3.2.17

MŠMT: Kolik a kam jsme rozdělili finanční prostředky

Schválený rozpočet zohledňoval jak nárůst platů pedagogických i nepedagogických pracovníků v regionálním školství o cca 3 %, tak i nárůst počtu dětí, žáků a studentů v regionálním školství nebo část prostředků pro co nejhladší náběh tzv. společného vzdělávání včetně poskytování podpůrných opatření od 1. 9. 2016.

Schválený rozpočet rovněž počítal s prostředky na zvýšené náklady z titulu snížené míry vyučovací povinnosti ředitelů mateřských a malotřídních základních škol. Zahrnoval také navýšené prostředky do oblasti sportu nebo vědy a výzkumu, včetně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


V průběhu roku 2016 byly do financování resortu zapojovány rovněž nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Za první tři čtvrtletí se takto rozpočet kapitoly navýšil o 5,4 miliardy korun. V průběhu roku MŠMT zajistilo další prostředky formou rozpočtových opatření.

Poprvé se podařilo zajistit plně prostředky na rostoucí počty dětí a žáků ve školách a také prostředky na finanční krytí velké části výdajů společného vzdělávání v celkové výši přes 750 milionů korun. Tyto finance byly využity na posílení systému školských poradenských pracovišť, přes 650 milionů korun bylo zasláno krajským úřadům pro posílení rozpočtů škol a školských zařízení, zejména pro účely zajištění asistentů pedagoga a na kompenzační pomůcky. Do roku 2015 byly tyto záležitosti řešeny tzv. „v rámci rámce“, ve většině případů na úkor nenárokových složek platů pedagogických pracovníků.

V souladu s vládním prohlášením je rozpočtem MŠMT podporován rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných služeb v oblasti školství, vzdělání, vědy, sportu a mládeže.

Vládou schválený objem výdajů kapitoly MŠMT dosahuje historicky nejvyšší částky – 156,5 miliardy korun. Na regionální školství je z tohoto objemu vyčleněno 66 %, na vysoké školy pak téměř 14 %. Základní vládní prioritou v rozpočtu MŠMT pro rok 2017 je zlepšování platové úrovně pracovníků ve školství. Celkový nárůst včetně příslušenství činí 6 721,1 milionů korun, z toho v regionálním školství 6 531,8 milionů korun, z důvodu růstu platů o 8 % pro pedagogické pracovníky a o 5 % pro nepedagogické pracovníky. K tomu je třeba připočítat i zajištěné prostředky na růst výkonů v regionálním školství ve výši 600 milionů korun proti roku 2016 nebo prostředky na podporu společného vzdělávání ve výši 750 milionů korun.

Takto schválený rozpočet umožní i v roce 2017 rozepsat peníze i na všechny „nové“ děti a žáky, kteří z důvodu pozitivní demografie do vzdělávací soustavy přibyli. Dále zajistíme nárůst prostředků na platy jak pro pedagogy, tak ostatní pracovníky škol a školských zařízení. Do rozpisu promítne ministerstvo i peníze na tzv. společné vzdělávání a na snížení vyučovací povinnosti ředitelek či ředitelů mateřských škol a malotřídních základních škol. V průběhu roku 2017 hodláme posílit finančními prostředky i oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách. V rámci kariérního systému chceme zajistit lepší podmínky pro výchovné poradce, uvádějící učitele a začínající učitele v adaptačním období.


Zdroj: Zpravodaj MŠMT: Únor 2017


Žádné komentáře:

Okomentovat