22.5.17

ČŠI: Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.

Česká školní inspekce předkládá tematickou zprávu z inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků. Inspekční činnost byla realizována podle § 174 odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tematická inspekční činnost se uskutečnila dvěma formami – prezenční inspekční činností ve vybraných základních školách a doplňkovým inspekčním elektronickým zjišťováním. To bylo provedeno v termínu od 2. do 15. března 2017 v podobě on-line elektronického dotazníku pro ředitele 200 základních škol. Školy byly vybrány systematickým intervalovým výběrem tak, aby byly poměrově zastoupeny školy všech krajů a zřizovatelů, školy velké (nad 300 žáků), střední (101 až 300 žáků) a malé (do 100 žáků), školy umístěné v malých i velkých sídlech. Prezenční inspekční činnost byla realizována od 3. října 2016 do 31. ledna 2017 ve 305 školách navštívených při komplexní inspekční činnosti, kde byly kromě hodnoticích kritérií České školní inspekce využity také specifické dotazníky pro učitele a ředitele škol. Na přípravě této tematické inspekční činnosti se podílela i obecně prospěšná společnost EDUin.(...)


Závěr

Z provedené inspekční činnosti vyplývá, že značná většina škol si uvědomuje potřebu komunikace se svými přirozenými partnery, především s rodiči žáků. Volba prostředků a strategií pro komunikaci a její úroveň se liší nejen v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých škol, ale také v důsledku celkového postoje škol k otevřenosti vnějšímu prostředí. Míra autonomie na vnějších podmínkách a partnerech je školami vnímána a akcentována nestejně, v závislosti na tom, co školy (či jejich vedení) považují za účelné, a co již za nadbytečné, zatěžující, nebo dokonce v některých případech za ohrožující její činnost či postavení. Je však možné konstatovat, že pouze malý podíl základních škol komunikuje a spolupracuje s rodiči a dalšími partnery na zcela nedostatečné úrovni, naopak významný podíl škol je možné hodnotit jako výborné v uvedené dílčí oblasti.

9.1 Pozitivní zjištění

• Zvyšující se podíl rodičů s aktivním zájmem o vzdělávání svých dětí a o činnost školy.
• Fungující organizace rodičů s vlastní právní subjektivitou a jejich účast na životě škol.
• Významný podíl rodičů na odhalování a následném řešení případů šikany.
• Pomoc rodičů či jejich sdružení školám v oblasti materiální a finanční a při organizování akcí pořádaných školami.
• Nárůst počtu škol uplatňujících větší otevřenost veřejnosti, například i zapojením do certifikace „Rodiče vítáni“.

9.2 Negativní zjištění

• Velmi často formální a málo funkční školské rady, které uvolňují prostor aktivismu minoritních skupin rodičů.
• V téměř 10 % základních škol není upřesněno, jak postupovat v případě podezření na šikanu.
• Snaha některých menšinových skupin rodičů ovlivňovat oblasti chodu školy spadající do výlučné kompetence ředitele (např. zajištění personálních podmínek výuky).
• Chybějící či nedostatečná metodická podpora pro oblast komunikace školy s partnery.
• Nárůst fenoménu stížností rodičů jako důsledku selhání předchozí komunikace, přičemž cca 60 % stížností bývá nedůvodných.

9.3 Doporučení

• Metodicky podpořit činnost školských rad, akcentovat jejich úlohu v životě školy a ve vztazích zejména mezi školami, zákonnými zástupci žáků a zřizovatelem.
• Poskytnout školám metodickou podporu v oblastech jejich komunikace a spolupráce s vnějšími partnery, např. formou vzorových scénářů na základě ověřené praxe.
• Podporovat partnerské vztahy mezi školami, a to i napříč stupni vzdělávání, a mezi školami a školskými zařízeními.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici jsou k dispozici pět a dvacet hodin každý den včetně dnů pracovního volna i klidu. Do výuky k nim může přijít kdykoli kdokoli, aniž by se musel nutně ohlašovat předem. Jsou schopni a ochotni vést smysluplné jednání k věci, pokud i druhé straně jde o společné dospění k řešení případného problému. Na to věru žádnou 'metodickou podporu pro oblast komunikace' až tak moc nepotřebují.

Pozitivní zjištění
• Významný podíl rodičů na odhalování a následném řešení případů šikany.


Jakože rodičů těch malých nezbedných šikanérů?

Negativní zjištění
• Snaha některých menšinových skupin rodičů ovlivňovat oblasti chodu školy spadající do výlučné kompetence ředitele


Co je na tom negativního? Negativní je snad až stav, kdy se jim to zadaří.
A které to jsou, ty 'menšinové skupiny rodičů'?

Na přípravě této tematické inspekční činnosti se podílela i obecně prospěšná společnost EDUin

Apokalypsa!
Pytliky volně vytrženo z kontextu, ale přesto 'zjevení blízkého konce tohoto věku, doprovázeného úděsnými katastrofami'. Odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří se infiltrují do hájemství státní správy ve školství. A bylo to zadarmo?

Okomentovat