15.4.17

Materiály z konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky v Karlových Varech 29. - 31. 3. 2017

Celostátní konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky se konala ve dnech 29.–31. března 2017 v Karlových Varech. Účastnilo se jí 161 ředitelek a ředitelů gymnázií, kteří přijali řadu závěrů k aktuálním problémům. Spolu s nimi publikujeme odkazy na prezentace členů i hostů.

Závěry Celostátní konference AŘG ČR

Celostátní konference AŘG ČR se konala ve dnech 29. – 31. 3. 2017 v Karlových Varech. Účastnilo se jí 161 ředitelek a ředitelů gymnázií, kteří přijali tyto závěry:
1. Přijímací řízení:
Účastníci konference požadují do budoucna změnu organizace přijímací řízení na elektronickou verzi. V současné době, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky, data se shromažďují na jednom místě – v CZVV, je papírové podávání přihlášek ke studiu již zastaralé a zbytečně administrativně náročné. AŘG předloží svůj návrh elektronického zpracování přihlášek ke studiu. Dále požadujeme vyjmutí přijímacího řízení ze správního řádu. Je paradoxní, že v režimu správního řízení přijímáme žáky na MŠ, ZŠ a SŠ, zatímco VŠ tuto povinnost nemají.
Náměty z letošního přijímacího řízení, které lze vyřešit v krátkodobém horizontu:
• Navrhujeme konat náhradní termíny přijímacích zkoušek ve spádových školách, tak jako je tomu u podzimního termínu maturitních zkoušek. Výsledky neovlivní okolnost, zda žák koná zkoušku na škole, kam se hlásí, a organizací náhradního testu tak nebudou zasaženy všechny školy.
• Za nevhodné považujeme dlouhou přestávku (105 minut) mezi testy z matematiky a českého jazyka. Domníváme se, že je problematické, že v době dlouhé přestávky budeme vykonávat dozor nad cizími žáky, a dále že žáci budou po tak dlouhé přestávce nervóznější a méně soustředění a že tím může být ovlivněn výkon naprosté většiny uchazečů, protože uchazečů s prodloužením času o 100% je v letošním roce necelé jedno procento. Proto navrhujeme, aby tito uchazeči konali zkoušky ve spádových školách, kde budou soustředěni a 99,5% ostatních uchazečů nebudou muset čekat, až dokončí svůj test.
• Dále doporučujeme vyřešit zcela nesmyslnou organizaci přijímacího řízení na oboru Gymnázium se sportovní přípravou, kdy uchazeč musí konat přijímací zkoušky na těchto školách, i když úspěšně nesložil talentovou zkoušku a již ví, že nebude na tento obor přijat. Nastává tak pro rodiče žáků složitá situace, kdy například v jeden termín skládá jejich dítě zkoušky v Jablonci, druhý termín například v Ostravě. Doporučujeme, aby v případě, že uchazeč úspěšně nesložil talentovou zkoušku, konal přijímací zkoušky na školách, které si zvolí ve svých dalších přihláškách ke vzdělávání ve střední škole.
• Domníváme se, že rozdíly mezi výsledky v 1. a 2. termínu se nebudou nijak výrazně lišit. Žádáme CZVV o zveřejnění průměrného rozdílu mezi výsledky jednotlivých testů v 1. a 2. termínu a o zveřejnění nejvyššího rozdílu mezi výsledky těchto testů. Pokud nebudou rozdíly výrazně odlišné, doporučujeme započítávat výsledky přímo ze školy, kde uchazeč konal přijímací zkoušky.
2. Maturitní zkoušky:
• Ředitelé gymnázií nadále podporují povinnou maturitní zkoušku z matematiky ve společné části (ze 161 ředitelů bylo 10 proti a 4 se zdrželi).
• Účastníci konference se zabývali zamýšlenou ústavní stížností na zařazení povinné maturitní zkoušky z matematiky pro Gymnázia a Lycea dříve než pro ostatní obory. Shodli jsme se na tom, že ačkoli se nejedná o dohodnutý postup, nebudeme v tomto volebním roce iniciovat ústavní stížnost, a to z toho důvodu, že schválený roční odklad je akceptovatelný, ale pouze v případě, že zůstane v platnosti nařízení vlády č. 71/2017 Sb. v plném rozsahu.
3. Novela zákona o pedagogických pracovnících:
Navrhovaná změna v proplácení přímé a nepřímé pedagogické práce:
Ředitelé gymnázií nesouhlasí s návrhem znění § 23, odst. 4 novely zákona o pedagogických pracovnících:
• Považujeme za nespravedlivé, aby učitel, který nebude ve třídě učit (z důvodu, že např. nemá požadovanou kvalifikaci suplovaného předmětu) a bude ve třídě vykonávat pouze dozor, měl tuto hodinu proplacenu jako přímou pedagogickou činnost nad stanovený týdenní rozsah, tj. dvojnásobkem hodinové mzdy. Týdenní úvazek učitelů činí 21 hodin s tím, že další doba do 40 hodin týdenního rozsahu vykonávají přípravu na vyučování a další nepřímou pedagogickou činnost. Paradoxně nastane situace, kdy učitel suplující za nepřítomného kolegu matematiku se na hodinu musí připravit a pak ji odučí, učitel, který ve stejné hodině vykoná jen dozor, nebude vyučovat matematiku, bude mít stejnou hodinovou mzdu, jako učitel, který se na hodinu předem připravoval.
• Zároveň nesouhlasíme s tím, aby přímá pedagogická činnost nad stanovený týdenní počet hodin 21 byla učiteli proplácena i v případě, že ji nesplnil. V praxi to například znamená to, že když učiteli odjede třída na lyžařský výcvik, odpadnou mu hodiny vyučované v této třídě. V současné době tito učitelé do výše úvazku 21 hodin suplují za nepřítomné učitele jako za hodinu odpadlou, tzn. že se neproplácí. Učiteli tedy odpadnou například 3 hodiny, odučí 18 hodin, půjde suplovat 2 hodiny, odučí v týdnu 20 hodin, ředitel školy by mu ale musel proplatit 23 hodin, z toho ještě 2 hodiny jako nadúvazkové/přespočetné, tudíž dvojnásobkem.
• Tuto změnu považujeme za velkou finanční zátěž pro jednotlivé školy. S proplácením dvojnásobku za přímou a nepřímou pedagogickou činnost nad týdenní úvazek i v případě, že ji učitel nesplnil, nepočítá reforma financování a školy na tuto povinnost nebudou mít finanční prostředky.
Kariérní řád:
AŘG ČR nepodporuje současné znění kariérního řádu. Z našeho pohledu je příliš byrokratický, administrativně náročný. Chybí text prováděcích vyhlášek o standardu učitele a atestačním řízení. Pokud standard učitele včetně indikátorů profesních kompetencí nebude mít povahu normativního dokumentu, ale pouze metodického, bude velmi problematická jeho aplikace v praxi – pro učitele, ředitele, členy atestačních komisí, pro řešení případných odvolání proti výsledku atestačních řízení.
4. Samosprávná organizace pedagogických pracovníků – Pedagogická komora
Asociace ředitelů gymnázií ČR nepodporuje kroky vedoucí ke vzniku Pedagogické komory jako samosprávné profesní organizace pedagogických pracovníků s povinným členstvím. Na rozdíl od některých jiných profesí (lékaři, advokáti) je postavení a výkon činnosti pedagogických pracovníků ošetřen v řadě předpisů – školský zákon, zákon o pedagogických pracovních, která vymezují v dostatečné míře jejich práva a povinnosti.
V Praze dne 4. 4. 2017

PhDr. Renata Schejbalová
předsedkyně AŘG

Dokumenty ke stažení:

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

z důvodu, že např. nemá požadovanou kvalifikaci suplovaného předmětu

Nevídáno! Tak ona tu pořád figuruje jakási 'požadovaná kvalifikace předmětu'?
Když vyšlo najevo, že údajně není pro pytliky dostatek hodin, rozumějme těch jejich hodin, bylo jim vysvětleno, že jediné kvalifikační kritérium je pedagogická způsobilost!
Tak co prý teda budou jako učit, ti pytlici, a jestli by neměli podepsat dodatek k pracovní smlouvě o sníženém úvazku. Dobrý pokus. Jenže pytlici jsou mimo jiné způsobilí učit všeobecně vzdělávací předměty na druhém stupni základních i středních škol. Tak tedy i angličtinu? Cha, cha, cha. No klidně! Pravili pytlici. Ostuda to bude především školy a jejího vedení. Pytlici si v ostudě rochní.
V první řadě a především by bylo vhodné už konečně zrušit tu dvojnásovnou a nelogickou taxu u přespočetných hodin. Hodina jako hodina. On by pak o takové hodiny nebyl mezi prospěšnými učiteli až takový zájem. Kolikrát na požitky tohoto typu padne i několik úvazků. Když na to přijde, dá se přivydělat i čtyři, pět tisíců.

Za maturitu z matematiky patří dámám a pánům plus. S odmítnutím pedagogické komory ale poněkud ulétli. Snad že nějaké, konkrétně nevyřčené obavy z organizovanějších učitelů?

Okomentovat