16.6.17

P-KAP: Inspirace pro stáže učitelů

Stáže učitelů středních odborných škol přímo v provozech firem jsou v zahraničí poměrně běžnou součástí profesního rozvoje. Učitelé se stáží účastní pravidelně ve stanoveném časovém intervalu. V některých zemích dokonce probíhají stáže obousměrně – učitel se vymění s odborníkem z praxe, který si zvyšuje kvalifikaci působením ve škole. Učitel v době svého pobytu ve firmě skutečně vykonává produktivní činnost pod dohledem mentorů.

Seznámení s reálným pracovním prostředím je přínosné nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří by měli udržovat krok s realitou a své odborné znalosti a dovednosti pravidelně aktualizovat, protože řada oborů se rychle rozvíjí a znalosti rychle zastarávají. Uchování si odborné erudice, jako např. znalost moderních technologií, materiálů či nových postupů při organizaci práce, a její udržování na dobré úrovni zvyšuje autoritu učitelů u žáků a zároveň umožňuje naplnit požadavky zaměstnavatelů na to, aby výuka respektovala aktuální trendy. Dopad stáží se zvyšuje znalostí firemního prostředí a následným přenášením získaných poznatků do výuky.

Navažme na dobré zkušenosti

V České republice se stáže do povědomí škol dostaly především díky finanční podpoře z ESF. Projekty jako IQ Auto, IQ Industry, Help Tech nebo Stáže ve firmách ukázaly, že o tyto aktivity je zájem. Koncepční studie projektu Pospolu[1] uvádí, že školy a firmy by měly společně vytvářet takové podmínky, aby bylo umožněno učitelům stáže realizovat a že tuto činnost by mohly koordinovat příslušné profesní organizace. Studie zároveň doporučuje rozšířit povinnost účastnit se stáží i na učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a navrhla povinnost pro učitele odborných předmětů absolvovat stáž ve firmě v rámci stanoveného času pro samostudium nebo jako nový druh dalšího vzdělávání a zároveň povinnost školy tuto stáž učiteli umožnit.

Uvedené doporučení částečně zohledňuje novela § 57 školského zákona účinná od září 2017, podle níž by měly školy ve spolupráci se zaměstnavateli zabezpečit další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů, nově navrhovaný kariérní řád ovšem stáže učitelů výslovně nezmiňuje.

Šablony pro SŠ a VOŠ

Ředitelé škol se při realizaci stáží potýkají se dvěma problémy. Jedním je nutnost zajistit průběhu suplování za stážujícího pedagoga nebo zajistit stáž organizačně tak, aby takováto potřeba nevyvstala. Druhým možným problémem může být odliv mozků – stává se totiž, že firma schopného pedagoga k sobě přetáhne. Financování stáží řeší výzva k čerpání prostředků na projekty zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro SŠ a VOŠ, otevřená do konce září 2017, kde je mezi jinými také šablona na stáže pedagogů ve firmách, a to v celkovém rozsahu 60 hodin (40 hodin stáže a 20 hodin příprava a reflexe s garantem stáže ve firmě/společnosti/instituci). Účastník stáže by měl následně interně sdílet získané zkušenosti se svými kolegy ve škole.

Další zajímavou možností pro učitele, kteří jsou jazykově vybaveni, představují také projekty Erasmus+. Jednou z možných forem je profesní rozvoj pracovníků, tedy rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností prostřednictvím pracovní stáže přímo v podniku. Taková mobilita může trvat dva dny až dva měsíce. Z těchto projektů je možné hradit také náklady na organizaci mobilit.

Dva příklady inspirativní praxe:

Montážní akademie pro učitele i žáky
Akademie řemesel Praha-Střední škola technická považuje stáže učitelů za důležité. Výjezdy učitelů jsou proto hrazeny nejen z projektů, ale také ze zvláštních zdrojů školy, participujícími firmami nebo kombinovaně. Na jaře letošního roku se dva učitelé a dva žáci oboru truhlář zúčastnili spolu s 8 montážními pracovníky firmy XXXL týdenní stáže v Montážní akademii firmy XXXLutz v německém Anzingu. Byli zařazeni do 1. týdne výcvikového cyklu a aktivně se zapojili do všech výcvikových aktivit. Na teoretický výklad navazovalo praktické cvičení se správnými postupy a předvedeným výsledkem, chyby či nejasnosti jim byly obratem vysvětlovány.

Absolvovaná Montážní akademie dala učitelům řadu podnětů k začlenění některých procvičovaných činností do výukových plánů, což žákům školy rozšíří po skončení studia možnosti jejich uplatnění v praxi. Rozšíření výuky by umožnilo žákům seznámit se s postupy montáže různých druhů nábytku, řešit vzniklé problémy při poškození částí nábytku během přepravy nebo montáže a více komunikovat se zákazníkem.

Učitelé v Dopravním podniku hl. m. Prahy
Ve Střední průmyslové škole dopravní, jejímž zřizovatel je Dopravní podnik hl. m. Prahy, mají stáže učitelů tradici a vycházejí ze vzájemné spolupráce a jednání obou subjektů. Konají se jedenkrát ročně, zpravidla na jaře. Účastní se jich učitelé odborných předmětů a odborného výcviku na základě svého zájmu, stáže jsou pevně stanoveny na pět pracovních dnů. Ty ale nemusí být absolvovány v bloku, ale je možné je rozdělit do delšího časového období.

Výhoda spočívá v přenosu poznatků z reálného provozu do školního prostředí, čímž dochází nejen k prohlubování kontaktů mezi školou a podnikem, ale současně ke zvyšování kompetencí pedagogů a díky využití ve výuce následně také u žáků školy.

Stáž nemá akreditaci a není tedy v pravém slova smyslu dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Jde o součást specifických vzdělávacích aktivit mezi zřizovatelem a školou a je škole poskytována zdarma. Každému účastníkovi může být stáž ušita „na míru“ podle jeho potřeb. Učitelé si mohou sami zvolit, čím se chtějí zabývat a v čem se chtějí rozvíjet, mohou např. rotovat po různých pracovištích. Učitelé mají možnost odnést si do výuky materiály a fotografie nebo schémata, které pak podle svého uvážení začleňují do výuky konkrétního předmětu. Na konci stáže zpracuje každý pedagog závěrečnou zprávu a odevzdá hodnotící dotazník. Hodnotící dotazník vyplňují také pracovníci Dopravního podniku, kteří se pedagogům na jednotlivých pracovištích věnovali.

Z pohledu firmy je obvykle velmi těžké najít časové možnosti a sladit pracovní harmonogramy. Z pohledu školy pak nepřítomnost učitelů s sebou nese nutnost zajistit suplování a jiné organizační záležitosti spojené s organizací školního roku.

Učitel odborných předmětů, Ing. Lukáš Sobotka, si stáž pochvaluje. „Od absolvování pětidenní odborné stáže v Dopravní podniku hlavního města Prahy jsem očekával hlavně možnost propojení následné výuky s praxí. Vzhledem k tomu, že jsem doposud neznal dopodrobna veškeré procesy a pracovní náplně vybraných útvarů, snažil jsem se získávat informace, které budu moci využít při teoretické výuce v rámci přiblížení teorie na konkrétních případech procesů v Dopravním podniku. Zabývám se výukou praxí dopravních oborů, která je vedena především formou projektového vyučování, sbíral jsem rovněž materiály a především organizační postupy vybraných činností ve zvolených útvarech, které je možné simulovat při výuce praxí. Jako jeden z hlavních přínosů absolvované odborné stáže vidím další možnou spolupráci se zaměstnanci Dopravního podniku, kteří projevili zájem se nárazově zapojit do procesu výuky. Jako výstup plánuji zakomponování nárazových vstupů v podobě webinářů do ŠVP s tím, že je povedou odborníci z Dopravního podniku. Vzhledem k jejich časovému vytížení vnímám tento způsob jako přijatelný pro obě strany a věřím, že se nám bude dařit získávat stále více odborníků, kteří svými online vstupy doplní teoretickou výuku o poznatky z reálné praxe.“

[1] Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem. Koncepční studie. Str. 46. PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D. a kolektiv autorů, NÚV, Praha 2015. ISBN: 978-80-7481-112-8Žádné komentáře:

Okomentovat