4.1.17

MŠMT: Vzdělávání žáků cizinců

Podpora vzdělávání dětí, žáků-cizinců v mateřských, základních a středních, popř. vyšších odborných, školách je poskytována na základě § 20 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, popř. § 16 a násl. školského zákona. Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci. Na podpůrné opatření ve smyslu § 16 odst. 1 školského zákona má cizinec nárok jen tehdy, pokud má speciální vzdělávací potřeby (ani z důvodové zprávy k zákonu č. 82/2015 Sb., kterým byla do školského zákona příslušná ustanovení (§ 16 a § 20) doplněna, nevyplývá, že by osobami se speciálními vzdělávacími potřebami byli míněni paušálně všichni cizinci); tedy sama jiná státní příslušnost než česká není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona. Podporu vzdělávání cizinců můžeme zahrnout do působnosti § 16 pouze tehdy, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž podmínkou pro poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 věty druhé školského zákona a podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých stránkách zveřejnilo základní informace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců ve školách. Na stránkách MŠMT naleznete možnosti podpory podle § 20 a § 16 školského zákona, opatření k přijímacímu řízení na SŠ a VOŠ, opatření k maturitní zkoušce či nabídky podpory prostřednictvím modulového rozvojového programu.

Řadu informací a metodických materiálů k problematice dětí/žáků-cizinců naleznete také na stránkách NIDV.

Žádné komentáře:

Okomentovat