28.3.17

Dana Prudíková: Pedagog jako chráněná osoba

Součástí novely školského zákona, která aktuálně úspěšně prošla legislativním procesem a bude v nejbližších dnech vyhlášena ve Sbírce zákonů, jsou také ustanovení, která vylepší a přesněji vymezí postavení pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních. Předně se do školského zákona včleňuje výčet práv a povinností pedagogických pracovníků. V § 21 a 22 školského zákona jsou dosud upravena práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí. Obdobná úprava pro pedagogické pracovníky však dnes chybí.

Nově se tak primárně deklaruje především právo na zajištění potřebných podmínek pro výkon pedagogické činnosti, dále například právo na zásah do přímé pedagogické činnosti jen takovými prostředky, které znají právní předpisy, a další práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Navržená konstrukce práv pedagogických pracovníků počítá s tím, že těmto právům odpovídá povinnost zaměstnavatele (ředitele školy) tato práva zajistit.

Mezi práva pedagogických pracovníků patří i ochrana před fyzickým či psychickým nátlakem. Proto současně dochází k zakotvení povinnosti zahájit řízení o vyloučení žáka či studenta za předpokladu, že tento se dopustí zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem, za které je třeba vždy považovat opakované slovní a fyzické útoky (a to nejen vůči učiteli, ale také vůči spolužákům). Ředitelé škol tak zahájí řízení o vyloučení, a pokud se prokáže, že k takovému jednání dochází, je jedinou možností rozhodnout v tomto řízení o vyloučení žáka ze školy.

Z logických důvodů není tento postup možné použít u žáků plnící povinnou školní docházku a u dětí umístěných v zařízení, u nichž lze předpokládat, že jsou zde umístěni chovanci mající sklony k agresivnímu jednání. V případě méně závažných provinění bude i nadále na ředitelích škol, aby zvážili, zda přistoupit k vyloučení žáka, či k uložení jiného výchovného opatření.

I v případech, kdy není možné žáka ze školy, či školského zařízení vyloučit, navrhuje se do školského zákona zakotvit povinnosti ředitelů opakované fyzické a psychické násilí oznámit státnímu zastupitelství a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tyto instituce by pak měly vyhodnotit, jaké intenzity jednání dosahuje a zda je nutné či vhodné přistoupit k dalším opatřením, která mají možnost učinit podle zvláštních zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o sociálně-právní ochraně dětí atp.). Předmětná ustanovení budou účinná od 1.září 2017.


Zdroj: Zpravodaj MŠMT

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie

Kontakt na sekci legislativy a strategie: dana.prudikova@msmt.cz

3 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

A co nátlak ze strany ředitele či zřizvatele? To zákon neřeší?
Z dlouholeté zkušenosti vím, že čím víc předpisů, tím hůř to ve školství funguje.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Znám i nátlak ze strany ČŠI na změnu známky či na "nepropadnutí". Nátlak k rodičů také na změnu známky nebo kázeňský postih.

Josef Zemek řekl(a)...

Když je to správko, může škola udělit pokutu (samozřejmě od 15 let)?

Okomentovat