28.4.17

MŠMT: Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování upraveného rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeného na kybernetickou bezpečnost.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-7899/2017-3

V Praze dne 20. dubna 2017

Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie.

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie.

Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

(1) Pokusné ověřování školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie vychází z požadavku Svazu průmyslu ČR a na základě doporučení Sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost. Problematika kybernetické bezpečnosti, je v souladu se stanoviskem NBÚ, který je pověřen lokalizací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1148 ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké úrovně bezpečností sítí a informačních systémů v Unii. Uvedená problematika se tak stává aktuálním tématem vzdělávání. Problematika není v plném rozsahu zahrnuta do obsahu vzdělávání v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie. Výsledky pokusného ověřování budou využity při revizi rámcového vzdělávacího programu a úpravě vybraných rámcových vzdělávacích programů.

(2) Cílem pokusného ověřování je:
a) ověřit obsah, metody a formy vzdělávání ve školním vzdělávacím programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01. b) vyhodnotit zpracování školních vzdělávacích programů, dále jen „ŠVP“ upravených v rámci pokusného ověřování a získat údaje o průběhu výuky dle ŠVP, o specifických podmínkách a postupech při naplňování obsahu výuky i výsledků vzdělávání v rámci odborných předmětů nebo oblastí a odborné praxe žáků, o způsobech ověřování dílčích dovedností nezbytných k vykonání maturitní zkoušky. c) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) navrhnout úpravy RVP.

Čl. 3 Popis pokusného ověřování

(1) Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2017 ve středních školách uvedených v čl. 4. Ve školním roce 2017/2018 budou do pokusného ověřování zařazeni žáci 1. ročníků, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. a 2. ročníků, ve školním roce 2019/2020 žáci 1., 2., a 3. ročníků, ve školním roce 2020/2021 žáci 1., 2. 3. a 4. ročníků, ve školním roce 2021/2022 žáci 2. 3. a 4. ročníků, ve školním roce 2022/2023 žáci 3. a 4. ročníků a ve školním roce 2023/2024 žáci 4. ročníků. V rámci pokusného ověřování budou žáci zařazeni se souhlasem jejich zákonného zástupce (v případě zletilých žáků se souhlasem žáka). Pokusné ověřování bude ukončeno 31. srpna 2024. V případě potřeby může být pokusné ověřování prodlouženo o dva školní roky.

(2) Pokusné ověřování bude řídit řídící tým složený ze zástupců ministerstva, NÚV a zúčastněných škol. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých subjektů náměstek ministryně pro řízení sekce vzdělávání.

(3) Z vyhlášení tohoto pokusného ověřování nevyplývá zařazeným školám žádný nárok na poskytnutí dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu.

(4) Ředitel školy do 31. srpna příslušného kalendářního roku předloží ministerstvu ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání hodnotící zprávu o průběhu pokusného ověřování v příslušném školním roce.

Čl. 4

Školy zařazené do pokusného ověřování: (1) Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace Adresa a kontakty: Čichnova 982/23, Komín, 624 00 Brno, IČO: 00 380 385 IZO: 600 013 782, Ředitel: PaedDr. Vladimír Šimíček, Telefon: 541 123 111 Adresa elektronické pošty: cichnovabrno@cichnovabrno.cz Zřizovatel: Jihomoravský kraj

(2) Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, příspěvková organizace Adresa a kontakty: Preslova 72/25, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 61 386 855 IZO: 600 005 542 Ředitel: Ing. Radko Sáblík, Telefon: 257 320 533 Adresa elektronické pošty: reditel@ssps.cz Zřizovatel: Hlavní město Praha

Čl. 5 Úprava dokladů o vzdělávání

Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku podle tohoto rozhodnutí, bude obsahovat na rubové straně tuto doložku: „Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j.: MSMT- 7899/2017-3 ze dne 20. dubna 2017.“ Doložka je opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy.

Čl. 6

Pokusné ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie vyhodnocuje dle pokynů ministerstva Národní ústav pro vzdělávání.

Čl. 7

Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dne 1. září 2017.

Mgr. Václav Pícl v. r. náměstek pro řízení sekce vzdělávání

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to říkají pořád, musíme si vychovat vlastní hackeří.
První vlaštovky se ale objevily už dřívávějc, a dokonce zadarmo!

Nicka Pytlik řekl(a)...

pokusné ověřování

Takový termín ale tahá pytliky vyloženě za uši. Jakože nějaké pokusničení na žácích?
To ty všelijaké pilotáže budily alespoň zdání seriozního vědeckého výzkumu.
Kolikrát tu bylo vyloženě přepilotováno. Až z toho byli pytlici kolikrát zaraženi jak pilot před hájovnou.

Okomentovat