10.4.17

Anna Šabatová: Reakce na vyjádření editora pedagogicke.info v časopisu TÝDEN

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, zareagovala na článek Vladimíra Baráka Zápis do 1. třídy: místo testu losovačka s citací: „Doporučovaná neúčast dítěte při zápisu, dehonestace odbornosti učitelů, potlačování kompetencí vedení škol či kritika použití jednoduché diagnostiky školní zralosti a na druhou stranu vyzdvihování losování jako univerzálního spravedlivého řešení svědčí o odtržení ombudsmanky od reality.“
Vážený pane Wagnere,
v březnu 2017 vyšel v časopisu Týden článek s názvem „Zápis do 1. třídy: místo testu losovačka“, kterým se autor pan Vladimír Barák vymezuje proti mému doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce. Autor upozorňuje na to, že jsem testy školních znalostí (sic) označila za diskriminační a že ředitelům doporučuji, aby na výsledek testu nebrali při zápisech zřetel. Údajně odmítám přítomnost dětí u zápisu.
V článku je i Vaše vyjádření, které autor cituje následovně: „Doporučovaná neúčast dítěte při zápisu, dehonestace odbornosti učitelů, potlačování kompetencí vedení škol či kritika použití jednoduché diagnostiky školní zralosti a na druhou stranu vyzdvihování losování jako univerzálního spravedlivého řešení svědčí o odtržení ombudsmanky od reality.“1
Domnívám se, že došlo k nedorozumění a ráda bych věc uvedla na pravou míru.
Testy školní zralosti
Není pravda, že bych odmítala použití testů školní zralosti při zápisu k povinné školní docházce. V doporučení uvádím následující:
„Považuji za vhodné, pokud škola na základě odborně vedeného zápisu poskytne rodiči objektivní zpětnou vazbu o schopnostech, dovednostech a znalostech dítěte (zejména těch nezbytných pro zahájení povinné školní docházky) a připojí doporučení pro přípravu na školní docházku. Konkrétně se může jednat o doporučení navázání spolupráce s logopedickou ambulancí či školským poradenským zařízením, vhodných cvičebnic, postupů pro procvičování určité schopnosti a dovednosti nebo osvojení konkrétní znalosti. Jednat se může také o doporučení odkladu školní docházky...“2
Závěry z testu školní zralosti by tak měly mít motivační charakter pro dítě a doporučující charakter pro rodiče.
Nedoporučuji využívat výsledek testu školní zralosti pro rozhodování ve správním řízení o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy. Považuji za nevhodné, aby se dítě tělesně i duševně přiměřeně vyspělé pro zahájení povinné školní docházky nedostalo do školy (kvůli její omezené kapacitě) pouze z toho důvodu, že bylo méně úspěšné při řešení testu školní zralosti.
Situace je jiná, pokud na základě testu školní zralosti vznikne podezření, že dítě není přiměřeně tělesně či duševně vyspělé. Pak by se mělo uvažovat o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona.3 Mé závěry na tomto přístupu nic nemění.
Přítomnost dítěte u zápisu
Jsem přesvědčena o tom, že je pro dítě lepší, aby se zápisu do první třídy účastnilo. Domnívám se, že mu to může usnadnit nástup do základní školy.
V doporučení jsem pouze upozornila na stávající právní úpravu, která povinnost přítomnosti dítěte u zápisu neuvádí.
Školský zákon v souvislosti se zápisy stanovuje pouze povinnost zákonnému zástupci, a to přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (§ 36 odst. 4 školského zákona). Průběh zápisu dále upravuje vyhláška o základním vzdělávání.4 Zápis se skládá z formální části, ve které zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce. Pokud se zápisu účastní i dítě a jeho zákonný zástupce s tím souhlasí, skládá se zápis rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem.5 Ministerstvo ve svém metodickém dokumentu upozorňuje, že školský zákon nestanoví dítěti povinnost zúčastnit se zápisu.6
Můžete se rovněž seznámit s mou tiskovou zprávu, kterou jsem v této souvislosti vydala již v minulém roce a která je dostupná na http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/prava-rodicu-pri-zapisech-deti-na-zakladni-skoly/.
Pokud se stávající právní úpravou nesouhlasíte, můžete se obrátit na některého poslance, Senát, vládu (nejlépe prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Ti mohou podat návrh na změnu zákona Poslanecké sněmovně.7
Vážený pane Wagnere, úplné znění doporučení je dostupné na webových stránkách ochránce8 včetně přehledné pomůcky pro ředitelky a ředitele škol, jak postupovat při přijímání žáků k povinné školní docházce. Doporučení Vám rovněž zasílám v příloze.
S pozdravem
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.,
v. r. veřejná ochránkyně práv (dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Příloha Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce
1 BARÁK, Vladimír. Zápis do 1. třídy: místo testu losovačka. Týden. Praha: EMPRESA MEDIA, 2017, 13. ISSN 1210- 9940.
2 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce ze dne 28. února 2017, sp. zn. 14/2017/DIS/VB, dostupné z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_14-17-DIS-VB.pdf, s. 15. Sp. zn.
3 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
5 ustanovení § 3a odst. 1 až 4 vyhlášky o základním vzdělávání
6 informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. prosince 2016, č. j. MSMT-27988/2016, dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
7 ustanovení čl. 41 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
8 blíže viz http://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/

Poznámka redakce: Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce jsme publikovali již 8. března 2017, jeho část o testu školní zralosti pak i samostatně 10. března 2017.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ani se pořádně neví proč, ale pytlici paní ombudsmance moc nevěří.
Snad jestli to prostředí, z kterého k nám promlouvá...

poste.restante řekl(a)...

Vida.
A já si myslel, že důvodem existence funkce ombudsmana je ochrana občana v případech, kdy úředník zneužívá zákonů k jeho šikaně anebo když stát s občanem zachází necitlivě, jen podle suché litery zákona.
Po přečtení tohoto stanoviska bych skoro musel souhlasit s těmi, kdo považují tento úřad za zbytečný:
"Zákony jsou nějaké a když se Vám to nelíbí, obraťte se na své poslance a iniciujte jejich změnu."
Já vím a chápu, že ombudsman je úřad a proto "mluví úřednickou řečí".
Ale něco mi v tom textu chybí, nebo uniká.
Smysl, účel, etika, ...?

A propos, učitel - je to také ještě vůbec občan?

Okomentovat