9.2.17

MŠMT: Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok

Zjednodušený návod vychází ze Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, která je účinná od 1. ledna 2017.
Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok
Zjednodušený návod vychází ze Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, která je účinná od 1. ledna 2017. Směrnice je přiložena v příloze.
Základní pojmy:
Školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška o krajských normativech - vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Přímé výdaje - finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.
Rozpočet - rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.
Škola - právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
Ředitel školy - ředitelka nebo ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
Obecní úřad - obecní úřad obce s rozšířenou působností.
RVP - rámcový vzdělávací program.
Výkaz R44-99 - výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti.
Postup ředitele školy zřízené obcí nebo svazkem obcí v rozpočtovém procesu na daný kalendářní rok
Co obdrží ředitel školy?
Ředitel školy obdrží od krajského úřadu rozpočet ve struktuře závazných ukazatelů (limit počtu zaměstnanců, přímé výdaje celkem, prostředky na platy, prostředky na ostatní osobní náklady).
Co ředitel školy udělá, když s rozpočtem nevyjde?
Ředitel školy zjistí, že rozpočet mu nepostačuje k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících zprávních předpisů a RVP, pak uplatní tento postup:
- Zpracuje potřebné podklady podle struktury finanční rozvahy a doplňujících údajů, - Projedná svou rozpočtovou situaci s obecním úřadem.
Kde ředitel školy najde podstatné dokumenty pro svůj rozpočet a závazné termíny?
Strukturufinančních rozvaha doplňujících dokumentů zveřejňuje na svých webových stránkách krajský úřad.
Termíny předložení finančních rozvah a doplňujících dokumentů a termíny projednání s obecním úřadem krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách. Zde může dojít k upřesnění termínu ještě obecním úřadem.
Kroky obecního úřadu a krajského úřadu
Obecní úřad předloží krajskému úřadu projednané a objektivizované finanční rozvahy, návrhy na odstranění disproporcí, další důležité informace týkající se školy.
Krajský úřad projedná s obecním úřadem výraznější disproporce v rozpočtu školy a stanoví konkrétní postup a opatření k jejich odstranění. O projednávání a jeho výsledku zpracuje krajský úřad a obecní úřad protokol. Pokud není výsledkem projednávání požadovaná úprava rozpočtu, musí být v protokolu uvedeny konkrétní opatření, kroky a termíny, které musí ředitel školy udělat, aby s celoročním rozpočtem vyšel.
Ředitel školy musí být seznámen s výsledky dohodovacího řízení
Obecní úřad prokazatelným způsobem seznámí s protokolem ředitele školy a projedná s ním konkrétní opatření a postup k odstranění disproporcí. O výsledku projednávání obecní úřad informuje krajský úřad.
Co má udělat ředitel školy, nevyjde-li s rozpočtem ani po dohodovacím řízení?
Ředitel školy osloví obecní úřad, a ten znovu projedná s krajským úřadem situaci školy. Výsledkem tohoto projednávání je buď úprava rozpočtu školy tak, aby škola mohla zajistit všechny své nezbytné potřeby vyplývající z právních předpisů a RVP, nebo nový návrh konkrétních opatření a termínů, který zajistí, aby ředitel školy s celoročním rozpočtem vystačil. O projednávání a jeho výsledku zpracuje krajský úřad a obecní úřad protokol.
Obecní úřad znovu prokazatelným způsobem seznámí s protokolem ředitele školy a projedná s ním konkrétní opatření a postup k odstranění disproporcí.
Na základě výsledků projednávání krajský úřad rozpočet školy potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví.
Postup ředitele školy zřízené krajem v rozpočtovém procesu na daný kalendářní rok
Co obdrží ředitel školy?
Ředitel školy obdrží od krajského úřadu rozpočet ve struktuře závazných ukazatelů (limit počtu zaměstnanců, přímé výdaje celkem, prostředky na platy, prostředky na ostatní osobní náklady).
Co může ředitel školy udělat, když s rozpočtem nevyjde?
Ředitel školy zjistí, že rozpočet mu nepostačuje k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a RVP, pak uplatní tento postup:
- Zpracuje potřebné podklady podle struktury finanční rozvahy a doplňujících údajů; - Projedná svou rozpočtovou situaci s krajským úřadem.
Kde ředitel školy najde podstatné dokumenty pro svůj rozpočet a závazné termíny?
Strukturu finančních rozvah a doplňujících dokumentů zveřejní na svých webových stránkách krajský úřad.
Termíny předložení finančních rozvaha doplňujících dokumentů a termíny projednání s ředitelem školy krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách.
Kroky krajského úřadu
Krajský úřad projedná s ředitelem školy výraznější disproporce v rozpočtu školy a stanoví konkrétní postup a opatření k jejich odstranění. O projednávání a jeho výsledku zpracuje krajský úřad protokol. Pokud není výsledkem projednávání požadovaná úprava rozpočtu, musí být v protokolu uvedeny konkrétní opatření, kroky a termíny, které musí ředitel školy udělat, aby s celoročním rozpočtem vyšel.
Na základě výsledků projednávání krajský úřad rozpočet školy potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví.
Úpravy rozpočtu školy, které lze v průběhu roku očekávat
w
Úprava rozpočtu školy v průběhu kalendářního roku z titulu poskytování podpůrných opatření
Krajský úřad rozepíše do rozpočtu školy finanční prostředky na podpůrná opatření bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy škola předala elektronicky údaje ve výkaze R44-99 (dle pokynů k tomuto výkazu),
Příloha B - pomůcky
Krajský úřad rozepíše do rozpočtu školy finanční prostředky na podpůrná opatření, pokud se jedná o kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, ve výši uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Pfiloha A - personálni podpora
Krajský úřad rozepíše do rozpočtu školy finanční prostředky na podpůrná opatření personálního charakteru ve výši odpovídající součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. a počtu měsíců, na které jsou finanční prostředky v daném kalendářním roce poskytovány. Do počtu měsíců se jako první měsíc započítává měsíc bezprostředně následující po datu, kdy škola předala údaje elektronicky ve výkaze R44-99. Ředitel školy údaje do výkazu vyplní po té, co obdrží informovaný souhlas zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce s výsledky vyšetření a s navrhovaným doporučením pro vzdělávání žáka a současně podpůrná opatření začne škola poskytovat.
V rámci aktuálního měsíce mohou být vykazována pouze ta podpůrná opatření personálního charakteru, jejichž poskytování již bylo zahájeno nebo bude zahájeno nejpozději 1. dne následujícího měsíce.
Podpůrná opatření personálního charakteru se vykazují znovu jen tehdy, když je jejich poskytování skutečně ukončeno (toto nemusí odpovídat údaji na doporučení - např. odchod žáka ze školy, skončení pracovního poměru asistenta apod.). V takovém případě se rovněž uvede, zda byly požadovány
finanční prostředky nebo nikoli. Pokud je poskytování podpůrného opatření ukončeno z důvodu ukončení pracovní smlouvy příslušného pracovníka a současně jsou naplněny obě následující podmínky:
o skončením tohoto pracovního poměru/DPČ/DPP nezaniká nárok na poskytování souvisejícího
podpůrného opatření, O poskytování tohoto podpůrného opatření bude pokračovat nejpozději o 1. dne následujícího
měsíce, pak se ukončení poskytování podpůrného opatření nevykazuje.
A V
Úprava rozpočtu školy v průběhu kalendářního roku z titulu změn výkonů
Krajský úřad může škole upravit rozpočet z titulu změn výkonů. V případě významnějšího zvýšení výkonů rozpočet zvýší, v případě poklesu pak je nutné počítat se snížením rozpočtu.
Upozornění pro ředitele školy
Ředitel školy se v rozpočtovém procesu dále řídí pokyny krajského úřadu, popř. obecního úřadu. Odlišné postupy mohou být nastaveny v závěru kalendářního roku. Z hlediska plynulého financování podpůrných opatření je nutné postupovat důsledně podle pokynů k vyplňování výkazu R44-99.
Finanční prostředky na podpůrná opatření nejsou do rozpočtu školy dána účelově. Tj. pokud ředitel školy zajistí poskytování podpůrného opatření levněji, než je jeho normovaná finanční náročnost, využije zůstatek finančních prostředků na jiné tituly v rámci rozpočtu. Pokud zajistí poskytování podpůrného opatření dráž, doplatí jej opět z celkového rozpočtu školy.
V Praze dne 6,4 2017
Příloha: Směrnice č. j. MSMT-24005/2016
Příloha k č. j. MSMT-2168/2017
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 170 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. (dále jen „školský zákon“), tuto
SITY CIT11C1:
Odvětví: školství a sport, výzkum, školství a výchova
Čl. I
Obecná ustanovení
Podle této směrnice postupují
a) krajské úřady při rozpisu a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona (dále jen „přímé výdaje“) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) postupem podle § 16 l odst. 7 školského zákona, b) krajské úřady při rozpisu a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 4 školského zákona právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen „dotace soukromým školám“), c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "obecní úřad") při zpracování návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnickým osobám zřizovaným obcemi a svazky obcí podle § 16 l odst. 9 školského zákona.
Rozpis přímých výdajú
Čl. II
(1) V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad:
a) zpracuje krajskou bilanci předpokládaných potřeb a finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5 školského zákona v základní struktuře rozpočtových ukazatelů, která obsahuje neinvestiční výdaje celkem, z toho: 1. prostředky na platy,
2. prostředky na ostatní osobní náklady, 3. odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních potřeb, 4. ostatní neinvestiční výdaje, které zejména obsahují další výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, výdaje na zajištění vzdělávacích služeb pro žáky (například zajištění praktického vyučování, zajištění výuky plavání), výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní
1.
potřeby a další přímé výdaje,
b) stanoví krajské priority zajišťující počáteční vyrovnanost potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů v kraji na základě bilance,
c) vyčlení z finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 161 odst. 5 školského zákona prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů v průběhu příslušného kalendářního roku, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu jednotlivých právnických osob prostřednictvím krajských normativů (dále jen „rezerva“); krajský úřad použije rezervu přednostně na financování: 1. funkce asistenta pedagoga zřízené se souhlasem krajského úřadu pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které ještě není uvedeno ve školní matrice příslušné školy podpůrné opatření podle školského zákona, 2. podpůrných opatření podle § 16 školského zákona, přiznaných dětem, žákům, a studentům v průběhu příslušného kalendářního roku, pokud tato nejsou hrazena z rozvojových či dotačních programů, 3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které ještě není uvedeno ve školní matrice příslušné školy podpůrné opatření podle § 16 školského zákona, v těch případech, kdy stanovení přímých výdajů prostřednictvím krajských normativů nezabezpečuje naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání jejich práv na rovnoprávném základě s ostatními, 4. vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením v těch případech, kdy stanovení přímých výdajů prostřednictvím krajských normativů nezabezpečuje naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání jejich práv na rovnoprávném základě s ostatními, 5. vzdělávání žáků ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce, v nichž je vzdělávání ukončováno odlišným způsobem podle § 81 odst. 9 školského zákona, a ve školách zřízených na základě mezinárodních smluv, 6. dopadů změn v rejstříku škol a školských zařízení, které budou realizovány v průběhu příslušného kalendářního roku, 7. výuky náboženství podle § 15 školského zákona, pokud financování není zohledněno obecně ve výši normativu na dítě/žáka/studenta, 8. právnických osob vykonávající činnosti podle čl. III odst. 2 písm. b) v souladu s čl. IV odst. 4, 9. výsledných rozpisů přímých výdajů podle čl. V.
(2) Krajský úřad vytváří rezervu z celkového objemu finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 16 l odst. 5 školského zákona pro příslušný kalendářní rok. V roce 2017 je výše rezervy nejméně 1,0 % a nejvíce 2,8 %, v roce 2018 je výše rezervy nejméně 1,0 % a nejvýše 3,1 %. Vytvořená rezerva se rozepisuje do rozpočtů právnických osob v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Krajský úřad si při uvolňování rezervy počíná tak, aby pokryl oprávněné požadavky právnických osob v průběhu celého kalendářního roku.
(3) Ustanovení odstavce 2 věty třetí se nepoužije, pokud ministerstvo v průběhu příslušného kalendářního roku provedlo vázání finančních prostředků podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozepsaných krajskému úřadu ministerstvem podle § 16 l odst. 5 školského zákona.
Čl. III
(1) Obecní úřad podle krajských normativů zpracuje a předloží krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnických osob zřizovaných obcemi nebo svazky obcí v členění závazných ukazatelů podle čl. IV odst. 2.
(2) V návrzích rozpisů rozpočtů uvede obecní úřad rovněž případy, u kterých je vhodné normativní metodu doplnit dalšími kroky, zejména vykonává-li právnická osoba činnosti:
a) uvedené v § 2 odst. 6 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech (dále jen „vyhláška okrajskych normativech'),
b) uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a § 2 odst. 4 věta druhá vyhlášky o krajských normativech s alespoň 1 odloučeným pracovištěm; v tomto případě obecní úřad předloží krajskému úřadu spolu s návrhem rozpisu rozpočtu pro příslušnou právnickou osobu na vědomí návrhy rozpisů rozpočtů pro školu, popřípadě školské zařízení a jejich odloučená pracoviště vypracované postupem, který by se uplatnil, kdyby tato odloučená pracoviště byla samostatnými školami nebo samostatnými školskými zařízeními,
c) pro něž lze stanovit opravný koeficient podle § 4 odst. 5 a 9 vyhlášky o krajských normativech,
d) pro něž se stanoví opravný koeficient podle § 4 odst. 6 a 8 vyhlášky o krajských normativech.
(3) Obecní úřad v průběhu příslušného kalendářního roku podává krajskému úřadu návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci 1, pokud u nich dojde ke změně počtu jednotek výkonů, popřípadě i návrhy na další úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci l.
Čl. IV
(1) Krajský úřad prostřednictvím krajských normativů a příslušných jednotek výkonu provede rozpis přímých výdajů na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé právnické osoby zřizované krajem, obcemi nebo svazky obcí.
(2) Součástí rozpisu jsou závazné ukazatele ve struktuře:
a) limit počtu zaměstnanců (Lim),
b) přímé výdaje (NIV) celkem, z toho: 1. prostředky na platy (P"), 2. prostředky na ostatní osobní náklady (OON).
(3) Limit počtu zaměstnanců (Lim) se právnické osobě stanoví z celkového stanoveného ukazatele prostředků na platy na příslušný kalendářní rok (P") a průměrného rozpočtovaného měsíčního platu pro zabezpečení činnosti právnické osoby v příslušném kalendářním roce (PPr") vztahem
P"(v Kč) Lim = -----------------------------
12x PPru"(v Kč/měsíc).
Po se pro příslušný kalendářní rok stanoví jako podíl závazného ukazatele prostředků na platy stanoveného právnické osobě krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce k dvanáctinásobku limitu počtu zaměstnanců, stanoveného právnické osobě krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce. Po se upraví v souladu s případnými změnami v poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům příspěvkových organizací a školských právnických osob zřizovaných územními samosprávnými celky a svazky obcí" a v souladu se změnou výše prostředků na platy přidělených krajskému úřadu v příslušném kalendářním roce ze státního rozpočtu podle § 161 odst. 5 školského zákona, s přihlédnutím k případným změnám ve struktuře zaměstnanosti. Krajský úřad může limit počtu zaměstnanců stanovený podle věty první upravit s přihlédnutím k ukazatelům průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka a průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka jednotlivých právnických osob v příslušném kalendářním roce stanovených podle vyhlášky o krajských normativech.
(4) Krajský úřad v odůvodněných případech poskytne z rezervy právnickým osobám finanční prostředky na činnosti uvedené v čl. III odst. 2 písm. b), a to do výše rozdílu přímých výdajů podle rozpisu přímých výdajů provedeného krajským úřadem a podle návrhů rozpisů rozpočtů předložených na vědomí obecním úřadem vypracovaných pro školu či školské zařízení a jejich odloučená pracoviště postupem podle čl. III odst. 2 písm. b).
(5) Krajský úřad z rezervy bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy právnická osoba predala elektronicky na vykaze změny v údajich zе školnich matrik a dokumentace škola školských zařízení příslušnému správnímu úřaduo, rozepíše do rozpočtů právnických osob v průběhu kalendářního roku finanční prostředky na činnosti uvedené v čl. II odst. 1 písm. c) bod 2 ve výši: a) uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pokud se jedná o využití kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, nebo b) rovné součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. a počtu měsíců, na které jsou finanční prostředky v daném kalendářním roce poskytovány, pokud se jedná o jiná podpůrná opatření; do počtu měsíců se jako první měsíc započítá měsíc bezprostředně následující po datu, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu°.
1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 28 odst. 5 školského zákona.
(6) V případě, že jsou postupem podle odstavce 5 právnické osobě poskytnuty prostředky na podpůrné opatření pro dítě, žáka nebo studenta, na jehož speciální vzdělávací potřeby měla v rozpočtu rozepsány finanční prostředky formou příplatku podle § 3 odst. 6 písm. b) vyhlášky o krajských normativech, popřípadě byly tyto potřeby dofinancovány krajským úřadem z rezervy podle čl. II odst. 1 písm. c) bod 1 a bod 3, krajský úřad sníží rozpočet o přiměřenou část odpovídající výši příplatku nebo dofinancování.
ܒ
Cl. V
(1) Na žádost právnické osoby zřizované obcí či svazkem obcí, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. IV za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná obecní úřad s touto právnickou osobou:
a) finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích právnické osoby na příslušný kalendářní rok, která umožňuje posouzení: 1. vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v příslušném kalendářním roce ve vazbě na skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním roce, stávajícím školním roce a očekávaný vývoj výkonů v následujícím školním roce, 2. výše ostatních běžných výdajů ve vazbě na jejich nezbytnou potřebu v jednotlivých hlavních položkách (dále jen „finanční rozvaha“),
b) porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a
c) návrhy právnické osoby na odstranění disproporcí, předložené právnickou osobou obecnímu úřadu v termínech stanovených krajským úřadem.
(2) Obecní úřad předloží projednané a objektivizované finanční rozvahy jednotlivých právnických osob podle odstavce 1 včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů podle čl. IV a návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů těchto právnických osob na příslušný kalendářní rok. Zároveň krajskému úřadu předloží o jednotlivých právnických osobách doplňující údaje, které obsahují:
a) strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů v jednotlivých školách a školských zařízeních, jejichž činnost tato právnická osoba vykonává,
b) výkony stávajícího školního roku a výhled změn výkonů od následujícího školního roku,
c) další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky zajištění některých činností službou či vlastními zaměstnanci.
(3) Na žádost právnické osoby zřizované krajem, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. IV za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná krajský úřad s touto právnickou osobou podklady uvedené v odstavci 1 předložené právnickou osobou krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Právnická osoba zároveň krajskému úřadu předloží doplňující údaje podle odstavce 2.
(4) Krajský úřad provede kontrolu porovnání rozpisu přímých výdajů podle čl. IV s finančními rozvahami jednotlivých právnických osob a návrhů na odstranění disproporcí.
(5) V případě zjištění přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou právnické osoby projedná krajský úřad konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí:
a) s obecním úřadem, jde-li o právnickou osobu podle odstavce l,
b) v ostatních případech přímo správnickou osobou.
(6) Obecní úřad na základě výsledků projednání podle odstavce 5 písm. a) projedná konkrétní opatření a postup k odstranění disproporcí s právnickou osobou a o výsledku projednání informuje krajský úřad.
(7) V případě, že u některé právnické osoby po projednání dle odstavce 6 přetrvávají nadále výraznější disproporce, projedná krajský úřad s obecním úřadem znovu konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí a obecní úřad na základě výsledků projednání projedná konkrétní opatření a postup k odstranění přetrvávajících disproporcí s příslušnou právnickou osobou a o výsledku projednání informuje krajský úřad. Na postup projednání se odstavec 1 a 2 použijí obdobně.
(8) Na základě výsledků projednání podle odstavců 5 až 7 krajský úřad jednotlivým právnickým osobám rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví.
(9) O projednání rozpisu podle odstavců 5 až 7 a jeho výsledcích zpracuje krajský úřad a obecní úřad protokol, se kterým prokazatelným způsobem seznámí právnickou osobu. Neníli výsledkem projednání odpovídající úprava rozpisu podle odstavce 8, uvedou se v protokolu konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací v průběhu příslušného kalendářního roku a zejména od 1. září příslušného kalendářního roku lze zajistit vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými krajským úřadem.
(10) Krajský úřad písemně informuje příslušné obecní úřady o výsledném rozpisu přímých výdajů ve struktuře rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé právnické osoby zřizované obcemi nebo svazky obcí, a to nejpozději do 30 dnů od vyhotovení výsledného rozpisu přímých výdajů.
Čl. VI
(1) Krajský úřad nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z ministerstva zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:
a) termíny pro předložení návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnických osob obecními úřady krajskému úřadu,
b) strukturu finančních rozvah a doplňujících údajů a termíny předložení finančních rozvah, jejich porovnání s rozpisy přímých výdajů a návrhů na odstranění disproporcí podle čl. V odst.
1 a 3 příslušnému správnímu úřadu,
c) termíny pro projednání konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí v souladu s čl. V odst. 5 a 7,
d) termíny pro předložení, popřípadě projednání podkladů právnických osob k čerpání rezervy podle čl. II odst. 2.
(2) Krajský úřad písemně informuje ministerstvo o:
a) krajské metodice rozpisu přímých výdajů právnických osob,
b) výsledcích rozpisu přímých výdajů právnických osob.
Čl. VII
Dotace soukromým školám
(l) Krajský úřad při rozpisu a poskytování dotací soukromým školám postupuje podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a podle normativů na příslušný kalendářní rok stanovených v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb. a upravených podle § 4 odst. 5 nebo podle § 5 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb.
(2) Krajský úřad při rozpisu a poskytování dotací vychází zejména z uzavřených smluv podle § 3 zákona č. 306/1999 Sb. a z obdržených žádostí podle § 2 zákona č. 306/1999 Sb., přičemž krajský úřad bere v úvahu i splnění podmínek pro zvýšení dotace podle § 5 odst. 3 a uzavřené smlouvy o zvýšení dotace podle § 5 odst. 6 zákona č. 306/1999 Sb.
(3) Krajský úřad při rozpisu a poskytování dotací vychází rovněž z přiznaných a poskytovaných podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.
(4) Dotace soukromým školám se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí dotace na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku. V případě, že dojde v průběhu školního roku ke změně počtu dětí, žáků, studentů, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisemove srovnání spočtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost oznámí a prokáže krajskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku.
(5) V případě, že je podpůrné opatření přiznáno v průběhu kalendářního čtvrtletí, krajský úřad upraví poskytovanou zálohu na dotaci zpětně v souladu s odstavcem 1 od následujícího kalendářního čtvrtletí o finanční prostředky určené na financování podpůrných opatření podle § 16 školského zákona, přiznaných dětem, žákům a studentům v průběhu příslušného kalendářního roku, pokud tato nejsou hrazena z rozvojových, dotačních či investičních programů:
a) jednorázově ve výši uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pokud se jedná o využití kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, nebo
3) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
b) čtvrtletně ve výši rovné součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. a počtu měsíců, na které jsou finanční prostředky poskytovány, pokud se jedná o jiná podpůrná opatření; do počtu měsíců se jako první měsíc započítá měsíc bezprostředně následující po datu, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škola školských zařízení příslušnému správnímu úřaduo.
(6) V případě, že jsou postupem podle odstavce 5 právnické osobě poskytnuty prostředky na podpůrné opatření pro dítě, žáka nebo studenta, na jehož speciální vzdělávací potřeby měla v rozpočtu rozepsány finanční prostředky formou zvýšení dotace podle § 4 odst. 1 nebo 2 zákona č. 306/1999 Sb., krajský úřad sníží dotaci o poměrnou část odpovídající výši tohoto zvýšení dotace.
(7) V případě škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona krajský úřad vychází též z normativů pro příplatky na zdravotní postižení a podpůrných opatření, jsou-li přiznána podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Čl. VIII
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se: 1. Směrnice č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. 2. Směrnice č. j. 27 985/2007-26 ze dne 16. května 2008, kterou se mění směrnice č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. 3. Směrnice č. j. 27 005/2010-26 ze dne 17. ledna 2011., kterou se mění směrnice č.j. 28 768/2005-45 ve znění pozdějších předpisů. 4. Směrnice č. j. 30 176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se mění směrnice
.. j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů.
5. Směrnice č. j. MSMT-14219/2012–26 ze dne 17. května 2012, kterou se mění směrnice č.j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů.
6. Směrnice č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou se mění směrnice č.j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů. 7. Směrnice č. j. MSMT-34867/2015-1 ze dne 7. prosince 2015, kterou se mění směrnice č.j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IX
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Náměstkyně ministryně:
RNDr. Zuzana Matušková, V. r.Žádné komentáře:

Okomentovat