10.5.17

MŠMT: Opatření ministryně školství, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - o plavání

MŠMT vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017.


Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 3. května 2017 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká výuky plavání, které bude od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy.

Text Opatření je ke stažení zde: Opatreni ministryne RVP ZV - plavání web.pdf

Aktualizovaný text RVP ZV je ke stažení zde: RVP ZV 2017.pdf

Dopis náměstka ministryně ředitelkám a ředitelům základních škol: Dopis ředitelům škol plavaní.pdfPraha, 3. květen 2017
Č. j. MSMT-7019/2017

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání


Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

mění

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15523/2007-22 ze dne 26. června 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze dne 16. prosince 2009, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20092/2010-2 ze dne 20. července 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 ze dne 20. srpna 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-26522/2013 ze dne 9. července 2013 a Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Čl. 2

1. Na titulní straně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále
„RVP ZV“) se mění text „leden 2016“ na „březen 2017“. 2. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2. období

doplňují další výstupy: „TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti“. 3. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících úroveň pohybových dovedností v 8. odrážce označené jako „plavání“ nahrazují slova „dopomoci tonoucímu“ slovem „bezpečnosti“.

4. V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21: „• Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy.

21

21 Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky.“

Následující poznámky pod čarou se přečíslují.

Čl. 3

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. září 2017.

Čl. 4

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.

Čl. 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2017.

Kateřina Valachová, v. r.
Václav Pícl
náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha, 5. květen 2017
Č. j.: MSMT-4751/2017-2

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v návaznosti na svá předchozí doporučení a metodické pokyny (č. j. MSMT-37471/2014) podporuje systematickou výuku plavání a doporučuje, aby byla realizována ve všech základních školách. Systém povinné výuky plavání by měl zajistit základní plaveckou dovednost u všech žáků základních škol.

K tomuto účelu MŠMT připravilo úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), a to doplněním dvou očekávaných výstupů ve vzdělávacím obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ. Minimální rozsah 40 vyučovacích hodin zůstává zachován. Tato úprava bude platná od 1. 9. 2017, a to na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. MSMT-019/2017 (k dispozici na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1-1). Na stejné adrese najdete i upravený RVP ZV.

Rád bych Vás také informoval o tom, že se zavedením povinné výuky plavání souvisí možnost podpory této výuky formou rozvojového programu, který školám umožní získat finanční prostředky na dopravu žáků z místa vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Jde zejména o podporu škol, které mají problémy se zajištěním výuky plavání pro své žáky. Dalším cílem je také zlepšení přístupnosti k této službě i žákům z rodin, které z finančních důvodů nemohly svým dětem dopravu na tuto výuku zabezpečit.

První etapa rozvojového programu je připravena pro období září – prosinec 2017 a bude pokračovat podáváním žádostí ve druhé etapě rozvojového programu pro období leden – červen 2018 tak, aby byla zajištěna podpora po celý školní rok 2017/2018.

Školy všech zřizovatelů se mohou do první etapy programu přihlásit prostřednictvím velmi jednoduché elektronické žádosti, a to od 22. 5. 2017 do 19. 6. 2017 na adrese http://is-plavani.msmt.cz.

Další informace potřebné k získání finančních prostředků z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v roce 2017“ a jeho vyhlášení naleznete na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-vyuky-plavani.

S pozdravem

Václav Pícl, v. r.Žádné komentáře:

Okomentovat