3.4.17

Anketa: Aktuální problémy školství a vzdělávání očima vyučujících

Obracíme se na vyučující z českých a moravských škol s anketou Učitelského profesního sdružení, Asociace češtinářů a webu Pedagogické.info, jejímž cílem je zmapovat, které školské a vzdělávací problémy vidí vyučující jako podstatné a jaká řešení preferují. Rádi bychom získali vyjádření co možná největšího počtu vyučujících všech stupňů – od škol mateřských po školy vysoké. Přivítáme ovšem i názory, podněty a připomínky dalších pedagogických pracovníků. K anketě připojujeme jako samostatný, na předchozích tématech nezávislý bod týkající se možného vzniku pedagogické profesní komory.Za Vaši ochotu věnovat anketě svůj čas předem děkujeme.

Jana Karvaiová, mluvčí Učitelského profesního sdružení
Jarmila Smejkalová a Zdeněk Sotolář, členové výkonného výboru UPS
Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů
Vladimír Stanzel, místopředseda Asociace češtinářů
Janek Wagner, Pedagogické.info

Diskutovat k jednotlivým bodům ankety můžete ve sdílených dokumentech na Disku Google.

Průběžné informace o výsledcích ankety najdete na webech organizátorů od 5. dubna 2017.

Aktuální problémy školství a vzdělávání očima vyučujících

Anketa

Snižování počtu žáků ve třídách

Vzhledem k tomu, že celkově přibývá žáků vyžadujících při vzdělávání nějakou formu podpory a / či žáků výchovně problémových, je třeba celkově snižovat počty žáků ve třídách, a to zejména na základních školách; v nutných případech směřovat ke zřízení další třídy v ročníku. Základem je, aby výše uvedená opatření nešla ekonomicky na vrub školy. Dnešní možnost snižování počtu žáků ve třídě z důvodů inkluze je nedostatečná, a to kvůli nárokům na práci vyučujících, ale především s ohledem na celkové podmínky, za nichž se žáci vzdělávají.

Revize inkluze

Výchozí myšlenka: Vzděláváme žáka podle jeho skutečných, nikoli domnělých schopností a potřeb. Je třeba zrušit opatření zhoršující podmínky zejména pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (návrat k osvědčené příloze k RVP ZŠ upravující jejich vzdělávání), neomezovat vznik speciálních tříd (vzdělávacích skupin) tam, kde to škola a poradenská zařízení ve spolupráci s rodiči vyhodnotí jako potřebné. Je nezbytné zastavit deprofesionalizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zásadně zvýšit objem finančních prostředků určených na jejich vzdělávání kvalifikovanými odborníky. Stát by měl ve všech ohledech garantovat stejnou úroveň podpory pro žáky s handicapem po celé ČR a stejně tak plošně vytvářet nabídku profesní přípravy pro žáky ZŠ, kteří nejsou schopni dostát standardním vzdělávacím nárokům.

Omezení segregace

Je nutné proporčně omezit kapacitu víceletých gymnázií a zrušit šestiletá nebilingvní gymnázia (jako zcela nesystémový prvek vzdělávací soustavy), bránit vytváření výběrových základních škol. Je však také potřebné dále vytvářet systém podpory mimořádně nadaných žáků.

Jako nezbytná se jeví úprava postavení soukromých škol a jejich zapojení do vzdělávacího systému, včetně nastavení nových podmínek pro jejich zřizování a financování; vše v návaznosti na analýzu toho, co soukromé školy (obecně a každá škola zvlášť) vzdělávacímu systému přinášejí a v čem naopak jeho funkčnosti nepřispívají. Náměty: Zrušit soukromým školám jakoukoli státní podporu? Nebo je naopak podpořit plnou dotací, ale za podmínek platných pro veřejné školy (spádová oblast, přijímání žáků se SVP, státní kontrola všech financí atd.)?

Ochrana postavení školy

Ochrana školy před důsledky nežádoucích sociálních vlivů. Nastolení skutečně funkčního systému řešení sociálně-výchovných problémů (žákovských i problémů s rodiči, např. neplnění výchovných povinností) tak, aby probíhalo za spoluúčasti školy, ale současně nepřinášelo škole takové úkoly a nekladlo na ni takové nároky, které výrazně překračují její možnosti.

Posílení postavení školy

Posílení postavení školy jako instituce garantující vzdělávání všech žáků. Zrušení nebo úprava ustanovení a pravidel omezujících volbu vhodných vzdělávacích nástrojů a prostředků (např. V oblasti opakování ročníku žáky či vytváření optimálně naplněných tříd nebo tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

Změny v postavení ředitele školy

Ředitel školy by měl být nejen nositelem povinností, ale měl by mít k dispozici dostatek nástrojů a prostředků, aby mohl svým organizačně-pedagogickým povinnostem reálně dostát. Výběr ředitele školy a jeho odvolání by měl být odpolitizován, primárně by neměl záviset na vůli zřizovatele (nebo pouze na vůli zřizovatele), ale příslušných resortních orgánů.

Podpora změn v přípravě vyučujících

Ekonomická podpora vysokým školám pedagogického typu posilujícím ve studijním programu sepětí teorie s praxí (možnost zaměstnávat externisty z řad vyučujících na ZŠ a SŠ apod.). Navýšení financí VŠ připravujícím studenty pro obory, v nichž je kvalifikovaných vyučujících nedostatek.

Podpora profesního růstu vyučujících

Pokud kariérní řád, tak funkční a nezatěžující vyučující další administrativou. V první řadě je ovšem nutné zvážit rizika spojená s jeho zavedením: sklouznutí k formalismu, omezení motivace a také efektivní podpory profesního růstu většiny vyučujících – těch, kteří kvůli stanovené hranici nebudou moci dosáhnout 3. atestačního stupně (jde o čtyři vyučující z pěti). Obnovení funkčnosti Portálu RVP tak, aby se rozvíjel kvantitativně i kvalitativně (vytvoření národní databanky vzdělávacích materiálů, podpora autorů, vytváření autorských a lektorských týmů) a současně se stal zdrojem aktuálních vzdělávacích informací (konkrétní odkazy na vzdělávací inovace a bezplatně využitelné materiály apod.). Vytváření podmínek pro vznik oblastních vzdělávacích center. Finanční zajištění (podpora) specializačního studia.

Navýšení platů vyučujících

Navýšit platy vyučujících na 130 % průměrné mzdy v ČR, a to v nejbližším rozpočtovém období.

Koncepčnost, předvídatelnost a serióznost řízení

Rozhodování na základě odborných stanovisek a s vypořádáním věcných námitek; zohlednění věcných stanovisek vyučujících. Je třeba stanovit povinnost (pro MŠMT i zřizovatele škol) zveřejnit všechny řádně podané připomínky k navrhovaným resortním opatřením a povinnost na každou z nich zcela konkrétně odpovědět, popř. odůvodnit, proč nebyla zohledněna. Jakékoli koncepční záměry je nutné diskutovat s dostatečným předstihem, nikoli v řádu několika málo měsíců či dokonce týdnů.

Restrukturalizace středního školství

Transformace jeho struktury tak, aby absolventi škol měli skutečně reálnou možnost dosáhnout stanovených výstupů, tzn. odnášeli si ze studií nejen "papír", ale především adekvátní znalosti. Zavedení dvou úrovní maturitní zkoušky. Iniciování návrhu na změnu právních ustanovení zavádějících podmínku složení maturitní zkoušky pro výkon některých povolání, resp. pracovních pozic (nahrazení maturity mistrovskou zkouškou apod.). Podpora mistrovské zkoušky jako motivačního nástroje pro profesní růst.

Změny v pomaturitním a vysokoškolském studiu

Obdoba proměn středoškolského vzdělávání. Je třeba transformovat pomaturitní vzdělávání tak, aby studenti měli možnost rozšiřovat své vzdělání, ale současně také reálně mohli dosáhnout stanovených výstupů; současné počty studentů v bakalářském a magisterském programu neodpovídají obecné míře studijních předpokladů. Je třeba zkvalitnit VOŠ a posílit jejich postavení tak, aby se pro zájemce o pomaturitní studium staly dostatečně atraktivní.

Kurikulární reforma

Ukončit všechny dílčí úpravy a doplňky RVP a připravit komplexní revizi (především výstupů). Řešit situaci, kdy ŠVP jsou většinou vyučujících vnímány především jako nutné zlo, ovšem ČŠI z nich vychází při své činnosti na jednotlivých školách. Jednoznačně definovat cíle vzdělávání (jsou různé v různých školských dokumentech).

Vznik Národní rady pro vzdělávání

Vytvoření reprezentativního orgánu složeného z nejlepších odborníků na vzdělávání, včetně vyučujících z praxe. Tento orgán by předkládal návrhy na koncepci vzdělávací politiky a na základě závěrů z diskuse by formuloval podklady pro legislativní ukotvení. Koncepce by byla pro vládu a MŠMT závazná.

147 komentářů:

Miroslav Klempar řekl(a)...

Otázka číslo 3 nemá žádnou logiku. Je vidět, že absolutně nechápete co to segregace je.
V otázce není absolutně nic o segregaci tudíž jakákoliv odpověď bude neplatná. Jestli nevíte co to segregace je, tak Vás rád poučím na konkrétních příkladech. Ale nedoufám, že budete mít odvahu tento můj komentář zveřejnit a budu to muset potom udělat já.

Zdravím, Miroslav Klempar

Nicka Pytlik řekl(a)...

segregace
viz slovník cizích slov
- oddělování, rozdělování, vylučování

Pytliky by zajímalo, jestli do toho 'vylučování' patří i moč a stolice. To je první, o co se v němocnici živě zajímají, totiž. A větry v neposlední řadě...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že zde s cenzura nevede.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Cenzura je vůbec ve zdejších krajích vymýcena napadrť!
To se jen případně tu a tam mažou nepohodlné komentáře.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Pane Klempare, obávám se, že jste se ocitl na "cizím" hřišti. A nedošlo Vám to. :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ten pan ma nejaky program a kdyz se nekde objevi slovo segregace, rozsviti se mu na monitoru kontrolka.

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

Ano přiznávám se, když slyším slovo segregace a vidím jak si ji vykládají učitelé a učitelské spolky, tak seč mi rosvítí kontrolka.
Rosvítí se mi kontrolka pokaždé, když někdo paušalizuje, a na tomto základě ničí budoucnost dětí. Rosvítí se pokaždé, když se někdo snaží vyčlenit jinaké děti ze vzdělávacího procesu a zdůvodňuje to obavami ze zpomalení těch "normálních dětí".
Je smutné, že si vykládáte segregaci výše uvedeným popisem na kterém jsem neshledal absolutně nic segregačního. A to mám kontrolku hodně citlivou!

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že Nico Pytlík opsal jednoduše význam slova segregace z oficiálního Slovníku cizích slov. jestli s tím máte problém, obraťte se na tvůrce tohoto díla.
KDYBYSTE BYL TAK LASKAV A NAUČIL SE TAKÉ URČITÉ DOVEDNOSTI, KTERÉ SE ŘÍKÁ SMYSL PRO HUMOR. PROSPĚLO BY VÁM TO.

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nicka Pytlik řekl(a)...

Takže jen pro připomenutí první větu bodu
Omezení segregace
Je nutné proporčně omezit kapacitu víceletých gymnázií a zrušit šestiletá nebilingvní gymnázia (jako zcela nesystémový prvek vzdělávací soustavy), bránit vytváření výběrových základních škol.

Panu Klemparovi zablikalo v téměře naprosté shodě. Viz
Rosvítí se mi kontrolka pokaždé, když někdo paušalizuje, a na tomto základě ničí budoucnost dětí.

Představa zničené budoucnosti dětí, které by při avizovaném omezení segregace museli dokončovat povinnou školní docházku na běžně inkluzivní škole je i pro poměrně otrlé pytliky do budoucna snad až také zničující.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Myslel jsem, že určitá dávka humoru v mém komentáři byla. Viz přiznání blikající kontrolky.

K víceletým gymnáziím jen tolik, že poukazujete na problém, který v porovnání se segregací a nadměrným umisťováním dětí určitého etnika mimo hlavní vzdělávací soustavu a rozsah škod způsobeným tímto protiprávným a nezodpovědným přístupem, je zcela zanedbatelný, nebo dle mého názoru neexistující.
A už vůbec se nejedná o segregaci. Segregace je, když zrovna dnes řekla učitelka Romské rodině při zápisu, ať jdou raději na "tu svou" (segregovanou) školu.

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Klempáre, prosím, máte nějaký seznam segregovaných škol?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na pytliky to začíná působit dojmem, že pojem segregace či diskriminace je přísně a bez výjimek vázána právě a výhradně jen na konkrétní a ve všech ukazatelích stejnorodou skupinu lidí.
Pak se ale pytlikům do hlavy zavrtává otázka, která vyšší autorita tuto příslušnost určuje?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Prosim o definici segregovane skoly. Tedy skoly nejak mimo hlavni proud, skoly, ktera odporuje pravnimu systemu Ceske republiky. A prosim definujte presne, at tu nedojde k nejakym pochybnostem. Dekuji predem.

krtek řekl(a)...

Já budu vstřícný. Pane Klempáre, segregované školství není v žádném právním předpisu ČR. Na druhou stranu mezilidských konfliktů, které mají etnický či rasový podtext, máme dost. Příklad, který jste uváděl, je zavrženíhodný, ale osobně pochybuji, že se dá zobecnit, a myslím, že je vytržený z kontextu - kontextem myslím to, že učitelka mohla být unavená, podjatá, ... (nic z toho ji neomlouvá, ale vysvětluje), maminka mohla být zrovna tak unavená, podjatá, ... (a znovu nic z toho neomlouvá, ale vysvětluje). Zažil jsem na střední škole Romky, které se ke svému romství nehlásily, ale učitelé dělali všechno pro to, aby se jim podařilo odmaturovat.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Pro pana Wagnera, kdybych měl alespoň trochu pocit, že mátre opravdu zájem o informace o segregovaných školách, tak Vám je milerád poskytnu a jestli mě přesvědčíte, že tento zájem opravdu máte, tak to určitě udělám.
Jenže mám takový pocit, že se jen snažíte tyto informace zdiskreditovat a pouze se snažíte mě jako osobu zesměštnit, něco na způsob "Blbce k večeři" (divadelní hra Francise Vebera)
Už jsem psal několikrát příklad spádové oblasti Ostrava Přívoz, kde žije jen asi 10% Romů a přesto zde máme tři školy kam chodí skoro 100% romských žáků a další tři školy kam dochází 1 až 15% romských žáků. To je jasný příklad segregovaného školství. K tomu když přičtete počet dětí odcházející na "normální střední školy a počet dětí, které nepokračují v dalším studiu. K tomu několik desítek osobních rozhovorů s mladými absolventy těchto segregovaných škol, kteří si uvědomili, že je jejich škola nepřipravila na studium na střední škole dostatečně, tak si můžete udělat i obrázek o škodlivosti segregovaného školství.
A jestliže nejste schopni uznat několik rozsudků různých nezávislých soudů a několik zpráv mezinárodních organizací, tak to nemá vůbec smysl.
To jen potvrzuje, že o segregaci nevíte absolutně nic a jste tak zabednění, že to pochopit ani nechcete. Asi se vám to nehodí do vaše politiky udržení zachování čistoty českého školství. Tak jako se vám do této politiky nehodí jakékoliv jinaké děti které by "zpomalovali výuku".
Pane Krtku, zeptal se někdo těch Romek proč skrývají svůj původ. Nebály se náhodou diskriminace?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pane Klempáre, prosím, máte nějaký seznam segregovaných škol?

Janku, prosím Tě, přestaň už konečně zesměšňovat pana Klempara tím svým věčným pošťuchováním. Je zřejmé, že segregované školy nepřipravují svoje žáky na další studium, jakkoli by oni tuze chtěli. Devět promarněných let. Ještě, že šťastlivci z těch nesegregovaných základek na normálních středních školách studují hojně a do sytosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Romky, které se ke svému romství nehlásily...
zeptal se někdo těch Romek proč skrývají svůj původ. Nebály se náhodou diskriminace?


V běžné komunikaci není patrný rozdíl mezi 'nehlásit se' k něčemu, 'skrývat' něco.
Těm romským děvčatům se zřejmě podařilo svůj původ skrýt dokonale, když jim učitelé oproti běžné praxi místo diskriminace pomáhali. Možná i tudy vede cesta... splynutí!

Miroslav Klempar řekl(a)...

A co ty rozsudky, kdy byla Česká Republika uznána z diskriminace a ta shoda všech mezinárodních institucí v tom, že Česká Republika segreguje romské děti?
Máte něco duchaplného k tomu, pane Nicko Pytlíku?

Miroslav Klempar řekl(a)...

A co ty stížnosti na tu "škaredou a hroznou inkluzi". A ty apokalyptické scénáře o kolapsu českého školství? Co na to Pytlíci?
Zatím z toho vyšlo jen to, že ředitelé neumí pořádné vypsat formulář a některé školy nemůžpu žádat o peníze na projekty na intergaraci, když jsou vlastně segregované.
Nebo jsou i jiné katastrofy o kterých nevíme?
Co pane Pytlíku líbí se Vám tento Váš styl nadřazenosti a "duchaplnosti"?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Máte něco duchaplného k tomu, pane Nicko Pytlíku?

Možnosti pytliků jsou omezené. V případě vyložených nesmyslů pak především.
Pytlici jsou taky jenom lidi, sami vyčleněni z majoritního kolektivu. Kdoví, jestli ne proto, že se při posledním sčítání lidu přihlásili k romské národnosti.
Většina je zavrhla, menšina nepřijala... a tak poněkud zahořkli.

Miroslav Klempar řekl(a)...

To jsem přesně čekal. Moc duchaplné to ale není.
Když Pytlíci žádali o zvýšené normativy na ty neexistující romské děti, které ani nejsou romské, protože měli obavy to přiznat při sčítání lidu. Ale Pytlíci si našli způsob jak navýšit normativy a nazvvali je děti pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí, aby mohli k tomu žádat o projekty na začleňování Romů a to už vás nezajímalo kolik se jich přihlásilo k Romské národnosti!
V popisech projektů jste najednou byli schopni popsat to jak takového Roma poznáme.
Nevím nevím zase jsme u koryt a zvýšených normativech. To by potom to vaše úsilí o návrat ke starému režimu mělo smysl.

Jana Karvaiová řekl(a)...

O segregovanosti rozhodují velmi subjektivně někteří jedinci.Subjektivně = dle svého uvážení, niž by toto měli jakkoli podložené.Zatím mi nikdo nevysvětlil, jak se školy mají chovat. když žáky z etnika dají do jedné třídy, je to diskriminace. jiná škola udělá opak (nebo se snaží o opak), je to taky segregace. Budeme muset naklonovat nějké pány Klempáry, aby na každé škole byl jeden a pomohl těm školám poznat, jak že mají pracovat, aby je subjektivně nikdo nemohl nazvat segregovanými.

Nějak jsem se nedozvěděla tu definici segregované školy!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když Pytlíci žádali o zvýšené normativy...

To bude asi nějaké jiné etnikum. My jsme tady pytlici. Pyt-li-ci
Jinak oceňuji, pane Klempare, že nás máte tak přeštené. Vidíte do nás, jak do hubené kozy. To my se ve Vašich sděleních poněkud ztrácíme. Možná to ale bude otázka schopnosti číst s porozuměním.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nějak jsem se nedozvěděla tu definici segregované školy!

Za segregovanou školu je považována taková škola, kde se menšina stává většinou.
Na základě domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A já myslela, že je to škola, kterou nějak vyloučíme - třeba ji nebudeme financovat nebo ji přestěhujeme na smeťák.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Musíme si, paní Karvaiová, ujasnit pojmy. To co popisujete, je už diskriminace.
Segragace může být z počátku i obtížně detekovatelná. Ve své skrytosti je ale o to více zákeřná. Bují pod povrchem, aby pak o to silněji udeřila ve svojí diskrimnační zvrhlosti.
Neplatí jen o školách. I z jiných segregovaných lokalit se posléze stává smeťák.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je velmi zajímavé,jak se s podobným problémem popraly USA. Tedy země, která po rozsudku ještě drsnějším, než je D.H., začala inkludovat zcela absolutně. Tam inkluze znamená, že třeba na jedno postižené dítě je až 6 zaměstnanců, kteří se kolem něj nějak motají a pomáhají mu. A jestli USA znají něco velice dobře, jsou to vyloučené lokality, zcela černošské čtvrti apod. Tam to řeší tak, jak by se podobným Klempárům ale vůbec nelíbilo. naopak, zakládají zcela afroamerické nebo hispánské školy a nazývají je : komunitní školy. Dětem se zde dostává podpory a nikdo neřve, že je to segregovaná škola, protože tam odmítá chodit jakýkoli bílý člověk.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pane kolego Pytliku, Vaši definici:"Za segregovanou školu je považována taková škola, kde se menšina stává většinou.
Na základě domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů" v nejbližší možné době zaznamenám do nějakého slovníku. Trváte na uvedení autora?

Miroslav Klempar řekl(a)...

Trochu poopravím Vaše tvrzení. Vcelku je váš popis správný, až na fakt, že se Američani hodně divili když jsem se snažil vysvětlit český White Fly. Není pravda, že do komunitních škol nechodí jakýkoliv bílý člověk. Ve škole, která měla druhý vyučující jazyk španělštinu nebo dokonce jazyk hmonk, byla třetina bílých dětí. 80% američanů v přihraničí Mexika mluví španělsky. Kolik Čechů mluví romsky?
Jediný rozdíl mezi americkou komunitní školou a českou segregovanou (romskou) školou je ten, že v Americe probíhají na každé škole testy, podle kterých se dá měřit kvalita školy a nekvalitní škola se zavře. Při tomto modelu by si rodiče u nás vybrali komunitní (romskou) školu za předpokladu, že jejich dětem poskytne stejně kvalitní vzdělání jako bílá škola.

Upozorňuji, že používám termíny paní Karvaiové. Nikdy nemluvím o většinové společnosti jako o bílé. 8

Jana Karvaiová řekl(a)...

A kolik Romů mluví romsky? navíc, sám velmi dobře víte, že romština není jeden jazyk.
Politicky korektní jazyk je směšný, ale budiž. Všichni víme, who is who a nebudeme kolem toho dělat humbuk. A sám taky víte, že mnozí vaši spoluobčané o sobě hovoří jako o cigánech.
Už se těším až někdo zakáže říkat slovo třeba "starý", protože to nějak (pánbůh ví jak) dehonestuje starší občany.

A o tom testování - asi tušíte, jak vehementní odpůrci testování se v ČR nacházejí. A to se jedná o testování i velmi chytrých dětí. Proti plošnému testování jedou kampaně jak hrom, v současnosti se rozpatlávají přijímací zkoušky. Takže s tím byste asi moc nepochodil.
Vy jste nikdy neučil, takže netušíte, co testování obnáší. např. dostanete ročník, kde je radost pracovat. Děti snaživé, většina v pásmu průměru až nadprůměru. Pak dostanete ročník, kde jsou děti intelektově podprůměrné, nesnaží se. Jak testovat, aby bylo spravedlivé hodnocení i toho, jakou skvadru dětí právě nafasujete? Protože testy jsou většinou standardizované i se svým hodnocením a tam zrovna neuplatníte tzv. formální nebo motivační hodnocení.

Ygrain řekl(a)...

Pane Klempáre, Amerika je veliká země a školský systém není ani jednotný, ani tak růžový, jak si ho malujete, a pokud vám Američané tvrdili, že u nich neexistuje White Flight, tak bohapustě lhali. Existuje, a nejen ve školství. A to, že se stal černoch prezidentem, naprosto neznamená, že nebylo dost Američanů, kteří mu říkali negr.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Při tomto modelu by si rodiče u nás vybrali komunitní (romskou) školu za předpokladu, že jejich dětem poskytne stejně kvalitní vzdělání jako bílá škola.

Pytlici začínajív tomto smyslu silně pociťovat zjevný nedostatek komunitních (romských) školních inpektorů. Ti by si na takové kvalitu neposkytující segregované škole už zjednali pořádek!
Ne, jako ti běloši.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Pan Klempár má růžové (nebo tmavé) brýle.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Paní Karvaiová, to s romským jazykem je smutná pravda, to jsem si jen tak posteskl. Největší deficit je na naší straně, to přiznám, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to i částečně tím, že rodiče děti romsky neučí, aby neměli problém s češtinou ve škole (ten pak stejně mnakonec mají).
Ohledně testování souhlasím s výrokem paní ministryně Valachové, že když jsou učitelé finančně podhodnocení a nejsme schopni poskytnout dětem dostatečnou podporu, tak nemůžeme zavádět plošné testování. Na druhou stranu mě mrzí, že zjišťujeme tak velké rozdíly mezi segregovanými a nesegregovanými školami i když mají stejné osnovy. Na to nemusím být učitel aych ten rozdíl poznal.
U Pytlíků nechápu co je směšného na rovném přístupúu ke kvalitnímu (ne jakémkoliv) vzdělání. Asi mě ta kontrolka oslepuje natolik, že si dovoluji chtít přespříliš.

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

Anonimní, nemám růžové brýle, ale vidět jak se učí 30% majoritních dětí na minoritní škole, kde je vyučující jazykem jazyk minority tak jsem si trochu zasnil. Pak jsem přijel zpátky do ČR okamžitě jsem se ze sna probudil.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Pořád řešíte majoritu a minoritu. Kdyby se "Vaše" minorita STARALA o své děti a snažila se, aby z nich něco bylo. Už bysme se o "minoritě" nebavili. Nesvádějte to na školy, segregaci, učitele, testování, nerovný přístup ke vzdělání a nevím co ještě.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Anonimní, představte si, že rodič, KTERÝ SE STARÁ O SVÉ DĚTI, A CHCE PRO NĚJ NEJLEPŠÍ VZDĚLÁNÍ, příjde na zápis a tak ho pošlou na tu "jeho" školu z obavy aby jim "normální" (neromské) děti neutekli.
To je potom potřeba se o tom bavit!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vaši definici... zaznamenám do nějakého slovníku. Trváte na uvedení autora?

S dovolením trvám. A mohu-li poprosit, pak Nicka Pytlik. To je moje pravá totožnost.
Pseudonym Luděk Blaha mi vetkli moji starostliví rodiče, aby mne jako potomci slovenských drotárů a chorvatských přistěhovalců ochránili před zhůvěřilou většinovou společností.
Marně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

příjde na zápis a tak ho pošlou na tu "jeho" školu z obavy aby jim "normální" (neromské) děti neutekli.

To je otázka úhlu pohledu...
'A tak mu doporučí, aby uvažoval o škole, kde jeho dítko bude výhradně mezi svými, kde je nikdo nebude diskriminovat, dostane se mu odpovídající péče, pokud rodina i nechtě něco zanedbala, a především, kde je žádný bílý spratek nebude šikanovat!'

Miroslav Klempar řekl(a)...

Nicka Pytlík, napsal jsem, že se jedná o rodiče, KTERÝ SE STARÁ O SVÉ DĚTI a vy hned klasicky předpokládáte, "že i nechtě něco zanedbal". Typická ukázka předsudků. Nemáme o čem dál diskutovat. Hlava plná hoaxů a předsudků, ale Pytlik bude rozdávat rozumy a definice.
Proboha, kam jsem se to narodil?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žít s předsudky není žádný med. Ani pro otrlé pytliky. Ke xenofobii pak blízko značně.
Buďte rád, pane Klempare, že Vám se tento snad i charakteristický charakterový rys vyhnul.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

No a tak chodí na jinou školu (hypoteticky) a rodiče dbají, aby chodilo (dítko) do školy, aby se učilo, aby se chovalo slušně k ostatním včetně učitelky. Po deváté třídě jde na střední školu nebo na učiliště, to dodělá a jde do práce. KDE JE TEN PROBLÉM pane Klempáre?

Vynechal jsem něco? Bílí učitelé jim brání v dosažení vzdělání? Bílí učitelé jej drží doma a neposílají do školy?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vynechal jsem něco?

Nezohlednil jste, pane Anonymní, že z Vámi uvedeného lze jen málo realizovat zdárně, je-li dítě segregováno a tím diskriminováno. Kolikrát stačí, aby bylo posazeno do jiné lavice, než sedí kterýkoli ze spolužáků. Segregovanému dítěti je kvalitní vzdělávání upřeno.

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

Anonymni zapomněl jste na to že ta segregovaná škola je z nějakého důvodu nekvalitní a nepřipraví toto dítko dostatečně na střední školu. Takže to potom šťastný konec příběhu trochu komplikuje.
Pytlici mají pravdu, jestli je dítě segregované a diskriminované, tak jen málo lze realizovat zdárně. Pochopil jsem ironii, ale je to smutná skutečnost.
A platí to o každém jinakém dítěti, které Pytlici nejraději nacpou do různých ústavů aby nám nezdržovali ty normální děti.
Ale doufám že se vesele bavíte, a jste se sebou spokojeni.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici mají k ironii dál než k předsudkům. Už zažili i větší legraci a připouštějí, že je pořád co zlepšovat. Musí ovšem trvat na skutečnosti, že v okruhu jejich působnosti k žádné segregaci nedochází, tedy pokud se žák sám nevyčlení z výuky svou absencí. Všem se dostává stejné úrovně vzdělávání bez ohledu na jejich etnikum, věk, pohlaví, vyznání i domnělé antropologické, kulturní nebo sociální indikátory.
Někde tam nějaká romčata, vietnamčata, francouzata, rusčata, maďarčata a kdoví jakáčata mají, ale nikterak je to nezajímá. Někteří žáci si vedou zdárně, někteří méně, a někteří i nezdárně. Což je otázkou spíš jejich vlastního přístupu k nabývání míry svojí vzdělanosti.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Pytlikum to věřim, vim že všude není stejná situace jako v Ostravě. Trochu potom nechápu proč se Nicka Pytlik zastávají Pytliku kteří si usnadňují život tím, že se zbavují jinakých a pomalejších dětí a proč zpochybňuje existenci a škodlivost segregace. To že Nicka Pytlik nesegreguje neznamená, že jiný Pytlik nesegreguje a že segregace neexistuje.
Vracíme se k mému úvodnímu komentáři, v kterém jsem poukázal na nesprávné použití slova segregace na případě, který nemá se segregací pranic společného a zjistili jsme že vlastně ani nevíte co segregace je.

Ygrain řekl(a)...

Ach proboha. Segregace znamená oddělení, bez ohledu na to, na jakém základě probíhá. Ne každá segregace je nutně rasová, jak se zřejmě mylně domníváte.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Ygrain, co je potom podle vás škola se 100% romských žáků ve spádové oblasti v které žije jen 10% Romů?

Jste vůbec schopni označit alespoň jeden případ segregace? Nebo nikde na světě segregace neexistuje a jedná se jen o špatně použité slovo.
Nebo chcete říct, že rasizmus, segregaci a diskriminaci si vymysleli aktivisté aby měli co dělat?


Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ano

Jirka řekl(a)...

Než jsem potkal pana Klempara, věřil jsem, že nejde vstoupit dvakrát do stejné řeky.

Dnes nebudu spát, protože chci upřímně pomoci. Budu přemýšlet, jak je možné, že jsou školy, které pan Klempar nazývá segregovanými, horší než ty ostatní. Napadá mne spousta otázek. Určitě budu potřebovat vaši pomoc, protože tomu jako Pytlik moc nerozumím.
Školy byly špatné vždycky? Rodiče segregovaných dětí si vybírají špatné školy? Bývalí učitelé v procesu segregace utekli a byli nahrazeni špatnými učiteli? Bojím se i pomyslet, že segregovaná škola se zhoršila právě tou segregací. Pak bychom museli hledat příčiny i u žáků a jejich rodičů, ale to se nesmí, takže za to mohou jistě učitelé, kteří to dělají schválně. Já bych je vyhodil, ale nevím, kde najdeme nové hrdiny, kteří každý den dobrovolně nastupují za katedru a nikdy neuvidí výsledky své práce. Jsou to přece špatné školy. Asi jsem chodil na segregovanou školu.

Ygrain řekl(a)...

Pane Klempáre, ještě jednou a pomalu. Slovo "segregace" má širší význam než pouze "rasová segregace", který mu tvrdošíjně přisuzujete, stejně jako "diskriminace" neznamená pouze "rasová diskriminace".

Školu z vašeho příkladu klidně jako segregovanou označím. A co s tím? Dostanou někteří rodiče befelem, že tam musejí svoje dítě dát, a jiní, že ho mají dát jinam? Jak přesně si představujete řešení takovéto situace? A mimochodem,je problém v tom, že je na škole 100% Romů, nebo že mají špatné výsledky?

Ygrain řekl(a)...

Anebo ještě jinak: pojďme si zahrát takovou malou imaginativní hru. Pane Klempáre, řekněme, že škola nejbližší vašemu bydlišti je navštěvována vysokým počtem studentů etnika, s nimiž má vaše vlastní etnikum poněkud vyhrocené vztahy - pošlete tam svoje dítě? A řekněme, že škola nejbližší vašemu bydlišti má velmi špatnou pověst co do úrovně výuky - pošlete tam svoje dítě? A domníváte se, že mohou existovat rodiče, kteří budou preferovat školu s převahou vlastního etnika bez ohledu na pověst školy? A dokážete pochopit rodiče, kteří nehodlají suplovat sociální politiku státu na úkor zájmu svého dítěte?

Miroslav Klempar řekl(a)...

Jeden důvod segregace je vytlačení z určitých škol způsobený xenofobií z Romů. A ochota příjímat tyto žáky na jiných školách byla způsobena zvýšenýmí normativy.

Ale to přece dobře víte, proto se snažíte o navrácení starého režimu a vyvoláváte paniku z inkluze.

Jirka, vy a pomoci? Tak možná sobě, svému nadřazenému egu a možná vrátit zpátky zvýšené normativy o které vás inkluze okradla.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Právě teď na čt2 "češi proti čechům..." - zajímavé.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Ygrain ty vyhrocené vztahy jste si jen vymysleli. Z vaší strany to je jen xenofoie nabo jiná fobie z neznámého. Jsou to hoaxy, které pomáháte šířit i vy Pytlici.
A suplováním sociální politiky rodiči jste to "zabil" úplně. Podle vaší teorie my jsme ty zrůdy z kterých máte strach, vy nás musíte všechny sociálně školit a různě cvičit a ještě jste zapomněl výuku higienických návyků.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

No sláva, konečně jsme došli k výsledku. Za všechno může "majorita", všechny problémy si vymýšlí a Romové jsou v tom úplně nevinně. Všechno je hoax.

To jste mohl napsat pane Klempare hned na začátku.

Jirko, můžeš spát, oni vlastně pomoc nepotřebují, všechno zvládají a my (dovolím se zařadit mezi "majoritu") jim to kazíme. Jsme rasisti, totiž. Už jsem to slyšel několikrát. Když chceme po romském žákovi sešit, jsme rasisti, když ho napomeneme (stejně jako jiné žáky), jsme rasisti.

Je to s náma těžký.

Ygrain řekl(a)...

Pane Klempáre, neodpověděl jste mi. Dal byste své dítě na školu, kde byste se domníval, že mu může hrozit újma? Dal byste své dítě na školu, kde se mu, podle vašeho soudu, dostane méně kvalitního vzdělání než jinde?

Pokud jde o tu xenofobii, o tomhle už jsme se kdysi bavili - v souvislosti s oním hromadným exodem Romů do Sheffieldu, kde kulturní střet vyvolal přesně tytéž reakce, které tady u nás nazýváte rasismem.

A "panika z inkluze" - víte, co mě na vás nejvíc vytáčí? Ta naprostá, totální a zaslepená sebestřednost, se kterou své problémy považujete za pupek světa a řešíte je na úkor jiných, v tomto případě dětí se skutečným a těžkým postižením, které byly kvůli vašemu "řešení", co stejně nic nevyřeší, prostě hozeny přes palubu jak nějaký odpad, na zodpovědnost učitelům, kteří jsou na to připraveni asi jako obvoďák na transplantaci srdce. Předhazovat za téhle situace, že učitelé jsou proti inkluzi kvůli penězům nebo rasismu či kdoví čemu jinému, není jen nebetyčná blbost, ale hlavně drzost. Chucpe.

A že se u nás nevyučuje v romštině - ono vám něco brání? Nejsou žádní kvalifikovaní romisté, kteří by kodifikovali spisovnou romštinu, žádní uvědomělí romští vlastenci, kteří by ji učili a nabízeli své služby školám, případně rovnou zakládali vlastní? Nebo to snad má někdo dělat za vás? Pamatujete si ze školy, jak probíhala národní obrození, třeba hned to české, ať nechodíme daleko?

Nicka Pytlik řekl(a)...

No, a jak tedy pořešit ty segregované školy, jak se táže paní Ygrain?
Předisponovat žactvo příkazem? Vyměnit ředitelství, nebo pedagogický sbor? Školu přemístit, nebo rovnou zrušit?
Je-li taková škola špatná, v čem spočívá příčina? Už jste podal, pane Klempare, podnět zřizovateli a školní inspekci? Nebo si je pěstujete jako kladivo na bělochy?
Aktuálně se ustavuje možnost vzniku vyrovnávacích tříd pro děti s odkladem začátku školní docházky. Co když shodou nahodilých okolností bude taková třída etnicky stejnorodá? Bude to také segregace?

Ygrain řekl(a)...

A mimochodem, hoax neznamená halucinace, jako například ty, které vidím prakticky dnes a denně v okolí Cejlu. Asi už jste zapomněl, že jste se sliboval zamyslet nad tím, na co jsem vás upozornila minule - že bránit ty svoje neznamená maskovat jejich chyby a že tak své věci děláte medvědí službu. Anebo jste možná jen takový salonní Rom, který své bratry z ghetta neviděl ani z rychlíku, a proto se konejší představou, že špatný vztah Čechů k Romům není založen na nekompatibilních sociálních zvyklostech?

Ygrain řekl(a)...

" Co když shodou nahodilých okolností bude taková třída etnicky stejnorodá? Bude to také segregace?"

Samozřejmě že bude, protože "cursed if you do, cursed if you don't".

Miroslav Klempar řekl(a)...

Paní Ygrain se poměrně vytočila. Vykresluje Romy jako tupce a násilníky z kterých jde strach, ale znova, rasista jsem já protože znám Romy z rychlíku. Moje osobní zkušenosti jsou také z toho rychlíku. Desítky kritických zpráv mezinárodních organizací jsou také z rychlíku.
Poraďte mi jak nemám prokazovat svým lidem medvědí službu. Držet hubu a nechat zakomplexované a učitele s hlavou plnou hoaxů a předsudků šířit nesmyslné teorie o segregaci a nechat vás urážet mou důstojnost a poslouchat ty vaše žvásty o jakou prokazujete těm zaostalým zlým a násilným Romům službu tím, že je vůbec učíte?
Já si moc dobře uvědomuji nedostatky i na straně Romů, ale to že jste některým znechutili vzdělání nebo vzali víru v prospěšnost dobrého vzdělání za to může ta vaše xenofobie a rasizmus.

Miroslav Klempar řekl(a)...

A jestli něco z angličtiny tak "equal but separate" to vám vyhovuje víc.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Desítky kritických zpráv mezinárodních organizací jsou také z rychlíku."

Není nad vlastní zkušenost, je to možná lepší, než si "o sobě" číst v mezinárodní zprávě. Jestli je něco hoax, tak to asi budou ty mezinárodní zprávy.

"Žvásty" - medvědí službu prokazujete Vy a Vám podobní zcela jistě.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

My na rozdíl od Vás ty romské žáky opravdu učíme - většinou, bohužel, "jim a jejich rodičům navzdory". Takže být Váma, si ty "žvásty" móc dobře přečtu a zamyslím se.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nebýt pana Klepara, musíme si jej vymyslet !!!
Pěkně nám tu zvedá sledovanost. A o to jde především, přece.
Kdyby se uvolil k pár šlehům i ke kariernímu řádu nebo pamlskové vyhlášce...

Jana Karvaiová řekl(a)...

To by v tom clanku o vyzive musela byt aspon jedna veta typu: je nutne zcela segregovat jogurt od marmelady.

Ygrain řekl(a)...

"equal but separate"
Jak už jsem řekla, prostě chucpe. Naprosto nemáte právo srovnávat se s tím, čím si prošli černoši v Americe (malá ilustrace třeba tadyhle: https://www.youtube.com/watch?v=tqbXOO3OiOs), nemáte právo tvrdit, že segregace ve školství je něčím vynucovaná.

A medvědí službu děláte tím, jak neustále a a priori osočujete a napadáte všechno a všechny, protože tím xenofobii nejen že nedostraníte, ale posilujete, a nikdo vás nebude poslouchat, ani když budete mít zrovna pravdu.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Ygrain, a jsme zase u toho! Co si to já obyčejný cikán dovoluji srovnávat se s černochama.
Vždyť vy nás vůbec nepovažujete za méněcenné, retardované a násilníky (což lze z mnoha vaších komentářů vyčíst). Vy jste vlastně hodné tety, které mají obrovský zájem o naše děti, ale svoje děti by jste mezi ně nepustili. Sepisujete petice, proteže nechcete mezi své děti ani ty postižené! Ccete je vzdělávat odděleně v ústavech.
Svoje děti mezi romské a postižené děti pustit nechcete, ale učit je vám nevadí, vždyť jde o kšeft. Pořád si stěžujete jaké je to těžké ty jiné děti učit, ale svoje děti mezi ně nepustíte. Vy mi nebudete mluvit do toho, jak mám svoje děti chránit před rasizmen a fašizmem.
Říkejte tomu medvědí služba, já tomu říkám odhalování pokrytectví a xenofobie ve školství.
Vaše komentáře mě jen utvrzují, že jsem na správném místě.


Miroslav Klempar řekl(a)...

Mame neromské a romské školy v Ostravě, vašemu dítěti nedovolíte sedět s romským v jedné lavici, v čem je to jiné než v Alabamě v padesátých letech?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak tedy, pane Klempare, pracujete na odstranění té eliminační segregace?

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Klempáre, kdybych neměl o seznam segregovaných škol zájem, tak o něj nežádám.

Po diskusi s Vámi ve skupině Inkluze s rozumem jsem si pročetl výroční a inspekční zprávy Vámi kritizované školy, ale bez výsledku. Vy jste reagoval slovy, že ve zprávách nic nenajdu. Samozřejmě zprávy jsou sice jen primární vodítko, ale neměl jsem dojem, že by škola nějak zásadně chybovala.

Váš dotaz "co je potom podle vás škola se 100% romských žáků ve spádové oblasti v které žije jen 10% Romů?" je zajímavý z řady hledisek (otázka výsledku sběru dat o žácích, spádovost atd.). O jakou školu jde?

Zásadní problém je v tom, že pokud se někde dějí nepravosti, a jen ze strachu či nezájmu je konkrétně nepojmenujeme a následně neřešíme, prohlubují se. To bylo třeba v cause učitelky z Třebešína.Miroslav Klempar řekl(a)...

Upozorňuji na něj, pracujeme s rodiči a poskytujeme jim informce na základě kterých dokážou rozpoznat škodlivost těchto škol a vybrat si kvalitní školu. Protože lidé jako vy jim tlučou do hlavy nesmysly o tom jak jsou tyto segregované školy prospěšné, protože jejich dítě se nemusí vůbec snažit a bude mít samé jedničky. Tímto je chráníme před obchodováním se zvýšenými normativy.
A pomáháme jim v tom aby mohlo jejich dítě studovat na dobré kvalitní škole. Zároveň je připravujeme na praktiky, kdy se jich snaží zbavit i protiprávním způsobem a monitorujeme proces zápisů. (ty už ale po naších intervencích probíhají korektním způsobem) Například si ředitelé nevymýšlí nesmysly o tom že dítě musí projít nejakých testem zralosti a když neprojde tak ho nemůžou příjmout. Všichni přece víme že tyto testy jsou pouze orientační.
Potom ještě organizujeme rodiče a pomáháme jim rozvíjet lídršip aby byli schopni pomáhat dalším.
Nechápu ale proč se ptáte, toto jsme rozebírali v minulé diskizi, která měla 200 komentářů a nakonec jsem byl nazván kreténem a debilem. Teď to je pro změnu chucpe.
Jsem prostě nebetyčný drzoun, že jsem se opovážíl zpochybnit vaše čisté úmysly.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"protože jejich dítě se nemusí vůbec snažit a bude mít samé jedničky."

Jak jste na to přišel? Proč se nemusí snažit?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Já bych tedy svoje dítě do špatné školy nedal za žádnou cenu.
A nedovedu si představit, kdo by mne k tomu, a jakým způsobem, donutil.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Pane Wágner, omlouvám se že jsem jednal trochu předpojatě. Samozřejmě seznam rád poskytnu.
Moravská Ostrava a Přívoz je městský obvod, který je celý spádová oblast pro všechny děti v obvodu. V obvodu nežije více než 10% Romů. Máme zde celkem 7 škol.
Okolo hlavního nádraží se nachází tři školy, které jsou téměř 100% "romské". Jsou to ZŠ Gebauerova, ZŠ Ibsenova a ZŠ Přemysla Pittra.
Něco co odporuje teorii rezidenční segregace je škola Waldorfská, která se nacházi v blískosti hustěji osídleném Romy, přesto tam dochází okolo 3% Romů. Když jsem se ptali rodičů, tak řekli, že jim zápis na tuto školu ušitelé vždy všemožně rozmlouvají, slovy učivo tu bude moc těžké, musí se tady platit dopředu na celý rok na pomůcky (2000 korun) a posílají je na jednu z těch třech "romských škol.
Potom tady je ZŠ Nádražní kam jsem chodil já a byl jsem jediný Rom ve třídě, ale nyní je škola ukázkově inkluzivní a přijímá různé žáky a pan ředitel musí bojovat se snahami o white flight, ale daří se mu ikluzivitu školy udržet. Na tuto školu dochází okolo 20% Romů
Dále máme tady máme dvě vynikající školy ZŠ Matiční a ZŠ Odstrčilova, kam chodí jen několik romských žáků asi tři na celou školu. Nazaznamenali jsme žádný případ odmitnutí na těchto školách a v součastnosti zjišťujeme proč se na tyto dvě školy romští žáci nehlásí.
Pracujeme i v jiných ostravských obvodech kde je situace obdobná.
K připomínce ke škol ZŠ Karasova. Opravdu vám vůbec nepřipadá přinejmenším divné, že na této škole už několik let propadá 9 dětí v první třídě? Škola to vysvětluje podobně jako vy, že jsou ty děti opravdu "blbé". Takže jediné vysvětlení bude, že tam mají něco v jídle nebo ve vzduchu, protože na jiných školách v Ostravě děti v první třídě skoro vůbec nepropadají.

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Klempáre, děkuji. To je skutečně vyčerpávající informace. Strategie jednoho spádového obvodu pro celou městskou část s více školami je použita i jinde (třeba v Liberci). Segregační tendence určitě ovlivní. Pokusím se této problematice věnovat v příštím týdnu.

Ygrain řekl(a)...

"Co si to já obyčejný cikán dovoluji srovnávat se s černochama."
My tady v Česku běžně lynčujeme cikány? Nějak jsem si nevšimla.

"Vždyť vy nás vůbec nepovažujete za méněcenné, retardované a násilníky (což lze z mnoha vaších komentářů vyčíst)."
Vidět asociální chování v sociálně vyloučených lokalitách =/= považovat za méněcenné. Vzhledem k tomu, že bydlím poblíž, mám s touto "nešťastnou koncentrací", jak jste to nazval, zkušeností víc, než by mi bylo milé.

"Vy jste vlastně hodné tety, které mají obrovský zájem o naše děti, ale svoje děti by jste mezi ně nepustili."
Ještě jste mi neodpověděl na otázku, jestli vy byste pustil svoje dítě do prostředí, které byste považoval za potenciálně nebezpečné (bez ohledu na to, jestli to nebezpečí je reálné nebo ne, jde čistě o subjektivní hodnocení situace)

"Sepisujete petice, proteže nechcete mezi své děti ani ty postižené! Ccete je vzdělávat odděleně v ústavech."
Tohle se probíralo v minulé diskusi velice obšírně, takže pokud jste to zapomněl nebo se rozhodl to ignorovat, nedivte se, že jste za pitomce. Jde o to, že jsou děti, které potřebují velice specifický přístup, a v rámci běžného kolektivu jej nelze kvalifikovaně zajistit.

"Svoje děti mezi romské a postižené děti pustit nechcete, ale učit je vám nevadí, vždyť jde o kšeft."
Bullshit.

"Pořád si stěžujete jaké je to těžké ty jiné děti učit, ale svoje děti mezi ně nepustíte."
A vaše konkrétní zkušenost s výukou sociálně zanedbaných dětí je...?


"Vy mi nebudete mluvit do toho, jak mám svoje děti chránit před rasizmen a fašizmem.
Říkejte tomu medvědí služba, já tomu říkám odhalování pokrytectví a xenofobie ve školství."
Kdyby to nši obrozenci řešili jako vy, mluvíme dneska všichni německy.

"Mame neromské a romské školy v Ostravě,"
A máme mraky smíšených škol po celé republice a žáky vietnamské, ukrajinské i černošské.

"vašemu dítěti nedovolíte sedět s romským v jedné lavici"
Bullshit. Nebude-li ho romský soused otravovat, nemám s tím problém.

"v čem je to jiné než v Alabamě v padesátých letech"
Dostudujte si anebo se podívejte aspoň na Hořící Mississippi, tu úchylnost nedokázal úplně zamaskovat ani Holywood.

"Vaše komentáře mě jen utvrzují, že jsem na správném místě."
Na správném místě sice jste, ale nedokážete toho využít.

"Upozorňuji na něj, pracujeme s rodiči a poskytujeme jim informce na základě kterých dokážou rozpoznat škodlivost těchto škol a vybrat si kvalitní školu. Protože lidé jako vy jim tlučou do hlavy nesmysly o tom jak jsou tyto segregované školy prospěšné, protože jejich dítě se nemusí vůbec snažit a bude mít samé jedničky."
Naprostá pitomost.

"Tímto je chráníme před obchodováním se zvýšenými normativy."
Konspirační teorie.

"A pomáháme jim v tom aby mohlo jejich dítě studovat na dobré kvalitní škole."
Fajn.

"Zároveň je připravujeme na praktiky, kdy se jich snaží zbavit i protiprávním způsobem a monitorujeme proces zápisů. (ty už ale po naších intervencích probíhají korektním způsobem) Například si ředitelé nevymýšlí nesmysly o tom že dítě musí projít nejakých testem zralosti a když neprojde tak ho nemůžou příjmout. Všichni přece víme že tyto testy jsou pouze orientační."
A jakpak prospívají ty nezralé děti, které nevědí a neumějí, co je pro jejich vrstevníky běžné?

"Potom ještě organizujeme rodiče a pomáháme jim rozvíjet lídršip aby byli schopni pomáhat dalším."
Jestli ta pomoc zahrnuje základní sociální návyky, přípravu do školy atd., pak je navýsost prospěšná.

"Nechápu ale proč se ptáte, toto jsme rozebírali v minulé diskizi, která měla 200 komentářů a nakonec jsem byl nazván kreténem a debilem. Teď to je pro změnu chucpe.
Jsem prostě nebetyčný drzoun, že jsem se opovážíl zpochybnit vaše čisté úmysly."
Myslíte tu diskusi, kterou jste začal tím, že jste všechny šmahem pozurážel a přisoudil jim ty nejhorší vlastnosti a úmysly, a teď naprosto ignorujete všechno, co vám tehdy bylo řečeno?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jen tak ze zájmu jsem si vyhledal webové stránky všech tří segregovaných a tedy špatných škol. Jen drobné upřesnění, ona zš Ibsenova je pracovištěm zš Gebauerova. A Pittrova je církevní! Ale to není podstatné.
Pravdou je, že nejsem odborník na vzdělávání a nemám dost informací, ale alespoň na první pohled bych byl v nějaké příkřejším hodnocení kvality přece jen mírnější. Viz
ZŠ Gebauerova
ZŠ Ibsenova
ZŠ Přemysla Pittra

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

ZŠ Pitra z 34 žáků 9. tříd odešlo 14 na ečkové učební obory a 20 nepokračovalo dál ve studiu.
Pro porovnání:
ZŠ Odstrčilova z 41 žáků 9. třídy odešlo 5 na učební obory a 36 na maturitní obory nebo gymnázia, 0 nepokračovalo ve studiu.

Jak mírný mám být? Nebo je to přílišná drzost chtít kvalitní vzdělání kdy by měla být střední škola jako standart?
Nebo jsme jako národ opravdu všichni retardovaní a je třeba pro nás zachovat Praktické školy?
Pokud vím tak za posledních několik let se několik tisíc dětí zázračně uzdravilo z LMP?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Nebo je to přílišná drzost chtít kvalitní vzdělání kdy by měla být střední škola jako standart?
Nebo jsme jako národ opravdu všichni retardovaní a je třeba pro nás zachovat Praktické školy?


Napadlo Vás někdy, že to nemusí být nutně chyba učitelů? Co když na to ty děti opravdu nemají?

Miroslav Klempar řekl(a)...

Takže jsem měl tu smůlu a narodil jsem se do degenerovaného a retardovaného národa a my Romové prostě na to nemáme.

Ale počkat, jak to, že když vypadneme z této rasisticky zatížené země pryč od Mengelovsky smýšlejících učitelů, tak naše děti už retardované nejsou a mají na to!

Pořád je problém na naší straně? Nemáte náhodou Vy učitelé dopředu vygenerované rasistické předsudky a úmyslné tím ničíte život Romů. Předpokládám když 90% Vás nechce za souseda Roma tak by jste si ho nepřáli ani za šéfa, to by tak ještě scházelo! :-)


Miroslav Klempar řekl(a)...

Samozřejmě to nemyslím na všechny učitele, jen reaguji na propagandu některých zvrácených individuí komentujících stylem propagandy Goebelse. Za chvíli se paní Anonymní rozepíše o nadřazenosti rasy a umístí nás Romy někam blízko opicím.

Učitelů si vážím a doufám, že uvažuji správně, že rasizmus a předsudky do školy nepatří.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tímto je chráníme před obchodováním se zvýšenými normativy..........
Zvýšený normativ je již minulostí. Pro informaci.

...Pokud vím tak za posledních několik let se několik tisíc dětí zázračně uzdravilo z LMP?.....
Ne ,to máte opět špatné informace. Děti se neuzdravily, ale byly uzdraveny. nátlakem na poradenská zařízení a také změnou testování.Právě nátlak takových lidí, jako vy, kteří dané problematice rozumí asi jako já jaderné fúzi, vede k tomu, že jsou PPP a SPC pod enormním tlakem a místo profesionálních posouzení jsou tlačeni k tomu, aby nediagnostikovali LMP. Což se ovšem mže některým lidem vymstít, protože LMP lze diagnostikovat do 18 let. Pak už ne, tudíž na to nelze získat invalidku.


To, že někdy z ročníku vyjde x dětí na E obor a méně dětí na obor maturitní a další jiný rok je tomu jinak, to není pro učitele žádným překvapením. Děti se vám ve škole sejdou zcela náhodně. někdy je to třída velmi chytrých a snaživých dětí. Další rok zase pravý opak. Dělat z toho rasistické a xenofobní závěry je zhůvěřilost.


Pane Klempáre.
Máte hodně neznalostí z legislativy a praxe ve školách.
Jste velmi, až obscénně zaujatý ve svých představách. Rasismus a xenofobii vidíte až obsedantně skoro za vším. Což působí provokativně až směšně. Což vás tak trochu diskvalifikuje u vážných debat. Reagujete na mnoho věcí zbytečně expresivně a urážíte, koho můžete. Čímž chci říci, že tím vlastně diskvalifikujete své snahy o pomoc svému etniku.Myslíte si, že takto lze někoho brát vážně? A vůbec si vás neumím představit u nějaké debaty face to face...
Zkuste se zamyslet nad tím, jak vám to věčné obviňování a někdy dokonce až vymýšlení si problémů podráží nohy. Chtělo by to ujasnění si pojmů, méně emocí především z vaší strany, nevidět za každým slovem bubáka a problém. Když si představím takovou imaginární situaci: já jsem jako např. Švédky, které vy budete vyprávět o situaci v Česku. U kafe. odejdu z kavárny s tím, že zde na potkání všichni mlátí Romy, chodí jen do segregovaných škol, protože se jich ostatní štítí, vzděláváme je schválně hůře, aby se nevyučili případně,aby raději vůbec nepracovali. naproti tomu Romové jsou na 100% snaživí, strašně moc chtějí vzdělání, vůbec nevyvolávají žádné konflikty, vůbec s nimi nejsou žádné občasnkoprávní problémy. A když, tak jedině proto, že je k tomu dožene bílá majorita. Tak nějak totiž působíte. Uvědomujete si to?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dále máme tady máme dvě vynikající školy ZŠ Matiční a ZŠ Odstrčilova, kam chodí jen několik romských žáků asi tři na celou školu.
ZŠ Odstrčilova z 41 žáků 9. třídy odešlo 5 na učební obory a 36 na maturitní obory nebo gymnázia


A proč tedy romské děti nechodí na tu Odstrčilovu?
Škoda, že se tu v diskusi nevyjádří i ředitelka školy Soňa Tarhoviská, a nebo alespoň výchovná poradkyně Soňa Tarhoviská. Snad, že bychom je oslovili? Docela by mne to zajímalo.

když vypadneme z této rasisticky zatížené země pryč od Mengelovsky smýšlejících učitelů
jen reaguji na propagandu některých zvrácených individuí komentujících stylem propagandy Goebelse


No, tak v tom případě jděte do prdele, pane Klempare, a už sem nelezte.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Jste tam, kde se sám řadíte. Já Vám nic takového nepíšu a jestli Vám někdo někde nadal už dříve nadal, vůbec se nedivím. Kopete na všechny strany okolo, urážíte každého, kdo nesouhlasí.

Běžte do řiti i s Mengelem dohromady, pane Klempáre. Skrze takové aktivisty, jako jste Vy, se romský problém nepohne z místa.

Nebo běžte do rodin, které neposílají děti do školy a můžete začít s doučováním. Uděláte aspoň něco užitečného.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A Vy platíte pivo, pane Anonymní!

Jana Karvaiová řekl(a)...

Díky Pytliku. Konečně někdo zrušil moji dnešní depku.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Já jsem to několikrát "zeslušňoval" a to mě zdrželo :-)

krtek řekl(a)...

" Pane Krtku, zeptal se někdo těch Romek proč skrývají svůj původ. Nebály se náhodou diskriminace?"
A proč by se jich ptal? Proč bych měl brát Romy jako Romy a ne jako kohokoliv jiného? Pro mne je důležitější, jak se chová pan Klempár, pan Banga, pan Bílý. Strach mám ze shluku více hlučných lidí (a je mi jedno, zda jsou to hooligans, opilci, kdokoliv jiný). A vadí mi arogantní blb bez ohledu na barvu kůže.
Těším se na článek pana Wagnera o situaci ostravských škol, doufám, že existují nějaké sociologické práce na dané téma, které určitě počítají i s termínem "zvykové právo". Takhle jsou i v Praze školy, které mají špatnou pověst bez ohledu na skutečná čísla a stav.

Nicka Pytlik řekl(a)...

proč skrývají svůj původ.

To je tedy otázka... V každém případě se jim zřejmě moc nezadařilo.

Ani nevím proč, ale vzpomněl jsem si na jeden vtip, který v sedmdesátých let koloval po tehdejším Sovětském Svazu. Prý ve Spojených Státech několik let školili superšpióna. Aby znal místní zvyky, žádný přízvuk, omšelé oblečení, prostě aby zapadl.
A tak šel špion po nějaké ruské vesnici, horko bylo... a na zahrádce tam babka cibuli okopávala. Povídá špion, dej mi, babičko, vody napít. A babka na to, americkému špionu žádnou vodu nedám. Ale baničko, jakýpak já jsem špion? Vždyť já jsem Váňa, traktorista, tady ze sousední vesnice. A babka povídá, ale v sousední vesnici žádný černoch nebydlí!

Ygrain řekl(a)...

Než s tím pan Wagner bude hotov, stačí podívat se na stránky těch "rasistických" škol: ZŠ Pittra - integrace žáků s tělesným postižením, účast na projektu práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. ZŠ Gebauerova - podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ale pšššt, ono to vysoké procento sociálně znevýhodněných Romů je akorát hoax, školní problémy těchto žáků jsou zapřičiněny konspirací rasistické majority a jejich docházka do škol zaměřených na problémy sociálně vyloučených žáků je rasová diskriminace. No a protože problémy v sociálně vyloučených lokalitách neexistují, obavy posílat své děti do škol v blízkosti těchto lokalit jsou čistě iracionální fobie, a takovéto iracionální fobie se zbavíme nejlépe tím, že fobikovi důkladně vysvětlíme, jaké je opovrženíhodné a trapné individuum. Určitě to bude fungovat.

A propos, pane Klempáre, tak budete posílat své děti například do školy, kterou bude navštěvovat větší počet hochů s vyholenou lebkou? Budete se cítit bezpečně, když vedle něj bude vaše dítě sedět?

Jirka řekl(a)...

Nezlobte se na pana Klempára. Vždyť on jenom opisuje řešení, které MŠMT prodává lidem v televizních reklamách za milióny. Máme předsudky vůči praktickým školám, tak je jednoduše zničíme. Vůbec nevadí, že se uměly postarat o děti s hendikepy, což většina škol nezvládá. Máme předsudky vůči "segregovaným" školám v Ostravě. Zničíme je, i když to alespoň podle prvního dojmu (weby škol) vypadá, že jsou to školy, které situaci zvládají a zvládat chtějí. Možná i s láskou, ale ne tou opičí, kterou vzývá pan Klempár.
Pan Klempár nechce pochopit, že i vesnická základka, kterou bychom naplnili jen vybranými žáky pro víceletá gymnázia, by se nejen v jeho očích stala školou prestižní, zatímco víceleté gymnázium se všemi dětmi ze spádové oblasti, by mohlo velmi zaostávat i za běžnými základkami. Výsledky totiž zajišťují škole i motivovaní rodiče.
Panu Klempárovi v pohřbívání jeho etnika zaživa určitě nezabráníme. Já se ale každým dnem děsím toho, že čím dál víc českých rodičů vychovává své děti stejným způsobem. Volnost bez hranic a bezbřehý hedonismus se u žáků na prvním stupni projevuje naprosto stejně. Nezájem o práci, poznávání, porušování pravidel atd. Odvoláváme se na národní obrození, ale byli bychom něčeho podobného schopni i dnes?

Miroslav Klempar řekl(a)...

To je přesně to o čem píšu, zvýšené normativy, plus miliony na projekty a výsledek 20 dětí nepokračuje dále ve vzdělání.
Rodiče a ani žáci těchto škol ani neví, že škola nějakou podporu sociálně vyloučeným poskytuje. Jestli myslíte pomůcky zdarma tak to je uboze málo.
Pořád mě zajímá kde se projeví ta odbornost speciálních pedagogů a zvýšené normativy.
Na platech učitelů? Nebo se spokojíme s tím že se naučí číst a psát? Na to není speciální pedagog třeba.
Aha já jsem zapomněl, my jsme vlastně všichni postižení, hloupý násilní. Můžeme být vůbec rádi, že se s náma někdo špiní. Ještě přibyl nezájem o práci.
To jsme na tom opravdu zle.

Miroslav Klempar řekl(a)...

To je opravdu výkvět české pedagogiky jeden předsudek vedle druhého. Všude v civilizovaném světě by učitel s takovými názory letěl jak špinavé prádlo. U nás dostane vyznamenání.

Miroslav Klempar řekl(a)...

A ještě, ty děti s vyholenýma hlavama kterým Vy vymýváte mozky vašíma předsudkama ve školách jsou a své děti tam posílám. Spoláhám totiž že existují i normální učitelé a dovedou si s rasizmem poradit.
K vám bych se své dítě pustit bál.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Vy se ale stejně zbaběle schováváte za různé přezdívky. To se potom machruje a šíří fašistická propaganda co?
Jediný pan Wágner a paní Karvaiová se za své názory nestydí a podepíšou se pod ně.
Vy jenom zbaběle útočíte a šíříte nenávist a zlobu. Počítám, že do očí by jste mi to neřekli, na to jste ubozí a zbabělí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Co sem vůbec lezete, člověče?
Tady jsou slušný lidi, a ne nějaká Mengelovsky smýšlející a Goebelsovsky zvrácená prasata.
Luděk Blaha

Nicka Pytlik řekl(a)...

Hele lidi, nechte to být.
Jen provokuje a čeká, aby mohl vytrhnout slůvko, překroutit a pak si hojit mindráky.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Klempáre, co byste chtěl slyšet do očí? Že píšete nesmysly? Že míra vaší demagogie přesahuje i míru obvyklou pro romský problém? Že nerozumíte významu slova segregace? že urážíte, šíříte nenávist a zlobu? Když čtu vaše řádky, přemýšlím o tom, jestli člověk jako vy udělal v životě alespoň něco pozitivního. Podívejte se na diskusi, kterou jste vyvolal: Co se v ní řeší, kromě vašich nesmyslů?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Me ani tak nevadi, ze podobni Klemparove pisi do diskusi.
Me vadi, ze stejnym jazykem nenavisti a netolerance, kterou tak upenlive zadaji pro sve etnikum, pisi nebo i ustne podavaji raporty do Bruselu a jinych zemi.
Podle takovych jeho hlaseni by si od ceskeho ucitele, mozna i vsech Cechu ani pes kurku nevzal.
A pak k nam prijede delegace podivat se na ty segregovane polokoncentraky a v ohromnem uzasu shledavaji, jak suprove je o deti postarano.!!!!
Skoda, ze od siritelu tech lzi nepozaduji vysvetleni.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Já tady čtu jak jsou romové debilní, odmítají pracovat, jsou násilní a nestarají se o své děti.
Naštvu se a přirovnám tuto propagandu k propagandě Goebelse.
Co jste si představovalí, že asi napíšu?
Moje míra demagogie je stejně vysoká jako Vaše míra předsudků, xenofobie a demagogie.
Nevšiml jsem si, že by delegace z Anesty International, World Bank nebo FRA jásali nad tím jak je o Romské děti suprově postaráno.
A od učitele, který napíše, že Romské děti "na to nemají" bych si ani kůrku nevzal.
Pokud budete vy generalizovat a psát o Romech jako o podřadné skupině obyvatel, tak budu já generálně obhajovat všechny Romy. Jsem ochoten diskutovat o PROBLÉMECH JEDNOTLIVÝCH DĚTÍ, ale nebudu se bavit o problému celé Romské společnosti.
A to hlavní. Pojem segregace jste nepochopili Vy a vykladáte si ho po svém, nebo dokonce segregaci popíráte.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je to marný, je to marný

Využijte prosím vzkazu \pytlika

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Já tady čtu"

Tak asi neumíte číst, protože čtete něco jiného, než my Vám tady píšeme.

JK: Souhlasím, už se dále vyjadřovat nebudu.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Na závěr ukázka vaších výroků:
Anonymní: Kdyby se "Vaše" minorita STARALA o své děti a snažila se, aby z nich něco bylo. (Naše minorita se o děti nestará, vůbec to nezní paušálně)
My na rozdíl od Vás ty romské žáky opravdu učíme - většinou, bohužel, "jim a jejich rodičům navzdory". (Netušil jsem že Vám rodiče brání ve vzdělávání, že někdy z různých důvodů nepomůžou nebo nepodpoří to ano, ale že by „bránili“ je další hoax. Stačí napsat do Blesku)
Co když na to ty děti opravdu nemají? (K tomu nemám slov)

Myslím, že jsem to přečetl dobře. Otázka je, co tím, že útočím na Vaše předsudky napravím.
Vy své předsudky nezměníte, pořád budete tvrdit, že 100% Romů ve třídě není segregace, protože v české legislativě není pojem segregace zakotven.
Jen Vás prosím nevytvářejste další Hoaxy tím, že budete psát "Romové se nestarají o své děti" a podobně. Vždy je to nějaká konkrétní rodina, nějaké konkrétní dítě. Jestli je tento jev rozšířen jaksi ve větší míře, tak může být i vina na neschopnosti učitele komunikovat s rodinou právě kvůli předsudkům. (to si ale nedokážete připustit).
Já si myslím, že jsme toho moc nevyřešili, ale mělo to smysl alespoň v tom, že jsem si vyslech Váš názor na segregaci (nebo neexistenci segregace).
Ygrain řekl(a)...

Jistěže je to marný. Když se někomu xkrát vysvětlovalo, že se jedná o sociální problém ČÁSTI Romů, a on z toho pořád dělá VŠICHNI, opravdu nemá cenu se s ním bavit. Problémy, které zahrnují víc než jen několik jedinců, oak označí za hoax - mimochodem, tady je právě jeden, který ilustruje problémy, které má majoritní společnost s ČÁSTÍ Romů, a jsou to úplně stejné problémy a stejné reakce, k jakým dochází u nás: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4018946/The-town-immigrants-fed-migration-Failing-schools-filthy-streets-benefit-fraud-ROBERT-HARDMAN-dispatch-accuse-Brexiteers-racist-read.html Ty zabordelené ulice by klidně mohly být v "brněnském Bronxu".

Miroslav Klempar řekl(a)...

A proto, že má majorita "problém" s malou ČÁSTÍ Romů, vy nedovolíte svému dítěti sedět v lavici s JAKÝMKOLIV Romem.
Proto mi majitel bytu poslal zprávu "jestli jste Rom tak se na prohlídku bytu ani neobtěžujte chodit".
Proto pošle ředitel školy rodinu, kterou vidí poprvé do té "jejich školy".
Proto segregace neexistuje, protože ČÁST JE TAKOVÁ.

Ygrain řekl(a)...

A to, co popisujete, je chování ČÁSTI Čechů, tak jako pouze ČÁST Romů zmlátí Čecha, protože není Rom. Problém je v tom, že ta ČÁST Romů, která se nachází v pasti sociálního vyloučení, není zrovna malá, a pokud jde o děti nebo o hodnotný majetek, i ta část majority, které nevadí Romové jako takoví, se prostě bude chovat raději pragmaticky, než aby doplatila na ušlechtilé mravní zásady. Proto je třeba vyřešit problém sociálního vyloučení, takže zmizí ten negativní stereotyp.

Miroslav Klempar řekl(a)...

S poslední větou se nedá nesouhlasit, jen ke zbytku.
Jsem občan České Republiky a vedle povinností, které se snažím svědomitě plnit, mám také práva na přístup ke kvalitnímu vzdělání, důstojnému bydlení a důstojnému zacházení (právo na práci je asi blbost).
Proto mi nebude někdo bránit ve výše uvedených přístupech a nebude se mě snažit segregovat, ať je to z pragmatických nebo jiných, i ušlechtilých důvodů.
Důvod proč mluvím o hoaxech je ten, že podle vaších komentářů si neznalý udělá obrázek vaších zkušenostech se všemi vašimi žáky a toto způsobí ještě větší strach z Romů. Mám zkušenosti z inkluzivních škol, kde to jsou právě učitelé, kteří boří tyto mýty a poprvé tady se setkávám s učiteli, kteří ty mýty vymýšlí a všemožně nafukují.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Klempáre, doporučuji vám k četě tyto xenofobní a rasistické texty týkající se péče určité části romské populace o děti:
http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/roman-cina-cervenak-musime-zacit-sami-u-sebe-my-romove-jsme-ti-kteri-se-musi-zmenit-a-ne-vsichni-kolem-nas

http://www.romea.cz/cz/publicistika/rozhovory/robert-tonelli-romske-deti-potrebuji-videt-vzory-byt-aktivni-a-chtit

Nicka Pytlik řekl(a)...

Házíte, pane Soukale, hrách na stěnu.
A nebo perly?

Jana Karvaiová řekl(a)...

To ani nebudu číst. Musíte být asi dost hnusně rasistické. Už jen ty názvy!

Miroslav Klempar řekl(a)...

Pane Soukal budete mi tvrdit, že se všichni Romové nestarají o své děti? A snažíte se to podpořit jedním vykonstruovaným článkem, který autor ani nenapsal. Dodnes nevíme kdo zneužil jeho jméno a druhý článek je zcela legitimní a hovoří o důležitosti vzorů a motivace, s čímž souhlasím.

Já jsem nenapsal že všichni učitelé mají předsudky. Já jsem napsal, že elita školství koncentrovaná na těchto stránkách rozšiřuje hoaxy na základě několika jednotlivých zkušeností.
Konkrétně se jedná o několik osob s názory, které do školství nepatří.
Jediná motivace je dokázat, že jsou všichni Romové debilní, nebo mají VELKÝ hendikep v nepodnětném prostředí a musíme pro ně zachovat Praktické školy.


Ygrain řekl(a)...

"Jediná motivace je dokázat, že jsou všichni Romové debilní, nebo mají VELKÝ hendikep v nepodnětném prostředí a musíme pro ně zachovat Praktické školy."

Tak tomuhle se říká epic reading comprehension fail.

Nicka Pytlik řekl(a)...

elita školství koncentrovaná na těchto stránkách

Tak co sem pořád lezete, člověče?
Tady jsou slušný lidi, a ne nějaká Mengelovsky smýšlející a Goebelsovsky zvrácená prasata.
Kdybyste se nechoval jako zbabělec, byl byste ve svých odsudcích a chlístání špíny kokrétní.

Jana Karvaiová řekl(a)...

1/ prakticke skoly neexistuji
2/ prakticke skoly byly vzdy urceny pro zaky s LMP. Neexistuje jediny pravni dokument, na zaklade ktereho byly urceny pro romske etnikum. Kdo by nejaky takovy dokument nasel ( a potvrdil tak domenky , ktere byly uvedeny vyse), tomu dam deset tisic ze sveho platu.

Josef Soukal řekl(a)...

K vašim tvrzením, pane Klempáre, cituji z polemiky s článkem R. C. Červeňáka:
Častou výtkou v diskuzích na adresu Červeňáka bylo, že se chtěl zalíbit gádžům, nebo že mu šlo o vlastní popularitu a sbírání lajků. Úpřimně si nemyslím, že cokoliv z toho bylo důvodem pro napsání komentáře. Původně ho zveřejnil pouze na vlastním profilu na facebooku, Romea ho pak publikovala veřejně. Šlo tedy o jeho osobní, subjektivní názor.
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/renata-berkyova-tnul-cervenak-do-ziveho-nebo-romum-skodi

Už chápu, proč máte tak častou (a jak vy říkáte - debilní) potřebu uvádět jména související s nacismem. Vy se totiž od hnědé demagogie vůbec nelišíte. Nechápu, že člověk, který se cítí segregovaný, nedokáže domyslet etickou pochybnost a necitlivost svých příměrů. Už jsem vám to tuším jednou napsal, ale zopakuji vám to na vaše přání "z očí do očí" - kdybych měl Romy posuzovat podle vás, dávno bych nad tímto etnikem zlomil hůl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

No vida! Stačí, aby článek vypochodoval z první stránky, už mimo pozornost většiny čtenářů, a je klid. Svatý boj za práva už není na pořadu dne.
Jen škoda, že ta svoje rasistická nactiutrhání a uboze konstruované pomluvy nekonkretizoval. Už by to doopravdy zasloužilo trestní oznámení. Viz

Trestní zákoník, Část 2, Hlava II, Díl 2
§ 184
Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

Pro paní Karvaiovou, která buď nezná historii segregace romských dětí, nebo před ní úmyslně zavírá oči. Doporučuji shlédnout dokumentární film "Zatajené dopisy". http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10871537383-zatajene-dopisy
Ten docela přesně odhaluje vytváření zvláštních škol, zcela pro účely segregace romských dětí.
Jelikož se Zvláštní školy přejmenovaly na Praktické a alespoň v Ostravě byly pořád 100% navštěvované romskými dětmi, pokračuje společnost dále v segregaci. Dnešní přejmenování těchto škol, nic na segregace nemění.
Ohledně pomluv: pozorný čtenář snadno vyčte povýšenou retoriku několika diskutérů vzhledem k intelektu a sociálního chování romských dětí a pro takového učitele je potom jednoduché dopředu takové dítě odsoudit k nezdaru. To se přesně stává na mnou popisovaných segregovaných školách a proto jsou tyto školy nekvalitní.
A nezlobte se na mě, ale Vaše cílené dezorientační a pomlouvačné kampaně kdy strašíte rodiče návalem postižených a "hloupých" dětí, do "normálních škol, kde budou "zdržovat vývoj "normálních dětí, mi silně připomíná Goebelsovu propagandu, zejména když popisujete romské děti jako zrůdy.
Jak si mám jinak vysvětlit Vaše časté komentáře "přijďte si zkusit "ty" děti učit. Co mi tím jako naznačujete? ˇže jsou tak hloupí, nebo násilní nebo drzí, nebo co?
Je dost ubohé, že z tisíců článků rozumných a inteligentních Romů si vyberete článek povýšeného sebestředného individua papouškujícího extrémní názory někoho jiného, a uděláte si z něho málem Bibli. Ale není se co divit, hodí se vám to do kšeftu!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak s tím Goebbelsem a zejména pak Mengelem buďte konkrétní, člověče, ať se to někam pohne.

Josef Soukal řekl(a)...

Miroslav Goebbels Klempar opět promluvil a opět překrucuje. Tajné dopisy se nezabývají problémem "vytváření zvláštních škol, zcela pro účely segregace romských dětí". Zabývají se ojedinělým vzdělávacím experimentem, jenž vyrostl ze snahy poskytnout vzdělání romským dětem, jimž by se jinak vzdělání prakticky nedostalo. Dokument se snaží postihnout pozitiva i negativa úsilí učitele Dědiče.
Co se týče "článků rozumných a inteligentních Romů", tak text R. C. Červeňáka rozhodně patří k těm promyšleným. A kupodivu ani jeho oponentka v samostatném článku (komentáře z diskuse pro jejich většinovou nevěcnost pomíjím) mu nevytýká "extrémní názory", ale spíše idealismus.
Diskutoval jsem už s několika povýtce ubohými jedinci, ale vy, pane Klempare, vyčníváte i mezi nimi.

Ygrain řekl(a)...

Tak to je opravdu k popukání. Dokument o jedné - a jediné - škole tohoto typu v letech 1950-60 má sloužit jako důkaz toho, co se děje nebo neděje o desetiletí později?

Násilné vytrhávání z rodin a umisťování do internátních škol coby integrace do většinové společnosti (včetně trestů za užívání mateřského jazyka) byly běžná praxe... v USA a Kanadě, na dětech Indiánů.

"popisujete romské děti jako zrůdy"
Ne. To pouze vy, přesně ve stylu minulé diskuse, nedovolíte, aby někdo poukázal na problém - v tomto případě problém dětí ze sociálně vyloučených lokalit, jejichž zanedbaná výchova vede k asociálnímu chování. Učil jste takové děti někdy? Stal jste se někdy terčem naprosto nevyprovokovaného útoku takovýchto dětí? Nevěříte, že k takovýmto situacím docházelo a dochází, nebo to jenom v této diskusi nepřiznáte?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pan Klempar opet projevil totalni neznalost historie ceskeho skolstvi. Do porucil mi filmek, ktery samozrejme znam. Dodnes neni tento experiment jednoznacne vyhodnocen. Nebot byko shledano, ze mnohym detem velice pomohl, byt za cenu pro dnesni dobu neprijatelnych opatreni. Jinak doporucuji si precist neco z dejin, znat treba jmeno Josef Zeman a zjistit, ze skoly pro LMP , byt v te dobe zde byla zcela jina terminologie, byly zakladany jiz za prvni republiky.
Najdete mi v mem textu nebo nekoho jineho slovo zrudy. Nenajdete, ze?
Vratte se do sve komunity, lizejte si sve vymyslene rany, prestante se tu ztrapnovat v primem prenosu. Nejlepe napochodujte tam, kam vas poslal Pytlik. Prehanite to do krajnosti a ja se uz spis bavim, protoze jste docela srandovni

Josef Soukal řekl(a)...

Zatajené dopisy, můj omyl.

Jirka řekl(a)...

Pane Kotláre, děkuji za odkaz na zajímavý dokument. Se zájmem jsem ho zhlédl a znovu viděl něco zcela jiného než vy. Asi proto, že netrpím aktivistickou krátkozrakostí. Paní Šebová hned na začátku říká, že experiment přinesl spoustu dobrého, ale také sporného. Také připomněla, že je třeba se na něj dívat v kontextu doby. Kdybyste podobný dokument natáčel vy, byl by to horor bez jediné pozitivní informace, takže informační hodnota veškerá žádná. Upozorněním na dokument jste jen znovu ukázal, jak selektivně informace přijímáte a zneužíváte v diskuzi.

Když dětská hrdinka předávala informaci o utajených dopisech spolužákům, řekla, že pan Dědič si myslel, že to bude něco špatného. Proto bych vás pro změnu upozornil na film o škole v Summerhill.

https://youtu.be/MSsVrO4oyxg

Zakladatel i jeho pokračovatelé také považují styk s rodiči za škodlivý prvek. Mnozí alternativci nám však i dnes po šedesáti letech v diskuzích zde i jinde předkládají Summerhill jako vrchol demokratického školství.

Bylo by určitě zajímavé, kdyby romistka paní Šebová vstoupila do naší diskuze a ukázala nám také názory jiných lidí, kteří se zajímají o romskou historii a kulturu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Pořád ho nekrmte. Je to naprosto zbytečné.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Děkuji Ygrain, že nemusím znova vysvětlovat, které komentáře popisují Romské děti jako zrůdy (samozřejmě je toto slovo poměrně nadsazené a nevkládám vám ho do úst, ale z čistě argumentačních důvodů u něho zůstaneme).
Vaším pohledem na Romy jako asociály je dopředu odsuzujete k nezdaru. Viz komentář paní Karvaiové "80% jich záměrně nepracuje, víme o kom je řeč". Schvalování white flight, způsobem jako to dělají další diskutéři, vykreslováním toho jaké jsou romské děti zrůdy a proto je správné, že se jich ostatní rodiče bojí a možná by jste jim to i vřele doporučili.
To zcela odporuje tomu jak nahlížejí na tento problém jiní normální učitelé.

To vše mě opravdu vytáčí a zejména to, že se snažíte propagandisticky ovlivňovat druhé rodiče vzhledem k ikluzi-neinkluzi.

Dokumentem jsem nepoukazoval na pana Dědiče, jeho přístup byl svojský a měl různé aspekty dobrého a špatného.
Poukázal jsem na informace z různých televizních reportáží v tomto snímků, kde se mluvilo o straně a vládě, která chce z Romů udělat lidi. Takže nemůžete popřít, že umísťování do Zvláštních škol bylo nařízeno stranou a vládou. To že se ve stejných praktikách pokračovalo i po pádu komunismu, nasvědčuje pokračování v systémové diskriminaci, za což byla ČR i odsouzena soudem pro lidská práva.
Jestli budete dále nahlížet na romské děti jako na asociály (nepopírám, že se vyskytují takoví jednotlivci stejně jako se vyskytují i v jiných národech), tak naše diskuze nemá smysl.
Nevím kdo je ubohý, učitel schvalující white flight, nebo někdo dokazující, že Romové jsou také lidé a není potřeba šířit paniku a strach, protože každý normální a soudný učitel takové praktiky odsuzuje.

Josef Soukal řekl(a)...

O tom, že diskuse s vámi nemá smysl, není pane Klempare pochyb. Alespoň do té doby, než pochopíte význam slova diskutovat.

Ygrain řekl(a)...

Jistěže asociálové se vyskytují ve všech národech, jenže pokud chcete zavírat oči před faktem, že podíl Romů se sociálně problematickým zázemím je vyšší než u jiných etnik, a tedy statistická šance setkat se s asociálním chováním u Roma je vyšší, zůstanete jenom u prázdných frází o rasismu, které neposunou nikoho nikam. Naprostá většina Romů, které jsem kdy potkala, ať už na ulici, u lékaře nebo v obchodě, se chovala naprosto normálně. Ovšem v případech asociálního chování, kterých jsem byla terčem nebo svědkem nebo které se staly mým známým, byly v naprosté většině původci Romové. Vy se samozřejmě budete konejšit tím, že je to jen další lež, další hoax, že to není ten důvod, proč mají lidé strach posílat své děti do škol s vyšší koncentrací romských dětí nebo pronajmout svůj byt Romovi, kdepak, to je prostě tím, že Češi jsou rasisti tak nějak inherentně. A když se vyšší počet Romů s asociálním chováním vystěhuje do zahraničí, kde tento model chování vyvolá přesně stejnou reakci, jakou vyčítáte Čechům, je to zase jen hoax...
Kdybyste přestal být tak zatraceně útočný, existenci problému uznal (a minule jste to nakonec udělal, bolelo to tak moc?) a napřel energii na odstranění toho problematického chování části Romů, které pak vede předsudkům vůči etniku jako celku, namísto štěkání na majoritu, která je ve své většině velmi tolerantní a nechá žít každého, kdo nechá žít ji, byl byste daleko užitečnější.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Takže Ygrain to ukončil klasicky: Nejsem rasista, ale Romy nesnáším.
Není pravda, že je česká majorita tolerantní, protože Vy jste ukázka netolerance a jako důvod uvedete Vaši neschopnost sjednat si ve škole pořádek. Na podporu Vašich tvrzení se oháníte jedním případem z Shefieldu a vůbec Vás nezajímá, že nikde jinde v Aglii se nic podobného neděje.
Víte kolik majoritních asociálu napadlo mě a členy moje rodiny v nevyprovokovaném incidentu a hlásali stejnou xenofobní demagogii jako VY? A neútočím proti majoritě, ale útočím jen proti omezeným tupcům, kteří šíří a vymýšlejí štvavé demagogie.
Já problémy v romské komunitě vidím a pomáhám je řešit, ale kazí nám to takoví jako jste Vy.
Jedna z cest jak situaci zlepšit je vzdělání, jenže potom narazí hypoteticky, mladý Rom na učitele, který ho nepřijme na svou školu, protože se obává asociálního chování, protože mu to nakukal Ygrain ze své ověřené praxe.
Jak si potom představujete tu mou pomoc?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Klempare, už začátek vašeho posledního komentáře mne znovu přesvědčuje o tom, že člověk jako vy by neměl řešit nic, co se nedotýká čistě jeho soukromí.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Klempare. Mate uzasnou schopnost zcela prekrucovat fakta. A tomu se roka demagogie. Jste demagog a lhar. Nema smysl vam jakkoli argumentovat. Jste slepy a hluchy, protoze chcete videt a slyset jen svou vlastni pravdu. A na obranu sve vlastni jedine pravdy se nestitite zcela prekrucovat argumenty ostatnich. To jsem naposledy zazila za komunistu. Fuj!

Jirka řekl(a)...

Teprve nyní jsem zjistil, že jsem ve svém posledním příspěvku oslovil pana Kotlára. Asi to bude tím, že mne okouzlil název článku o jeho synovi, věhlasném kadeřníkovi, s názvem Střihoruký Kotlár. Také jsem si vzpomněl na kamaráda z vojny, který se také jmenoval Kotlár. Tímto se výše zmíněným omlouvám a zdravím je.

Ten kdo neumí číst a diskutovat se jmenuje Klempar a příspěvek patří jen jemu.

Ygrain řekl(a)...

Pane Klempáre, jistě že útočíte proti majoritě, jste jen příliš velký pokrytec, než abyste si to přiznal. Neustále a permanentně překrucujete cokoli, co vám tu kdo řekne, jedete si v té představě, co o nás máte, a do té ohýbáte úplně všechno. Veškeré incidenty, o kterých jsme mluvila, se staly mimo školu, takže se schopností nebo neschopností sjednat si ve škole pořádek nemají co dělat. Pokud jde o Sheffield, nevím jestli se jedná o jediný případ, ale i kdyby byl jen jeden, tak co? Mají snad v Sheffieldu nějaký divný vzduch či co, nebo je to tím, že tam vznikla, dle vašich vlastních slov, "nešťastná koncentrace"? A je snad kvůli tomu reakce Sheffieldu ok, protože je jenom jedna, kdežto u nás, kde je těch "nešťastných koncentrací" víc, je to rasismus, ačkoli reakce i důvody jsou úplně stejné?

A jak si představuju vaši pomoc? Úplně stejně, jako jsme vám to tu říkali už v minulé diskusi - práce s rodinami, důraz na předškolní vzdělání a pravidelnou školní přípravu, protože požadavky jsou pro všechny stejné. Ale vy mě stejně neposloucháte a všechno je vina učitelů, nikdy rodičů se zanedbanou výchovou, kteří zanedbávají vlastní potomky, tak co.

Ygrain řekl(a)...

A BTW, Sheffield není jediný případ. Vygůglete si to.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Takže dále šiřte pohádky o násilných romských dětech před kterými musí ne-romské děti utíkat a když se někdo ozve tak do nazvěte demagogem.
Ze segregace si dále dělejte legraci jako kdyby neexistovala a když někdo ukáže na 100% romskou školu, tak to nějak okecáte a pošlete diskutujícího někam. Nebo ať si hledí svého a krotí raději ty zlé děti, z kterých jde hrůza.
Doposud mi nikdo z vás neukázal, že ví co je segregace a jen si z toho tropíte žerty a sgregaci podporujete. A úplně nejlepší je poukazovat na důsledek segregace (Romy žijící v sociálním vyloučení) jako na příčinu segregace.
A když se ukáže, že je některý z vás zatížený předsudky tak odpovíte "No a co", "jděte někam", nebo "neumíte číst" a podobně.
Není Vám ani trochu divné, že ačkoliv vaše příspěvky čtou stovky lidí, vždy, když se někdo ozve a nesouhlasí s váma, tak se do něho pustí max pět "supů" a rozcupujete ho ma cucky. Nikdo jiný Vás nepodpoří.
Nakonec to končí vždy urážkami z vaší strany. Každý je dlbec, neumí číst, nerozumí dané věci nebo konstatujete, že "diskuze je zbytečná".
Několik lidí, kteří se ocitli na vašem pranýři mě sice varovalo, ale já rád ukážu vaším čtenářům, že inkluzi absolutně nerozumíte a ze zcela sobeckých důvodů upřednostňujete segregaci všech jinakých dětí. Nemluvím o středně a těžce hendikepovaných dětech, ale o těch jejihž výuka je v běžné škole možná. Do vašeho boje zatahujete i rodiče dětí, kterých se inkluze vůbec netýká.
Myslím, že se mi to podařilo dostatečně odkrýt. Mise splněna. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zdá se, že tomu znalci zdejších i světových poměrů konečně už někdo rozumný poradil, že osočováním učitelů, byť ne zcela konkrétním, z Goebbelsovské propagandy a Mengelovskému přístupu k dětem si koleduje přinejmenším o případné podávání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení. Tak aspoň že tak.
Tohle by si nikdo z nás dovolit nemohl. Už by šel... Tak je to v Česku s tím rovným přístupem.

Josef Soukal řekl(a)...

Klidně se můžete pochválit, pane Klempáre, odkryl jste se dokonale. A také dokonale vyřídil pro jakoukoli slušnou diskusi.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že se mi to podařilo dostatečně odkrýt. Mise splněna. :-) ....

Ano, potřeboval jste nejspíš nasbírat "důkazy", které budete překopírovávat ,vytržené z kontextu nebo i celé vámi převyprávěné, někam na vaše blogy FB profily nebo Romea. Na to jste fakt borec.
Lituje romské etnikum, že je zastupuje někdo takový. To by se tam nenašel někdo jiný, kdo trochu problematice rozumí?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Možná našel, ale tady takoví "Klemparove" ho utlučou a vypískají. Oni nechtějí bohužel, většinou, slyšet pravdu.

Miroslav Klempar řekl(a)...

Tak nevím kdo tady neumí, nebo hechce číst.
Já tady nikoho "netluču", já se jen hnusím nad výroky některých z Vás.
* Popíráte jakoukoliv segregaci a její škodlivost.
* Schvalujete a dokonce vyvoláváte davovou psychózu z romských dětí.
* Nejen v této, ale i v jiných diskuzích používáte ojedinělé případy asociálních
chování
několika jednotlivců jako ospravedlnění segregace a uplatňujete na celé romské
etnikum.
* Šíříte předsudky a lži o tom, že někdo "záměrně nepracuje"
* Každého se snažíte vystrašit Vaším osvědčeným strašákem "tak si pojďte zkusit ty děti
učit", což vyvolává divoké představy o "asociálnosti" Vaších žáků a Vašem hrdinství.
Vím, že by medializace Vaších výroků ničemu neprospěla, tudíž berte moje připomínky jen jako téma k zamyšlení. (zároveň si uvědomuji svou bláznivou naivitu, že to někdo udělá).
Nikoho z vás neoznačuji za rasistu nebo xenofoba, jen poukazuji na předsudky, které tento rasizmus a xenofobii vyvolávájí a nejsou hodny učitele.

Anonymní, rád bych se dozvěděl jakou pravdu nechci slyšet a jakou pravdu odmítám. Že existují asociálové a že jich je někde více v romské komunitě než v neromské?
Přemýšleli jste někdy o tom co spustí nebo způsobí asociální chování? Co spustilo asociální chování skoro dospělých studentů šikanujících učitelku. Co spůsobí asociální chování žáka, kterého všichni vyloučí z kolektivu, protože jim rodiče zakazuji bavit se s "cikánama".
Vy to prostě zhrnete do prohlášení, že z důvodů zvýšené pravděpodobnosti asociálního chování romských dětí, se nedoporučuje posílat své dítě do školy, kde je zvýšené procento romských dětí, bez ohledu na to kolik jich je skutečně asociálních. Prostě pro zichr.
To je ta pravda, kterou nechci přijmout?

Miroslav Klempar řekl(a)...

I v Česku někdy zkreslené vidění společnosti brání v tom, aby se řešily reálné problémy. Například stereotypní pohled na Romy ignoruje existující diskriminaci v bydlení, školství nebo zaměstnání a vede tak k nečinnosti v těchto oblastech. Česká veřejnost by si měla přestat nalhávat, že každý Rom, který o to stojí, se může ze své chudoby vymanit – nemůže, nedovolíme mu to. Pokud chceme být společností, kde o úspěchu v životě rozhodují pouze schopnosti a pracovitost, musíme si nejprve přiznat, že nerovnosti v příležitostech tu jsou a že nerozhoduje jenom naše úsilí, ale i pohlaví, rasa, místo a datum narození nebo příjem rodičů. Teprve pak je možné tyto problémy odstranit, nebo alespoň zmírnit.

http://student.e15.cz/agora/komentar-o-vasem-uspechu-rozhoduje-bohatstvi-rodicu-i-datum-narozeni-1329868

Okomentovat