1.3.17

Metodické doporučení MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

Ke stažení:

II_MSMT_35353_2016_Metodicke_doporuceni_MSMT.docx (36kB DOCX)Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016
čj. MSMT- 35353/2016Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ukládá právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, které nemají právní formu obecně prospěšné společnosti nebo školské právnické osoby (dále jen „soukromá škola“), s nimiž krajský úřad uzavřel smlouvu o zvýšení dotace (dále jen „smlouva“), doložit nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro1)
   • žáky se zdravotním postižením  - v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016,
   • žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem - v období od 1. 9. 2016
    do 31. 12. 2016,
i na rehabilitaci, potvrzené auditorem.


K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) toto metodické doporučení:
Čl. 1
Předložení zprávy auditora


 1. Soukromé školy, kterým byla ve školním roce 2016/2017 poskytnuta zvýšená dotace, předloží příslušnému krajskému úřadu do 10. 8. 2017 zprávu auditora v rozsahu
  a struktuře uvedené v Čl. 3, ověřující výkaz zisku a ztráty a použití zisku za rok končící 31. 12. 2016. Toto ověření bude rozhodné pro posouzení použití zvýšené dotace v souladu se smlouvou za rok končící 31. 12. 2016.
 2. Soukromá škola předkládá zprávu auditora odboru školství krajského úřadu, v hlavním městě Praze odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva je předkládána
  i v případě, že celkového zisku soukromá škola nedosáhla.
                                                                          


Čl. 2
Smlouva soukromé školy s auditorem (dále jen „smlouva s auditorem“)
 1. Smlouva s auditorem v písemné formě by měla zejména obsahovat:
 1. označení smluvních stran (soukromé školy a auditora),
 2. specifikaci odpovědnosti statutárního orgánu soukromé školy,
 3. předmět smlouvy s auditorem ve smyslu Čl. 2 odstavců 2 a 3,
 4. termín předání zprávy soukromé škole se zřetelem k tomu, že soukromá škola musí zprávu auditora předat příslušnému orgánu podle Čl. 4 odst. 3,
 5. povinnosti subjektů; v této části smlouvy s auditorem soukromá škola zajistí vypracování zprávy auditorem v souladu s Čl. 3, 4 a 5,
 6. smluvní cenu,
 7. datum podepsání smlouvy s auditorem,
 8. podpisy obou smluvních stran.


 1. Auditor provede ověření v souladu se:
 1. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů, a
 2. standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, zejména se standardem ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu, který je účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo
  po tomto datu, a
 3. Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací, který je účinný pro zprávy sestavené k 1. 1. 2005 a později.


 1. Auditor provede:
 1. ověření toho, že výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 je ve všech významných (materiálních) ohledech sestaven v souladu s metodami účtování a oceňování podle českých předpisů. Výkaz zisku a ztráty bude přiložen ke zprávě auditora jakožto ověřovaný dokument,
 2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu o rozdělení zisku za rok končící 31. 12. 2016 se zaúčtováním v následujícím kalendářním roce, nebo zaúčtování převodu podílů na výsledku hospodaření společníkům veřejných obchodních společností v roce končící 31. 12. 2016,
 3. ověření splnění podmínek použití zisku, které jsou specifikovány v § 6 odst. 5 zákona (dále jen „podmínky použití zisku“) roku končícího 31. 12. 2016, který je ověřován,
 4. ověření splnění podmínek použití zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již soukromá škola podepsala smlouvu.


Čl. 3
Struktura a rozsah zprávy auditora


Soukromá škola jako objednatel smluvně zajistí vypracování zprávy auditorem v tomto členění:


 1. Název zprávy auditora
Zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 (dále jen „zpráva“).


 1. Adresát
 1. název účetní jednotky (soukromé školy)
 2. sídlo
 3. IČO
 1. Výrok auditora
V úvodním odstavci auditor popíše skutečnost, že:
 1. ověřil přiložený výkaz zisku a ztráty soukromé školy za rok končící
  31. 12. 2016;
 2. ověřil soulad rozhodnutí valné hromady2) soukromé školy o rozdělení zisku za rok končící 31. 12. 2016 se zaúčtováním v následujícím účetním období;
 3. ověřil splnění podmínek použití zisku soukromé školy za rok končící
  31. 12. 2016 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období3), kdy soukromá škola podepsala smlouvu) podle zákona na vzdělávání
  a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro1)
   • žáky se zdravotním postižením - v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016,
   • žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem - v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016,
                                  i na rehabilitaci.


Auditor vydá výrok, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, zda:
 1. výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 byl ve všech významných (materiálních) ohledech sestaven v souladu s metodami účtování
  a oceňování podle českých předpisů,
 2. rozdělení výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 a použití zisku za rok končící 31. 12. 2016 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období3), kdy soukromá škola podepsala smlouvu) ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro1)
   • žáky se zdravotním postižením - v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016,
   • žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem - v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016,
    i na rehabilitaci.


Výrok auditora bude vyjádřen jako:
 1. výrok bez výhrad, to znamená výrok, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 je ve všech významných (materiálních) ohledech sestaven v souladu s metodami účtování
  a oceňování podle českých předpisů, a že rozdělení výsledku hospodaření
  za rok končící 31. 12. 2016 a použití zisku za rok končící 31. 12. 2016 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období3), kdy soukromá škola podepsala smlouvu) ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro1)
   • žáky se zdravotním postižením - v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016,
   • žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem - v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016,
    i na rehabilitaci.
Zprávou obsahující výrok bez výhrad je i zpráva obsahující odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti, nebo odstavec obsahující jiné skutečnosti, aniž by byl vyjádřen výrok s výhradou. Výrokem bez výhrad je i výrok, který splňuje výše uvedené požadavky, aniž by se v jeho textu přímo použilo slovní spojení „bez výhrad“, nebo
 1. výrok s výhradou, nebo
 2. odmítnutí výroku, nebo
 3. záporný výrok.


Auditor modifikuje svou zprávu výhradou, odmítnutím výroku či záporným výrokem v případech, kdy to vyžadují standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky

či zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 1. Základ pro výrok
Auditor uvede, že:
 1. ověření je provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o auditorech, standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, a Mezinárodními standardy
  pro ověřovací zakázky;
 2. odpovědnost auditora je podrobněji popsána v oddílu „Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky“;
 3. je nezávislý na ověřovaném subjektu a splnil další etické povinnosti vyplývající ze zákona o auditorech a z Etického kodexu přijatého Komorou auditorů České republiky;
 4. získané důkazní informace tvoří dostatečný základ pro vyjádření jeho výroku;


 1. Definování odpovědnosti statutárního orgánu soukromé školy


 1. Definování odpovědnosti auditora


 1. Informace o auditorovi nebo auditorské společnosti
  V případě auditorské společnosti V případě statutárního auditora
Název Jméno auditora
Adresa sídla Adresa sídla
Evidenční číslo auditorské společnosti Evidenční číslo auditora
Jména statutárních auditorů, kteří byli
auditorskou společností určeni jako
odpovědní za provedení auditu jménem
auditorské společnosti
Evidenční čísla statutárních auditorů            
   
 1. Datum zprávy auditora
Auditor datuje zprávu nejdříve dnem, kdy získal dostatečné a vhodné důkazní informace, na jejichž základě formuluje svůj výrok.


 1. Podpis statutárního auditora nebo v případě auditorské společnosti podpisy statutárních auditorů, kteří byli auditorskou společností určeni jako odpovědní za provedení auditu jménem auditorské společnosti
V případě, že auditor vydá jiný výrok než „bez výhrad“, text a struktura zprávy auditora budou relevantně upraveny v souladu se zákonem o auditorech, standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné

a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, a Mezinárodními standardy

pro ověřovací zakázky.

Čl. 4
Závazky smluvních stran
 1. Auditor vyhotoví „Zprávu nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztráty
  a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016“
  a předá ji soukromé škole (ověřované účetní jednotce) nejpozději
  do 31. 7. 2017.
 2. Vzhledem k tomu, že předmětem ověření auditora je ověření souladu rozhodnutí valné hromady2) o rozdělení zisku za ověřované období se zaúčtováním v následujícím období, soukromá škola předloží auditorovi zápis z valné hromady2), popřípadě obdobný dokument, se všemi náležitostmi o rozdělení výsledku hospodaření v dostatečném předstihu tak, aby mohl vyjádřit svůj názor.
 3. Zprávu auditora soukromá škola doručí odboru školství příslušného krajského úřadu, v Praze odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 8. 2017.
Čl. 5
Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT


 1. V  případě vydání výroku bez výhrad soukromá škola splnila podmínku,
  ke které se zavázala ve smlouvě.  
 2. V případě vydání výroku s výhradou může krajský úřad odstoupit od smlouvy. Určující pro tento úkon je specifikace předmětu výhrad uvedených
  ve zprávě auditora.
 3. Na základě odmítnutí výroku auditora může být použití zvýšené dotace hodnoceno jako neoprávněné použití prostředků.
 4. V případě vydání záporného výroku může být použití zvýšené dotace hodnoceno jako neoprávněné použití prostředků.


Čl. 6
Úhrada nákladů za zprávu auditora


Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů za zprávu auditora ve smyslu

§ 6 odst. 5 zákona, jsou výdaje, které lze hradit z dotace poskytnuté podle zákona.

           Čl. 7
Závěrečná ustanovení


Toto metodické doporučení zrušuje pokyn ministerstva č. j. MŠMT-36592/2015-1 zveřejněný

ve Věstníku MŠMT Sešit číslo 1 z ledna r. 2016.Čl. 8


Účinnost


Tento pokyn nabývá účinnosti dnem  

1. února 2017.


      RNDr. Zuzana Matušková
                náměstkyně pro řízení sekce ekonomické


____________
 1. Novelou zákona došlo s účinností od 1. 9. 2016 ke změně v definici. „Žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem“ představují užší skupinu osob než „žáci se zdravotním postižením“ – viz důvodová zpráva k zákonu č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 2. U právnických osob, které nemají valnou hromadu, rozhodne orgán této osoby, který má ze zákona
  nebo stanov nebo jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku rozhodnout.
 3. Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve zprávě auditora uvede v případě,
  že v auditovaném roce dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se škola zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř. k použití výše jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových účtů.

Žádné komentáře:

Okomentovat