2.6.17

Projekt IMKA: Otázky a odpovědi ke kariérnímu systému učitelů (AKTUALIZOVÁNO)

Přinášíme první informace z nového webu KarieraUcitelu.cz:"Kariérní systém a jeho implementace formou projektu IMKA zásadně ovlivní kvalitu vzdělávání v České republice. Jeho zavedení povede mimo jiné k systematičtější podpoře profesního rozvoje učitelů, ke spravedlivějšímu systému odměňování, k rozvoji vlastního hodnocení ze strany učitelů a dále k výrazným změnám v práci se začínajícími učiteli. Součástí projektu je také zkvalitnění systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a větší sdílení příkladů dobré praxe uvnitř školy i mezi školami."


Nebude zavedení kariérního systému učitelů znamenat pro učitele nebo ředitele zvýšení administrativní zátěže?

 Zavedení kariérního systému je v ČR zcela novou záležitostí, která s sebou zákonitě přinese určitou míru administrativní zátěže, zejména pro adaptační období začínajícího učitele. Atestační řízení pro třetí kariérní stupeň je pro učitele nepovinné a z hlediska administrativy se škol dotkne jen minimálně. Z důvodů snížení administrativy na nezbytné minimum budou nejprve pilotovány všechny procesy kariérního systému v připravovaném projektu IMKA (Implementace kariérního systému učitelů) před zavedením do praxe. Jedním z požadavků kladených na pilotáže je i takové nastavení systému, aby ředitelé a učitelé nebyli zatěžováni administrativou. K zajištění nutné administrace budou také využívány elektronické systémy, které ji zrychlí a zefektivní.

Kdo bude v atestačních komisích hodnotit učitele? Nepřinese kariérní systém omezení kompetencí ředitelů škol?

 Atestační komise pro příslušný atestační stupeň budou tvořeny následovně:

(1) Atestační komise v atestačním řízení pro druhý kariérní stupeň má 3 členy. Členy atestační komise jsou ředitel školy a učitel s nejméně 2. kariérním stupněm ze stejné školy, v níž učitel v prvním kariérním stupni vykonává pedagogickou činnost, a dále zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, nebo učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na jiné škole stejného druhu, nebo zástupce z odborné praxe, nebo školní inspektor.

(2) Atestační komise v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň má 5 členů. Členy atestační komise jsou ředitel školy, v níž učitel ve druhém kariérním stupni vykonává pedagogickou činnost; školní inspektor, zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na jiné škole stejného druhu, a zástupce z odborné praxe.

Stávající kompetence ředitele školy nebudou nijak omezeny. Naopak budou posíleny v oblasti hodnocení a podpory profesního rozvoje učitelů ve všech kariérních stupních.

Mají učitelé o zavedení kariérního systému vůbec zájem?

 Na motivující kariérní systém čeká resort školství už řadu let. Potřebnost zavedení kariérního systému potvrzují domácí i zahraniční výzkumy. Od roku 2006 v ČR bylo provedeno několik šetření mezi učiteli a řediteli škol k danému tématu. Ano, učitelé mají zájem o kariérní systém a prostřednictvím jeho zavedení očekávají efektivnější odměňování, zvýšení kvality práce a změny v pregraduální přípravě učitelů.

Někteří učitelé mají obavu, že kariérní systém bude hlavně o shromažďování osvědčení z absolvovaných školení?


Absolvování seminářů není v navrženém kariérním systému rozhodující. Nejde o žádný kreditní systém, který by byl založen na sbírání bodů za absolvovaná školení. Podstatné je, co učitel umí a ve třídě také při výuce realizuje. Právě proto se kariérní postup opírá o učitelská portfolia, ve kterých učitel shromažďuje doklady z praxe dokazující jeho didaktické kompetence demonstrované na jeho konkrétní práci se žáky.

Budou navržené výše příplatků pro učitele motivující? A nepovede jejich zavedení ke snížení osobního ohodnocení nebo odměn?

Pracovní skupina stanovila takové příplatky, které jsou na jedné straně pro učitele zajímavé a motivující a na druhé straně akceptovatelné pro rozpočet. Učiteli, který postoupí do druhého kariérního stupně, se zvýší plat v důsledku postupu do vyššího platového stupně, popřípadě do vyšší platové třídy. Učiteli, který postoupí do třetího kariérního stupně, se zvýší plat o cca 5 000 Kč – konkrétně se učiteli ve třetím kariérním stupni urychlí postup v platových stupních o určitý počet let a současně získá nárok na nový příplatek pro učitele v třetím kariérním stupni (3000 Kč), neboť s výkonem činnosti učitele ve třetím kariérním stupni budou spojeny nadstandardní práce.
Příplatky jsou jen jednou složkou platu učitele. MŠMT má záměr dosáhnout do roku 2020 takového platu učitelů, který by byl ve výši 130 % průměrné mzdy vysokoškoláka. Dodáváme, že účelem kariérního systému není plošné navýšení financí všem učitelům. Zavedení příplatků pro učitele v kariérních stupních nepovede ke snížení osobního ohodnocení ani odměn, ambicí MŠMT je naopak finanční prostředky na nenárokové složky mzdy navýšit. Příplatky související s kariérním systémem půjdou do škol adresně za jednotlivými učiteli a rozpočet školy tak bude o tento objem navýšen.

Je správné, že všichni stávající učitelé s delší než dvouletou praxí budou zařazeni do 2. kariérního stupně?

Učitelé s delší než dvouletou praxí jsou považováni za kompetentní samostatné učitele, kteří mají své adaptační období již ukončené. Bylo by nevhodné a demotivující je považovat za zcela začínající učitele s povinností nového adaptačního období.

Je vůbec možné spustit kariérní systém učitelů bez kariérního systému ředitelů?

 Kariérní systém učitelů a kariérní systém ředitelů spolu takto těsně nesouvisí. Práce učitele má jinou povahu než práce ředitele školy. Pokud se učitel stane ředitelem, jedná se jinou kariérní cestu nežli kariérní cestu rozvíjení učitelských kompetencí.

Budou učitelé motivováni k dalšímu profesnímu růstu?

 Kariérní řád je přímo navržen jako nástroj motivující k dalšímu profesnímu růstu učitelů. Dává jim perspektivu, že budou-li na sobě pracovat a zdokonalovat své učitelské kompetence, budou moci aspirovat na vyšší kariérní stupeň a s ním spojenými benefity.

Kdo bude nezávislým arbitrem při atestacích na 2. kariérní stupeň?

Nezávislost atestační komise pro 2. kariérní stupeň zajišťuje externí člen (učitel z jiné školy ve 3. kariérním stupni, nebo učitel ze školy připravující učitele, odborník z praxe nebo školní inspektor).

Jaký je smysl zavedení 3. kariérního stupně? Nemělo by být kariérních stupňů méně nebo naopak více?

Na základě poznatků ze zahraničních kariérních systémů se třístupňový kariérní systém jeví jako optimální. Cílem je nabídnout učitelům administrativně nenáročný a srozumitelný kariérní systém. Kariérní systém bude pilotován v připravovaném projektu IMKA a na základě zkušeností s jeho fungováním získaných v průběhu pilotáží může dojít k jeho úpravám, aby byl pro školský terén maximálně efektivní.

Bude postup do jednotlivých kariérních stupňů omezován nějakými kvótami?

Pro dosažení druhého i třetího kariérního stupně je nutné absolvovat atestační řízení a splnit požadavky stanovené ve standardu učitele. Postup do vyššího kariérního stupně není automatický, ale ani není omezován nějakými kvótami. Všichni učitelé mají zaručenou rovnou příležitost v profesním růstu.

Jak to bude s poplatky za absolvování atestačního řízení?

Atestační řízení do druhého kariérního stupně je pro učitele zcela bez úhrady. Úhrada za atestační řízení pro třetí kariérní stupeň slouží na pokrytí části administrativních nákladů na atestaci. Konkrétní výši této úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Její výše se může lišit pro první konání atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň a pro každé další atestační řízení, pokud nebyl učitel při prvním pokusu úspěšný. Výše úhrady za atestační řízení pro třetí kariérní stupeň pravděpodobně nebude ani v jednom z uvedených případů vyšší než 5000 Kč (tj. měsíční výše tzv. atestačního příplatku).

Může ředitel školy zabránit učiteli v kariérním růstu?

Pokud má učitel zájem o atestační řízení pro třetí kariérní stupeň, nemůže mu ředitel školy zabránit v jeho absolvování. K atestaci do třetího kariérního stupně se učitel hlásí sám, poté však bude muset obhájit kvalitu své práce před atestační komisí, která má celkem 5 členů.

V případě atestačního řízení pro druhý kariérní stupeň bude mít atestační komise celkem 3 členy, proto by k podobným případům uvedeným v otázce nemělo docházet.

Je ten, kdo neuspěje u atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň, špatný učitel?

Pokud někdo neuspěje v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň, neznamená to, že je špatný učitel, protože je stále plně kompetentním samostatným učitelem kariérním stupni. Na třetí kariérní stupeň by měli dosáhnout učitelé, kteří prokáží nadprůměrné didaktické a metodické kompetence.

Bude se o postupu učitelů v kariérním systému rozhodovat z centra?

Nikoli, o kariérním postupu konkrétního učitele nebude rozhodovat na MŠMT. Atestační komise budou složeny z profesionálů daného kraje a příslušného druhu školy a dá se předpokládat, že budou dobře znát místní podmínky. Současně budou členové atestačních komisí proškolováni, aby náročnost atestačního řízení v celé České republice byla co možná jednotná. Pokud jde o otázku vlastního rozhodnutí, zda se účastnit atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň, je to samotný učitel, kdo rozhoduje o tom, zda si podá přihlášku k atestaci – zaměstnavatel mu to uložit nemůže.

Status učitele v třetím kariérním stupni je plánován jako trvalý, co když se ale výkony učitele například vlivem vyhoření zhorší?

Třetí kariérní stupeň je pro učitele skutečně plánován jako trvalý. Pokud učitel vyhoří či přestane kvalitně pracovat, je na jeho nadřízeném pracovníkovi, aby tuto situaci řešil (to se ostatně může stát již dnes – pokud pracovní výkony zaměstnance přestanou být uspokojivé, může zaměstnavatel využít nástrojů, které mu dává obecná pracovněprávní úprava zákoníku práce). Podle návrhu novely zákona je zaměstnavatel oprávněn požadovat po učiteli ve třetím kariérním stupni větší rozsah práce (podle § 29f odst. 2 návrhu zákona zajišťuje učitel v třetím kariérním stupni vedle výkonu komplexní vzdělávací a výchovné činnosti také profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňuje a koordinuje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů). Pomocí osobních plánů profesního rozvoje si bude i učitel v třetím kariérním stupni dál rozvíjet profesní kompetence.

Nebudou atestace zaměřeny jen na hodnocení teorie?

Atestace nebudou zkouškou teorie. Bude na učiteli samotném, aby pomocí dokladů z praxe (dokladového portfolia), které jistě odrazí jeho talent a osobnostní kvality, přesvědčil komisi o kvalitě své práce.

Nebude zavedením kariérního systému omezována autonomie škol?

Kariérní systém do autonomie škol nezasahuje. Ředitelům škol zůstanou veškeré současné kompetence, některé naopak budou rozšířeny. Zavedení kariérního systému učitelů není v rozporu s tím, že ředitelé hodnotí práci svých zaměstnanců. I nadále budou moci na posílení odměňování podle svých interních pravidel využívat finanční prostředky z dalších zdrojů (doplňková činnost, dary, příspěvek od zřizovatele).

Zdroj: IMKA

AKTUALIZACE: Obsah sekce otázky a odpovědi na webu KarieraUcitelu.cz byl dnes ráno smazán:

12 komentářů:

krtek řekl(a)...

Jenom by mne zajímalo:
1) kdo bude odborník z praxe pro matematiku?
2) zda ti, co učí rok, namísto smíření se s atestačním řízením neutečou ze školství vůbec?

V. řekl(a)...

kdo bude odborník z praxe pro matematiku?

No přece ten, kdo má za sebou 10 školení o tom, jak matematiku učit.


Jak to píše Patrick Ryan (Jak jsem vyhrál válkku): Veliký dojem na mne udělal sbor instruktorů. Byli to samí zakalení válečníci, kteří strávili na vojně celý život. Mnozí byli jako instruktoři tak cenní, že pro svou nepostradatelnost nikdy nemohli být uvolněni pro skutečný boj na frontě a zasvětili celou svou vojenskou dráhu přednášení o něm.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Stejně tak můžete položit otázku kdo bude odborníkem na fyziku.

mirek vaněk řekl(a)...

Kdo bude odborník z praxe pro matematiku?

To by mě nebolelo. Zajímavější to bude v češtině. A co tělocvik? Zajímalo by mě, jak bude schopen posuzovat učitele.

Beztoho to bude ten, kdo školí učitele jak učit, ačkoli už řadu let neučí. A hlavně nekritizuje NIDV.

Mě spíš zajímají ty nadstandartní činnosti učitele 3. stupně za ty 3 000.
Jak tady problesklo, tak za 12000 si zažádáte o zkoušku na 3. stupeň a když se to podaří dostanete přidáno 3000 měsíčně a další nespecifikovanou práci. Jak motivující.

krtek řekl(a)...

No ale za čtyři měsíce to máte zpět ;-)

poste.restante řekl(a)...

Když budu po druhé atestaci brát totéž co doktor po druhé atestaci, tak si na těch 12 000 klidně vezmu půjčku.
Jinak mi ale může atestační komise i s pí (ex?)ministryní políbit šos.

Abychom nekritizovali neúčelně. Ten odborník z praxe je myšlen asi spíš pro mistry odborného výcviku a podobné kategorie pedagogických pracovníků.
Matikáře bude hodnotit zase jen matikář.
Tedy, doufám že podle tohoto kariéristického řádu snad NEBUDE.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Tak upřímně - pokud!!!! by to fungovalo (a tomu nevěřím), bez výrazného papírování a bylo to rozumně dosažitelné, těch 12 000 Kč mě nezajímá. Jestli to bude znamenat navýšení (a má to prý být 5 000 Kč), tak se to finančně pořád vyplatí. Jestli je to prasárna nebo není, to není důležité.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se svého času rozhodli svoji pedagogickou způsobilost k výuce elektrotechnických předmětů na středních odborných školách rozšířit o pedagogickou způsobilost k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a na středních školách, protože prakticky úplně stejně odborná informatika je tam všeobecně vzdělávacím předmětem. No, proč ne.
A při té příležitosti si spočítali, že jen náklady na školné se rozloží jako stokoruna měsíčního předplatného na způsobilost k výkonu profese po celou dobu toho výkonu až do jejich odchodu do důchodu. Taky dobrý.
To si tenkrát ještě společně s některými spolužáky vymohli na pedagogické fakultě zefektivnění jejich studia z jednooborového na dvouoborový. Kromě didaktiky iformatiky si přibrali ještě didaktiku matematiky. Ještě uvažovali i o fyzice, ale nakonec to až tak nehrotili. Co naplat, zvýšení kvality jejich práce to ale nijak zvlášť nepřineslo. Spíš naopak. Pro svůj evidentně buzerační způsob výuky přišli o osobní hodnocení i o doživotní možnost učit svoji milovanou matematiku.
Tříměsíční návratnost investice do kvalifikace je ovšem po čertech dobrý počin.

Fanda Moudry řekl(a)...

"web KarieraUcitelu.cz" - a jejej. Penízky už začal ukrajovat i web.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na karierním řádu se přiživí kde kdo. Jako záminka je docela dobrý. Časem to ale zase opadne, a bude nutno přijít s nějakou jinou kampaní.
Hele, dělá ještě někdo školení třeba na taxonomii vzdělávacích cílů nebo rozklíčovávání kompetencí? Který pes štěkne po absolvovaných školeních v rámci SIPVZ? A co se od té doby změnilo na podstatě například kancelářských aplikací? Ani ten karierní řád na to nemyslí. Vyšlo by nejvo, že nemalá část pedagogických sborů je už proškolena, a smysl záminky k čerpání dotací by byl přinejmenším omezen.
Je to zřejmé. To jen paní ministryně si myslí, že spasuje české školství.

Gentleman řekl(a)...

"spasuje"? nebylo by výstižnějším nedokonavým tvarem "spásá"?

Gentleman řekl(a)...

"spasuje"?
nebyl byl lepší nedokonavý tvar "spásá"?

Okomentovat