4.1.17

Nejčastější příklady otázek kladených školami ke vzdělávání žáků-cizinců a odpovědí z krajských kontaktních center podpory


Přijímání žáka-cizince ke vzdělávání

DOTAZ: Co všechno si musíme při přijetí žáka-cizince od zákonných zástupců vyžádat?
ODPOVĚĎ: Pas (včetně pasů rodičů), případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném bydlišti, doklad o rodném čísle (existuje-li), doklady o předchozím vzdělávání (§ 28 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ: Lze přijmout do školy žáka-cizince, který s sebou nemá žádné doklady o vzdělání?
ODPOVĚĎ: Absence dokladů nemá pro přijetí žáka-cizince žádný vliv. V případě pochybností nebo i nedostačujících znalostí českého jazyka žáka rozhodne ředitel školy o zařazení žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka (viz § 18d odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů).

DOTAZ: Jakým způsobem zjistíme, do které třídy máme zařadit žáka-cizince, který neumí vůbec česky? ODPOVĚĎ: Zákonní zástupci předloží doklady o předchozím vzdělávání (včetně jeho překladu do českého jazyka), v případě nedostačujících znalostí českého jazyka rozhodne ředitel školy na základě zjištění úrovně žákovy znalosti vyučovacího jazyka (viz vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb., § 18b, §18c odst. 2, § 18 d, Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR). Podle § 18d odst. 2 zařadí ředitel školy žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. Na základě zkušeností v našich školách doporučujeme zohlednit i věk žáka-cizince a zařadit ho k vrstevníkům (max. však o 1 ro níže (jen výjimečně o 2 roky). O vzdělávání cizinců viz blíže § 20 Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka-cizince 

DOTAZ: Jakým způsobem se hodnotí žák-cizinec, který neumí vůbec česky a nastoupí těsně před vydáním vysvědčení?
ODPOVĚĎ: Při hodnocení se postupuje podle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak v souladu s § 51 až 53, a dle § 14 až 17, zvláště pak § 15 odst. 2 a 4, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb. V souladu s § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka-cizince. Žáci mohou být hodnoceni na vysvědčení slovně (viz § 15 odst. 2 a 5, Hodnocení žáků na vysvědčení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky), je ale zapotřebí klasifikační řád schválit školskou radou (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 51 odst. 2). Pokud by žák nebyl hodnocen na konci školního roku z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení, musel by opakovat ročník (vyhláška č. 48/2005 Sb., § 16 odst. 4 písm. c).

DOTAZ: Musí být žák-cizinec na konci školního roku klasifikován z předmětu český jazyk?
ODPOVĚĎ: Ano, neboť pokud by byl nehodnocen, musel by opakovat ročník. Klasifikace se dá nahradit slovním hodnocením, v tomto případě žák-cizinec ročník neopakuje. Slovní hodnocení musí mít ředitelství školy schválené školskou radou.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DOTAZ: Je možné absolvovat v rámci DVPP e-learningový kurz k problematice začleňování žáků-cizinců do českých škol a k sociokulturním odlišnostem?
ODPOVĚĎ: Ano, na e-learningový kurz s názvem „Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení“ (buď v rozsahu 150, nebo 300 hodin) je možné se přihlásit přes Centrum celoživotního vzdělávání na UJEP v Ústí nad Labem.

V příslušném krajském kontaktním centru podpory zodpoví dotaz vznesený ze školy či od pedagoga ze všech oblastí činnosti s dětmi, žáky-cizinci ve vzdělávacím procesu.


Zdroj: MŠMT: Vzdělávání žáků cizinců

Žádné komentáře:

Okomentovat