8.3.17

Otevřený dopis dvou zlínských soukromých škol ministryni školství

Z dopisu vybíráme: "Z přiložených dokumentů je však patrné, že od té doby více než dva měsíce ze správní lhůty ministerstvo nečinilo v naší žádosti žádné kroky, aby ji těsně před koncem správního řízení naprosto neočekávaně předalo k posouzení Oddělení dalšího vzdělávání 231.

Svým stanoviskem - oddělení nedoporučuje zápis základní školy - zcela překračuje své kompetence. Argumentace předcházející tomuto stanovisku vychází ze zcela jiného paragrafu školského zákona než je ten, který se týká zápisu nového subjektu do školského rejstříku."


Vážená paní ministryně,
rádi bychom vám oznámili, že zatímco ve svých veřejných vystoupeních deklarujete oddanost právnímu řádu ČR (ostatně kdo jiný by takto měl činit než člověk, zodpovídající za výchovu a vzdělávání mladé generace v České republice), tak na vámi řízeném ministerstvu probíhá dosud nebývalý proces zpochybnění základního právního předpisu, kterým je v oblasti vám svěřené Školský zákon.
Již déle než čtvrt století jsou v České republice zakládány soukromé školy. Stalo se tomu například v roce 1996, 2006 či naposled v roce 2016, kdy MŠMT v souladu se Školským zákonem vyslovilo souhlas se vznikem desítek nových škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je soukromý subjekt.
I v probíhajícím školním roce 2016/2017 se odehrál podobný scénář. Do konce září 2016 jsme předložili příslušným orgánům státní správy své žádosti o zřízení nové školy či školského zařízení. S tímto krokem byly v každém jednotlivém případě spojeny stovky či tisíce hodin práce, povětšinou i nemalé investice finanční a vždy mimořádné a nevyčíslitelné investice lidské: to pokud, vážená paní ministryně, připustíte, že důvěra, partnerství, závazek či zodpovědnost nejsou jen prázdné pojmy, ale naopak, hlavní pilíře naší kultury, zvláště dnes tak zmítané démony relativizace a hrubosti.
Žádost byla ve velmi krátké době přesměrována na MŠMT, jež má v takových případech dle zákona 90 dnů na rozhodnutí podle kritérií taxativně vymezených daným paragrafem školského zákona. Příslušná oddělení žádost prostudovala a vydala kladná stanoviska. To vše proběhlo ve velmi krátké době – do 7. listopadu 2016.
Z přiložených dokumentů je však patrné, že od té doby více než dva měsíce ze správní lhůty ministerstvo nečinilo v naší žádosti žádné kroky, aby ji těsně před koncem správního řízení naprosto neočekávaně předalo k posouzení Oddělení dalšího vzdělávání 231.
Svým stanoviskem - oddělení nedoporučuje zápis základní školy - zcela překračuje své kompetence. Argumentace předcházející tomuto stanovisku vychází ze zcela jiného paragrafu školského zákona než je ten, který se týká zápisu nového subjektu do školského rejstříku.
Dále na základě velmi obecných grafů pracovnice oddělení 231 vyvozuje radikální soudy o naddimenzovanosti základních škol ve Zlíně, přičemž naprosto ignoruje reálnou situaci:
1. V okolí dotčené soukromé školy mají všechny ZŠ zřizované obcí velké problémy přijmout všechny děti ze své spádové oblasti a 1. třídy se naplňují až do stavu 30 žáků.
2. Naopak jedna ze vzdálenějších ZŠ ve Zlíně, ZŠ Dřevnická, má ve školském rejstříku uvedenu kapacitu 1000 žáků, přičemž ve školním roce ji navštěvovalo cca 315 žáků. Co je ale důležitější, tato škola nikdy nemůže svou kapacitu naplnit. Pokud by využila všechny kmenové třídy, zrušila odborné učebny, mohla by přijmout maximálně 660 žáků, což v posledních deseti letech neměla ani zdaleka. To je malá ukázka toho, co znamená slovo „kapacita“ školy a „odborné stanovisko“ oddělení 231.
Tyto dva příklady za všechny dokumentují, že oddělení 231 ve svém stanovisku mimo jiné vychází z naprosto irelevantních údajů.
Absolutně nepochopitelná je v souvislosti s výše uvedeným bez jakékoliv odborné argumentace nastolená změna v postoji MŠMT ke zřizování soukromých škol. Vždyť aktuální Dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR je platný pro období 2015 – 2020. Na jeho základě byl vznik soukromých škol v předchozích letech povolen, letos je kategoricky a všeobecně odmítán, bez sebemenšího varování.
To, že se tak děje přes dikci školského zákona, mimo jakékoli lhůty dané správním řádem, je nabíledni.
Paní ministryně, odmítáte veřejně svůj nespravedlivý a nebojím se říct nelegální postoj přiznat, pravděpodobně hrajete o čas. Určitě jste si dobře vědoma, že se blíží doba zápisu do školy a že případné nové školy ztrácejí šanci se na tuto rozhodující chvíli odpovídajícím způsobem připravit.
Mgr. Libor Daňhel
1. zlínská soukromá ZŠ s.r.o.
Petra Sakáčová
Dobrá Montessori ZŠ a MŠ
Ve Zlíně 16. února 2017

Žádné komentáře:

Okomentovat