17.1.17

MŠMT: Opatření na podporu zdravého životního stylu ve školách

Prioritou MŠMT je podpora formování zdravých návyků a zdraví prospěšného životního stylu mladé generace, které probíhá především v dětství a dospívání. Proto MŠMT vyvíjí aktivity směřující podpoře škol a školských zařízení při implementaci zdravého životního stylu do běžného života školy, resp. žáků při vzdělávání a souvisejících školských službách, ale také aktivity směřující k podpoře ředitelů škol a školských zařízení, co se týká poskytování metodické podpory a aktivity směřující ke zlepšení pracovních podmínek a odměňování personálu zařízení školního stravování.


Vyhláška umožňující dietní školního stravování
Vyhláška, kterou došlo s účinností od 1. 2. 2015 ke změně vyhlášky č. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na nárůst počtu dětí, žáků a studentů se zdravotními problémy. Vyhláška upravuje pravidla pro školní stravování a umožňuje školským stravovacím zařízením se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu ve vlastním zařízení pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu. Za dietní stravování zodpovídá provozovatel školského stravovacího zařízení. Ve školských stravovacích zařízeních, která nemají potřebné personální a materiální podmínky k zajištění dietního stravování, umožňuje tato vyhláška odebírat dietní stravu od odborně způsobilého dodavatele.
Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 17/2015 Sb.
Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování
Dlouhodobým záměrem MŠMT je zkvalitnit školní stravování, a proto MŠMT vydalo dne 8. března 2016 metodický dokument k zajištění kvalitního školního stravování. Ten stanoví indikátory, které jsou pro potřeby hodnocení kvality sledovány. Hodnocené aspekty kvality:
  1. komunikace a přenos informací směrem ke strávníkům a jejich zákonným zástupcům; 
  2. otevřenost veřejnosti a rozvíjení spolupráce se vzdělávací institucí a sociálními partnery; 
  3. vedení dokumentace o poskytovaných službách; 
  4. personální obsazení a vedení; 
  5. prostředí ZŠS; 
  6. jídelní lístek; 
  7. kvalita připravovaných pokrmů; 
  8. sledování a podílení se na šíření dobré praxe, průběžné hodnocení kvality poskytovaných služeb;
  9. rozšíření služeb; 
  10. efektivnost. 

Návrh novely vyhlášky o školním stravování – minimální personální standard
Za účelem zlepšení standardní kvality školního stravování zpracovalo MŠMT a předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky o školním stravování – tzv. minimální personální standard zařízení školního stravování. Minimální personální standard nestanovuje přesný počet a strukturu pracovníků v jednotlivých jídelnách, nýbrž nepodkročitelný počet pracovníků zařízení školního stravování.
Dalším bodem návrhu novely vyhlášky o školním stravování je úprava podmínek vybírání zálohy na stravné. Monitoring ČŠI potvrdil praxi některých školních jídelen, vybírat zálohy na stravné několik měsíců dopředu. Tato praxe komplikuje sociálně slabším rodinám přístup ke službám školního stravování. Proto novela vyhlášky omezuje vybírání záloh na stravné maximálně na jeden měsíc dopředu.
Návrh novely dále navrhuje rozšíření okruhu odborně způsobilých osob pro nastavení dietního školního stravování. Cílem je zpřístupnění možnosti nastavení systému dietního školního stravování co největšímu počtu zařízení školního stravování.
Dokument je dostupný v knihovně připravované legislativy:
Návrh platového zlepšení pracovníků zařízení školního stravování v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
V současné době se zavádí nové technologie zpracovávání potravin, stejně tak nové trendy při přípravě jídelníčku a více se dbá na pestrost a nutriční vyváženost poskytované stravy a tím kladen na pracovníky zařízení školního stravování stále větší tlak na jejich odbornost a to ze strany veřejnosti i rodičů. Školní jídelny jsou povinny postupovat v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a dodržovat výživové normy tj. sledovat průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (spotřební koš). Pracovníci nejsou zařazování do platových tříd v souladu se složitostí a náročností jejich práce. Proto MŠMT za podpory ČMOS iniciuje směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí změny v zařazení některých prací do platových tříd. To by podle našeho názoru mělo přispět k narovnání současného nevyhovujícího stavu.
Návrh je předmětem jednání komise pro hodnocení prací při MPSV a v případě jeho přijetí bude návrh standardně předložen do meziresortního připomínkového řízení v rámci návrhu na novelizaci nařízení vlády o katalogu prací.
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Vyhlášku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví.
Vyhláška je výsledkem odborné diskuse vedené mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic, Lékařské fakulty Karlovy univerzity, Plzeň, Společnosti pro výživu a Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko- technologické, Praha. Návrh byl projednán mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství a byl konzultován se zástupci výrobců potravin reprezentovaných Potravinářskou komorou ČR, kteří v rámci přípravy návrhu vyhlášky předložili připomínky, které byly při zpracování vzaty v úvahu.
Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 282/2016 Sb.
Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa)
Program Pohyb a výživa (dále jen „program“) byl zaměřen na tematiku implementace zdravého životního stylu do škol a školských zařízení. V rámci programu byly připraveny kvalitní podklady pro rozhodování o případných úpravách koncepce TV a výuky o výživě a o úpravách celkového pohybového a výživového režimu škol prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů či jiných dokumentů a opatření. V současné době se vedou přípravná jednání o těchto možných úpravách.
Edukační program obsahuje metodickou příručku pro učitele, pracovní sešity pro žáky s tzv. evaluačními listy, názorné plakáty pro školy, třídy, školní družiny a školní jídelny, informační brožuru pro rodiče žáků a informační brožuru pro veřejnost.
Veškeré základní i doplňující materiály edukačního programu jsou dostupné elektronicky na webových stránkách pokusného ověřování: http://pav.rvp.cz/
Podpora dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení
Do meziresortního připomínkového řízení se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 předložilo Ministerstvo zemědělství návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zejména zlepšení zdravých stravovacích návyků žáků v cílových skupinách. Dále je snaha o vyšší zapojení škol do projektu Mléko do škol, vyšší četnost dodávek ovoce a zeleniny za měsíc a větší zaměření na doprovodná vzdělávací opatření. Návrhem je dále v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol zavedena možnost dodávky produktů ekologického zemědělství.
MŠMT materiál připomínkovalo v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Dokument je dostupný v knihovně připravované legislativy:
Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla vytvořena pro školní stravování záložka.1 komentář:

V. řekl(a)...

Tesim se na dobu, kdy prioritou MSMT bude podpora vyuky.

Okomentovat