24.5.17

MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických

V rámci meziresortního připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády (eKLEP) vložen materiál „Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů “.

Na základě udělené výjimky byl též omezen okruh připomínkových míst na Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.


Všechny dokumenty na Disku Google

I.
NÁVRH USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne              č.


o návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,

ve znění pozdějších předpisů

V l á d a

I.   schvaluje

návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku ministra a předsedy Legislativní rady vlády;
II.   ukládá
1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,
2. předložit nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu,
3. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roku 2019 a 2020 finanční prostředky kapitoly 333 státního rozpočtu určené na platy pedagogických pracovníků a související odvody o 791 760 000 Kč.

Provedou:
předseda vlády
1. místopředseda vlády a ministr financí
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


III.

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne ………,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:


  1. § 3 zní:

㤠3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva vyučuje některé předměty v cizím jazyce nebo která realizuje obor vzdělání s maturitní zkouškou podle rámcového vzdělávacího programu s povinnou výukou některých předmětů v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost výchovného poradce se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 2 hodiny týdně,
2. do 250 o 3 hodiny týdně,
3. do 550 o 5 hodin týdně,
4. do 800 o 6 hodin týdně,
5. nad 800 o 7 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 2 hodiny týdně,
2. do 12 o 3 hodiny týdně,
3. nad 12 o 4 hodiny týdně,
c) v mateřské škole s počtem dětí
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně.

(4) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(5) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost mentora profesního rozvoje se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v mateřské škole o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky o 2 hodiny týdně.

(6) Uvádějícímu učiteli může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v mateřské škole až o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky až o 2 hodiny týdně.

(7) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole
a) do 50 o 1 hodinu týdně,
b) do 150 o 2 hodiny týdně,
c) do 300 o 3 hodiny týdně,
d) do 500 o 4 hodiny týdně,
e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(8) Je-li pověřeno výkonem činnosti koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

(9) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

(10) Učitelům, u nichž příloha tohoto nařízení stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozpětí, sníží ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7 z nejnižší hodnoty tohoto rozpětí.“.

  1. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost kariérového poradce se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní a střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

  1. V § 3 odst. 9 se za slovo „jevů“ vkládají slova „, kariérového poradce“.

  1. V § 3 odst. 10 se za slovo „jevů“ vkládají slova „, kariérového poradce“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

  1. V § 3 odst. 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

  1. V § 5 odst. 2 se text „a 4“ nahrazuje textem „až 7“.

  1. V § 5 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

  1. V příloze bodě 12.1 se slovo „učitel“ nahrazuje slovem „pedagog“ a číslo „21“ se nahrazuje číslem „3“.

  1. V příloze bodě 12.2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.


Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2021, a ustanovení čl. I bodů 8 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Platné znění dotčených ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko--psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti

§ 2

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen „přímá pedagogická činnost“) je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.

(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.

(6) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně.

(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.

(8) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

Účinnost do 31.8.2021

§ 3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.
(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3) vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.
(3) Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní a střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.
(4) Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole
a) do 50 o 1 hodinu týdně,
b) do 150 o 2 hodiny týdně,
c) do 300 o 3 hodiny týdně,
d) do 500 o 4 hodiny týdně,
e) nad 500 o 5 hodin týdně.
(5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
(6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.


§ 3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva vyučuje některé předměty v cizím jazyce nebo která realizuje obor vzdělání s maturitní zkouškou podle rámcového vzdělávacího programu s povinnou výukou některých předmětů v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3) Učiteli-výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 2 hodiny týdně,
2. do 250 o 3 hodiny týdně,
3. do 550 o 5 hodin týdně,
4. do 800 o 6 hodin týdně,
5. nad 800 o 7 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 2 hodinu týdně,
2. do 12 o 3 hodiny týdně,
3. nad 12 o 4 hodiny týdně,
c) v mateřské škole s počtem dětí
a) do 150 o 1 hodinu týdně,
b) do 250 o 2 hodiny týdně,
c) do 550 o 3 hodiny týdně,
d) do 800 o 4 hodiny týdně,
e) nad 800 o 5 hodin týdně.

(4) Učiteli-metodikovi prevence sociálně patologických jevů se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(5) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost mentora profesního rozvoje se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v mateřské škole o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky o 2 hodiny týdně.

(6) Uvádějícímu učiteli může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v mateřské škole až o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky až o 2 hodiny týdně.

(7) Učiteli-koordinátorovi v oblasti informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole

a) do 50 o 1 hodinu týdně,
b) do 150 o 2 hodiny týdně,
c) do 300 o 3 hodiny týdně,
d) do 500 o 4 hodiny týdně,
e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(8) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
(9) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

(10) Učitelům, u nichž příloha tohoto nařízení stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozpětí, sníží ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7 z nejnižší hodnoty tohoto rozpětí.


Účinnost od 1.9.2021 (kariérový poradce)

§ 3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva vyučuje některé předměty v cizím jazyce nebo která realizuje obor vzdělání s maturitní zkouškou podle rámcového vzdělávacího programu s povinnou výukou některých předmětů v cizím jazyce3), může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3) Učiteli-výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 2 hodiny týdně,
2. do 250 o 3 hodiny týdně,
3. do 550 o 5 hodin týdně,
4. do 800 o 6 hodin týdně,
5. nad 800 o 7 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 2 hodinu týdně,
2. do 12 o 3 hodiny týdně,
3. nad 12 o 4 hodiny týdně,
c) v mateřské škole s počtem dětí
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně.

(4) Učiteli-metodikovi prevence sociálně patologických jevů se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní nebo střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(5) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost mentora profesního rozvoje se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v mateřské škole o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky o 2 hodiny týdně.

(6) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost kariérového poradce se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(6) (7) Uvádějícímu učiteli může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v mateřské škole až o 3 hodiny týdně,
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky až o 2 hodiny týdně.

(7) (8) Učiteli-koordinátorovi v oblasti informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole

a) do 50 o 1 hodinu týdně,
b) do 150 o 2 hodiny týdně,
c) do 300 o 3 hodiny týdně,
d) do 500 o 4 hodiny týdně,
e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(8) (9) Je-li pověřeno výkonem funkce koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů, kariérového poradce nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
(9) (10) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů, kariérového poradce nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7 8, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

(10) (11) Učitelům, u nichž příloha tohoto nařízení stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozpětí, sníží ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7 8 z nejnižší hodnoty tohoto rozpětí.§ 4

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se započítávají

a) řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

b) řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím přiděleného počtu tříd podle odstavce 1.


Účinnost do 31.8.2021
§ 5

Společná ustanovení

(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
(2) Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 3 a 4 až 7, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.


Účinnost od 1.9.2021

§ 5

Společná ustanovení

(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
(2) Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 3 až 7 8, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.


Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Škola / Pedagogičtí pracovníci


Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole
Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

12. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

12. 1. učitel pedagog

nejméně 21 3

12.2. ředitel

nejméně 3 2


4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

§ 3
(8) Je-li pověřeno výkonem činnosti koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků...


A co v případě, že výkonem činnosti koordinátora, metodika a poradce je pověřen jeden člověk?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

To už je nadčlověk. Takovému netřeba krátit úvazek.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak mě tam mate ta speciálně pedagogická přímá činnost. Mám zprávu z MŠMT, kde píšou, že svou pracovní dobu si mohu upravovat dle svého tak, abych stihla veškeré své činnosti, které mám v popisu práce. Tudíž , že půl úvazku deseti hodin mohu mít deset hodin nebo taky jen dvě hodiny přímé práce v reedukačních hodinách. Vše je na mém úsudku. A nakonec se tam stejně o spec. ped. nepíše nic.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To už je nadčlověk. Takovému netřeba krátit úvazek.

Najdou se. Nebývá jich mnoho, ale jsou.
Klidně tři, čtyři hoďky nad úvazek, třídnictví, vedení předmětové komise, správa odborné učebny, správa sbírky, organizace soutěží, koordinace čehokoli, nástěnka k tomu, případně publikace na webu i nějaký ten praktikant...

Okomentovat