém kariérním stupni vykonává pedagogickou činnost,
 - školní inspektor,
 - zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele,
 - učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na jiné škole stejného druhu,
 - zástupce odborné praxe.

Jak bude zajištěna objektivita atestační komise při atestacích pro druhý kariérní stupeň?

Objektivnost atestační komise pro druhý kariérní stupeň zajišťuje externí člen (učitel z jiné školy ve třetím kariérním stupni, nebo učitel ze školy připravující učitele, odborník z praxe nebo školní inspektor).

Jak to bude s poplatky za absolvování atestačního řízení?

Atestační řízení do druhého kariérního stupně je pro učitele zcela bez úhrady. Úhrada za atestační řízení pro třetí kariérní stupeň slouží na pokrytí části administrativních nákladů na atestaci. Konkrétní výši této úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Navrhovaná výše činí 500 Kč.

Nebudou atestace zaměřeny jen na hodnocení teorie?

Atestace nebudou zkouškou teorie. Bude na učiteli samotném, aby pomocí dokladů z praxe (dokladového portfolia), které jistě odrazí jeho talent a osobnostní kvality, přesvědčil komisi o kvalitě své práce.

Mají učitelé o zavedení kariérního systému vůbec zájem?

Na motivující kariérní systém čeká resort školství už řadu let. Potřebnost zavedení kariérního systému potvrzují domácí i zahraniční výzkumy. Od roku 2006 v ČR bylo provedeno několik šetření mezi učiteli a řediteli škol k danému tématu, která ukázala, že učitelé zájem o kariérní systém mají. Prostřednictvím jeho zavedení očekávají efektivnější odměňování, zvýšení kvality práce a změny v pregraduální přípravě učitelů.

Je správné, že všichni stávající učitelé s delší než dvouletou praxí budou zařazeni do druhého kariérního stupně?

Učitelé s delší než dvouletou praxí jsou považováni za kompetentní samostatné učitele, kteří mají své adaptační období již ukončené. Bylo by nevhodné a demotivující je považovat za zcela začínající učitele s povinností nového adaptačního období.

Jaký je smysl zavedení třetího kariérního stupně? Nemělo by být kariérních stupňů méně nebo naopak více?

Na základě poznatků ze zahraničních kariérních systémů se třístupňový kariérní systém jeví jako optimální. Cílem je nabídnout učitelům administrativně nenáročný a srozumitelný kariérní systém. Kariérní systém bude pilotován v připravovaném projektu IMKA a na základě zkušeností s jeho fungováním získaných v průběhu pilotáží může dojít k jeho úpravám, aby byl pro školský terén maximálně efektivní.

Budou učitelé motivováni k dalšímu profesnímu růstu?

Kariérní řád je přímo navržen jako nástroj motivující k dalšímu profesnímu růstu učitelů. Dává jim perspektivu, že budou-li na sobě pracovat a zdokonalovat své učitelské kompetence, budou moci aspirovat na vyšší kariérní stupeň a s ním spojené benefity.

Budou navržené výše příplatků pro učitele motivující?

Příplatky jsou v kariérním systému nastaveny tak, aby byly na jedné straně pro učitele zajímavé a motivující a na druhé straně akceptovatelné pro státní rozpočet. Učiteli, který postoupí do druhého kariérního stupně, se zvýší plat v důsledku postupu do vyššího platového stupně, popřípadě do vyšší platové třídy. Učiteli, který postoupí do třetího kariérního stupně, se zvýší plat o cca 5 000 Kč – konkrétně se učiteli ve třetím kariérním stupni urychlí postup v platových stupních o určitý počet let a současně získá nárok na nový příplatek pro učitele v třetím kariérním stupni (3000 Kč), neboť s výkonem činnosti učitele ve třetím kariérním stupni budou spojeny nadstandardní práce.

Nepovede zavedení příplatků ke snížení osobního ohodnocení nebo odměn?

Účelem kariérního systému není plošné navýšení financí všem učitelům. Příplatky související s kariérním systémem půjdou do škol adresně za jednotlivými učiteli a rozpočet školy tak bude o tento objem navýšen. Zavedení příplatků pro učitele v kariérních stupních proto nepovede ke snížení osobního ohodnocení ani odměn, ambicí MŠMT je naopak finanční prostředky na nenárokové složky mzdy navýšit. MŠMT má záměr dosáhnout do roku 2020 takového platu učitelů, který by byl ve výši 130 % průměrné mzdy vysokoškoláka.

Bude se o postupu učitelů v kariérním systému rozhodovat z centra?

Nikoli, o kariérním postupu konkrétního učitele se nebude rozhodovat na MŠMT. Atestační komise budou složeny z profesionálů daného kraje a příslušného druhu školy a dá se předpokládat, že budou dobře znát místní podmínky. Současně budou členové atestačních komisí proškolováni, aby náročnost atestačního řízení v celé České republice byla co možná jednotná.

Status učitele v třetím kariérním stupni je plánován jako trvalý, co když se ale výkony učitele například vlivem vyhoření zhorší?

Třetí kariérní stupeň je pro učitele skutečně plánován jako trvalý. Pokud učitel vyhoří či přestane kvalitně pracovat, je na jeho nadřízeném pracovníkovi, aby tuto situaci řešil. Taková situace se může ostatně přihodit již dnes – pokud pracovní výkony zaměstnance přestanou být uspokojivé, může zaměstnavatel využít nástrojů, které mu dává obecná pracovněprávní úprava zákoníku práce. Podle návrhu novely zákona je zaměstnavatel oprávněn požadovat po učiteli ve třetím kariérním stupni větší rozsah práce (podle § 29f odst. 2 návrhu zákona zajišťuje učitel v třetím kariérním stupni vedle výkonu komplexní vzdělávací a výchovné činnosti také profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňuje a koordinuje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů). Pomocí osobních plánů profesního rozvoje si bude i učitel v třetím kariérním stupni dál rozvíjet profesní kompetence.

Nebude zavedení kariérního systému učitelů znamenat pro učitele nebo ředitele zvýšení administrativní zátěže?

Zavedení kariérního systému je v ČR zcela novou záležitostí, která s sebou zákonitě přinese určitou míru administrativní zátěže, zejména pro adaptační období začínajícího učitele. Atestační řízení pro třetí kariérní stupeň je pro učitele nepovinné a z hlediska administrativy se škol dotkne jen minimálně.

Z důvodů snížení administrativy na nezbytné minimum proto budou nejprve všechny procesy kariérního systému pilotovány v připravovaném projektu IMKA (Implementace kariérního systému učitelů) před zavedením do praxe. Jedním z požadavků kladených na pilotáže je i takové nastavení systému, aby ředitelé a učitelé nebyli zatěžováni administrativou. K zajištění nutné administrace budou také využívány elektronické systémy, které ji zrychlí a zefektivní.

Nepřinese kariérní systém omezení kompetencí ředitelů škol?

Stávající kompetence ředitele školy nebudou nijak omezeny. Naopak budou posíleny v oblasti hodnocení a podpory profesního rozvoje učitelů ve všech kariérních stupních.

Je vůbec možné spustit kariérní systém učitelů bez kariérního systému ředitelů?

Kariérní systém učitelů a kariérní systém ředitelů spolu takto těsně nesouvisí. Práce učitele má jinou povahu než práce ředitele školy. Pokud se učitel stane ředitelem, jedná se jinou kariérní cestu nežli kariérní cestu rozvíjení učitelských kompetencí. Strategické dokumenty MŠMT obsahují záměr vytvořit standard ředitele a kariérní systém pro ředitele, které by měly být dokončeny do konce roku 2020.

Nebude zavedením kariérního systému omezována autonomie škol?

Kariérní systém do autonomie škol nezasahuje. Ředitelům škol zůstanou veškeré současné kompetence, některé naopak budou rozšířeny. Zavedení kariérního systému učitelů není v rozporu s tím, že ředitelé hodnotí práci svých zaměstnanců. I nadále budou moci na posílení odměňování podle svých interních pravidel využívat finanční prostředky z dalších zdrojů (doplňková činnost, dary, příspěvek od zřizovatele).

Dotazy z praxe

Jsem čerstvý učitel s praxí jeden rok, na co se mám se zavedením kariérního systému připravit?

Pokud k 1. 9. 2017 nesplňujete podmínku dvouleté praxe, avšak máte jeden rok již máte odučen, pak budete ze zákona zařazen do prvního kariérního stupně a začne vám běžet adaptační období v délce jednoho roku. Atestační řízení na druhý kariérní stupeň budete vykonávat v roce 2018.

Jsem učitel a mám praxi delší než dva roky. Co mě čeká?

Pokud učíte alespoň dva roky v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, budete s dnem nabytí účinnosti tohoto zákona automaticky zařazen do druhého kariérního stupně. Pokud je vaše praxe v rozmezí od dvou do deseti let, začne vám zároveň běžet sedmileté lhůta, v níž se můžete začít připravovat na atestační řízení pro třetí kariérní stupeň. V tomto období si budete připravovat dokladové portfolio a plnit osobní plán profesního rozvoje. K atestačnímu řízení pro třetí kariérní stupeň se můžete přihlásit nejdříve v roce 2024.

Mám dvacetiletou praxi a zájem o atestaci na KS3. Kdy se k atestaci můžu přihlásit?

K atestaci na kariérní stupeň tři se mohou učitelé hlásit po sedmi letech od získání druhého kariérního stupně. V současnosti se učiteli, který vykonával přímou pedagogickou činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po dobu delší 15 let, doba zkracuje o 3 roky. To znamená, že k atestačnímu řízení se můžete přihlásit již v roce 2021. V nadcházející čtyřletém období, kdy se můžete začít připravovat na atestační řízení pro třetí kariérní stupeň, si budete připravovat dokladové portfolio a plnit osobní plán profesního rozvoje.

Učitel, který vykonával přímou pedagogickou činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po dobu delší 10 let a kratší než 15 let, se může k atestačnímu řízení přihlásit již po pěti letech od získání druhého kariérního stupně, tzn. Nejdříve v roce 2022.

Co se stane, když učitel neprojde atestačním řízením pro KS2?

Na učitele v prvním kariérním stupni, který absolvoval atestační řízení pro druhý kariérní stupeň neúspěšně, se pohlíží, jako by absolvoval část adaptačního období v délce trvání 1 roku. O neúspěšném absolvování atestačního řízení pro druhý kariérní stupeň vystaví ředitel školy učiteli potvrzení. Učitel v prvním kariérním stupni předloží toto potvrzení před uzavřením jiného pracovního poměru řediteli školy. Učitel v prvním kariérním stupni může atestaci opakovat bez omezení a po celou dobu opakování má nárok na podporu uvádějícího učitele.

Co se stane, když učitel neprojde atestačním řízením pro KS3?

Pokud učitel u atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň neuspěl, může se znovu přihlásit k atestačnímu řízení pro třetí kariérní stupeň nejdříve po uplynutí 2 let ode dne neúspěšného absolvování atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň. Neúspěšnost neznamená, že je učitel špatný, nadále zůstává kompetentním samostatným učitelem. Na třetí kariérní stupeň by měli dosáhnout pouze ti učitelé, kteří prokáží nadprůměrné didaktické a metodické kompetence.

Během adaptačního období jsem změnil školu, jak se bude započítávat?

Části adaptačního období absolvované u různých právnických osob vykonávajících činnost školy se sčítají. To neplatí, pokud jsou absolvovány souběžně.

Učil jsem pouze rok, pak jsem změnil práci. Teď se chci do školy vrátit. Bude se mi první rok počítat?

Pokud od posledního výkonu činnosti učitele v prvním kariérním stupni uplynula doba delší než 5 let, započítává se z již absolvovaného adaptačního období nejdéle 1 rok.

Učím ve dvou školách. Jak se bude počítat adaptační období a ve které škole budu skládat atestaci pro KS2?

Pokud jste zaměstnán u více právnických osob vykonávajících činnost školy, k atestačnímu řízení pro druhý kariérní stupeň se přihlásíte ve škole, kterou si sám zvolíte. Musíte o tom informovat ředitele všech škol, u nichž jste zaměstnán.

Splňuji podmínku pro získání druhého stupně kariérního systému, o získání třetího stupně nebudu mít zájem. Znamená to, že zavedením kariérního systému se pro mě nic nemění?

Pro všechny učitele dochází k zavedení osobního plánu profesního rozvoje, který se bude vyhodnocovat jednou za dva roky.

Obávám se, že kariérní systém bude hlavně o shromažďování osvědčení z absolvovaných školení. Je to tak?

Absolvování seminářů nebo počet absolvovaných seminářů není v navrženém kariérním systému rozhodující. Nejde o žádný kreditní systém, který by byl založen na sbírání bodů za absolvovaná školení. Podstatné je to, co učitel umí a co ve třídě také při výuce realizuje. Právě proto se kariérní postup opírá o učitelská portfolia, ve kterých učitel shromažďuje doklady z praxe dokazující jeho didaktické kompetence demonstrované na jeho konkrétní práci s dětmi, žáky nebo studenty dle typu školy.

Mám za sebou osmiletou praxi a ráda bych se v budoucnu přihlásila k atestačnímu řízení pro třetí kariérní stupeň. Nevycházím však s naším ředitelem. Může mi v kariérním růstu bránit?

Pokud máte zájem o atestační řízení pro třetí kariérní stupeň, nemůže Vám ředitel školy v jeho absolvování zabránit. K atestaci do třetího kariérního stupně se přihlásíte sama a následně budete muset obhájit kvalitu své práce před atestační komisí, která má celkem 5 členů. Ředitel, se kterým nevycházíte, je pouze jedním členem komise a sám o výsledku nerozhoduje.

Může mě ředitel nutit ke složení atestace pro třetí kariérní stupeň?

Rozhodnutí, zda si podat přihlášku k atestaci a zda se účastnit atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň, je pouze na vás. Zaměstnavatel vám to nemůže nakázat. 

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici mají také jeden dotaz.
Múže se k atestaci do třetího kariérního stupně přihlásit i důchodce?

m vanek řekl(a)...

"Pokud máte zájem o atestační řízení pro třetí kariérní stupeň, nemůže Vám ředitel školy v jeho absolvování zabránit."

Ale, ale. Nemůže mě propustit?

krtek řekl(a)...

"Pro všechny učitele dochází k zavedení osobního plánu profesního rozvoje, který se bude vyhodnocovat jednou za dva roky."
---
A co tedy s těmi, co nebudou svůj osobní plán profesního rozvoje plnit?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pro všechny učitele dochází k zavedení osobního plánu profesního rozvoje...

Včera večer došlo u hostinského k rozbití držky, protože mu došlo pivo.

...který se bude vyhodnocovat jednou za dva roky.

Mají tomu pytlici rozumět tak, že se s nimi bude někdo po víc než dvaceti letech bavit o jejich práci aniž by je urážel a tupil? A každé dva roky? No to by ale při svojí pověstné přecitlivělosti vůbec nemuseli rozdýchat. Tak radši pomalu a opatrně. Což třeba nějaké přípravné období. Řekněme pět, šest let?

co nebudou svůj osobní plán profesního rozvoje plnit

Pytlici tahle revolučně kurikulární prozření nijak zvlášť nesledují, a tak ani nevědí, kdo by ten plán jejich osobního rozvoje formuloval. Pokud jsou to oni sami, tak si osobují právo jej i neplnit. Pokud to je někdo jiný, pak na základě jakých pravopmocí, předpokladů a informací by k tomu měl být oprávněn?

Okomentovat