23.1.17

MŠMT: Informace k veřejným zakázkám

Příjemce podpory je dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Základní informace k veřejným zakázkám realizovaným v rámci projektů OP VVV

Příjemce podpory je dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Účinné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících předpisů je dostupné např. na Portálu veřejné správy nebo webu Zákony pro lidi.cz.

Vedle právních předpisů je příjemce podpory vázán také povinnostmi vyplývajícími z kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část (případně kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů), některá ustanovení mohou být dále rozvedena také v kap. 12 Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (2015, 2016). Uvedená kapitola blíže upravuje pravidla pro zadávání určitého okruhu zakázek (zejména zakázek malého hodnoty, resp. veřejných zakázek malého rozsahu) a pravidla kontroly veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV. Povinností Řídicího orgánu OP VVV je zajistit plný soulad těchto pravidel s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, který vydává Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci.

S dotazy týkajícími se problematiky zadávání a kontroly veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů OP VVV se žadatelé o podporu a příjemci podpory mohou obracet na svého projektového administrátora, případně na kontaktní osobu výzvy.

Informace ke kontrolám veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů OP VVV

Řídicí orgán OP VVV provádí kontrolu veřejných zakázek zejména v rámci tzv. administrativního ověření. Tato kontrola se provádí na vzorku veřejných zakázek jako předběžná kontrola před zahájením zadávacího řízení (ex-ante kontrola) a jako průběžná kontrola postupu zadavatele v zadávacím řízení (interim kontrola) a dále na veškerých zadaných veřejných zakázkách při schvalování souvisejících výdajů v příslušných žádostech o platbu (ex-post kontrola).

Bližší pravidla pro kontroly veřejných zakázek, včetně rozsahu dokumentace, kterou je příjemce podpory povinen uchovávat, vymezení okruhu veřejných zakázek, kterých se týká ex-ante a interim kontrola veřejných zakázek a procesního postupu při této kontrole jsou zakotveny v oddílu 12.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, některá ustanovení mohou být dále rozvedena také v kap. 12 Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (2015, 2016).

Pro vyloučení pochybností Řídicí orgán OP VVV upozorňuje, že ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek se provádějí pouze u veřejných zakázek zadávaných po vydání právního aktu o převodu/poskytnutí podpory. Související povinnosti se tak týkají pouze příjemců podpory, nikoliv žadatelů o podporu.

Při provádění kontrol veřejných zakázek probíhá komunikace mezi Řídicím orgánem OP VVV a příjemcem podpory takřka výhradně prostřednictvím interních depeší v IS KP 14+. V případě ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek používá příjemce podpory v souladu s body 12.4.2 odst. 3 a 12.4.3 odst. 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část aktuální vzor strukturované depeše.

Vzor strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+

Při provádění kontrol veřejných zakázek probíhá komunikace mezi Řídicím orgánem OP VVV a příjemcem podpory takřka výhradně prostřednictvím interních depeší v IS KP 14+. V případě ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek používá příjemce podpory v souladu s body 12.4.2 odst. 3 a 12.4.3 odst. 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část aktuální vzor strukturované depeše:

Vzor interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ - zveřejněno dne 20. 1. 2017

Vzor strukturované depeše obsahuje též podrobné pokyny, jak při vytváření a zasílání dané depeše v IS KP 14+ postupovat. Používání aktuálního vzoru strukturované interní depeše ze strany příjemců podpory vede k podstatnému urychlení administrace ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek.

Informace k veřejným zakázkám, které byly původně zadány bez vztahu k projektu OP VVV

Podle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je příjemce povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a dále v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV. Tím není nijak vyloučeno, aby bylo v rámci realizace projektu využito plnění pořízené na základě veřejných zakázek zadaných již před započetím realizace projektu, případně zadaných bez přímého vztahu k projektu. Stále však platí podmínka souladu jejich zadání s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

V případě veřejných zakázek, které měly být, resp. byly zadávány v zadávacím řízení, nebo jiným postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tzn. především podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, veřejné zakázky malého rozsahu, které příjemce „dobrovolně“ zadával postupem podle zákona apod.) je rozhodný soulad jejich zadání s citovanými právními předpisy. Uvedené obdobně platí i při využití rámcových dohod a dynamických nákupních systémů.

V případě veřejných zakázek zadávaných jinými postupy než dle citovaných právních předpisů (typicky např. veřejné zakázky malého rozsahu, které byly zadávány podle vnitřních předpisů příjemce, pravidel jiného operačního programu apod.) je rozhodný soulad jejich zadání s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV. Při případné kontrole se tento soulad posuzuje z materiálního hlediska, tzn., že případná veřejná zakázka musela být zadána za minimálně srovnatelné úrovně soutěže a transparentnosti, jakou u dané kategorie zakázek vyžadují Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV. Specifickou výjimku nad rámec uvedených obecných zásad pak představuje u zakázek malé hodnoty, resp. veřejných zakázek malého rozsahu, možnost využití tzv. dlouhodobých zakázek dle bodu 12.1 odst. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část za splnění všech podmínek uvedených v daném ustanovení.

Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů

Účelem tohoto dokumentu je upozornit žadatele a příjemce OP VVV, případně i další zájemce z řad veřejnosti, na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které MŠMT identifikovalo na základě své dlouhodobé kontrolní praxe z pozice řídicího a kontrolního orgánu v rámci implementace operačních programů v programovém období 2007–2013. Vedle úvodního slova k jednotlivým vybraným aspektům zadávání veřejných zakázek obsahuje tento dokument také související modelové příklady nejčastějších pochybení zadavatelů, se kterými se MŠMT při kontrole veřejných zakázek opakovaně setkává, a v některých případech též příklady dobré praxe.

Přestože popsané příklady vychází z aplikační praxe již zrušeného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, mnoho v něm uvedených tezí do jisté míry platí i za účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Pro vyloučení pochybností MŠMT uvádí, že tento dokument slouží pouze jako výkladová pomůcka, není součástí programové dokumentace a neukládá zadavatelům veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV žádné povinnosti. Uvedené modelové příklady nezohledňují veškeré možné okolnosti, které se mohou v praxi naskytnout. Tento dokument byl vypracován dle právního stavu k 30. dubnu 2016.

Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů - zveřejněno dne 20. 1. 2017

Užitečné odkazy

Žádné komentáře:

Okomentovat