17.2.17

MŠMT: Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 .

Pro rok 2017 je tematické zaměření Programu vymezeno následujícími moduly:

Modul 1 – podpora rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století

Modul 2 - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a rozvoje humanismu

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 13. března 2017.
Veškeré informace jsou uvedeny v souborech ke stažení:VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU VÝUKY DĚJIN 20. STOLETÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985
Čj. MSMT-21541/2016
V Praze dne 14. února 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) vyhlašuje dotační Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 (dále jen „Program“) v souladu:
1. se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017, vyhlašuje tento dotační program. 2. s §4, §19 a §20 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora je cílena na posílení povědomí o složitém historickém vývoji v minulém století a na rozvoj výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století. Podpora dále směřuje k vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin a programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Podpora žáků a mládeže směřuje k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, k upevňování občanských kompetencí, k rozvoji hodnot humanismu a tolerance, k potírání nesnášenlivosti a k poznávání peripetií vývoje postavení národnostních menšin v průběhu 20. století.
ŽÁDAT MOHOU
V modulu 1 Programu mohou žádat právnické osoby (dále jen „žadatel“) v souladu s usnesením vlády č. 593 ze dne 27. června 2016, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017, včetně škol a školských zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení a vysokých škol. V modulu 2 mohou žádat právnické osoby (dále jen „žadatel“) v souladu s usnesením vlády č. 593 ze dne 27. června 2016, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017, včetně škol a školských zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení a vysokých škol, které vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.
Jednou z formálních podmínek pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
TEMATICKÉ OKRUHY
Modul 1 – podpora rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol, středních škol a základních uměleckých škol a děti a žáci těchto škol.
Projekty musí být zaměřeny na jedno nebo více těchto oblastí či témat:
A. Materiály zpracovávající orální historii rodinných společenství nebo mikroregionu
ve 20. století. B. 100. výročí prvního odboje a přípravy založení samostatného státu Čechů a Slováků. C. Letní školy pro učitele dějepisu a dalších společenskovědních předmětů zaměřené na didaktiku soudobých dějin s důrazem na regionální historii, poučení z brutalit moderních válek a moderních zločinů proti lidskosti
Modul 2 - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a rozvoje humanismu
A. Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace,
projekty). B. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin. C. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR se zvláštním zřetelem k dějinám 20. století pro pedagogické pracovníky (především bude upřednostňována e-learningová forma). D. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu.
Upozornění - dotace nemohou být poskytnuty na projekty, které nejsou prioritně zaměřeny na vzdělávání a jsou podporovány Ministerstvem kultury ČR, pro:
• divadla,
• galerie,
• knihovny,
• dokumentační činnost,
• vydávání periodických i neperiodických publikací, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu,
• televizní a rozhlasové pořady a cykly veřejně prospěšného charakteru věnované národnostním menšinám,
• distribuci filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu,
• umělecké aktivity, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbor a dokumentace národnostní kultury a lidových tradic atp., pokud nemají dopad na vzdělávání cílové skupiny.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU:
1. Předkládaný projekt musí realizovat některý z vyhlášených modulů. Projekt nesmí být
v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a žen.
2. Projekt musí být uskutečněn v roce 2017. V případě, že je projekt plánován jako víceletý, je nutno předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně popsat a přesně vyčíslit část, která bude realizována v roce 2017. O případnou dotaci na další roky u víceletého projektu musí žadatel pro následující kalendářní rok znovu požádat, což nezakládá povinnost ministerstva poskytnout dotaci v následujících letech.
3. Předkladatel může předložit ministerstvu v tomto dotačním programu nejvýše jeden projekt pro jeden kalendářní rok, v projektu nesmí být kombinace jednotlivých modulů.
4. Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací.
5. Výše požadované dotace musí být v modulu 1 minimálně 30.000,- Kč a maximálně
může být 100.000,- Kč, v modulu 2 minimálně 40 000,- Kč a maximálně 1.700 000,- Kč.
6. Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
7. Výše poskytnuté dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto Programu v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem do rozpočtu ministerstva. V případě snížení alokace na Program v roce 2017 bude adekvátně snížena dotace na projekt. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o neposkytnutí či snížení požadované dotace.
8. Poskytnutá dotace může být použita jen na účely specifikované v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Změny rozhodnutí o poskytnutí dotace mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace doručené ministerstvu do 31. 10. 2017. Příjemce dotace je dále povinen oznámit nejpozději do 14 dnů od rozhodnutí orgánů příjemce dotace o jeho rozpuštění, přeměně (transformaci, sloučení nebo od jiné události) ministerstvu svůj zánik, přeměnu (transformaci, sloučení), změnu identifikačních údajů, komunikačního, bankovního spojení nebo jiných údajů uvedených v žádosti. Současně je příjemce dotace povinen přednostně vypořádat případné vztahy se státním rozpočtem.
9. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může ministryně procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena.
10. Pokud žadatel zpracovává výroční zprávu, přikládá výroční zprávu za rok 2015 (nově žádající subjekt předloží zprávu i za rok 2014). U projektů, které jsou lokalizovány v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně identifikovat, se za bonitu projektu považuje, pokud je k žádosti přiloženo doporučení krajského úřadu – odboru školství nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného kraje/ krajů.
11. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ani jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů, není dovolena. Z OP VVV není možné financovat ani stejné činnosti a aktivity, které budou podpořeny v rámci tohoto dotačního programu. Organizace musí vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
• prokazatelné materiální a nemateriální náklady nezbytné pro realizaci projektu,
• osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, FKSP, pokud jej příjemce dotace jako zaměstnavatel vytváří, u příspěvkových organizací dodržet členění na platy, OON, odvody a FKSP), které jsou odměnou za práce provedené v rámci realizace projektu osobám, se kterými příjemce dotace uzavírá pracovní smlouvu nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se stanoví s přihlédnutím k úrovni platu za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• projekt bude realizován v roce 2017. Dotaci je možné použít na úhradu nákladů od 1. 1. 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2018. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny,
• příjemce je oprávněn z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně,
• náhrady mzdy za nemoc vyplacené zaměstnavatelem po předložení žádosti o změnu závazných ukazatelů,
• úhradu nákladů v souvislosti se zakázkou, která je veřejnou zakázkou podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se postupuje podle tohoto předpisu.
13. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje) na:
• pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investiční náklady),
• odměny statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, valné hromady), zabezpečení chodu sekretariátu,
• tvorbu zisku a základního jmění,
• členské příspěvky v mezinárodních institucích,
• splátky půjček, leasingové splátky, na odpisy majetku,
• výdaje spojené se zahraničními cestami, pokud jejich uskutečnění není nezbytnou součástí uskutečnění projektu,
• provedení účetního či daňového auditu,
• pohoštění a dary, věcné ceny a finanční odměny v soutěžích,
• pokuty, penále a sankce,
• veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu
• jiné fyzické nebo právní osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací projektu, a to podle schváleného rozpočtu projektu.
14. Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů a dále usnesením vlády ze dne 29. června 2016 č. 593, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017. Dotace podléhají finančnímu vypořádání ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
15. Poskytované finanční prostředky (dotace) je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2017 ve smyslu časového použití rozpočtových prostředků. Do 15. února 2018 musí být ministerstvu předáno finanční vypořádání dotace v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno ministerstvu samostatně na formuláři uvedeném v příloze č. 4 (součástí formuláře je seznam dokladů) nejpozději do 15. února 2018. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její věcné vyhodnocení. Při nedodržení těchto podmínek se postupuje dle § 44a zákona č. 218/2000 Sb. Věcné vyhodnocení zahrnuje vypracování věcného vyhodnocení projektu (závěrečné zprávy) a tiskové zprávy shrnující celkové výsledky projektu (oba dokumenty také v elektronické podobě). Pro zpracování se použijí formuláře uvedené v příloze č. 4 a 5 tohoto Programu. Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky z dotace na účet ministerstva, včetně avíza k platbě. V období rozpočtového roku by měla být vrácena významná část nevyčerpané dotace (nečerpaná výše je nad hranicí 10 % z poskytnuté dotace) na účet ministerstva, z kterého byla dotace v daném roce poskytnuta, a to do 15. 12. 2017 včetně avíza k platbě. Po 31. 12. 2017 budou nevyčerpané prostředky poukázány na účet cizích prostředků ministerstva č. 6015- 821001/0710. Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol je nutné uvést číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen předčasně v průběhu roku 2017, vrátí příjemce dotace nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení.
16. Ministerstvo si vyhrazuje právo dále požadovat předložení informační a hodnotící zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou byly dotace použity, průběžně sledovat publikační činnost, navštěvovat vybrané akce pořádané organizací a financované z poskytnuté dotace pověřeným pracovníkem ministerstva a požadovat další vhodný způsob kontroly. Příjemce dotace zajistí, aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy realizovaného projektu byla uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem v tomto programu, popřípadě umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací označeny, a to ve znění „Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017“.
17. Dotace je příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž mu
budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
18. Pokud je příjemce dotace spolek, do 30. června 2018 ministerstvu zašle výroční zprávu
o činnosti s účetní závěrkou za rozpočtové období roku 2017.
19. V Modulu 1 všechny aktivity, na které je požadována podpora, musí mít jasný dopad do praxe škol, musí být zřejmá jejich praktická využitelnost při vzdělávání. Dotace jsou určeny pouze na projekty s celostátní působností. Výstupy projektů musí být vždy zveřejněny v elektronické podobě k bezplatnému využití na všech školách, a to na metodickém portálu www.rvp.cz. Pokud budou vydány také na nosičích dat, bude efektivita vydání výstupů posuzována ve vztahu k rozpočtu projektu a přínosu pro cílovou skupinu. V případě digitálních učebních materiálů se doporučuje postupovat podle Kritérií kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů (http://clanky.rvp.cz/wp- content/upload/prilohy/21071/kriteria_kvality_digitalnich_vzdelavacich_zdroju.pdf
PODÁNÍ ŽÁDOSTI, FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
Finanční prostředky v rámci dotačního výběrového řízení jsou poskytovány na základě schválené žádosti.
Žádost o dotaci na rok 2017 potvrzená osobou oprávněnou jednat jménem žadatele musí být žadatelem předložena ministerstvu v jednom tištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (pouze ve formátu MS Word) nejpozději do 13. 3. 2017 do 15 hodin (tato lhůta je pro tištěné vyhotovení zachována, je-li nejpozději 13. 3. 2017 do 15 hodin podána žádost u ministerstva nebo je-li nejpozději tento den doručena držitelem poštovní licence zásilka adresovaná ministerstvu a obsahující žádost).
Žádosti se doručují na adresu:
tištěné vyhotovení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1;
nebo prostřednictvím ID datové schránky: vidaawt
a vždy v elektronické kopii: infodpmensiny12@msmt.cz (v předmětu e-mailu musí být uveden název a IČO žadatele);
Obal tištěného vyhotovení musí být zřetelně označen slovy: „Dotační program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017".
Písemná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního zástupce (zástupců) žadatele. Přijaté žádosti budou hodnoceny formálně a věcně. Formálním hodnocením se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s vyhlášením programu, a to především: dodržení termínu pro podání žádosti, řádné, úplné a správné vyplnění žádosti, oprávněnost žadatele, dodržení způsobu podání žádosti, dodržení limitů dotace stanovených vyhlášením programu, uvedení data a podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, připojení všech požadovaných příloh žádosti. Formální hodnocení provádí u všech žadatelů ministerstvo. Žádost, která nesplní některou z výše uvedených náležitostí, bude vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění formálních kritérií. Věcným hodnocením se rozumí posouzení žádosti po obsahové stránce, souladu s cílem programu, účelem dotace a podmínkami jejího poskytnutí uvedenými ve vyhlášení programu. Projekty budou posuzovány podle kritérií uvedených v Příloze č. 6. Věcné hodnocení provádějí hodnotitelé, kterými jsou externí odborníci. Věcná hodnocení jednotlivých žádostí a projektů budou předána komisi pro hodnocení žádostí, která na jejich základě navrhne výši dotace jednotlivým žadatelům. Výsledky výběrového dotačního řízení ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Seznam úspěšnosti podpořených projektů ministerstvo zveřejní nejpozději do 28. března 2017 na svých webových stránkách a do 28. března 2017 bude na webových stránkách zveřejněna výše dotace.
Žadatelé navržení komisí, kterým by měla být poskytnuta dotace v částce nižší než požadované, budou bez zbytečného odkladu vyzváni k zaslání akceptace navržené výše dotace. Bude-li mít žadatel za to, že je schopen projekt při dodržení jeho cílů uvedených v žádosti zrealizovat i s poskytnutím dotace v nižší než požadované výši, zašle akceptaci do 5 pracovních dnů ministerstvu, a dotace mu bude poskytnuta v této výši.
Žadatelům, jejichž žádostem nebude v plném rozsahu vyhověno, bude zasláno vyrozumění o nevyhovění žádosti, a to do 2. 5. 2017.
Doporučuje se v popisu projektu uvést všechny údaje, aby bylo možné posoudit úroveň splnění kritéria. V opačném případě bude dané kritérium hodnoceno 0 body.
Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vázáno na včasné, správné a úplné vyúčtování dotací včetně finančního vypořádání za rok 2016. Dále budou v rozhodnutí stanoveny podmínky a způsob použití dotace v souladu s Programem a právními předpisy.
Na poskytnuté dotace se vztahuje kontrola na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
1 Např. žadatel zbylé náklady projektu dofinancuje z vlastních zdrojů nebo si zajistí finanční prostředky na krytí rozpočtovaných nákladů projektu jiným způsobem.

NÁLEŽITOSTI PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI
Žádost o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v písemné i elektronické podobě, sestává z níže uvedených položek:
a) Průvodní dopis a Vyplněný formulář žádosti - viz Příloha č. 1.;
b) Souhrnný popis projektu - viz Příloha č. 2;
c) Podrobný rozpočet projektu - viz Příloha č. 3;
d) Výroční zprávu (v elektronické kopii postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků), případně reference odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy – viz výše. Pokud předkladatel nezpracovává výroční zprávu, předloží doklad o předchozí činnosti (uvede podrobnou informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky);
e) Ověřenou kopii
2
dokladu o vzniku (registraci) organizace (výpis příslušného veřejného rejstříku, v případě spolků se k žádosti připojí též stanovy);
f) Ověřenou kopii dokladu o přidělení IČO (identifikačního čísla);
g) Ověřenou kopii dokladu o vedení účtu;
h) Ověřenou kopii dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje, jednat za žadatele (není-li žádost podepsána přímo statutárním orgánem);
i) Prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně;
j) Souhlas žadatele se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace. Dále souhlas k výkonu autorských práv k dílům vytvořeným za užití dotace (např. výukové programy) pro jejich případné možné využití MŠMT či třetími osobami (zveřejnění na webových portálech MŠMT).
POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
Příjemce dotace je povinen vykonávat tyto činnosti:
• realizace projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace,
• vyúčtování poskytnuté dotace podle Přílohy č. 4,
• provést finanční vypořádání v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
• vypracování závěrečné tiskové zprávy po uskutečnění projektu, shrnující celkové výsledky projektu (stručné informace o projektu v rozsahu maximálně poloviny normostrany) a její předání ministerstvu na adresu uvedenou dále (v písemné i elektronické podobě).
2 Datum ověření kopie (platí pro body d)-h)) nesmí být starší než půl roku. Je možné předložit také originály požadovaných dokumentů; je nutné však vzít v úvahu, že tyto originály nebudou žadatelům automaticky vraceny po ukončení výběrového řízení.

Upozornění:
• bude-li při formální kontrole zjištěn nedostatek v předložené žádosti či projektu, bude předkladatel vyzván elektronickou formou, aby formální náležitosti doplnil do 3 pracovních dnů. Nebude-li nedostatek ve stanoveném termínu odstraněn, je to důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení;
• Žádosti zaslané faxem se nepřijímají.
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytujeme na e-mailové adrese: E - mail: infodpmensiny12@msmt.cz Kontaktní osoby: Ing. Hana Krýzová, tel. 234 812 129
PhDr. Aleš Dvořák, tel. 234 812 115
ÚČINNOST
Tento Program nabývá účinnosti dnem 14. února 2017.
Mgr. Václav Pícl náměstek pro řízení sekce vzdělávání
PŘÍLOHY
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/program-na-podporu-vzdelavani-v- jazycich-narodnostnich
Příloha č. 1: Žádost o státní dotaci na rok 2017.
Příloha č. 2: Podrobný popis projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).
Příloha č. 3: Podrobný rozpočet projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).
Příloha č. 4: Vyúčtování účelové dotace (zasílá se až po ukončení projektu).
Příloha č. 5: Tisková zpráva (zasílá se až po ukončení projektu i v elektronické verzi).
Příloha č. 6: Kritéria pro posouzení projektu (k informaci žadatelům).Žádné komentáře:

Okomentovat