11.2.17

Ondřej Šteffl: Proč máme soukromé školy

V medializaci kolem (ne)povolování soukromých škol Ministerstvem školství se celá argumentace dostala na poněkud technicistní rovinu - Je v místě dost míst na veřejných školách? Co je v Dlouhodobém záměru rozvoje školství? Jsou dodrženy správní termíny? Apod. Podstata uniká.

Proč vlastně stát v Ústavě, resp. v Listině práv a svobod s nestátními školami, tedy se soukromými a církevními počítá. Státní monopol na školství vždy byl a v mnoha zemích stále je projevem totality, projevem deficitu demokracie. Už 26. listopadu 1989 vydalo Občanské fórum své programové zásady, i přes celkovou stručnost se zde monopol školství zmiňuje: „Demokratické školství nechť je organizováno na humanitních principech, bez státního monopolu na vzdělávání.“ A naše Ústava z těchto zásad vychází.

Absence monopolu ovšem znamená něco hodně jiného, než co teď vidíme. Argument obcí, krajů či MŠMT, že ve veřejných školách je míst dost, tak proč bych měly vznikat nové školy, je vlastně argument monopolisty, který se brání konkurenci. Těžko si lze představit, že by úřad někomu zamítl založení divadla či bezpečnostní služby s odůvodněním, že ve městě už je městské divadlo a má i na premiéry volná místa či že strážníci se o bezpečnost starají dost.
Celý problém je zřetelněji vidět na církevních školách. Pokud se v obci najde skupina věřících, kteří budou chtít pro své děti založit církevní, dejme tomu katolickou školu, nelze očividně argumentovat tím, že v obci je několik poloprázdných veřejných škol. Soukromé školy sice zpravidla nemají tak vyhraněný hodnotový rámec, jako mívají školy církevní, ale situace je většinou obdobná, nabízejí jiné pojetí vzdělávání a výuky, jiné metody, jiné prostředí než ostatní školy.

Všechny základní školy se podle Školského zákona musí řídit Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Tedy i soukromé a církevní. Současně ovšem zákon ukládá každé škole povinnost vypracovat si svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), který RVP upřesňuje, konkretizuje a rozpracovává. Zákon tedy přímo počítá s tím, že školy budou různé a budou nabízet různé ŠVP, různé pojetí výuky, různé metody. Rodiče, kteří své děti směřují do nově zakládaných škol, zřejmě nejsou spokojeni s pojetím vzdělávání ve veřejných či třeba i v soukromých a církevních školách v okolí a hledají jinou možnost.

Je zcela v rozporu s demokratickým pojetím společnosti, s ústavou i principy Školského zákona bránit vzniku dalších soukromých škol s odkazem na to, že na veřejných školách je místa dost.

Převzato ze sociální sítě Facebook

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Rodiče, kteří své děti směřují do nově zakládaných škol... hledají jinou možnost.

Mnozí rodiče volí cestu alespoň ročního odkladu povinné školní docházky, aby dítěti i sobě ty školní povinnosti odložili. Mnozí rodiče hledají školu, kde jejich dítě i nadále nebude zatěžováno nějakými povinnost, maskujíce svoje pojetí výchovy do tezí 'oprávněné potřeby dítěte', 'individuální přístup', 'každý svým tempem', 'zažít úspěch', 'volnost a svoboda v mnoha ohledech', 'bez důrazu na výkon'...
Pytlici by rodičům možnost takové volby tedy rozhodně nebrali. A jejich dětem by ze srdce přáli, aby jim i volba budoucí profese a tomu odpovídající zaměstnání umožnilo celoživotně setrvávat v tomto životním stylu. A to vše hluboce upřímně.
Škoda jen, přeškoda, že bojovnici za svobodu volby zcela opomíjejí možnost osvobodit děti od povinnosti do školy docházet. A to v případě, že dítě žákem školy je, a nebo vůbec.
V každém případě by ale pytlici všem svobodomyslným nedoporučovali profesi učitele. Ani ne tak kvůli pro mnohé lidi z pochopitelného důvodu mnohdy jen obtížně přijatelnou povinnost jiným zabezpečovat svobodu, ale zejména z hlubšího filosofického hlediska pro pytliky také obtížně uchopitelnou povinnost být svobodným.

Bořivoj Brdička řekl(a)...

Sleudji tu diskuzi s mírným překvapením. Nikdo, ani MŠMT, nezmiňuje ten hlavní důvod, a sice tragické zvyšování rozdílů mezi těmi, kdo si mohou soukromé školy dovolit, a kdo ne. Konkurence státním školám je na místě. Napadá mě jednoduché řešení - zvýšit normativ a zakázat vybírat školné.

Okomentovat