13.3.17

Stanislav Havlík: Formative – online hodnocení žáka

Recenze jedné volně použitelné aplikace obohacující repertoár nástrojů moderního digitálního učitele.


Formative je online nástroj určený k formativnímu hodnocení práce žáků pomocí poskytování okamžité zpětné vazby. Krom toho jej lze užít i k dílčímu sumativnímu hodnocení. Nástrojem lze vytvářet úlohy pro žáky, přičemž je možno interaktivně práci na zadané úloze sledovat a okamžitou písemnou zpětnou vazbou ji ovlivňovat.

Registrace

Užívání nástroje vyžaduje registraci. Registrovat se lze jako učitel nebo jako student (žák) buď pomocí účtu Google (propojenost s účtem Google je i v možnosti sdílet úlohy prostřednictvím virtuální učebny Google Classroom), služby Clever (americká cloudová služba usnadňující přístup a správu výukových aplikací), nebo pomocí e-mailové adresy. Registrace je pro učitele i žáky bezplatná.

Vytváření úloh

Pomocí nástroje Formative lze vytvářet jednoduché testy, kde žáci pouze odpovídají na položené otázky nebo vypracovávají jednoduchý úkol. Předností nástroje je však možnost vytváření rozsáhlejších úloh, kde žáci nejdříve studují poskytnutý materiál (informace) a v průběhu nebo poté odpovídají na otázky nebo zpracovávají zadání.

Při vytváření úlohy se přidávají do úlohy samostatné bloky s otázkami nebo s informacemi (obrázek 1).

Obrázek 1

Otázky


Typ otázky je možné vybrat z následujících:
  1. otázka s výběrem jedné správné odpovědi,
  2. otázka s krátkou textovou odpovědí,
  3. otázka s odpovědí typu pravda/nepravda,
  4. otázka s grafickou odpovědí.
V prvních třech případech lze při tvorbě otázky uvést správné znění odpovědi. Grafickou odpověď tvoří žáci v podobě náčrtku na kreslicí plátno, přičemž mají k dispozici jednoduché grafické nástroje (tužka, přímka, text) a paletu základních barev. Vytváří grafické objekty, které mohou v průběhu práce přesunovat, zvětšovat/zmenšovat, otáčet nebo mazat. Mohou také nahrát obrázek ze souboru. Při vytváření otázky s grafickou odpovědí může učitel plátno předpřipravit vlastními náčrty pomocí již zmíněných grafických nástrojů.

Každou otázku úlohy je možné ohodnotit určitým počtem bodů, které žák automaticky získá za správnou odpověď. Pokud u otázky není uvedena nebo nelze uvést správnou odpověď (grafická úloha, delší textová odpověď), bodové hodnocení provede učitel ručně prostřednictvím funkce zobrazení výsledků (viz níže).

Informace

Jako blok s informacemi lze nahrát obrázek ze souboru (gif, jpeg, png), vložit souvislý blok textu (je možné jej formátovat jako v běžných redakčních systémech včetně vkládání odkazů), vytvořit náčrtek nebo vložit YouTube video (tlačítko Add content na obrázku 1). Lze také nahrát stránky dokumentu Microsoft Word nebo dokumentu pdf do rozsahu pěti stran (tlačítko UploadTransform na obrázku 1), k jejichž obsahu lze vytvářet otázky a úkoly umístěním rozbalovací značky přímo do dokumentu.

Zadání úlohy

Podle volby učitele mají žáci více možností, jak vstoupit do úlohy:
  • zadáním jedinečného kódu úlohy na úvodní stránce portálu Formative,
  • pomocí odkazu (webové adresy), tzv. link,
  • pomocí příspěvku publikovaného v Google Classroom,
  • z webové stránky, do které je úloha vložena (pomocí HTML kódu – embed).
Úloha může být buď veřejná, tedy přístupná komukoli, nebo neveřejná, tedy přístupná jen členům skupiny či vybraných skupin.

Nástroj Formative je navržen tak, že je možné zadávat úlohy i nezaregistrovaným žákům. Přístup k těmto úlohám je veřejný. To může být užitečné, když vytváříme úkol pro skupinu, se kterou nebudeme dlouhodobě pracovat, například jednodenní kurz atp. V případě dlouhodobější práce se skupinou (jako je školní třída) je výhodnější registrace všech uživatelů, jinak má aplikace omezenou funkcionalitu – nelze poskytovat průběžnou zpětnou vazbu a žáci si nemohou zobrazovat své výsledky.

Zobrazení výsledků – zpětná vazba

Okamžité, souběžné zobrazování výsledků učiteli a poskytování průběžné zpětné vazby jednotlivým žákům je nejdůležitější funkcí této aplikace. Takto komunikovat lze jen s registrovanými žáky. Zpětnou vazbu je možné odeslat okamžitě během práce na úkolu tak, aby žák mohl okamžitě reagovat, nebo ji obdrží až po dokončení úkolu.

Konečné vyhodnocování výsledků nástrojem Formative je snadné díky souhrnnému přehledu žáků a jejich odpovědí – je možné zobrazit shrnutí nebo jednotlivé otázky. Přehled lze různě řadit (podle křestního jména, příjmení, dosaženého skóre, času splnění úkolu). Při zobrazení shrnutí (obrázek 2) je zřetelně vidět jakého kdo dosáhl skóre, na kterou otázku kdo odpověděl dobře, na kterou špatně či jestli vůbec odpověděl.
Obrázek 2
Při zobrazení jednotlivých otázek (obrázek 3) jsou k dispozici konkrétní odpovědi žáků.

Obrázek 3 

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce

Žádné komentáře:

Okomentovat