9.2.17

MŠMT: Návrh vyhlášky o standardu učitele

Návrh kariérního řádu učitelů představila v úterý ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová spolu s náměstkem Václavem Píclem pedagogům v rámci dvou kulatých stolů v Brně a v Benešově. Kulatých stolů se zúčastnilo zhruba 200 učitelů, kteří poskytli prvotní zpětnou vazbu. Publikujeme dnes sadu materiálů k proběhlým kulatým stolům jako podklad k veřejné diskusi.

(návrh)
VYHLÁŠKA
ze dne ……… 2017


o standardu učitele


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. …/2017 Sb.:
§ 1


Struktura a obsah standardu učitele


Standard učitele vymezuje požadavky na profesní kompetence učitele v oblasti osobního profesního rozvoje, v oblasti vlastní pedagogické činnosti a v oblasti spolupráce a podílu na rozvoji školy.
§ 2
Profesní kompetence učitele
Profesní kompetence učitele jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
§ 3


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
Ministryně:Příloha k vyhlášce č. …/2017 Sb.


Profesní kompetence učitele


Oblast A – Osobní profesní rozvoj
1.1 Profesní znalosti
Učitel je vybaven potřebnými profesními znalostmi, zejména znalostmi cílů vzdělávání, znalostmi kontextů vzdělávání, obecnými pedagogickými znalostmi, znalostmi kurikula, znalostmi obsahu, pedagogicko-psychologickými znalostmi o dětech, žácích nebo studentech a didaktickými znalostmi obsahu, a zakládá na nich své pedagogické působení.
1.2 Schopnost sebehodnocení a sebevzdělávání
Učitel je schopen reflektovat sebe sama, plánovat a naplňovat svůj osobnostní a profesní rozvoj se zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům, systematicky se vzdělává, pečuje o svůj psychosomatickou kondici a udržuje si všeobecný a kulturní rozhled.
Oblast B – Vlastní pedagogická činnost
2.1 Plánování výuky
Učitel systematicky plánuje, co, jak a proč se mají děti, žáci nebo studenti učit, na podkladě didaktické analýzy obsahu vzhledem k vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti a potřeby dětí, žáků nebo studentů.
2.2 Podpora učení
Učitel využívá široké spektrum metod a forem výuky, které vedou k aktivnímu a kooperativnímu učení žáků. Individualizuje výuku s ohledem na dispozice, zájmy, potřeby i možnosti jednotlivých dětí, žáků nebo studentů. Výchovně působí na děti, žáky nebo studenty, umožňuje jim získat vnitřní motivaci, osvojit si žádoucí kompetence, dovednosti a znalosti.
2.3 Vytváření pozitivního prostředí ve škole – péče o klima
Učitel podporuje sociální klima, založené na vzájemném respektu a spolupráci. Vytváří podmínky pro učení dětí, žáků nebo studentů, které umožní, aby se mohli cítit dobře, kvalitně pracovat a usilovat o zlepšení svých výkonů.
2.4 Hodnocení
Učitel hodnotí průběh a výsledky vzdělávání dětí, žáků nebo studentů na základě jasných kritérií vztažených k cílům učení a s ohledem na individuální možnosti dítěte, žáka nebo studenta. Učitel hodnotí tak, aby dítě, žák nebo student získával informace pro své další učení a aby se učil autonomnímu hodnocení. Učitel vede děti, žáky nebo studenty k odpovědnosti za průběh a výsledky vzdělávání; opírá se přitom o účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními učiteli, rodiči nebo s partnery školy.
2.5 Reflektování výuky a její zlepšování
Učitel systematicky reflektuje procesy plánování, realizace vzdělávání a jejich výsledky s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak efektivitu vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.
Oblast C – Spolupráce a podíl na rozvoji školy
3.1 Sdílení a spolupráce
Učitel přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy, založeného na vzájemném respektu, sdílení společných profesních hodnot a spolupráci.
3.2 Komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci
Učitel poskytuje zákonným zástupcům informace o škole a vzdělávání ve škole, spolupracuje s nimi při hledání cesty k rozvoji dítěte nebo žáka, usiluje o zapojení rodičů dětí nebo žáků do života školy.
3.3 Komunikace a spolupráce s partnery školy
Učitel komunikuje s partnery školy a účelně s nimi spolupracuje.
3.4 Rozvoj školy a inovace
Učitel se podílí na prezentaci, profilaci a rozvoji školy.


2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Stručné a obecné.
Jen ty informace o škole asi nebudou průchozí. O škole mluví zásadně pověřený pracovník vedení školy, učitel ne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud si dobře vzpomínám, dřívávějc se pracovalo na standardu kvality práce učitele. Budiž, představa o parametrech podstatných znaků kvalitní práce je bezesporu vítána.
Člověk ví, jak má pracovat, aby výsledky jeho práce odpovídaly potřebám společnosti.
Teď tu tedy máme rozpracovány parametry standardu přímo člověka. Jakože každého přebrousíme až do briliantu? A co charakterové vlastnosti? Nebude časem ještě i nějaký výklad té vyhlášky?

aktivně se podílí na činnostech, kterými se škola prezentuje

To jako, že bych měl zase začít chodit na maturitní plesy a podílet se na té sebestředné estrádě? Jak se mám zapojit do zajišťování podmínek podporujících zvyšování kvality školy? Snad nějaký osobní nákup učebních pomůcek? Nebo dovybavit školní knihovnu? Nebo dokonce to obšlápnout u zřizovatele, aby pozainvestoval více?

Okomentovat