11.2.17

Ze zprávy České školní inspekce z první ScioŠkoly

„Rozděleni jsou zpravidla do skupin respektujících jejich schopnosti, možnosti i náročnost probíraného učiva, tím dochází k propojování žáků napříč ročníky. Dále si volí obvykle ze dvou tematicky zaměřených projektů, které integrují jednotlivé vzdělávací oblasti, případně vyučovací předměty tak, aby byla naplněna předepsaná časová dotace vyučovacích hodin stanovená ŠVP ZV."

Možnost volby projektů a práce v různých skupinách dává žákům jedinečnou příležitost plně rozvíjet své kompetence, především pracovní, komunikativní, sociální, k řešení problémů a k učení. Rovněž vhodně podporuje u žáků rozvoj kompetencí souvisejících s plánování, rozvržením pracovních povinností, utvářením pracovních skupin a přijímáním sociálních rolí, sebehodnocením a vzájemným hodnocením, odpovědností za svou aktivitu.

Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přátelské, založené na vzájemném respektu. V komunikaci mezi učiteli a žáky během vyučování i o přestávkách se projevovala vzájemná důvěra a empatie. Všem žákům byla poskytována příležitost pro aktivní zapojení do výuky.
Mohli vyjádřit svůj názor, klást otázky, odpovídat na dotazy pedagogů, komunikovat uvnitř skupiny, aktivně se podílet na vzdělávání. Činnosti byly voleny tak, aby žáci postupně vědomě přijímali zodpovědnost za své vzdělávání. Průběžná pozitivní motivace byla založena na společném řešení problému, většinou ve skupině, kde vyučující pouze směřoval aktivity jednotlivců a celé skupiny k požadovanému cíli. Učitelé plní ve vzdělávání funkci průvodce, aktivními tvůrci vzdělávacího procesu jsou žáci.

V průběhu vyučování byli žáci cíleně hodnoceni ze strany pedagogů, byla jim poskytována kvalitní zpětná vazba o výsledcích jejich realizované práce. Do výuky bylo efektivně zařazováno problémové vyučování i práce s chybou, která byla chápána jako prostředek nápravy. Příkladně byli ve většině skupin podporováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (dále „žáci se SVP“). Měli ke splnění zadaných úloh vždy dostatek času vzhledem ke svým možnostem, schopnostem i k obtížnosti zadání (výběr z lehčí a těžší varianty). Ve všech případech jim bylo poskytováno i cílené hodnocení. Pozitivním zjištěním byla celková stálá vnitřní motivovanost žáků pro výuku. Pedagogové efektivně střídali a kombinovali vyučovací metody např. experiment, názorně demonstrační metody, dovednostně praktické metody nebo práci s textem.“

10 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Byl bych nerad, aby to vyznělo nějak nepatříčně, ale zažil jsem drobný pedagogický orgasmus.
Takže to jde!
Většinu svého profesního života trpím nočním děsem, že se u nějakého pro žáky obtížnějšího tématu takříkajíc zaseknu, a pak se provalí, že jsem třeba čtrnáct dní pozadu za mým vlastním tématickým plánem. Kdysi mi kontrolní pracovník vytkl, že toho mají žáci málo napsáno v sešitech, prý si stěžovali rodiče, a že jsem počátkem dubna neodučil téma plánované na květen.
Nezbývá, než aby nám pracovníci české školní inspekce metodicky pomohli vstoupit do obdobného pedagogického ráje.

poste.restante řekl(a)...

Quod licet Jovi, not licet bovi.

Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.
Holt se kolego Pytlíku připravte, že dodržování tematického plánu je základním požadavkem na zajištění kvality výuky.
A taky správné a čitelné zápisy v třídní knize.
A propos. Máte aktualizovanou nástěnku?

Jirka řekl(a)...

Držím palce a těším se na porovnání výsledků návštěvníků ScioŠkol ve Scio testech. Doufám, že budou v grafech barevně odlišeny jako výsledky žáků víceletých gymnázií. Jinak bych pak těžko vysvětloval, že Miládka, která začala chodit do tenisové přípravky, si nemůže zahrát s Kvitovou nejen kvůli rozdílu věku.

V. řekl(a)...

Žáci ... Mohli vyjádřit svůj názor, klást otázky, odpovídat na dotazy pedagogů
Žáci mohou dokonce odpovídat na dotazy pedagogů?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Máte aktualizovanou nástěnku?

Po prázdninové rekonstrukci chodby jsem téměř patnáctiletou vitrínovou výstavku žákovských prací už neobnovil. Byly s tím jenom potíže. Myslím, že jsem pár lidem udělal radost.

Žáci mohou dokonce odpovídat na dotazy pedagogů

Vždyť říkám... pedagogický ráj.
Vítám, že se zpátky vrací kompetence v původní podobě. A názorně demonstrační a dovednostně praktické metody mne vyloženě vyvrátily ze židle.
Jen by mne zajímalo, jak se ošetří například případ, kdy si žák po celou dobu školní docházky z důvodu hodného svého zřetele nevybere třeba téma shody přísudku s podmětem, nebo nepřímou úměru. Zohlední se tato skutečnost případně u maturity?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale dělá to dobře, Šteffl. Marketing.

Fanda Moudry řekl(a)...

Samozřejmě nikdo neřeší takové "blbosti" jako jsou navybíraní žáci. Najdeme na SCIO školách žáky sociálně znevýhodněné. Najdeme tam žáky mentálně postižené a žáky s poruchami chování? Je potom nepěkné se až takto chválit na úkor inkludovaných veřejných základních škol.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je potom nepěkné se až takto chválit na úkor inkludovaných veřejných základních škol.

Pardon, pane Moudrý, ale v tomto případě se nechválí zakladatel scio škol, ale zveřejňuje inspekční zprávu česká školní inspekce.

m vanek řekl(a)...

A soudruzi setrvali v srdečném a přátelském rozhovoru. A vytvořili zprávu o úspěších poctivé pedagogické práce a překročení plánu prvního ročníku o 200%.

A normální učitel se může ztrhat ve třídě 30 nevybraných žáků a ještě ani nesplní závěry RVP, které by žáci měli už 5 let znát.

Fanda Moudry řekl(a)...

11. února 2017 21:02

Pak ČŠI jede na stejném typu lodi, jede na Titaniku. Zřejmě dostali pánové patřičný příkaz, tak sklapli podpatky a plní úkol.

Okomentovat