9.6.17

Otevřený dopis České středoškolské unie řediteli Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Z dopisu vybíráme: "Neodpovídající hodnocení maturitních slohů se týká především kritérií dodržení vybraného tématu či slohového postupu. Například úvahové texty bez větších pravopisných a stylistických chyb byly mnohdy výrazně penalizovány za údajné odchýlení od tématu či útvaru. Podobné případy jsme zaznamenali i u útvaru vypravování. Máme k dispozici konkrétní práce, u nichž se hodnocení Cermatu liší od posudku vyučujících i přesto, že obě strany k němu užily shodná kritéria. Apelujeme na Vás jakožto ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, aby došlo k hromadné korektuře problematických prací. Je nepřijatelné, aby se maturita, na které za celé studium střední školy studentům nejvíce záleží, stala v oblasti jejího hodnocení neobjektivní."


Vážený pan Ing. Jiří Zíka
ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7-Holešovice

V Praze dne 8. června 2017

Vážený pane řediteli Zíko,

obracíme se na Vás ve věci hodnocení maturitních slohových prací ve státní části maturitní zk- oušky, a to s důvodným podezřením, že u hodnocení některých slohových prací došlo k pochybení ze strany centrálních hodnotitelů. Jinak „jedničkové” slohové práce, které splnily kritéria stanovená Cermatem, byly mnohdy z nepochopitelných důvodů hodnoceny i trojkou či čtyřkou. Vyplývá to z našeho průzkumu mezi více než osmi sty maturanty. Podezření na pochybení při opravování slohových prací vyjádřila také Společnost učitelů českého jazyka a literatury, tedy i Cermatem certifikovaní hodnotitelé z minulých let.

Neodpovídající hodnocení maturitních slohů se týká především kritérií dodržení vybraného tématu či slohového postupu. Například úvahové texty bez větších pravopisných a stylistických chyb byly mnohdy výrazně penalizovány za údajné odchýlení od tématu či útvaru. Podobné případy jsme zaznamenali i u útvaru vypravování. Máme k dispozici konkrétní práce, u nichž se hodnocení Cermatu liší od posudku vyučujících i přesto, že obě strany k němu užily shodná kritéria. Apelujeme na Vás jakožto ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, aby došlo k hromadné korektuře problematických prací. Je nepřijatelné, aby se maturita, na které za celé studium střední školy studentům nejvíce záleží, stala v oblasti jejího hodnocení neobjektivní.

Současně bychom chtěli vznést výhradu proti formě, ve které studenti hodnocení svých prací získávají. U maturitních slohů se jedná pouze o bodové ohodnocení v podobě výsledkové tabulky za doprovodu stručného předdefinovaného komentáře. Maturantům tato tabulka a komentář dává zpětnou vazbu pouze v podobě označení oblastí, kde byly v práci strženy body. Nikoliv však už, kde přesně v textu udělali chybu. Tuto formu hodnocení považujeme za netransparentní, jelikož studenti nemají možnost se na jejich základě proti hodnocení v odvolání v konkrétní rovině ohradit, natož pak se na základě zpětné vazby dále zlepšovat. Jinak je tomu v psané maturitě i u didaktických testů, jejichž opravené verze dostávají maturanti i se svým hodnocením naskenované zpět. Během studia na střední škole jsou to přitom právě slohové práce, ke kterým se vždy váže poučná zpětná vazba.

Dále bychom na Vás chtěli apelovat ve věci termínů, kdy jsou maturantům výsledky jejich prací doručeny. Své hodnocení obdržela řada maturantů po dlouhé až měsíční prodlevě pouhý den před ústní zkouškou, nebo dokonce až ráno několik minut před jejím konáním. I přesto, že ze strany Cermatu byl splněn zákonný termín pro zaslání výsledků, pro studenty to ve chvíli, kdy už se potřebují soustředit na ústní část zkoušky, znamená zbytečný stres a nejistotu, zda byli ve slozích úspěšní. Ze stejného důvodu považujeme za problematickou také situaci, kdy je část maturantů nucena v jednu chvíli na výsledky své práce stále čekat, zatímco jejich spolužáci je již znají. Tuto složku maturity přitom konali všichni studenti v témže termínu, pokládáme proto za adekvátní, aby byly i výsledky zkoušky dodávány jednotně a s minimální prodlevou od jejího konání.

S ohledem na výše zmíněné bychom Vás rádi požádali o stanovisko ke zmíněným bodům, které považujeme za problematické. Ve shrnutí se jedná o:

1) Nesrovnalosti v hodnocení maturitních slohových prací, především pak u kritérií hodnocení od- chýlení se od tématu či slohového útvaru, které vedly ke sníženým známkám u jinak mnohdy “jedničkových” prací.
2) Forma dodávaných výsledků písemných prací, která pozbývá komentář a omezuje se pouze na “počítačové” fráze, a tedy neplní funkci transparentní zpětné vazby pro studenta pro účely odvolání jakož i svůj vzdělávací charakter.
3) Termín doručení výsledků opravených slohových prací nejednotný pro všechny maturanty. Studenti výsledky v řadě případů obdrželi pouze chvíli před konáním ústní zkoušky a téměř měsíc i více po napsání slohové práce.

Vážený pane řediteli, rádi bychom proto apelovali na Vás jakožto na Cermat, aby u problematických slohů proběhla korektura hodnocení. Rovněž Vás žádáme o vysvětlení nesrovnalostí, které v dopise uvádíme, a stanovisko k termínům doručování výsledků a jejich formě. Jsme si vědomi, že proces hodnocení a provedení státní maturitní zkoušky je jistě výzvou, je však v našem zájmu za- jistit, aby zkouška a její hodnocení byly objektivní a transparentní.

Předem velmi děkujeme za odpověď.

S pozdravem Česká středoškolská unie

www.stredoskolskaunie.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat