29.3.17

MŠMT: Bezpečné školy pro děti i učitele

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje bezpečné klima nejen ve školách, ale v posledních letech hlavně na sociálních sítích, čemuž nahrává anonymita internetu. Mladí lidé mnohdy těží z toho, že jejich znalosti počítačové techniky překračují znalosti rodičů či některých učitelů, a můžou tak bez jakékoli kontroly prostřednictvím sociálních sítí své oběti ubližovat.

„Varující jsou zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 na středních školách. Se slovní agresí vůči pedagogovi se setkalo 36 procent škol. S fyzickou agresí se setkalo necelých pět procent škol,“ zdůraznila ministryně školství Kateřina Valachová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto průběžně rozšiřuje, zpřesňuje a zavádí další opatření řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě aktualizace Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, který je jakýmsi návodem pro učitele, jak postupovat při řešení šikany, připravilo MŠMT pro rok 2017 také dotační program Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017 ve výši dvaceti milionů korun. Ten by měl podpořit všechny aktivity škol vedoucích k rozvoji bezpečného klimatu ve školách včetně vzdělávacích aktivit učitelů i nepedagogických pracovníků, ředitelů nebo školních metodiků prevence.

„Nový metodický pokyn MŠMT neřeší situaci v obecné rovině, ale zabývá se konkrétními návody, jak předcházet, rozpoznat a řešit projevy šikany a kyberšikany ve školách, a to jak mezi žáky, tak i mezi žákem a učitelem, případně opačně – mezi učitelem a žákem. Zároveň také uvádí, jakým způsobem komunikovat s rodiči, kteří jsou zákonnými zástupci žáka v roli pachatele nebo oběti šikany,“ upřesnila ministryně Valachová.

Nově byla nastavena také metodická podpora struktury regionálních podpůrných zařízení, kterými jsou jak střediska výchovné péče, tak pedagogicko-psychologické poradny. MŠMT zřídilo intervenční místo pro okamžitou pomoc při výskytu šikany, společně s Národním institutem pro další vzdělávání pak od září 2016 zabezpečuje cílené vzdělávání ředitelů škol a školních metodiků prevence v této oblasti a ve školách spustilo systém podpory supervize v tématu bezpečného klimatu.

Kromě toho došlo od září ke změně postavení a úlohy školského ombudsmana. Ten se začal nově věnovat vztahům přímo ve školách a bude také mediátorem v případných sporech. V rámci novelizace zákona o pedagogických pracovnících také MŠMT připravilo dvě koncepční změny, a to větší ochranu postavení pedagogických pracovníků v procesu vzdělávání a možnost vyloučení žáka nebo studenta ze školy v případě hrubých opakovaných slovních a fyzických útoků.

Zdroj: Zpravodaj MŠMT

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bezpečnými školami mohou být právě a jen takové školy, ve kterých jsou zřetelně vymezeny prostory práv a svobod na jedné straně, a prostory poviností a odpovědnosti na straně druhé.
Ideální stav ale nastává teprve tehdy, pokud do takové přicházejí povětšinou děti, pro které je takové vymezení zcela přirozené, protože v něm žijí odmala jako přirozeně sebevědomé bytosti. A to, prosím, bez jakékoli diskuse.

Okomentovat