9.5.17

MŠMT: Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

První etapa rozvojového programu je připravena pro období září – prosinec 2017 a bude pokračovat podáváním žádostí ve druhé etapě rozvojového programu pro období leden – červen 2018 tak, aby byla zajištěna podpora pro celý školní rok 2017/2018.

Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 22. května 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. června 2017.

Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:


Dopis náměstka ministryně ředitelkám a ředitelům základních škol: Dopis ředitelům škol plavaní.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

(Č. j.: MSMT-28402/2016-1)

(I. etapa)

V Praze dne 5. 5. 2017

Garantka programu: PaedDr. Miroslava Salavcová Miroslava.Salavcova@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, tento
rozvojový program

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Čl. 1 Cíl programu

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podporuje plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost žáků základních škol.
(2) Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“ nebo „základní škola“) v rámci povinné školní docházky.
(3) Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Čl. 2 Účel dotace
(1) Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIN), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
(2) Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km. V případě, že skutečná uhrazená cena za 1 km bude nižší, než částka poskytnutá ministerstvem, je škola povinná příslušný rozdíl vrátit zpět krajskému úřadu, resp. ministerstvu.
(3) Program se vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 21. 12. 2017. Na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 bude vyhlášena II. etapa programu. Poskytnutí dotace v roce 2017 nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dotace v roce 2018.
(4) Dotaci nelze použít na úhradu nájmu bazénu, mzdových nákladů pedagogických pracovníků školy,
plavecké školy nebo jiných pracovníků a provozních nákladů spojených s výukou plavání.

Čl. 3 Oprávněný žadatel
(1) Oprávněnými žadateli jsou kraje, a to pro základní školy na svém území zřizované obcemi, svazkem obcí, kraji a soukromými zřizovateli. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to na základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí na základě vyhodnocení elektronicky podaných podkladů výše uvedených škol.
(2) Dalšími oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a školy zřizované ministerstvem. Těmto žadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem.

Čl. 4 Způsob předávání podkladů pro podání žádosti
(1) Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně
čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz
(2) Postup vyplňování v elektronickém systému:
a) v systému se bude škola nejprve registrovat; během registrace obdrží škola přihlašovací údaje,
prostřednictvím kterých se dostane k
- vyplňování a aktualizaci údajů o škole,
- tvorbě podkladů pro žádost,
- portfoliu všech podkladů školy.
b) během registrace jednorázově vloží škola do systému tyto údaje:
- údaje o škole (název, právní forma školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení,
adresa, IČO, kraj, REDIZO),
- údaje o kontaktní osobě (zadavatel dat o organizaci) školy,
- údaje o statutárním orgánu žadatele,
- kvalifikovaný odhad počtu žáků, kteří se budou účastnit výuky plavání,
- počet kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět,
- počet cest;
c) na uvedený e- mail kontaktní osoby budou doručeny přihlašovací údaje do systému – uživatelské
jméno a heslo;
d) po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se
následně vyplní do žádosti školy;
e) podklady pro žádost jsou tvořeny webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné
položky pro výpočet celkové požadované částky na školu;
(3) Po vyplnění podkladů pro žádost je škola uzavře v systému a následně:
a) vygeneruje čestné prohlášení týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci,
b) vytiskne čestné prohlášení,
c) prohlášení potvrdí statutární orgán školy podpisem a razítkem,
d) vytištěné a potvrzené prohlášení připojí v PDF formě k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.
(4) Škola ve svém profilu v elektronickém systému uvidí stav svých podkladů k žádosti včetně výsledku
formální kontroly a informace o udělení nebo neudělení podpory.
(5) Kompletní žádost se všemi podklady musí být zadána do systému v termínu od 22. 5. 2017
do 19. 6. 2017.
(6) Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
(7) Ministerstvo stanovuje toto kritérium pro přidělení dotace škole: doprava žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět je zajišťována a hrazena školou na základě smluvního vztahu školy s dopravcem.
(8) Škola odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v podkladech pro žádost a v čestném prohlášení. Škola nebude vyzývána k odstranění nedostatků v podkladech k žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení podkladů pro žádost.
(9) Škola vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v podkladech pro žádost a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace na internetovém portálu DOTInfo v případě, že mu bude poskytnuta dotace.

Čl. 5 Způsob podávání žádosti
(1) Souhrnnou žádost za školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, krajem a soukromými zřizovateli podává krajský úřad, a to na základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to do 21. 7. 2017. MŠMT poskytne krajským úřadům podklady pro zpracování žádosti na základě vyhodnocení podkladů k žádosti od jednotlivých škol.
(2) Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti určené § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jedná se o tyto údaje:
a) název a adresu poskytovatele,
b) požadovaná částka,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a
e) informaci o identifikaci
• osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
• osob s podílem v této právnické osobě,
• osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
(3) Žádosti se zasílají na adresu:
tištěné vyhotovení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, (bude akceptována i žádost opatřená elektronickým podpisem a zaslaná datovou schránkou), ID datové schránky: vidaawt
elektronická verze: e-mailová adresa: plavani-zaci@msmt.cz (v předmětu e-mailu musí být uveden název žadatele).
(4) Základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, zasílají žádosti samostatně ministerstvu ve struktuře dle odst. 2 a na adresu dle odst. 3, a to do 21. 7. 2017.
(5) Základní školy zřizované ministerstvem zasílají žádosti samostatně ministerstvu ve struktuře
dle odst. 2 a na adresu dle odst. 3, a to do 21. 7. 2017.
(6) Škola může předložit pouze jeden podklad pro žádost. V případě nedodržení tohoto pravidla budou
podklady této školy vyřazeny z dalšího posuzování.
(7) Žadatel (později příjemce dotace, pokud mu bude dotace přidělena) je dále povinen bezodkladně ministerstvu, Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, oznámit veškeré změny údajů uvedených v žádosti, a to do 15 pracovních dnů od jejich uskutečnění.

Čl. 6 Hodnocení podkladů pro podání žádosti a hodnocení žádostí
(1) U doručených podkladů pro podání žádostí bude provedena pouze formální kontrola.
(2) Formálním kontrolou podkladů pro podání žádostí se rozumí posouzení úplnosti podkladů a jejich
souladu s vyhlášením programu, a to především:
a) dodržení termínu pro podání podkladů,
b) řádné, úplné a správné vyplnění podkladů,
c) oprávněnost žadatele,
d) dodržení způsobu podání podkladů,
e) uvedení data a podpisu oprávněné osoby,
f) připojení všech požadovaných příloh podkladů.
(3) Formální kontrolu podkladů u všech škol registrovaných v elektronickém systému provádí Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).
(4) Podklady, které nesplní některou náležitost uvedenou v odstavci 2, budou vyřazeny pro nesplnění formálních kritérií.
(5) Pro kontrolu žádostí bude ministerstvem jmenovaná výběrová komise. U žádostí doručených ministerstvu bude provedena formální kontrola. Výběrová komise zároveň navrhne výši dotace na 1 km, a to v závislosti na celkových požadavcích škol vyjádřených v podkladech pro žádost.
(6) Výsledky programu budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva nejpozději
do 10. 8. 2017.
(7) Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno, bude zasláno vyrozumění o nevyhovění nejpozději do 16. 8. 2017.

Čl. 7 Výše dotace
(1) Dotace bude poskytnuta podle čl. 2 odstavců 1 a 2 v návaznosti na objem finančních prostředků
vyčleněných na tento program na dané období.
(2) V případě, že skutečná uhrazená cena za 1 km bude nižší, než částka poskytnutá ministerstvem, je
škola povinná příslušný rozdíl vrátit zpět krajskému úřadu, resp. ministerstvu.
(3) Spolufinancování je dovoleno z neveřejných prostředků.
(4) Příjemce dotace nese odpovědnost za případné duplicity v čerpání z jiných programů financovaných z veřejného rozpočtu. V rámci tohoto programu nesmí být podpořeny takové aktivity, které jsou již financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, aby nedocházelo k dvojímu financování stejných aktivit.
(5) Na dotaci není právní nárok.

Čl. 8 Způsob poskytnutí dotace
(1) Dotace bude příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
(2) V případě škol zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, bude na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého bude školám
dotace poskytnuta, jako příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí.
(3) V případě církevních škol bude na rozhodnutí jako příjemce uvedena příslušná škola.
(4) Bude-li příjemcem škola zřízená ministerstvem, je mu poskytnut příspěvek, o čemž bude vyrozuměn Informací o poskytnutí příspěvku, v níž mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití příspěvku dodržet.
(5) Ustanovení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro informaci o poskytnutí příspěvku použijí
přiměřeně.

Čl. 9 Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použit pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Dotaci bude možné použít na náklady od 1. 9. 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2018.
(3) Příjemce je oprávněn z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.

Čl. 10 Pravidla financování
(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji na jeho zvláštní účet pro školy zřízené územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena, a které podají podklady pro žádost na určeném formuláři – viz Příloha č. 1.
(2) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona církevním školám přímo
na účet příjemce na základě jejich podkladů pro žádost – formulář viz Příloha č. 1.
(3) Školám zřízeným ministerstvem bude na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona a podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, poskytnut příspěvek, a to na základě jejich podkladů pro žádost – formulář viz Příloha č. 1. Ustanovení tohoto vyhlášení o dotaci se přiměřeně použijí i na příspěvek.
(4) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 30 dnů od data podpisu rozhodnutí.

Čl. 11 Povinnosti příjemce
(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené vyhlášky. (3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze č. 3, 4 a 5 tohoto vyhlášení, do 15. 2. 2018, a to na adresy uvedené v Čl. 5 odst. 3.
(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza, jehož formulář je uveden v Příloze č. 6 a 7 tohoto vyhlášení.
(5) Krajský úřad zaváže v rozhodnutí školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, krajem a soukromými zřizovateli k povinnosti zaslat ministerstvu závěrečnou zprávu na předepsaném
formuláři (viz Příloha č. 8) do 15. 2. 2018, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
(6) Ministerstvo zaváže v rozhodnutí školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a školy zřizované ministerstvem k povinnosti zaslat ministerstvu závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři (viz Příloha č. 8) do 15. 2. 2018, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
(7) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
(8) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v informaci o poskytnutí příspěvku.

Čl. 12 Kontrola použití dotace
(1) Veřejnosprávní kontrola bude probíhat zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) V případě, že je příjemcem dotace kraj, bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření
s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(4) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
(5) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.

Čl. 13 Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel, bude toto
klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 14 Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových
pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
7
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky
pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
(4) Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.
Čl. 15 Účinnost
Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 5. května 2017.
Kontaktní osoba pro tento program:

PaedDr. Miroslava Salavcová, e-mail: plavani-zaci@msmt.cz, tel.: +420 234 812 130 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 21 Praha 1
Konzultace technických problémů s elektronickým systémem a procesu podávání podkladů k žádostem a další dokumentace: http://is-plavani.msmt.cz „Zeptejte se“ - všechny dotazy zadávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

V Praze 5. 5. 2017

Mgr. Václav Pícl náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Žádné komentáře:

Okomentovat